77/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

77
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 24. februára 1998
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 24. februára 1998 prerokoval návrh prezidenta Slovenskej republiky, zastúpeného JUDr. Ivanom Trimajom, riaditeľom legislatívneho odboru Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. Milanom Sečánskym, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, na začatie konania podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu ustanovenia § 31 v spojení s ustanovením § 151 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky s ustanoveniami čl. 6 ods. 2, čl. 12 ods. 1 prvej vety a čl. 34 ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky v spojení s ustanovením čl. 12 ods. 1 druhej vety Ústavy Slovenskej republiky a o vyslovenie nesúladu ustanovenia § 92 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky s ustanoveniami čl. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 102 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky a takto
rozhodol:
1.
Ustanovenie § 92 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nie je v súlade s ustanoveniami čl. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 102 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky.
2.
Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.
Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca ustanovenie § 92 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie toto ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.