72/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.03.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
výnos z 28. júla 1997 č. 4/1997 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva.
Výnos určuje právnické osoby v odvetví uhoľného baníctva a právnické osoby v odvetví rudného baníctva a magnezitového priemyslu, ktorým možno dotácie poskytnúť, účel, na ktorý možno dotácie poskytnúť, a spôsob poskytovania a zúčtovania dotácií.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v čiastke 2/1997 Vestníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť v sekcii základných odvetví na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.