71/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. marca 1998
o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu obce Maršová a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 a § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
§ 1
(1)
V okrese Levice sa rozdeľuje obec Šahy na obec Šahy a obec Hrkovce.
(2)
V okrese Bytča sa rozdeľuje obec Bytča na obec Bytča a obec Hlboké nad Váhom.
(3)
V okrese Poltár sa rozdeľuje obec České Brezovo na obec České Brezovo a obec Zlatno.
§ 2
V okrese Bytča sa mení názov obce Maršová na Maršová-Rašov.
Čl. II
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z. sa v prílohe mení a dopĺňa takto:
1.
V Nitrianskom kraji v okrese Levice sa pod poradové číslo 27 zaraďuje obec Hrkovce; obce pod doterajšími poradovými číslami 27 až 88 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 28 až 89.
2.
V Žilinskom kraji v okrese Bytča sa pod poradové číslo 2 zaraďuje obec Hlboké nad Váhom; obce pod doterajšími poradovými číslami 2 až 11 sa označujú ako obce pod poradovými číslami 3 až 12.
3.
V Žilinskom kraji v okrese Bytča sa pod poradovým číslom 6 nahrádza slovo „Maršová“ slovami „Maršová-Rašov“.
4.
V Banskobystrickom kraji v okrese Poltár sa pripája nové poradové číslo 24, pod ktoré sa zaraďuje obec Zlatno.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.
Vladimír Mečiar v. r.