6/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
ZÁKON
zo 17. decembra 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 v prvej vete sa slová „v slovenskom jazyku“ nahrádzajú slovami „v štátnom jazyku.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.“.
2.
V § 3 ods. 2 sa slovo „znakovej“ nahrádza slovom „posunkovej“ a za slová „posunkovej reči“ sa vkladá odkaz 1a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.“.
Doterajšie odkazy 1 až 1d vrátane poznámok pod čiarou sa označujú ako odkazy 1b až 1f.
3.
V § 34 odsek 3 znie:
„(3)
Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 61a ods. 1).“.
4.
Za § 61 sa vkladá § 61a, ktorý znie:
㤠61a
(1)
Povinná školská dochádzka žiakov, ktorí do skončenia školského roku 1997/1998 dovŕšia 15 rokov veku, sa týmto školským rokom skončí.
(2)
Žiaci, ktorí v školských rokoch 1997/1998 a 1998/1999 úspešne skončia ôsmy ročník základnej školy a nebudú prijatí na štúdium na strednej škole, do ktorej sa prihlásili, budú pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v deviatom ročníku základnej školy.
(3)
Žiaci, ktorí úspešne skončia ôsmy ročník základnej školy v školskom roku 1997/1998 a budú prijatí do prvých ročníkov stredných škôl, splnia povinnú školskú dochádzku skončením druhého ročníka strednej školy.
(4)
Žiaci, ktorí v školskom roku 1998/1999 úspešne skončia deviaty ročník základnej školy, budú pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v prvom ročníku strednej školy.“.
5.
§ 62 sa vypúšťa.
6.
V § 63 odsek 3 znie:
„(3)
Postavenie základných škôl podľa § 1 ods. 1 sa upravuje postupne, podľa potrieb, možností školy a na jej žiadosť.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.“ a k odkazu 2 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.“.
2.
V § 3 ods. 1 v druhej vete sa slová „riaditeľ príslušného krajského a okresného úradu“ nahrádzajú slovami „prednosta príslušného krajského úradu a prednosta príslušného okresného úradu“.
3.
V § 3 ods. 1 v tretej vete sa vypúšťa slovo „strednej“.
4.
§ 6 ods. 3 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
navrhuje metodiku rozpisu prostriedkov štátneho rozpočtu (s výnimkou miezd) pre školy a školské zariadenia a kontroluje jeho plnenie.“.
5.
V § 6 ods. 4 v písm. b) sa vypúšťajú slová „o mzdovej politike a realizácii pracovnoprávnych činností v školstve,“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.