55/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
ROZHODNUTIE
predsedu vlády Slovenskej republiky
z 3. marca 1998
o amnestii
Predseda vlády Slovenskej republiky, využijúc svoje právomoci podľa čl. 105 ods. 1 a čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky pri príležitosti 5. výročia vzniku Slovenskej republiky ako príspevok k dosiahnutiu občianskeho zmieru a v záujme odstránenia možných zdrojov napätia v spoločnosti, vyhlasuje toto
rozhodnutie o amnestii:
Článok I
Odpúšťam
a)
nevykonané nepodmienečné tresty odňatia slobody, ktoré boli uložené za úmyselné trestné činy vo výmere neprevyšujúcej šesť mesiacov, alebo ich zvyšky,
b)
nevykonané nepodmienečné tresty odňatia slobody, ktoré boli uložené za nedbanlivostné trestné činy vo výmere neprevyšujúcej jeden rok, alebo ich zvyšky,
c)
tresty odňatia slobody, ktorých výkon bol podmienečne odložený,
d)
nevykonané peňažné tresty, ktoré boli uložené ako tresty samostatné vo výmere neprevyšujúcej 20 000 Sk, alebo ich zvyšky,
ak boli právoplatne uložené pred dňom tohto rozhodnutia.
Článok II
Nepodmienečné tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky [článok I písm. a) a b)] odpúšťam odsúdeným, ktorí trest vykonávajú alebo majú vykonať v prvej nápravnovýchovnej skupine, vo vojenskom nápravnom útvare alebo v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých.
Článok III
Tresty odňatia slobody, ktorých výkon bol podmienečne odložený, a peňažné tresty [článok I písm. c) a d)] odpúšťam s účinkom, že sa odo dňa tohto rozhodnutia na páchateľa hľadí, akoby nebol odsúdený.
Článok IV
Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie
a)
za úmyselné trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia, ak je na ne ustanovený trest odňatia slobody neprevyšujúci šesť mesiacov,
b)
za nedbanlivostné trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia, ak je na ne ustanovený trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok, s výnimkou trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Trestného zákona.
Článok V
Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za trestné činy spáchané v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997.
Článok VI
Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za trestné činy spáchané v súvislosti s oznámením o zavlečení Michala Kováča mladšieho do cudziny.
Článok VII
Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na osoby, ktoré boli v posledných desiatich rokoch právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo ktoré boli v posledných desiatich rokoch prepustené z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý im bol uložený za úmyselný trestný čin, s výnimkou tých, na ktoré sa hľadí, akoby neboli odsúdené.
Článok VIII
Ukladám ministrovi spravodlivosti a ministrovi obrany, aby mi na základe preskúmania predložili na rozhodnutie návrhy na odpustenie alebo na zmiernenie trestov uložených za trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia u osôb, na ktoré sa toto rozhodnutie nevzťahuje, ak ide o
a)
tehotné ženy,
b)
matky, ktoré sa starajú o dve alebo viac detí mladších ako 15 rokov,
c)
mužov starších ako 65 rokov a ženy staršie ako 60 rokov,
d)
osoby, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou chorobou.
Vladimír Mečiar v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky