45/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

45
ZÁKON
z 5. februára 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a ponukovej“.
2.
V § 2 písm. f) sa nad slová „majetku“ a „plnenie“ umiestňuje odkaz 4a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 1 ods. 1 písm. a) až e), g) až j) a m) zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 2 a nasl. zákona č. 44/1974 Zb. Colný zákon v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 15 ods. 2 a § 17 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.“.
4.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťa číslovka „9“.
5.
§ 9 sa vypúšťa.
6.
V § 12 ods. 6 sa za slovo „zákonov“ vkladajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“)“.
7.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Kúpa a predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene a zlata
Tuzemec alebo cudzozemec môže bez devízového povolenia kúpiť alebo predať peňažné prostriedky v cudzej mene alebo zlato iba v prípade, že
a)
je devízovým miestom v rozsahu ustanovenom v povolení pôsobiť ako banka alebo v rozsahu devízovej licencie,
b)
druhým účastníkom obchodu je devízové miesto, ktoré vykonáva činnosť na svoje meno a na svoj vlastný účet,
c)
jednému z účastníkov obchodu bolo vydané devízové povolenie,
d)
ide o kúpu alebo o predaj peňažných prostriedkov uskutočnený tuzemcom počas pobytu v zahraničí.“.
8.
V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Devízové povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje na vydanie zahraničných cenných papierov na obchodovanie v tuzemsku alebo na ich prijatie na tuzemský trh17a) v prípade, ak ide o
a)
zahraničné cenné papiere emitenta so sídlom v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, s ktorými sa obchoduje na hlavnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov,17b)
b)
vládne dlhopisy členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:
„17a)
§ 8 ods. 3 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
17b)
§ 21 ods. 4 zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov.“.
9.
V § 15 ods. 3 sa za slovo „kúpu“ vkladajú slová „alebo predaj“ a za slovo „kúpiť“ sa vkladajú slová „alebo predať“.
10.
V § 15 odsek 4 znie:
„(4)
Devízové povolenie podľa odseku 3 sa nevyžaduje na kúpu alebo na predaj
a)
zahraničných cenných papierov z vlastného účtu devízového miesta v rozsahu ustanovenom v povolení pôsobiť ako banka alebo v rozsahu devízovej licencie,
b)
zahraničných cenných papierov vydaných v zahraničí alebo v tuzemsku a prijatých na tuzemský trh17a) s devízovým povolením udeleným Národnou bankou Slovenska,
c)
zahraničných cenných papierov uvedených v odseku 2,
d)
zamestnaneckých a iných finančne zvýhodnených akcií, ktorých emitentom je cudzozemec, jeho zamestnancami – tuzemcami,
e)
zamestnaneckých a iných finančne zvýhodnených akcií, ktorých emitentom je cudzozemec s účasťou tuzemca na podnikaní emitenta, zamestnancami tohto tuzemca,
f)
zahraničných cenných papierov nadobudnutých podľa osobitného zákona.18)“.
11.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Národná banka Slovenska môže po dohode s ministerstvom opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov, ustanoviť prípady, keď sa devízové povolenie podľa odsekov 1 a 3 nevyžaduje.“.
12.
V § 12 ods. 6, § 13 ods. 4, § 13 ods. 5, § 16 ods. 2 a v § 18 ods. 3 sa slovo „vyhláseným“ nahrádza slovami „ktoré sa vyhlasuje uverejnením“.
13.
V § 19 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „pobočka zahraničnej banky3) v tuzemsku môže okrem prípadov nadobúdania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uvedených v odseku 1 nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku, ktoré sú nevyhnutné na získanie prevádzkových priestorov na účel výkonu činností21a) uvedených v povolení pôsobiť ako banka, ak tieto nehnuteľnosti získa na základe zmluvy o dielo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
§ 1 ods. 1 a 3 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
14.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Nehnuteľnosti nadobúdané podľa odseku 2 môže pobočka zahraničnej banky3) previesť na inú osobu alebo prenechať do nájmu najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa nadobudnutia. Uvedená lehota neplatí pre prevod na inú osobu v prípade, že pobočka zahraničnej banky3) stratí povolenie pôsobiť ako banka.21b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:
„21b)
§ 34 a 35 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 23 ods. 4 sa vypúšťa tretia veta.
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa citácia „Zákon č. 44/1974 Zb. Colný zákon v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.“.
17.
V § 26 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až ch) sa označujú ako písmená b) až h).
18.
V § 27 ods. 1 sa slová „§ 26 písm. a), c), e), f), g), i), j), m), n) a o)“ nahrádzajú slovami „§ 26 písm. a), b), d), e), f), i), j), m), n) a o)“.
19.
V § 28 ods. 2 sa slová „§ 26 písm. a), c) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 26 písm. a), b) a d)“ a slová „§ 26 písm. f), g), i), j), n) a o)“ sa nahrádzajú slovami „§ 26 písm. e), f), i), j), n) a o)“.
20.
V § 29 ods. 4 druhá veta znie: „Námietky proti tomuto rozhodnutiu nemajú odkladný účinok.“.
21.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „§ 265 až § 268 zákona č. 618/1992 Zb. Colný zákon.“ nahrádza citáciou „§ 259 až 262 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.
22.
V § 31 ods. 1 sa slová „§ 26 písm. a), c), e), f), g), i), j) a o)“ nahrádzajú slovami „§ 26 písm. a), b), d), e), f), i), j) a o)“.
23.
V § 31 ods. 2 sa písmeno „e)“ nahrádza písmenom „d)“.
24.
V § 35 ods. 1 sa slová „§ 26 písm. a), d), f) a g)“ nahrádzajú slovami „§ 26 písm. a), c), e) a f)“.
25.
V § 35 ods. 2 sa slová „§ 26 písm. b), c), e), h), ch), k) a m)“ nahrádzajú slovami „§ 26 písm. b), d), g), h), k) a m)“.
26.
Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý znie:
㤠44a
Zrušujú sa:
1.
§ 9 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona,
2.
opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 1. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje postup devízových tuzemcov – právnických osôb v prípade prijatia platby v devízových prostriedkoch v hotovosti v oblasti operatívnej evidencie a výkazníctva (registrované v čiastke 103/1992 Zb.),
3.
opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. júna 1994 č. 19, ktorým sa určujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávanými bankami (oznámenie č. 225/1994 Z. z.),
4.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. septembra 1995 č. 6, ktorým sa ustanovuje rozsah kupovaných peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti tuzemcom-fyzickou osobou (oznámenie č. 205/1995 Z. z.),
5.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 25 septembra 1995 č. 7, ktorým sa ustanovuje rozsah ponukovej povinnosti tuzemcov-právnických osôb (oznámenie č. 206/1995 Z. z.).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.