44/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.02.1998 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
ZÁKON
z 5. februára 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 12/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „na založenie banky (§ 4) a povolenie na výkon bankových činností (§ 4a)“ nahrádzajú slovami „pôsobiť ako banka (§ 4)“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. d) sa slová „napr. platobných kariet“ nahrádzajú slovami „napríklad bankových platobných kariet“.
3.
V § 1 ods. 4 v druhej vete sa slová „na výkon“ nahrádzajú slovami „pôsobiť ako banka na vykonávanie“.
4.
V § 1 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a § 5a“.
5.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Podrobnosti o vydávaní a správe platobných prostriedkov podľa odseku 3 písm. d) môže ustanoviť Národná banka Slovenska opatrením,3) ktoré sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“).“.
6.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Bez povolenia pôsobiť ako banka nesmie nikto prijímať vklady, ak osobitný zákon neustanovuje inak.2b) Bez povolenia pôsobiť ako banka nikto nesmie poskytovať z vkladov úroky, ktoré sú nákladom podľa osobitného predpisu.2c)
(2)
Bez povolenia pôsobiť ako banka nesmie nikto vydávať bankové platobné karty. Banková platobná karta je platobný prostriedok, ktorým sa vykonávajú bezhotovostné a hotovostné platobné operácie na ťarchu alebo v prospech účtu zriadeného bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ku ktorému bola banková platobná karta vydaná.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú:
„2b)
Napríklad § 59, 223 a 673 Obchodného zákonníka.
2c)
§ 24 ods. 1 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
7.
Nadpis druhej časti znie:
„POVOLENIE PÔSOBIŤ AKO BANKA“.
8.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadosť o povolenie pôsobiť ako banka sa predkladá Národnej banke Slovenska. So žiadosťou o povolenie sa predkladá návrh stanov.“.
9.
V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Národná banka Slovenska opatrením,3) ktoré sa vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov, ustanoví
a)
náležitosti žiadosti podľa odseku 1 vrátane žiadosti podľa osobitného predpisu,2d)
b)
minimálnu výšku peňažného vkladu do základného imania banky a banky vykonávajúcej hypotekárne obchody, ktorá je podmienkou na udelenie povolenia pôsobiť ako banka,
c)
spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2d znie:
„2d)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.“.
10.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
11.
§ 4a sa vypúšťa.
12.
V § 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
13.
V § 5 odsek 4 znie:
„(4)
Náležitosti žiadosti, minimálnu výšku trvale poskytnutých finančných prostriedkov, ako aj to, čo sa rozumie trvale poskytnutými finančnými prostriedkami, a spôsob, akým sa preukazuje splnenie podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka, ustanoví Národná banka Slovenska opatrením,3) ktoré sa vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov.“.
14.
§ 5a sa vypúšťa.
15.
V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
16.
V § 6 ods. 3 sa za slovo „banka“ vkladajú slová „zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky“ a slová „na založenie banky v lehote“ sa nahrádzajú slovami „pôsobiť ako banka najmenej“.
17.
V § 6 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.“.
18.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná podať príslušnému súdu návrh na svoj zápis do obchodného registra na základe povolenia pôsobiť ako banka do desiatich dní odo dňa, keď povolenie pôsobiť ako banka nadobudlo právoplatnosť, a je povinná uložiť v Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra; banka a pobočka zahraničnej banky je tiež povinná uložiť v Národnej banke Slovenska aj kópiu rozhodnutia súdu o vykonaní jej výmazu z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.“.
19.
V § 10 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
20.
V § 16 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach vo výške 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,“.
21.
V § 16 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
22.
V § 16 ods. 5 v prvej vete sa vypúšťajú slová „a c)“ a „majetkový“. V tretej vete sa slovo „d)“ nahrádza slovom „c)“.
23.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 6 až 10, ktoré znejú:
„(6)
Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť Národnej banke Slovenska a ministerstvu na ich požiadanie informácie potrebné na zisťovanie, či nedošlo ku konaniu, na ktoré je potrebný predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, najmä informácie o vlastníkoch podielov na obchodných spoločnostiach alebo na družstvách a informácie o dohodách o výkone hlasovacích práv.
(7)
Osoba, ktorej podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach klesol pod 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 %, je povinná túto skutočnosť oznámiť Národnej banke Slovenska a ministerstvu do 30 dní od jej vzniku.
(8)
Za konanie v zhode sa na účely tohto zákona rozumie
a)
konanie smerujúce k dosiahnutiu podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach uskutočnené medzi
1.
právnickou osobou a jej spoločníkmi alebo členmi, štatutárnymi orgánmi, členmi štatutárnych alebo dozorných orgánov, zamestnancami právnickej osoby, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, vedúcimi organizačnej zložky, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri, prokuristami, likvidátormi, správcami konkurznej podstaty či vyrovnacími správcami tejto právnickej osoby a osobami im blízkymi5) alebo medzi ktorýmikoľvek týmito osobami;
2.
osobami, ktoré uzavreli dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv v jednej banke v záležitostiach týkajúcich sa jej riadenia bez ohľadu na formu dohody alebo na to, či je platná alebo neplatná;
3.
ovládajúcou a ovládanou osobou alebo medzi osobami ovládanými priamo alebo sprostredkovane tou istou ovládajúcou osobou;
4.
blízkymi osobami;5)
b)
konanie dvoch alebo viacerých právnických osôb smerujúce k dosiahnutiu podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach, v ktorých tá istá osoba je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo má podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %.
(9)
Ovládajúcou osobou podľa odseku 8 je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má v právnickej osobe väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel na právnickej osobe, s ktorým je spojená väčšina hlasovacích práv, alebo že na základe dohody s inými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv.
(10)
Ovládanou osobou je právnická osoba, v ktorej má ovládajúca osoba postavenie podľa odseku 9.“.
24.
V § 24 ods. 4 prvá veta znie: „Banka je povinná predkladať ministerstvu účtovnú závierku a údaje z účtovnej a štatistickej evidencie vo forme hlásení a prehľadov, pričom sa to nepovažuje za porušenie bankového tajomstva podľa § 38.“.
25.
V § 26 ods. 1 úvodná veta znie: „Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky spočívajúce v porušení podmienok ustanovených v povolení pôsobiť ako banka, v porušení tohto zákona, osobitných zákonov,7) všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane opatrení alebo rozhodnutí vydaných alebo uložených Národnou bankou Slovenska, vo vykonávaní obchodov bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ktoré poškodzujú záujmy jej vkladateľov alebo ohrozujú bezpečnosť a stabilitu bankového systému, v riadení banky alebo pobočky zahraničnej banky osobami, ktoré nie sú občiansky bezúhonné alebo odborne spôsobilé, alebo ak banka alebo pobočka zahraničnej banky dosiahla stratu, alebo ak bankou alebo pobočkou zahraničnej banky vytvorený súhrn rezerv a opravných položiek nepostačuje na pokrytie rizík vyplývajúcich z objemu klasifikovaných aktív vykázaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, Ná rodná banka Slovenska je podľa závažnosti a povahy zistených nedostatkov oprávnená“.“
26.
V § 26 ods. 1 písm. b) v bode 10 sa slová „na výkon bankových činností“ nahrádzajú slovami „pôsobiť ako banka (§ 34)“.
27.
V § 26 ods. 3 sa slová „§ 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 2, 3 alebo 16“ a na konci sa pripája táto veta: „Môže im uložiť aj opatrenie na nápravu protiprávneho stavu.“.
28.
V § 33 písmeno d) znie:
„d)
odobratím alebo zánikom povolenia pôsobiť ako banka.“.
29.
Nadpis tretej hlavy znie:
„ODOBRATIE A ZÁNIK POVOLENIA PÔSOBIŤ AKO BANKA“.
30.
V § 34 ods. 1 sa slovo „odoberie“ nahrádza slovami „môže odobrať“ a slová „na výkon bankových činností“ sa nahrádzajú slovami „pôsobiť ako banka“.
31.
V § 34a v úvodnej vete a v písmenách a) a c) sa slová „na výkon bankových činností“ nahrádzajú slovami „pôsobiť ako banka“ a v písmene d) sa slová „§ 10 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 1“.
32.
V § 35 odsek 1 znie:
„(1)
Rozhodnutie o odobratí povolenia pôsobiť ako banka zašle banka alebo pobočka zahraničnej banky Obchodnému vestníku7c) na uverejnenie do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti (§ 40k). Pri pobočke zahraničnej banky toto rozhodnutie oznámi Národná banka Slovenska aj orgánu poverenému bankovým dohľadom v štáte, v ktorom má zahraničná banka sídlo.“.
33.
V § 35 ods. 2 sa slová „na výkon bankových činností“ nahrádzajú slovami „pôsobiť ako banka“ a za slovo „banku“ sa vkladajú slová „alebo pobočku zahraničnej banky“.
34.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c sa dopĺňa o citáciu „§ 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.“.
35.
V § 40j ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Vo výroku sa uvedú aj podmienky, na ktorých splnenie sa môže rozhodnutie vo veci viazať; splnenie týchto podmienok sa preukazuje Národnej banke Slovenska.“.
36.
V § 40l ods. 2 sa vypúšťa čiarka a slová „ako aj o žiadosti o povolenie na výkon bankových činností“ a slová „na založenie banky“ sa nahrádzajú slovami „pôsobiť ako banka“.
37.
V § 45b sa za slová „doručiteľa na“ vkladá slovo „zaknihované“.
38.
Za § 45e sa vkladajú § 45f a 45g, ktoré znejú:
㤠45f
(1)
Ak má banka alebo pobočka zahraničnej banky povolenie na založenie banky a povolenie na výkon bankových činností udelené podľa doterajších predpisov, považujú sa tieto povolenia za povolenie pôsobiť ako banka udelené podľa tohto zákona.
(2)
Banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má len povolenie na založenie banky udelené pred účinnosťou tohto zákona, je povinná predložiť Národnej banke Slovenska žiadosť o udelenie povolenia pôsobiť ako banka podľa tohto zákona najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak povolenie na založenie banky zaniká. Ak sa žiadosť o udelenie povolenia pôsobiť ako banka predložila včas, povolenie na založenie banky zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o tejto žiadosti. Ak Národná banka Slovenska žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka nevyhovela, postupuje sa obdobne podľa § 35 ods. 3 a 4.
§ 45g
(1)
Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona majú prijaté vklady od iných osôb bez povolenia pôsobiť ako banka, sú povinné zosúladiť svoje právne pomery s ustanoveniami tohto zákona najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.
(2)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.“.
39.
V § 1 ods. 3, § 6 ods. 1 a 2, § 34 ods. 2 v úvodnej vete a v písmene e), § 35 ods. 3 a 4 sa slová „na výkon bankových činností“ nahrádzajú slovami „pôsobiť ako banka“.
40.
V § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 a 3, § 5 ods. 1 sa slová „na založenie banky“ nahrádzajú slovami „pôsobiť ako banka“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „vyhlášky a výnosy“ nahrádzajú slovami „a vyhlášky, výnosy a opatrenia“.
2.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Všeobecne záväzné právne predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky označované názvom „výnos“ alebo názvom „opatrenie“ sa vyhlasujú v Zbierke zákonov uverejnením oznámenia o ich vydaní (§ 5 ods. 2), ak osobitný zákon neustanoví, že sa vyhlasujú uverejnením ich úplného znenia.“.
3.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Všeobecne záväzné právne predpisy uvedené v v § 4 ods. 2 vydávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, ak
a)
sa týkajú obmedzeného počtu druhovo určených fyzických osôb a právnických osôb alebo
b)
upravujú podrobnosti o právach a povinnostiach úzkeho okruhu osôb v pracovnoprávnych vzťahoch a vo vzťahoch z oblasti sociálneho zabezpečenia, podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo služobných pomerov príslušníkov ozbrojených zborov a ozbrojených síl, alebo
c)
tak ustanoví osobitný zákon.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Napríklad zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 5 ods. 2 a 3 sa slovo „výnos“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „výnos alebo opatrenie“ v príslušných tvaroch.
5.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Opatrenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky vydané podľa osobitných zákonov,3a) ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov do účinnosti tohto zákona, aj ak neboli označené názvom „opatrenie“,3b) považujú sa za opatrenia vydané podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b)
§ 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 21/1992 Zb. o bankách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 264/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 12/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.