44/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
ZÁKON
z 5. februára 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „vyhlášky a výnosy“ nahrádzajú slovami „a vyhlášky, výnosy a opatrenia“.
2.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Všeobecne záväzné právne predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky označované názvom „výnos“ alebo názvom „opatrenie“ sa vyhlasujú v Zbierke zákonov uverejnením oznámenia o ich vydaní (§ 5 ods. 2), ak osobitný zákon neustanoví, že sa vyhlasujú uverejnením ich úplného znenia.“.
3.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Všeobecne záväzné právne predpisy uvedené v v § 4 ods. 2 vydávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, ak
a)
sa týkajú obmedzeného počtu druhovo určených fyzických osôb a právnických osôb alebo
b)
upravujú podrobnosti o právach a povinnostiach úzkeho okruhu osôb v pracovnoprávnych vzťahoch a vo vzťahoch z oblasti sociálneho zabezpečenia, podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo služobných pomerov príslušníkov ozbrojených zborov a ozbrojených síl, alebo
c)
tak ustanoví osobitný zákon.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Napríklad zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 5 ods. 2 a 3 sa slovo „výnos“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „výnos alebo opatrenie“ v príslušných tvaroch.
5.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Opatrenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky vydané podľa osobitných zákonov,3a) ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov do účinnosti tohto zákona, aj ak neboli označené názvom „opatrenie“,3b) považujú sa za opatrenia vydané podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b)
§ 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 21/1992 Zb. o bankách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 264/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 12/1998 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.