Predpis bol zrušený predpisom 324/2002 Z. z.

41/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.02.1998 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 5. februára 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 159/1995 Z. z., opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 212/1996 Z. z. a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 367/1996 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 159/1995 Z. z., opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 212/1996 Z. z. a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 367/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 1 sa mení a dopĺňa takto:
Krajina Menový kód Mena Stravné (denná sadzba)
Belgicko BEF belgický frank 1 500
Bulharsko USD US dolár 27
Česká republika česká koruna 300
India USD US dolár 35
Izrael USD US dolár 48
Maďarsko USD US dolár 23
Maledivy USD US dolár 30
Malta USD US dolár 30
Uzbekistan USD US dolár 30
Vietnam USD US dolár 25
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Miroslav Maxon v. r.