402/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

402
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 18. decembra 1998,
ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 388/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam vybraných priemyselných výrobkov
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Zoznam vybraných priemyselných výrobkov – jeho prvý doplnok (ďalej len „PRODSLOV – 1. doplnok“) dopĺňa zavedený zoznam vybraných priemyselných výrobkov.
(2)
PRODSLOV – 1. doplnok je vypracovaný na základe zmien zoznamu priemyselných výrobkov PRODCOM, ktorý vydal Štatistický úrad Európskej únie.
(3)
Predmetom PRODSLOV-u – 1. doplnku je zaradenie nových výrobkov a merných jednotiek, oprava a doplnky názvov výrobkov a zrušenie výrobkov.
§ 2
PRODSLOV – 1. doplnok vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky ako samostatnú publikáciu.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Štefan Condík v. r.