396/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1999 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

396
ZÁKON
z 18. decembra 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 243/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 205/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Sadzby dane sú určené takto:
Položka colného sadzobníka1a) Názov tovaru Sadzba dane
a) 2710 00 11 minerálne oleje okrem
položiek uvedených
2710 00 98 v písmenách b) až g) a k) 12 400 Sk/t
b) 2710 00 21
a špeciálne druhy benzínu 2 800 Sk/t
2710 00 25
c) 2710 00 27
motorový benzín s obsahom
2710 00 32 olova neprevyšujúcim 0,013 g/l
a
2710 00 37 palivo pre tryskové motory
benzínového typu 11 300 Sk/t
d) 2710 00 41 stredné oleje určené na špecifické spracovanie2)
a
2710 00 45 stredné oleje určené na chemické spracovanie,
ale iné ako špecifické2) 0 Sk/t
e) 2710 00 51
kerozín
2710 00 59
2710 00 61 plynové oleje určené na špecifické spracovanie2)
2710 00 65 plynové oleje určené na chemické spracovanie,
ale iné ako špecifické2)
2710 00 74 vykurovacie oleje s obsahom síry
nepresahujúcim 1 % hmotnosti
a
2710 00 76 vykurovacie oleje s obsahom síry
prevyšujúcim 1 % hmotnosti,
ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti 9 500 Sk/t
í) 2710 00 77 vykurovacie oleje s obsahom síry
prevyšujúcim 2 % hmotnosti,
ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti
a
2710 00 78 vykurovacie oleje s obsahom síry
prevyšujúcim 2,8 % hmotnosti 300 Sk/t
g) 2710 00 81
mazacie oleje 0 Sk/t
2710 00 98
h) 2711 11 00 zemný plyn a iné plynné uhľovodíky
skvapalnené, určené na použitie
2711 19 00 ako pohonná látka 2 370 Sk/t
i) 2711 21 00 zemný plyn a iné plynné uhľovodíky
a v plynnom stave, určené na
2711 29 00 použitie ako pohonná látka 2 Sk/m3
j) 3824 90 95 ekologické palivo vyrobené v tuzemsku 1 000 Sk/t
k) 2710 00 66
plynové oleje 10 500 Sk/t.".
2710 00 68
2.
V § 11 ods. 2 sa suma „7 500 Sk“ nahrádza sumou „8 500 Sk“.
3.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Pri uplatnení nároku na vrátenie dane z palív a mazív sa použijú sadzby dane platné v deň nákupu palív a mazív s výnimkou vrátenia dane podľa odseku 2.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.