394/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

394
ZÁKON
zo 17. decembra 1998,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z. a zákona č. 386/1997 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 73 odsek 1 znie:
„(1)
Príjmami Národného úradu práce sú
a)
príspevky na poistenie v nezamestnanosti,
b)
úroky z vkladov v bankách,
c)
penále,
d)
odvody podľa § 114,
e)
pokuty za porušovanie pracovnoprávnych predpisov a predpisov o zamestnanosti,
f)
dobrovoľné dary poskytnuté na financovanie politiky trhu práce,
g)
dobrovoľné dary poskytnuté na správu a činnosť Národného úradu práce,
h)
prijaté úvery poskytnuté na správu a činnosť Národného úradu práce,
i)
ostatné príjmy určené na financovanie politiky trhu práce,
j)
ostatné príjmy súvisiace so správou a činnosťou Národného úradu práce.“.
2.
V § 75 odsek 1 znie:
„(1)
Základný fond tvoria
a)
príspevky na poistenie v nezamestnanosti,
b)
úroky z vkladov v bankách,
c)
penále,
d)
odvody podľa § 114,
e)
pokuty za porušovanie pracovnoprávnych predpisov a predpisov o zamestnanosti,
f)
dobrovoľné dary poskytnuté na financovanie politiky trhu práce,
g)
ostatné príjmy určené na financovanie politiky trhu práce.“.
3.
§ 76 vrátane nadpisu znie:
㤠76
Správny fond
(1)
Správny fond je určený na krytie výdavkov súvisiacich so správou a činnosťou Národného úradu práce.
(2)
Správny fond sa tvorí
a)
najviac vo výške 15 % z príjmov základného fondu bežného roku,
b)
z prijatých úverov poskytnutých na správu a činnosť Národného úradu práce,
c)
z dobrovoľných darov poskytnutých na správu a činnosť Národného úradu práce,
d)
z ostatných príjmov súvisiacich so správou a činnosťou Národného úradu práce,
e)
zo zostatku správneho fondu z predchádzajúceho kalendárneho roku.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.