394/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1999 do 31.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

394
ZÁKON
zo 17. decembra 1998,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z. a zákona č. 386/1997 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 73 odsek 1 znie:
„(1)
Príjmami Národného úradu práce sú
a)
príspevky na poistenie v nezamestnanosti,
b)
úroky z vkladov v bankách,
c)
penále,
d)
odvody podľa § 114,
e)
pokuty za porušovanie pracovnoprávnych predpisov a predpisov o zamestnanosti,
f)
dobrovoľné dary poskytnuté na financovanie politiky trhu práce,
g)
dobrovoľné dary poskytnuté na správu a činnosť Národného úradu práce,
h)
prijaté úvery poskytnuté na správu a činnosť Národného úradu práce,
i)
ostatné príjmy určené na financovanie politiky trhu práce,
j)
ostatné príjmy súvisiace so správou a činnosťou Národného úradu práce.“.
2.
V § 75 odsek 1 znie:
„(1)
Základný fond tvoria
a)
príspevky na poistenie v nezamestnanosti,
b)
úroky z vkladov v bankách,
c)
penále,
d)
odvody podľa § 114,
e)
pokuty za porušovanie pracovnoprávnych predpisov a predpisov o zamestnanosti,
f)
dobrovoľné dary poskytnuté na financovanie politiky trhu práce,
g)
ostatné príjmy určené na financovanie politiky trhu práce.“.
3.
§ 76 vrátane nadpisu znie:
㤠76
Správny fond
(1)
Správny fond je určený na krytie výdavkov súvisiacich so správou a činnosťou Národného úradu práce.
(2)
Správny fond sa tvorí
a)
najviac vo výške 15 % z príjmov základného fondu bežného roku,
b)
z prijatých úverov poskytnutých na správu a činnosť Národného úradu práce,
c)
z dobrovoľných darov poskytnutých na správu a činnosť Národného úradu práce,
d)
z ostatných príjmov súvisiacich so správou a činnosťou Národného úradu práce,
e)
zo zostatku správneho fondu z predchádzajúceho kalendárneho roku.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.