391/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

391
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 14. decembra 1998 č. 4189/1998-KM, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. augusta 1994 č. 65/396/1994, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. augusta 1994 č. 65/396/1994, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (oznámenie č. 237/1994 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. novembra 1994 č. 65/497/1994 (oznámenie č. 334/1994 Z. z.) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 1996 č. 3/6-65/1996 (oznámenie č. 369/1996 Z. z.).
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.