390/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

390
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. decembra 1996 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vytvorení a podmienkach pôsobenia kultúrnych stredísk.
Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 16. decembra 1996, na základe článku 19.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.