39/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 5. februára 1998
o oslobodení od cla pri dovoze tovaru, ktorým sa vysporiadava pohľadávka Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon ustanovuje:
§ 1
Od dovozného cla (ďalej len „clo“) sa oslobodzuje zahraničný tovar,1) ktorého dovoz je s ohľadom na konečné použitie vo všeobecnom záujme a ktorým sa vysporiadava pohľadávka v zahraničí, ktorá prešla do vlastníctva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Tovar podľa § 1 sa oslobodzuje od cla, ak
a)
deklarantom3) je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky4) a
b)
deklarant predloží spolu s colným vyhlásením, ktorým navrhuje prepustenie tovaru do režimu voľného obehu, potvrdenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, že ide o tovar podľa § 1.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Miroslav Maxon v. r.
1)
§ 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.
2)
Ústavný zákon č. 541/1992 Zb. o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku.
3)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.