389/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

389
ZÁKON
zo 16. decembra 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 43 ods. 9 sa za slovo „zaopatrenie“ vkladajú slová „vrátane úhrady, ktorú platí občan za starostlivosť v domove-penzióne pre dôchodcov podľa doterajších predpisov,“.
2.
V § 110 ods. 2 v druhej vete sa za slovo „občanov“ vkladajú slová „podľa predpisov platných do 30. júna 199871)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
„71)
§ 41 až 43b, § 47, § 49 až 52 a § 77 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 110 ods. 2 v tretej vete sa slová „31. decembra 1999“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2000“.
4.
V § 110 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak si občan podá v čase od 1. júla 1998 do 30. júna 1999 žiadosť o účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, ktoré sa poskytovali podľa predpisov platných do 30. júna 1998,71) rozhoduje sa podľa týchto ustanovení.“.
Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 14.
5.
V § 110 ods. 7 sa slová „od 1. januára 1999 do 31. decembra 1999“ nahrádzajú slovami „od 1. júla 1999 do 31. decembra 2000“.
6.
V § 110 ods. 8 sa slová „31. decembra 1999 podľa odseku 6“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2000 podľa odseku 7“ a slová „1. januára 2000“ sa nahrádzajú slovami „1. januára 2001“.
7.
V § 110 ods. 12 sa slová „v odseku 10“ nahrádzajú slovami „v odseku 11“.
8.
V § 111 ods. 1 a 2 sa slová „31. decembra 1998“ nahrádzajú slovami „30. júna 1999“.
9.
V § 112 ods. 1 sa slová „31. decembra 1999“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2000“.
10.
V § 112 ods. 2 sa slová „31. decembra 1999“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2000“ a na konci vety sa pripájajú tieto slová: „s výnimkou ťažko zdravotne postihnutého občana, ktorý si podal žiadosť o sociálne služby a peňažné príspevky na kompenzáciu podľa tohto zákona“.
11.
V § 112 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
12.
V § 112 ods. 4 sa slová „31. decembra 1999“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2000“.
13.
V § 114 sa slová „1. januára 1999“ nahrádzajú slovami „1. júla 1999“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.