384/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

384
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 8. decembra 1998,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu štábov a odborných jednotiek,1) prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 6 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).“.
3.
V § 2 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Prípravou na poskytovanie prvej pomoci sa rozumie cieľavedomý a sústavný proces teoretického školenia a praktického nácviku štábov, odborných jednotiek a obyvateľstva zameraný na zvládnutie súboru jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri ohrození života alebo zdravia v prípade mimoriadnej udalosti.4)
(4)
Stredisko prípravy civilnej ochrany okresu (ďalej len „stredisko prípravy“) tvorí zbor inštruktorov vytvorený najmä z personálu civilnej ochrany okresného úradu a okresným úradom doplnený o vybraný personál civilnej ochrany právnických osôb, fyzických osôb a verejnoprávnych inštitúcií s humanitným poslaním,4a) ktoré v rámci svojej pôsobnosti sú činné pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva a ktoré spĺňajú odbornú spôsobilosť podľa § 10.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:
„4)
§ 3 ods. 2 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.
4a)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.“.
4.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Strediskom vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu (ďalej len „stredisko vzdelávania“) sa rozumie zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky určené na vykonávanie prípravy na civilnú ochranu.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 13 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 3 ods. 1 sa slovo „kontroluje“ nahrádza slovom „koordinuje“ a za slovo „pomoc“ sa vkladajú slová „ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 14 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 4 ods. 1 sa za slovo „pomoc“ vkladajú slová „ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci“.
9.
V § 4 ods. 3 sa za slovo „pomoc“ vkladajú slová „ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z.“.
11.
V § 5 ods. 2 a 3 sa za slovo „sebaochrany“ vkladajú slová „a poskytovania prvej pomoci“.
12.
V § 5 ods. 5 sa za slová „raz za rok“ vkladajú slová „po absolvovaní základného stupňa prípravy“.
13.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Základný stupeň prípravy štábov a odborných jednotiek podľa § 5 ods. 2
a)
riadi a organizuje okresný úrad7) v stredisku prípravy pre všetky štáby a odborné jednotky zriadené v obciach a v objektoch pre potrebu územia,
b)
zabezpečuje a vykonáva obec9) pre štáb a všetky odborné jednotky zriadené pre potrebu obce; ak nemá dostatočné personálne, materiálne a priestorové možnosti, môže obec po dohode s okresným úradom organizovať základný stupeň prípravy štábov a odborných jednotiek v stredisku prípravy,
c)
pripravuje vedúci objektu9) štáb a odborné jednotky zriadené pre potrebu vlastného objektu a overuje ich znalosti; ak nemá dostatočné personálne, materiálne a priestorové možnosti, môže vedúci objektu po dohode s okresným úradom organizovať základný stupeň prípravy štábov a odborných jednotiek v stredisku prípravy.
(2)
Stredný stupeň prípravy štábov a odborných jednotiek podľa § 5 ods. 3
a)
riadi a organizuje okresný úrad pre vybrané štáby a vybrané odborné jednotky10) zriadené v obciach a v objektoch pre potrebu územia v stredisku vzdelávania,
b)
zabezpečuje obec pre štáb a vybrané odborné jednotky10) zriadené pre potrebu obce po dohode s okresným úradom v stredisku vzdelávania,
c)
zabezpečuje vedúci objektu pre štáb a vybrané odborné jednotky10) zriadené pre potrebu vlastného objektu po dohode s okresným úradom v stredisku vzdelávania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:
„9)
§ 4 ods. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.
10)
§ 5 a § 6 ods. 2 písm. a) a j) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 268/1998 Z. z.“.
14.
V § 7 ods. 1 sa nad slovo „poslaním“ umiestňuje odkaz 4a.
15.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Prípravu štábov a odborných jednotiek podľa odseku 1 vykonávajú verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním4a) vo vlastných zariadeniach; ak nemajú dostatočné kapacity vo vlastných zariadeniach, prípravu štábov a odborných jednotiek vykonávajú v stredisku prípravy, v stredisku vzdelávania, v obci alebo v objekte.“.
16.
V § 8 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „alebo v stredisku vzdelávania“.
17.
V § 9 písm. a) sa vypúšťajú slová „príslušné výcvikové stredisko“.
18.
V § 9 písmeno e) znie:
„e)
teoretické školenie a praktický výcvik riadené a organizované okresným úradom, a to diferencovane na základe kategorizácie územia z hľadiska zdrojov ohrozenia,8) alebo zabezpečované obcou v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním.4a)“.
19.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „pomoc“ vkladajú slová „ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci“.
20.
V § 10 ods. 3 sa za slovo „inštruktorov“ vkladajú slová „civilnej ochrany“.
21.
V § 10 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú slová „ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci.“.
22.
V § 10 ods. 6 sa slovo „pracovník“ nahrádza slovom „zamestnanec“ a slovo „pracovníci“ sa nahrádza slovom „zamestnanci“.
23.
V § 11 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „vo výcvikovom stredisku“.
24.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú slová „alebo prezenčná listina,“.
25.
V § 11 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo prezenčná listina,“.
26.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Dokumentácia o vykonaní prípravy štábov a odborných jednotiek a prípravy občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci sa v stredisku prípravy, v stredisku vzdelávania, v obci alebo v objekte uschováva počas piatich rokov.“.
27.
Slová „občan“, „výcvikové stredisko“ a „stredisko vzdelávania“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obyvateľstvo“ alebo „stredisko vzdelávania“ v príslušnom gramatickom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Ladislav Pittner v. r.