382/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

382
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.
výnos zo 7. decembra 1998 č. 5/1998, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 28. júla 1997 č. 4/1997 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva.
Výnosom sa mení okruh právnických osôb v odvetviach rudného baníctva a magnezitového priemyslu, ktorým môže byť poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu.
Výnos nadobúda účinnosť 20. decembra 1998.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1999.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky na sekcii energetiky a ťažobného priemyslu.