381/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.12.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

381
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 1. decembra 1998 č. 1732/M-98, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 4. októbra 1996 č. 5680/M-96, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (oznámenie č. 294/1996 Z. z.).
Výnos mení a dopĺňa niektoré ustanovenia zoznamu skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva v oblasti medzinárodných stykov a hospodárskych záujmov, uvedených v prílohe č. 1 výnosu a niektoré ustanovenia zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva, uvedených v prílohe č. 2 výnosu v oblasti činnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Výnos sa uverejní v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 1/1999.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.