Predpis bol zrušený predpisom 470/2001 Z. z.

380/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.1999 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

380
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 12. novembra 1998,
ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 1999
Čl. I
Štatistické zisťovania, pri ktorých vzniká spravodajským jednotkám spravodajská povinnosť podľa § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, sú:
– Krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 1),
– Krátkodobé štatistické zisťovania u obyvateľstva organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 2),
– Krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky (príloha č. 3),
– Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky (príloha č. 4),
– Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky (príloha č. 5).
Čl. II
Prípadné úpravy a zmeny tohto programu zisťovaní, ktoré nastanú v priebehu roku 1999, budú podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ako opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Čl. III
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Štefan Condík v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 380/1998 Z. z.
KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prehľad zisťovaní
1.
Org 1-04 Dotazník pre aktualizáciu registra závodných jednotiek
2.
Org 3-99 Dotazník údajov pre registráciu organizácie
3.
Org 4-99 Dotazník pre aktualizáciu registra organizácií
4.
Org 5-99 Hlásenie o základnej územnej jednotke (ZÚJ)
5.
Org 6-99 Hlásenie o územno-technickej jednotke (ÚTJ)
6.
Poi P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve
7.
Pen P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve
8.
Pin P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz nebankových finančných inštitúcií
9.
Obyv 1-12 Hlásenie o uzavretí manželstva
10.
Obyv 2-12 Hlásenie o narodení
11.
Obyv 3-12 List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
12.
Obyv 4-12 Hlásenie o rozvode
13.
CR P 1-04 Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zariadení
14.
Inv 3-04 Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch
15.
VV P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz vo výskume a vývoji
16.
Práca 5-99 Výkaz o štrajku (výluke)
17.
Práca 2-04 Štvrťročný výkaz o práci
18.
Práca 6-04 Štvrťročný výkaz o práci pre obecné (mestské) úrady (príloha k výkazu Práca 2-04)
19.
KPESC 1-12 Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien
20.
Ceny Les 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve
21.
Ceny NC Poľ 1-12 Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov
22.
Ceny Vod 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve
23.
Ceny VC 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov
24.
Ceny VC 2-99 Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov (príloha k výkazu Ceny VC 1-12)
25.
Ceny VC 3-99 Tabuľkový komentár (príloha k výkazu Ceny VC 1-12)
26.
Ceny D Poľ 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo
27.
Ceny Stav 1-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien PSV v stavebníctve
28.
Ceny Stav 2-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre pozemné staviteľstvo
29.
Ceny Stav 3-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre priemyselné staviteľstvo
30.
Ceny Stav 4-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre inžinierske staviteľstvo
31.
Ceny Stav 5-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre vodné staviteľstvo
32.
Ceny Stav 6-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve pre opravy a údržbu
33.
Ceny Stav 7-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve
34.
Ceny Stav 8-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien rozhodujúcich materiálov spotrebovaných v stavebníctve
35.
Poľ 1-12 Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov
36.
Poľ 2-04 Štvrťročný výkaz o predaji rastlinných výrobkov z prvovýroby
37.
Poľ P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve
38.
Poľ 4-04 Štvrťročný výkaz o bilancii obilia
39.
Osev 3-99 Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5.
40.
Poľ 6-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6.
41.
Poľ 7-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7.
42.
Poľ 8-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8.
43.
Poľ 9-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9.
44.
Poľ 10-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10.
45.
Les P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v lesníctve
46.
Vod 3-04 Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve
47.
Vod 4-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve
48.
Priem P 1-12 Mesačný podnikový výkaz v priemysle
49.
Priem P 2-12 Mesačný podnikový výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a o priemyselných službách
50.
Priem P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v priemysle
51.
Stav P 1-12 Mesačný podnikový výkaz v stavebníctve
52.
Stav P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v stavebníctve
53.
VTS 1-12 Mesačný výkaz za vybrané trhové služby
54.
VTS P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
55.
OPU 1-12 Mesačný výkaz obchodu, pohostinstva a ubytovania
56.
OPU P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
57.
Dop P 1-12 Mesačný podnikový výkaz v doprave
58.
Dop P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v doprave
59.
Dop VZCD-1 Zisťovanie v cestnej nákladnej doprave
60.
Zdp 2-04 Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne
61.
NÚP 2-04 Štvrťročný výkaz Národného úradu práce
62.
Socp 2-04 Štvrťročný výkaz Sociálnej poisťovne
63.
Energ P 1-04 Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
64.
PaT P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v pošte a v telekomunikáciách
65.
P 13-04 Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie
66.
Prod Z 2-04 Štvrťročný výkaz závodnej jednotky
Charakteristiky zisťovaní
1.
Názov zisťovania: Dotazník pre aktualizáciu registra závodných jednotiek (Súborný list k štvrťročnému zisťovaniu Prod Z 2-04)
Značka štatistického formulára: Org 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje o závodných jednotkách pre aktualizáciu štatistického registra, za ktoré v sledovanom období predkladá spravodajská jednotka výkaz Prod Z 2-04.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: názov a adresa sídla závodnej jednotky, priemerný evidenčný počet zamestnancov závodnej jednotky, ekonomická činnosť závodnej jednotky podľa OKEČ.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.
2.
Názov zisťovania: Dotazník údajov pre registráciu organizácie
Značka štatistického formulára: Org 3-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné charakteristiky o právnickej osobe (podniku, spoločnosti, firme, organizácii) a fyzickej osobe potrebné pre register organizácií.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: zámerný výber.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spôsob vzniku právneho subjektu, IČO predchodcu, prevažujúca ekonomická činnosť podľa OKEČ, vlastníctvo, podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní, počet zamestnancov a korešpondenčná adresa.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: nepravidelná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14 dní od doručenia dotazníka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.
3.
Názov zisťovania: Dotazník pre aktualizáciu registra organizácií
Značka štatistického formulára: Org 4-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je aktualizovať údaje a základné charakteristiky o právnickej osobe (podniku, spoločnosti, firmy, organizácii) a fyzickej osobe, ktoré sa vedú v registri organizácií na účely štatistických zisťovaní.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: zámerný výber.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: adresa sídla, obchodné meno, korešpondenčná adresa, ekonomické činnosti podniku podľa OKEČ, stav ekonomickej aktivity a počet zamestnancov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: nepravidelná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5 dní od dátumu doručenia dotazníka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.
4.
Názov zisťovania: Hlásenie o základnej územnej jednotke (ZÚJ)
Značka štatistického formulára: Org 5-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: názov základnej územnej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky (IČZÚJ), dôvod vyplnenia hlásenia, počet katastrálnych území tvoriacich územný obvod základnej územnej jednotky, ich názvy a identifikačné čísla (IČÚTJ), IČZÚJ, do ktorej sa základné územné jednotky zlučujú, IČZÚJ a názvy obcí v prípade rozdelenia.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má katastrálny odbor okresných úradov podľa § 18 a § 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: nepravidelná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14 kalendárnych dní po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.
5.
Názov zisťovania: Hlásenie o územno-technickej jednotke (ÚTJ)
Značka štatistického formulára: Org 6-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: názov územno-technickej jednotky (ÚTJ), identifikačné číslo územno-technickej jednotky (IČÚTJ), dôvod vyplnenia hlásenia, identifikačné číslo základnej územnej jednotky (IČZÚJ), názov ÚTJ, ktorá sa zmenou alebo zánikom ÚTJ mení.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má katastrálny odbor okresných úradov podľa § 18 a § 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: nepravidelná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14 kalendárnych dní po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.
6.
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve
Značka štatistického formulára: Poi P 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, vybraných aktívach a pasívach, o obstarávaní hmotných a nehmotných investícií v poisťovníctve. Výsledky zisťovania sa využijú na publikovanie, na analýzy a na zostavovanie národných účtov.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, nákladové a výnosové úroky, vyplatené poistné náhrady spolu, z toho fyzickým osobám, prijaté poistné spolu, z toho od fyzických osôb, výnosy z predaja nehmotného a hmotného majetku, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, cenné papiere, záväzky, rezervy životného a dôchodkového poistenia, z toho úroky, hotovosť v slovenskej mene a vlastné imanie), investičné ukazovatele spolu, z toho financované zo zahraničných zdrojov, obstarané hmotné investície podľa druhovej štruktúry, obstaranie použitých investícií, bezplatne obstarané investície, obstaranie nehmotných investícií a investícií na ochranu životného prostredia), vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.
7.
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve
Značka štatistického formulára: Pen P 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, vybraných aktívach a pasívach a o obstarávaní nehmotných a hmotných investícií v peňažníctve. Výsledky zisťovania sa využijú na publikovanie, na analýzy a na zostavovanie národných účtov.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, úroky časovo nerozlíšené – platené, poplatky a provízie – platené, výnosy z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, úroky časovo nerozlíšené – prijaté, poplatky a provízie – prijaté, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, cenné papiere, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie), investičné ukazovatele spolu, z toho financované zo zahraničných zdrojov, obstarané hmotné investície podľa druhovej štruktúry, obstaranie použitých investícií, bezplatne obstarané investície, obstaranie nehmotných investícií a investícií na ochranu životného prostredia, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.
8.
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz nebankových finančných inštitúcií
Značka štatistického formulára: Pin P 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a vybraných aktívach a pasívach a o obstarávaní hmotných a nehmotných investícií v investičných spoločnostiach a fondoch. Výsledky zisťovania sa využijú na publikovanie, na analýzy a na zostavovanie národných účtov.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (produkcia, tržby z predaja cenných papierov a vkladov, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, výnosové úroky, náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, náklady na nákup cenných papierov a vkladov, nákladové úroky, dôchodky z rozdeľovaného zisku vyplatené fyzickým osobám, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, pohľadávky, záväzky, cenné papiere, emisia cenných papierov, hotovosť v slovenskej mene a vlastné imanie), investičné ukazovatele spolu, z toho financované zo zahraničných zdrojov, obstarané hmotné investície podľa druhovej štruktúry, obstaranie použitých investícií, bezplatne obstarané investície, obstaranie nehmotných investícií a investícií na ochranu životného prostredia, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.
9.
Názov zisťovania: Hlásenie o uzavretí manželstva
Značka štatistického formulára: Obyv 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum uzavretia manželstva, osobné údaje ženícha a nevesty (rodné číslo, rodinný stav, vzdelanie, národnosť, miesto trvalého pobytu), poradie manželstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu, resp. ovdovenia.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú matričné úrady v SR podľa § 18 a 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.
10.
Názov zisťovania: Hlásenie o narodení
Značka štatistického formulára: Obyv 2-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum narodenia dieťaťa, jeho rodné číslo, kód štátneho občianstva a pohlavie, údaje o pôrode a osobné údaje rodičov (rodné číslo, rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, vzdelanie, národnosť a trvalý pobyt).
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú matričné úrady v SR podľa § 18 a 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.
11.
Názov zisťovania: List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
Značka štatistického formulára: Obyv 3-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum úmrtia, osobné údaje zomretého (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, kód štátneho občianstva a rodinný stav), rodné číslo pozostalého manžela, údaje o deťoch zomretých do jedného roka, o vykonaní pitvy a príčine smrti, o národnosti a trvalom pobyte zomretého.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú matričné úrady v SR podľa § 18 a 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.
12.
Názov zisťovania: Hlásenie o rozvode
Značka štatistického formulára: Obyv 4-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o priebehu a výsledku rozvodového konania, osobné údaje manželov (dátum uzavretia manželstva, počet detí z manželstiev, trvalý pobyt, rodné číslo, vzdelanie a národnosť), poradie rozvodu a príčiny rozvratu manželstva.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú okresné súdy v SR podľa § 18 a § 27 zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 15. a posledný kalendárny deň v mesiaci prostredníctvom príslušného krajského súdu.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.
13.
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz o činnosti ubytovacích zariadení
Značka štatistického formulára: CR P 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o kapacitách a výkonoch ubytovacích zariadení. Výsledky sú podkladom na výpočet jednodňových návštevníkov. Údaje sa využijú pre medzinárodné organizácie a pre publikácie ŠÚ SR.
b)
Vecná (obsahová ) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštevníkov a prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v členení podľa typu ubytovacích zariadení, ukazovatele charakterizujúce kapacitu ubytovacích zariadení, tržby za ubytovanie návštevníkov, priemerný evidenčný počet zamestnancov a mzdy.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.
14.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch
Značka štatistického formulára: Inv 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte začatých, rozostavaných a dokončených bytov. Okrem toho sa získajú údaje o veľkosti (izbovosti) a obytnej a podlahovej ploche dokončených bytov. Výsledky zisťovania budú podkladom pre publikácie ŠÚ SR a pre medzinárodné organizácie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet rozostavaných bytov k 1. 1. 1999, začaté a dokončené byty, podlahová plocha dokončených bytov v m2, počet izieb v dokončených bytoch podľa počtu bytov a obytnej plochy v m2, z toho v rodinných domoch.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú okresné úrady – odbory životného prostredia v zmysle § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.
15.
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz vo výskume a vývoji
Značka štatistického formulára: VV P 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb, údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách, informácie o licenciách. Informácie sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátané štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], aktíva a pasíva (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, vlastné imanie, pohľadávky, záväzky, bankové úvery a výpomoci), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytnutie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.
16.
Názov zisťovania: Výkaz o štrajku (výluke)
Značka štatistického formulára: Práca 5-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce rozsah a výsledky štrajkov (výluk). Výsledky zisťovania sa využijú pri vyhodnocovaní vplyvu štrajkov (výluk) na ekonomiku, prípadne sa poskytnú medzinárodným organizáciám a na informovanie verejnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie pri uskutočnení štrajku (výluky).
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum začatia a skončenia štrajku (výluky), dôvod zastavenia práce, počet hodín, počas ktorých trval štrajk (výluka), hlavný dôvod štrajku (výluky), celkový počet zamestnancov organizácie, z toho počet nepracujúcich v čase štrajku (výluky), objem mzdových prostriedkov, ktoré neboli zamestnancom vyplatené z dôvodu štrajku (výluky), charakteristika výsledkov štrajku (výluky).
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: v prípade uskutočnenia štrajku (výluky) – mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.
17.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci
Značka štatistického formulára: Práca 2-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov, mzdách a o počte odpracovaných hodín. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti, mzdového vývoja a priemerných hodinových zárobkov v SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný a vo fyzických osobách; evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu štvrťroka (fyzické osoby), z toho ženy, zamestnanci so skráteným pracovným časom; odpracované hodiny; mzdy a náhrady mzdy, odmeny za pracovnú pohotovosť; peňažné plnenia zo zisku vlastným zamestnancom, iným osobám; ostatné peňažné plnenia z nákladov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.
18.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci pre obecné (mestské) úrady (príloha k výkazu Práca 2-04)
Značka štatistického formulára: Práca 6-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje o počte zamestnancov aparátov obecných (mestských) úradov a ich štruktúre, mzdách a ostatných peňažných plneniach. Informácie sa využijú na hodnotenie vývoja a štruktúry zamestnanosti v orgánoch miestnej samosprávy.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný a vo fyzických osobách v členení na volených predstaviteľov, administratívnych zamestnancov a ostatných zamestnancov; mzdy, náhrady mzdy, odmeny za pracovnú pohotovosť a ostatné peňažné plnenia z nákladov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie majú obecné úrady, mestské úrady a mestské časti v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: 1-krát v roku, za 2. štvrťrok 1999.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.
19.
Názov zisťovania: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien
Značka štatistického formulára: KPESC 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za SR. Vypočítané indexy spotrebiteľských cien a životných nákladov sú podkladom na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné minimum, na analytické účely hodnotenia vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie indexov spotrebiteľských cien reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb podľa vopred určeného zoznamu a životných nákladov podľa sociálnych skupín obyvateľstva.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.
20.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve
Značka štatistického formulára: Ceny Les 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien vybraných výrobkov ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov ihličnatých a listnatých sortimentov surového dreva v sledovanom mesiaci, realizácia dodávok týchto sortimentov (vo fyzických jednotkách a v hodnotovom vyjadrení) pre tuzemsko za celý predchádzajúci mesiac.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.
21.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov
Značka štatistického formulára: Ceny NC Poľ 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných druhov poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú platené výrobcovi za jeho výrobky. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.
22.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve
Značka štatistického formulára: Ceny Vod 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien za dodávky pitnej vody a za odvod a čistenie odpadových vôd.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena fakturovanej pitnej vody za m3, cena odkanalizovanej vody za m3, a to v členení za domácnosti a ostatných odberateľov, jedenkrát ročne hrubý obrat.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.
23.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov
Značka štatistického formulára: Ceny VC 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien vybraných priemyselných výrobkov a na sledovanie vývoja cenovej hladiny v priemysle.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných priemyselných výrobkov a sledovanie vývoja cenovej hladiny v priemysle.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.
24.
Názov zisťovania: Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov (príloha k výkazu Ceny VC 1-12)
Značka štatistického formulára: Ceny VC 2-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a predávať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, ale s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimocenových vplyvov.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobku, cien a skutočných nákladov na mernú jednotku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: polročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. apríla a do 16. októbra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.
25.
Názov zisťovania: Tabuľkový komentár (príloha k výkazu Ceny VC 1-12)
Značka štatistického formulára: Ceny VC 3-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a predávať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, ale s odchylnými parametrami. Porovnaním indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku sa zabezpečuje vylúčenie mimocenových vplyvov.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobku, cien a skutočných nákladov na mernú jednotku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: polročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. apríla a do 16. októbra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.
26.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo
Značka štatistického formulára: Ceny D Poľ 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o úrovni cien vybraných druhov dodávok do poľnohospodárstva, t. j. cien, za ktoré výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku prvovýrobu nakupuje dodávky pre vlastnú spotrebu. Údaje sa využívajú na výpočet indexov cien.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo v sledovanom štvrťroku, nákup vybraných výrobkov a služieb pre poľnohospodárstvo v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.
27.
Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien PSV v stavebníctve
Značka štatistického formulára: Ceny Stav 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác pridruženej stavebnej výroby v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.
28.
Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre pozemné staviteľstvo
Značka štatistického formulára: Ceny Stav 2-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v pozemnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.
29.
Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre priemyselné staviteľstvo
Značka štatistického formulára: Ceny Stav 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v priemyselnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.
30.
Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre inžinierske staviteľstvo
Značka štatistického formulára: Ceny Stav 4-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v inžinierskom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.
31.
Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien HSV v stavebníctve pre vodné staviteľstvo
Značka štatistického formulára: Ceny Stav 5-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby vo vodnom staviteľstve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.
32.
Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve pre opravy a údržbu
Značka štatistického formulára: Ceny Stav 6-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác hlavnej stavebnej výroby v stavebníctve zameranej na opravy a údržbu stavebnej povahy. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných stavebných prác podľa vopred určeného zoznamu.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.
33.
Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien montážnych prác v stavebníctve
Značka štatistického formulára: Ceny Stav 7-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cenách vybraných montážnych prác v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie cien vybraných montážnych prác podľa vopred určeného zoznamu.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.
34.
Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien rozhodujúcich materiálov spotrebovaných v stavebníctve
Značka štatistického formulára: Ceny Stav 8-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o nákupných cenách rozhodujúcich materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve. Výsledky zisťovania sa využijú predovšetkým na posúdenie vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sledovanie nákupných cien vybraných stavebných materiálov podľa vopred určeného zoznamu.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trenčíne.
35.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov
Značka štatistického formulára: Poľ 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat, ich reprodukcie a úžitkovosti a o výrobe a predaji živočíšnych výrobkov. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby ako podklad pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavy zvierat, reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť, výroba a predaj živočíšnych výrobkov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.
36.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o predaji rastlinných výrobkov z prvovýroby
Značka štatistického formulára: Poľ 2-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zásobovaní trhu rastlinnými surovinami a potravinami. Výsledky zisťovania budú podkladom pre publikácie ŠÚ SR, pre správy o vývoji národného hospodárstva a pre Štátny fond trhovej regulácie SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaj rastlinných výrobkov v naturálnej a hodnotovej forme, hlavné smery predaja.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.
37.
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poľnohospodárstve
Značka štatistického formulára: Poľ P 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o ukazovateľoch spotreby palív a energie v poľnohospodárstve. Výsledky zisťovania sa využijú pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo) a informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.
38.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii obilia
Značka štatistického formulára: Poľ 4-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o bilančnom stave obilnín v poľnohospodárskych podnikoch. Výsledky zisťovania sa využijú na celoštátne bilancie obilia, ako podklad pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: príjmové a výdavkové položky spolu a ich jednotlivé druhy v štvrťročných intervaloch, počiatočné a konečné zásoby.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.
39.
Názov zisťovania: Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5.
Značka štatistického formulára: Osev 3-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o oseve jednotlivými druhmi poľnohospodárskych plodín, ktoré sú podkladom pre časové rady ukazovateľov, publikácie ŠÚ SR, medzinárodné štatistiky, pre správy o vývoji národného hospodárstva a pre spracovania odhadov úrod.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa osiatych plôch podľa druhov plodín v hektároch.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: 1-krát v roku.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. 5. sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Nitre.
40.
Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6.
Značka štatistického formulára: Poľ 6-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. 6., ktoré sú podkladom pre organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: 1-krát v roku.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. 6. sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.
41.
Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7.
Značka štatistického formulára: Poľ 7-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 7., ktoré sú podkladom pre organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: 1-krát v roku.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. 7. sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.
42.
Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8.
Značka štatistického formulára: Poľ 8-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 8., ktoré sú podkladom pre organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: 1-krát v roku.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. 8. sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.
43.
Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9.
Značka štatistického formulára: Poľ 9-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 9., ktoré sú podkladom pre organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: 1-krát v roku.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. 9. sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.
44.
Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10.
Značka štatistického formulára: Poľ 10-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. 10., ktoré sú podkladom pre organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávanej výšky hektárových úrod vybraných plodín.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: 1-krát v roku.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. 10. sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.
45.
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v lesníctve
Značka štatistického formulára: Les P 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách, o spotrebe palív a energie, o licenciách, informácie o dodávkach a predaji surového dreva na vnútorný trh a na vývoz podľa jednotlivých sortimentov dreva, o zásobách dreva, zalesňovaní, ťažbe a výkupe surového dreva, náhodnej ťažbe a základné údaje o lesnom pôdnom fonde. Informácie sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky a predaj surového dreva podľa jednotlivých sortimentov a smery ich určenia, zásoby dreva, zalesňovanie, ťažba dreva, náhodná ťažba a výkup dreva, základné údaje o lesnom pôdnom fonde, finančné ukazovatele tokové (výnosy, tržby od obyvateľstva, produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb v obchodnej činnosti, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), obstaranie nehmotných a hmotných investícií (obstarané investície nehmotné a hmotné, obstarané investície použité), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.
46.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve
Značka štatistického formulára: Vod 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov na území SR. Údaje sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky povrchovej vody podľa odberateľov, poplatky za dodávky povrchovej vody, poplatky za odber podzemnej vody.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.
47.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve
Značka štatistického formulára: Vod 4-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd. Údaje sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: voda pitná vyrobená vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach, voda prevzatá, voda odovzdaná bezodplatne, voda určená na realizáciu, voda fakturovaná pitná (pre domácnosti, ostatných odberateľov, ďalších dodávateľov vody), voda nefakturovaná, vodné, odpadové vody vypúšťané do vodných tokov cez verejnú kanalizáciu (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), čistené odpadové vody (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), stočné.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.
48.
Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v priemysle
Značka štatistického formulára: Priem P 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie charakterizujúce činnosť priemyselnej organizácie v krátkodobom pohľade. Výsledky zisťovania sa využijú na verejné informácie o vývoji základných ukazovateľov za priemysel a na medziná- rodné porovnávanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba tovaru, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy, odpracované hodiny, tržby.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.
49.
Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a o priemyselných službách
Značka štatistického formulára: Priem P 2-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať údaje o výrobe priemyselných výrobkov pre výpočet indexu priemyselnej produkcie a o priemyselných službách, na hodnotenie úrovne ich produkcie a na medzinárodné porovnávanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba priemyselných výrobkov a priemyselné služby (podľa zoznamu PRODSLOV).
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.
50.
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v priemysle
Značka štatistického formulára: Priem P 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o ukazovateľoch spotreby palív a energie, obchodnej činnosti v priemysle a o zákazkách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), údaje o zákazkách, informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.
51.
Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v stavebníctve
Značka štatistického formulára: Stav P 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o zamestnancoch, stavebnej produkcii a tržbách stavebných podnikov, ktoré sa použijú na hodnotenie krátkodobého vývoja. Súčasne budú slúžiť ako podklad pre publikácie ŠÚ SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov, priemerný evidenčný počet robotníkov na stavebných prácach, odpracované hodiny zamestnancami, odpracované hodiny robotníkmi na stavebných prácach spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác a smerov výstavby, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a robotníkov na stavebných prácach, osoby pracujúce na dohodu na stavebných prácach, ich odpracované hodiny a odmeny, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác, poddodávky stavebnej produkcie prijaté od iných organizácií, poddodávky stavebnej produkcie vykonané pre iné organizácie, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác a smerov výstavby, dokončené byty, tržby spolu (vrátane tržieb za tovar), tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb spolu, tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb za stavebnú činnosť spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác a smerov výstavby.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.
52.
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v stavebníctve
Značka štatistického formulára: Stav P 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o zákazkách stavebnej produkcie, o ukazovateľoch spotreby palív a energie, o investíciách a o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb v odvetví stavebníctva. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zákazky stavebnej produkcie podľa dodávateľských zmlúv, finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Košiciach.
53.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz za vybrané trhové služby
Značka štatistického formulára: VTS 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o celkových tržbách, počte zamestnancov a mzdách z odvetvia vybraných trhových služieb.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o tržbách za činnosti realizované v oblasti vybraných trhových služieb (vrátane dane z pridanej hodnoty), o dani z pridanej hodnoty (účtovanej odberateľom, odpočítanej na vstupoch), o priemernom evidenčnom počte zamestnancov a údaje o mzdách a náhradách miezd.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.
54.
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz organizácie poskytujúcej vybrané trhové služby
Značka štatistického formulára: VTS P 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a investíciách a o špecifických údajoch z odvetvia vybraných trhových služieb. Výsledky zisťovania sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vybrané trhové služby v podrobnejšom členení a daň z pridanej hodnoty, finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Prešove.
55.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz obchodu, pohostinstva a ubytovania
Značka štatistického formulára: OPU 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti obchodných organizácií, ktoré sa využívajú na výpočet celkového maloobchodného predaja a jeho hlavnej štruktúry a veľkoobchodného obratu.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za pohostinstvo a služby v obchodnej činnosti vrátane ubytovania, veľkoobchodný obrat a sprostredkovateľská provízia a priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy a daň z pridanej hodnoty.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom mesiaci.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.
56.
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v obchode, pohostinstve a v ubytovaní
Značka štatistického formulára: OPU P 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení a špecifické údaje za odvetvie obchodnej činnosti, pohostinstva a ubytovania. Výsledky zisťovania sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: maloobchodný obrat a tržby za vlastné výrobky v podrobnejšom členení, tržby za služby (vrátane ubytovania), tržby za pohostinstvo, maloobchodná marža, veľkoobchodný obrat, sprostredkovateľská provízia, veľkoobchodná marža a daň z pridanej hodnoty, finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), základné údaje o investíciách (investície v základnom členení, investície financované zo zahraničných zdrojov), vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Bratislave.
57.
Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v doprave
Značka štatistického formulára: Dop P 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť organizácií v železničnej, cestnej, riečnej a leteckej doprave. Výsledky sa využívajú pre publikácie ŠÚ SR a na informovanie verejnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele v doprave – prepravený náklad, tonokilometre, nakládka, počet prepravených osôb, osobo-kilometre, priemerný evidenčný počet zamestnancov a mzdy, tržby za nákladnú a osobnú dopravu.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.
58.
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v doprave
Značka štatistického formulára: Dop P 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení, o spotrebe paliva a energie, o tržbách z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb a o tržbách za dopravu. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za dopravu – nákladnú, osobnú, finančné ukazovatele tokové [výnosy, tržby od obyvateľstva (domácností), produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota], finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky k nehmotnému a hmotnému investičnému majetku, zásoby, finančný majetok, hotovosť v slovenskej mene, pohľadávky, vlastné imanie, záväzky, bankové úvery a výpomoci), spotreba palív a energie, spotrebiteľské zásoby paliva, základné údaje o investíciách (investície spolu, investície financované zo zahraničných zdrojov), tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a zo služieb (maloobchodný obrat, tržby za vlastné výrobky, tržby za predaj služieb bez ubytovania, tržby za ubytovanie, tržby za pohostinstvo), informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytnutie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.
59.
Názov zisťovania: Zisťovanie v cestnej nákladnej doprave
Značka štatistického formulára: Dop VZCD-1
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť organizácií v cestnej doprave vrátane cestnej závodnej dopravy. Výsledky zisťovania sa využívajú na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele o doprave – miesto naloženia a vyloženia tovaru, najazdené kilometre, množstvo prepraveného tovaru podľa tovarových skupín, základné údaje o dopravnom prostriedku.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Náhodný výber z Obchodného a Živnostenského registra, podľa typu dopravného prostriedku, meniaci sa každý týždeň.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: týždenná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 8 dní po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.
60.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne
Značka štatistického formulára: Zdp 2-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení zdravotných poisťovní, o osobných nákladoch, o prijatom zdravotnom poistnom, o poistencoch, o úhradách výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku, nákladové úroky, náklady vynaložené na predaný tovar, výrobná spotreba, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, výnosové úroky, tržby za predaj tovaru, výroba, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota); finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, pohľadávky, hotovosť v slovenskej mene), zdravotné poistné podľa platiteľov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Národného úradu práce, pokuty, penále, dlžné poistné, počet a odmeny zamestnancov, poistenci zdravotnej poisťovne, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantná zdravotná starostlivosť primárna a špecializovaná, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, liečivá na recepty, nemocničná starostlivosť, zdravotná starostlivosť v odborných liečebných ústavoch a v špeciálnych detských zariadeniach, kúpeľná starostlivosť, liečenie v zahraničí, ostatné úhrady) a údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má zdravotná poisťovňa podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 5. 1999, 5. 8. 1999, 5. 11. 1999 a 5. 2. 2000.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.
61.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz Národného úradu práce
Značka štatistického formulára: NÚP 2-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení Národného úradu práce, o osobných nákladoch, o príjmoch a platiteľoch, o obstaraných investíciách a úhradách Národného úradu práce. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku, nákladové úroky, penále, pokuty za porušovanie pracovnoprávnych predpisov, odvody za nedodržanie povinného podielu, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, výnosové úroky, dobrovoľné dary a príspevky, ostatné príjmy, návratná finančná pomoc zo štátneho rozpočtu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, pohľadávky, hotovosť v slovenskej mene), príspevky a platitelia na poistenie v nezamestnanosti, počet a odmeny zamestnancov, úhrady Národného úradu práce na výdavky na podporu v nezamestnanosti, na aktívnu politiku trhu práce a odvody na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistné za evidovaných nezamestnaných poberajúcich podporu v nezamestnanosti a údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Národný úrad práce podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 5. 1999, 5. 8. 1999, 5. 11. 1999 a 5. 2. 2000.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.
62.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz Sociálnej poisťovne
Značka štatistického formulára: Socp 2-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení Sociálnej poisťovne, o osobných nákladoch, o prijatom poistnom na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, o poistencoch, o investíciách a úhradách výdavkov na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku, nákladové úroky, náklady vynaložené na predaný tovar, výrobná spotreba, tržby z predaja nehmotného a hmotného investičného majetku, výnosové úroky, tržby za predaj tovaru, výroba, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), príjmy na výplatu nesystémových dávok hradených štátom, systémové dávky nemocenského poistenia, systémové dávky dôchodkového zabezpečenia, dávky sociálneho zabezpečenia hradené štátom, finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, vlastné imanie, záväzky, pohľadávky, hotovosť v slovenskej mene), príjmy na nemocenské poistné a dôchodkové zabezpečenie podľa platiteľov, počet a odmeny zamestnancov, poistenci Sociálnej poisťovne a údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie má Sociálna poisťovňa podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. 5. 1999, 5. 8. 1999, 5. 11. 1999 a 5. 2. 2000.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR.
63.
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie
Značka štatistického formulára: Energ P 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie na zostavenie palivovo-energetickej bilancie. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie stavu palivovo-hospodárskej politiky v krátkom časovom úseku.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: bilancia vybraných približne 26 druhov palív, resp. energie, t. j. zdroje a potreby (počiatočná zásoba, ťažba, dovoz) a rozdelenie (predaj v tuzemsku, vývoz, straty).
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Banskej Bystrici.
64.
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v pošte a telekomunikáciách
Značka štatistického formulára: PaT P 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch za telekomunikácie. Výsledky zisťovania sa budú využívať na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (výnosy, tržby od obyvateľstva, produkcia, tržby za tovar, náklady spolu, hospodársky výsledok pred zdanením, pridaná hodnota), finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, finančný majetok), obstaranie hmotných a nehmotných investícií, tržby z obchodu, pohostinstva, ubytovania a služieb, ukazovatele v telekomunikáciách (telefónne stanice, mobilné telefóny, telefaxy, stanice prenosu dát, stanice rádiotelefónnej siete, nevybavené žiadosti o zriadenie telefónnej stanice), informácia o licenciách, vybrané ukazovatele o zamestnancoch, mzdách a príjmoch vedúcich zamestnancov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Žiline.
65.
Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie
Značka štatistického formulára: P 13-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o dynamicky sa rozvíjajúcej drobnej podnikateľskej sfére, v ktorej výrazne dominuje súkromný sektor. Výsledky zisťovania budú súčasťou makroekonomických údajov na analytické účely v publikáciách ŠÚ SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele (výnosy, produkcia, tržby, náklady, zásoby, hospodársky výsledok pred zdanením), základné ukazovatele o práci (priemerný evidenčný počet zamestnancov, počet odpracovaných hodín, mzdy a náhrady mzdy, odmeny za pracovnú pohotovosť, počet osôb pracujúcich na dohodu o vykonávaných prácach), tržby za vybrané trhové služby, stavebná výroba (stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv, poddodávky stavebnej produkcie, dokončené byty), tržby obchodu, pohostinstva a ubytovania (maloobchodný obrat, veľkoobchodný obrat, sprostredkovateľská provízia, obchodná marža), základné ukazovatele o investíciách.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.
66.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz závodnej jednotky
Značka štatistického formulára: Prod Z 2-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch na zostavenie národných účtov. Informácie sa využijú na publikovanie a analýzy vybraných ukazovateľov štvrťročných národných účtov.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele (tržby, spotreba materiálu, energie a služieb, náklady vynaložené na predaný tovar, odpisy nehmotného, hmotného investičného majetku, zásoby, pridaná hodnota), mzdy a náhrady mzdy a priemerný evidenčný počet zamestnancov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Okruh spravodajských jednotiek stanovuje Štatistický úrad SR na základe určených kritérií (OKEČ, právna forma, ročný obrat, počet zamestnancov a iné) v súlade s § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Spravodajskú povinnosť má spravodajská jednotka, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti a ktorej Štatistický úrad SR zaslal príslušný štatistický formulár.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 380/1998 Z. z.
KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA U OBYVATEĽSTVA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 1999
Prehľad zisťovaní
1.
Obyv 5-12 Hlásenie o sťahovaní
2.
VZPS 1-99, VZPS 2-99 Výberové zisťovania pracovných síl
Charakteristiky zisťovaní
1.
Názov zisťovania: Hlásenie o sťahovaní
Značka štatistického formulára: Obyv 5-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: osobné údaje osoby, ktorá zmenila miesto trvalého pobytu (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, vzdelanie a národnosť), dátum zmeny trvalého pobytu a dôvod sťahovania, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť pre štatistické zisťovanie stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 10 ods. 5 zákona NR SR č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po skončení mesiaca.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom Krajskej správy ŠÚ SR v Trnave.
2.
Názov zisťovania: Výberové zisťovania pracovných síl
Značka štatistického formulára: VZPS 1-99
VZPS 2-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zamestnanosti a nezamestnanosti v SR a v jednotlivých regiónoch pre potreby ústredných orgánov na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Spracované štvrťročné výsledky sa poskytnú aj medzinárodným organizáciám.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet osôb zamestnaných i nezamestnaných v podrobnej štruktúre; u zamestnaných sociálne skupiny, hlavné a ďalšie zamestnanie, plný alebo skrátený úväzok, zamestnaní podľa odvetví a podľa zamestnaní, u nezamestnaných dôvod skončenia zamestnania, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsob hľadania zamestnania a pod.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť pre uvedené zisťovanie stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 1 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: priebežné zisťovanie.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.
Orgán zabezpečujúci štatistické zisťovanie a jeho spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom ním určených krajských správ ŠÚ SR.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 380/1998 Z. z.
KRÁTKODOBÉ ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ INÝMI ÚSTREDNÝMI ORGÁNMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prehľad zisťovaní
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
1.
Priem (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky
2.
Priem (MH SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov
3.
ZO (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vývoze – dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie
4.
ZO (MH SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o vývoze – dovoze zbrojnej techniky podľa licencií
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
5.
BM (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa
6.
BM (MP SR) 1a-12 Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa za malé bitúnky
7.
RM (MP SR) 2-12 Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa
8.
CM (MP SR) 3-12 Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov
9.
PZ (MP SR) 4-04 Predpoklad súhrnnej ponuky jatočných zvierat na reguláciu agrárneho trhu za región
10.
ML (MP SR) 6-12 Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka
11.
ML (MP SR) 6-04 Štvrťročný výkaz o nákupe mlieka a vývoji cien za malé mliekárne
12.
OB (MP SR) 9-12 Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín
13.
FC (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o fondoch cukru
14.
VOH (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec
15.
ODV (MP SR) 7-04 Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov
16.
LB (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu
17.
LB (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu
18.
LB (MP SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín
19.
Les D (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
20.
Les V (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe v lesnom hospodárstve
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
21.
P (MPSVR SR) 1-12 Mesačný výkaz o odvode príspevku na poistenie v nezamestnanosti
22.
ISCP (MPSVR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o cene práce
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
23.
V (MS SR) 5-12 Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách
24.
V (MS SR) 8-12 Mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registra
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR
25.
Škol P (MŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o práci v školstve
26.
Škol P (MŠ SR) 1a-04 Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva SR
27.
Škol Iv (MŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o kapitálových výdavkoch
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
O – Ostatná činnosť
28.
ON (MZ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových organizáciách
P – Práca a mzdy
29.
P (MZ SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o zamestnancoch a o zložení mzdových prostriedkov v zdravotníckych službách
R – Registre
30.
R (MZ SR) 4-04 Register vybraných chronických ochorení pľúc
Z – Zdravotný stav
31.
Z (MZ SR) 1-12 Záznam o hospitalizácii
32.
Z (MZ SR) 3-12 Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení
33.
Z (MZ SR) 4-12 Správa o rodičke
34.
Z (MZ SR) 5-12 Správa o novorodencovi
35.
Z (MZ SR) 6-12 Hlásenie vrodenej chyby
36.
Z (MZ SR) 7-12 Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu
37.
Z (MZ SR) 8-12 Hlásenie pohlavnej choroby
38.
Z (MZ SR) 9-12 Hlásenie príčin a okolností samovraždy a samovražedného pokusu
39.
Z (MZ SR) 10-12 Hlásenie kúpeľnej liečby
40.
Z (MZ SR) 11-12 Hlásenie drogovej závislosti
41.
Z (MZ SR) 12-12 Hlásenie
– choroby z povolania
– ohrozenia chorobou z povolania
– profesionálnej otravy
– iného poškodenia zdravia pri práci
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
42.
Dev (NBS) 1-12 Mesačný výkaz o zahraničných aktívach a pasívach Štvrťročný výkaz – príloha k výkazu Dev (NBS) 1-12
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR
43.
OZ (SŠHR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o stave vybraného sortimentu osobitných zásob
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR
44.
Mer (ÚGKK SR) 2-04 Výkaz o osobitne sledovaných úlohách v katastri nehnuteľností
45.
Kat (ÚGKK SR) 3-04 Výkaz o činnosti v katastrálnom konaní
Charakteristiky zisťovaní
1.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky
Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia vývoja výroby zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu kompetentnými orgánmi štátnej správy. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby, zákaziek, výroby a predaja tovaru podľa Klasifikácie produkcie.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.
2.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov
Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 2-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu výroby, umiestnenia na trhu a vývoja priemerných predajných cien vybraných tuzemských výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby podľa Klasifikácie produkcie a umiestnenia na trhu zbrojnej techniky vyrábanej v tuzemsku.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.
3.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze–dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie
Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu a vývoja priemerných vývozných a dovozných cien vybraných výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje budú poskytovať medzinárodným organizáciám.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky podľa Klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky, členené podľa krajín pôvodu a určenia.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.
4.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze–dovoze zbrojnej techniky podľa licencií
Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín realizovaného v rámci úradného povolenia MH SR na vývoz a dovoz prác a služieb. Vyhodnotenie využívania vydaných úradných povolení má kontrolnú väzbu na výkaz ZO (MH SR) 1-04 o vývoze a dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín podľa licencií a štruktúry Klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa KP v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Ministerstvo hospodárstva SR.
5.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa
Značka štatistického formulára: BM (MP SR) 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa porážok (vrátane nutných porážok) dobytka v tonách a kusoch, zdrojov a výdajov jednotlivých druhov mäsa.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.
6.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa za malé bitúnky
Značka štatistického formulára: BM (MP SR) 1a-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa porážok (vrátane nutných porážok) dobytka v tonách a kusoch.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Malé bitúnky a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.
7.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa
Značka štatistického formulára: RM (MP SR) 2-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsových výrobkov s cieľom regulovať agrárny trh a pre potreby Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a rozdelenia výrobkov z mäsa.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.
8.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov
Značka štatistického formulára: CM (MP SR) 3-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja priemerných nákupných cien jatočných zvierat, počtu kusov jatočných zvierat a cien mäsa a mäsových výrobkov pre potreby MP SR a Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupných cien a kusov dobytka podľa jednotlivých druhov a predajných cien vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt vrátane malých bitúnkov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.
9.
Názov zisťovania: Predpoklad súhrnnej ponuky jatočných zvierat na reguláciu agrárneho trhu za región
Značka štatistického formulára: PZ (MP SR) 4-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre Štátny fond trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve a pre Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve. Údaje sa využívajú na spresnenie ponuky jatočných zvierat a na účely regulácie agrárneho trhu. Zároveň slúžia pre potreby MP SR najmä pri rozhodovaní o možnostiach vývozu licencovaných komodít.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zmluvného predaja, predpokladaného vývozu, nekontrahovanej produkcie a celkovej ponuky jatočného dobytka, ošípaných, jatočných jahniat, oviec a živej hydiny. Nákup živej hydiny, výroba mrazenej hydiny, predaj v tuzemsku, predpokladaný vývoz, nekontrahované zásoby hydiny u spracovávateľov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Oddiel 130, 131, 132. A – podniky poľnohospodárskej výroby (družstvá, štátne majetky, súkromne hospodáriaci podnikatelia v poľnohospodárstve nad 5 ha pôdy), akciové spoločnosti a s. r. o. Oddiel 132. B – spracovávatelia živej hydiny – hydinové bitúnky.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa v mesiaci pred začiatkom sledovaného obdobia.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.
10.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka
Značka štatistického formulára: ML (MP SR) 6-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie cien mlieka, vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenie výrobkov v súvislosti s plnením úloh podľa § 4 zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, hodnoty nákupu a priemerných obchodných cien výrobcov vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenia týchto výrobkov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podnikateľské subjekty, ktoré spracúvajú surové kravské mlieko.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.
11.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o nákupe mlieka a vývoji cien za malé mliekárne
Značka štatistického formulára: ML (MP SR) 6-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie cien mlieka, vybraných mliekárenských výrobkov a rozdelenie výrobkov v súvislosti s plnením úloh podľa § 4 zákona SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, hodnoty nákupu a priemerných obchodných cien výrobcov vybraných mliekárenských výrobkov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Všetky malé podnikateľské subjekty, ktoré spracúvajú surové kravské mlieko.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.
12.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín
Značka štatistického formulára: OB (MP SR) 9-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a obchodu s obilím okrem poľnohospodárskej prvovýroby.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a použitia potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné a kŕmne účely, bilancia múky a sladu.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Všetky podnikateľské subjekty zaoberajúce sa nákupom, predajom, spracovaním a spotrebou obilnín okrem pestovateľov obilnín a Správy štátnych hmotných rezerv.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.
13.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o fondoch cukru
Značka štatistického formulára: FC (MP SR) 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru v SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov cukru – nárokov, výroby, nákupu zo SR, dovozu spolu, z toho z ČR, rozdelenia fondov na vlastnú spotrebu, dodávok pre obyvateľstvo, výrobnej spotreby, vývozu spolu, z toho do ČR a iných dodávok.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Subjekty vyrábajúce rafinovaný cukor v SR.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.
14.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec
Značka štatistického formulára: VOH (MP SR) 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať ucelený prehľad o výrobe, spracovaní a odbyte hydinového mäsa a konzumných vajec na tvorbu analýz.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa výroby, ponuky, nákupu a odbytu jatočnej hydiny, konzumných vajec a vaječných hmôt a očakávanej skutočnosti o výrobe a bilancii konzumných vajec a vaječných hmôt.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré sa zaoberajú výrobou, spracovaním a odbytom hydinového mäsa a konzumných vajec.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.
15.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov
Značka štatistického formulára: ODV (MP SR) 7-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o pohybe vybraných výrobkov.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov, t. j. výroby, nákupu zo SR, dovozu spolu, z toho z ČR, ostatného príjmu, zdrojov spolu a ukazovatele spotreby, t. j. vlastnej spotreby, dodávok pre obyvateľstvo, dodávok na vývoz spolu, z toho pre ČR, ostatných dodávok, dodávok spolu.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Podniky agropotravinárskeho komplexu a iné subjekty, ktoré zabezpečujú výrobu a odbyt sledovaných výrobkov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.
16.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu
Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov surového liehu.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov surového liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z ČR, rozdelenia zdrojov na vlastnú výrobu rafinovaného liehu, predaja na rafináciu v tuzemsku, vývozu spolu, z toho do ČR, a ostatného použitia.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Výrobcovia surového liehu, dovozcovia surového liehu, rafinérie.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.
17.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu
Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 2-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov rafinovaného liehu v SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov rafinovaného liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z ČR, vlastnej spotreby, predaja v tuzemsku, vývozu spolu, z toho do ČR, a ostatného použitia.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Výrobcovia rafinovaného liehu, dovozcovia rafinovaného liehu a výrobcovia liehovín.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.
18.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín
Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 3-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o výrobe a predaji liehovín v SR.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby a predaja liehovín, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu, z toho z ČR, a ostatného použitia.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Výrobcovia liehovín, dovozcovia liehovín.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: RADELA, s. r. o., Bratislava.
19.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
Značka štatistického formulára: Les D (MP SR) 2-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o obchode so surovým drevom v tuzemsku a pri vývoze na účely trhového informačného systému, obchodnej a licenčnej politiky. Informácie sa využijú na aktualizáciu podmienok realizácie štátnej lesníckej politiky, koncepcie a stratégie rozvoja lesníctva.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa obchodu so surovým drevom podľa sortimentov a jednotlivých druhov drevín. Výkaz sleduje obchod s drevom v tuzemsku i pri vývoze, pokiaľ ide o objem v naturálnych i peňažných jednotkách, najmä na účely speňaženia dreva. Výkaz obsahuje aj skutočné dodávky reziva, lesnej štiepky a zásoby hotových sortimentov dreva na skladoch. Sortimentová skladba vo výkaze súhlasí s klasifikáciou výrobkov AGROPROD a je odvodená od štátnych noriem.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulíč, vojenské lesy a majetky, školské lesy, organizácie obhospodarujúce lesy v pôsobnosti rezortu MH SR a určené spravodajské jednotky obhospodarujúce neštátne lesy.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt, Zvolen.
20.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe v lesnom hospodárstve
Značka štatistického formulára: Les V (MP SR) 2-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať základné informácie o činnostiach a výkonoch v lesnom hospodárstve podľa klasifikácie AGROPROD, ktoré tvoria súčasť rezortného informačného systému. Informácie sa využijú na analýzy, prognózy, koncepciu a rozvoj lesného hospodárstva.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pestovnej činnosti, ťažbovej činnosti, semenárstva a škôlkárstva, projekčnej činnosti, stavebnej činnosti, služieb a prác pre cudzích, účelovej činnosti a objemu výkonov spolu. V dopĺňajúcich ukazovateľoch sa sleduje prirodzená obnova lesov, vykonané prebierky a prevody, zalesňovanie nelesných pôd, ťažba dreva v samovýrobe, stav a spracovanie dreva z kalamít. V samostatnom oddiele sa sleduje stav zásob surového dreva k poslednému dňu sledovaného štvrťroka.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Štátne podniky lesného hospodárstva, Štátne lesy TANAP-u, LPM, š. p., Ulíč, školské lesy, vojenské lesy a určené spravodajské jednotky neštátnych lesov.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Lesoprojekt, Zvolen.
21.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o odvode príspevku na poistenie v nezamestnanosti
Značka štatistického formulára: P (MPSVR SR) 1-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie nevyhnutné na sledovanie odvodu príspevku na poistenie v nezamestnanosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele, ktorými sa sleduje výška príspevku na poistenie v nezamestnanosti.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Všetci zamestnávatelia.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: podľa výplatných termínov platiteľov príspevku na poistenie v nezamestnanosti.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Národný úrad práce.
22.
Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cene práce
Značka štatistického formulára: ISCP (MPSVR SR) 1-04
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o cene práce vyjadrenej hodinovým zárobkom, ktoré budú slúžiť najmä na účely kolektívneho vyjednávania.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa priemerného hodinového zárobku podľa jednotlivých povolaní, tarifných stupňov, stupňov vzdelania, veku, odbornej praxe, pohlavia, týždenného fondu pracovného času, počtu zamestnancov podľa právnej formy subjektov, odborových zväzov a regiónov.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Cielene vybrané subjekty zo všetkých odvetví vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií a združení občanov podľa osobitného zákona.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: štvrťročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: TREXIMA, spol. s r. o., Bratislava.
23.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o väzbách a iných agendách
Značka štatistického formulára: V (MS SR) 5-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania