379/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.1998 do 30.04.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

379
ZÁKON
z 9. decembra 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 78/1998 Z. z., zákona č. 79/1998 Z. z. a zákona č. 234/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
2.
V § 18 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Národná rada Slovenskej republiky môže podať prezidentovi Slovenskej republiky návrh, aby generálneho prokurátora odvolal aj pred uplynutím funkčného obdobia, ak
a)
neschváli správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o porušovaní zákonov alebo
b)
generálny prokurátor si riadne neplní svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zákona, alebo
c)
generálny prokurátor nie je podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotnej správy na úseku zdravotníctva alebo orgánu sociálneho zabezpečenia zo zdravotných dôvodov spôsobilý vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako šesť mesiacov.
(6)
Dňom doručenia návrhu na odvolanie generálneho prokurátora prezidentovi Slovenskej republiky podľa odsekov 4 a 5 sa generálnemu prokurátorovi pozastavuje vykonávanie jeho funkcie.“.
3.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.