375/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.12.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

375
ROZHODNUTIE
predsedu vlády Slovenskej republiky
z 8. decembra 1998
o amnestii
Predseda vlády Slovenskej republiky, využívajúc svoje právomoci podľa čl. 105 ods. 1 a čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky, v záujme odstránenia sporov o ústavnosť rozhodnutia o amnestii z 3. marca 1998, uverejneného pod č. 55/1998 Z. z., a rozhodnutia o amnestii zo 7. júla 1998, uverejneného pod č. 214/1998 Z. z., vyhlasuje toto rozhodnutie o amnestii:
Článok I
Článok V a článok VI rozhodnutia o amnestii z 3. marca 1998, uverejneného pod č. 55/1998 Z. z., a článok I a článok II rozhodnutia o amnestii zo 7. júla 1998, uverejneného pod č. 214/1998 Z. z., sa vypúšťajú.
Mikuláš Dzurinda v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky