370/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

370
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa §13 ods. 9, § 19 ods. 7, § 20 ods. 4, § 31 ods. 3, § 67 ods. 5, § 96 ods. 5, § 107 ods. 6, § 142, § 144 ods. 7, § 149 a podľa § 122 ods. 4 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
výnos z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.
Výnos upravuje výberové konanie, zásady vytvárania štruktúr služobnej kariéry profesionálneho vojaka, podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch vzdelania a kvalifikačných požiadavkách na výkon funkcií, služobné hodnotenie, náhrady nákladov za čas prípravnej služby v prípade jej predčasného skončenia alebo v prípade nesplnenia prijatého záväzku žiaka alebo študenta vojenskej školy, vojenské medaily, vojenské čestné odznaky, vojenské rovnošaty, bezpečnosť a ochranu zdravia vojaka pri výkone služby, preventívne rehabilitácie a činnosti zakázané profesionálnym vojačkám, tehotným profesionálnym vojačkám a profesionálnym vojačkám matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.