365/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.11.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

365
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 12. novembra 1998 uložený tento dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
Dodatok č. 2 zo dňa 15. októbra 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej 24. marca 1997 medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Združením podnikateľov opravárenstva a služieb.