354/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.11.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

354
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. septembra 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.
Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po výmene diplomatických nót, t. j. 4. apríla 1998, na základe článku 8.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.