349/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1998 do 30.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

349
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 27. októbra 1998,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).
3)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.
2.
V § 2 ods. 1 sa slová „stavebnotechnické a dispozičné riešenie“ nahrádzajú slovami „stavebnotechnické a dispozičné riešenie a technologické vybavenie“.
3.
V § 2 ods. 1 sa odkaz 4 nahrádza odkazom 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
4.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Stavebnotechnické požiadavky podľa odseku 1 sa vypracúvajú v územnoplánovacej dokumentácii formou samostatnej doložky civilnej ochrany,11a) ktorá rieši ukrytie11b) obyvateľstva v územných obvodoch okresov diferencovane podľa jednotlivých kategórií území11c) takto:
a)
na území kategórie I v obciach, ktoré sú sídlom okresných úradov, v stálych úkrytoch a havarijných úkrytoch pre 50 % počtu obyvateľstva, zvýšeného, prípadne zníženého v dôsledku migrácie alebo evakuácie, z toho 20 % v stálych úkrytoch a 30 % v havarijných úkrytoch, a do 100 % počtu obyvateľstva v úkrytoch budovaných svojpomocne počas mimoriadnej situácie a za brannej pohotovosti štátu (ďalej len „úkryt budovaný svojpomocne“),
b)
na území kategórie II a III v obciach, ktoré sú sídlom okresných úradov, v havarijných úkrytoch pre 30 % počtu obyvateľstva, zvýšeného, prípadne zníženého v dôsledku migrácie alebo evakuácie, a do 100 % počtu obyvateľstva v úkrytoch budovaných svojpomocne,
c)
na území kategórie I, II, III a IV v miestach sústredenia väčšieho počtu osôb, v ktorých môže nastať ohrozenie života, zdravia a majetku vplyvom mimoriadnych udalostí, v havarijných úkrytoch pre 30 % počtu obyvateľstva, zvýšeného, prípadne zníženého v dôsledku migrácie alebo evakuácie, a do 100 % počtu obyvateľstva v úkrytoch budovaných svojpomocne,
d)
na ostatnom území kategórie I, II, III a IV v úkrytoch budovaných svojpomocne pre 100 % počtu obyvateľstva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 11b a 11c znejú:
„11a)
Príloha č. 2 bod 2 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v znení vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 377/1992 Zb.
11b)
§ 3 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.
11c)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z.“.
5.
§ 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.
6.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Technické podmienky
(1)
Technické podmienky zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany ustanovujú zásady na zabezpečenie ochrany obyvateľstva ukrytím počas mimoriadnej situácie, ako aj za brannej pohotovosti štátu14); uvádzajú sa v pláne ochrany15) formou plánu ukrytia.
(2)
Plán ukrytia obsahuje
a)
vymedzenie, spôsob riešenia a zabezpečenia ukrytia,
b)
rozpočet a materiálne zabezpečenie na realizáciu ochranných stavieb.
(3)
Textová časť a grafická časť plánu ukrytia sa spracúvajú podľa prílohy č. 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:
„14)
§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
15)
§ 13 ods. 1 písm. j), § 14 ods. 1 písm. b), § 15 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 6 sa vypúšťa odsek 1 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 16 a 17.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
8.
V § 6 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „za brannej pohotovosti štátu“.
9.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa slová „mimoriadnych situácií“ nahrádzajú slovami „mimoriadnej situácie“.
10.
V § 7 ods. 9 písmeno g) znie:
„g)
hasiacimi prístrojmi,“.
11.
V § 7 sa odsek 9 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
náradím na vyslobodenie z poškodeného úkrytu.“.
12.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
O stálych úkrytoch sa vypracúvajú evidenčné listy ochranných stavieb podľa prílohy č. 4.“.
13.
V § 8 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
náradím na vyslobodenie z poškodeného úkrytu,“.
14.
V § 8 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
hasiacimi prístrojmi.“.
15.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
O havarijných úkrytoch sa vypracúvajú evidenčné listy ochranných stavieb podľa prílohy č. 4.“.
16.
V § 9 ods. 1 sa za slovo „zabezpečovať“ vkladá slovo „čiastočnú“ a za slovo „udalostí“ sa vkladajú slová „a za brannej pohotovosti štátu“.
17.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
O stavbách vybraných podľa odsekov 1 a 2 sa vypracúvajú základné listy úkrytov budovaných svojpomocne podľa prílohy č. 3.“.
18.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „za brannej pohotovosti štátu“.
19.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa slovo „velením“ nahrádza slovom „organizovaním“.
20.
V § 10 ods. 2 sa za slovo „stálych“ vkladajú slová „a havarijných“.
21.
Príloha vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. sa označuje ako Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.
22.
V prílohe č. 1 časti I písmene A bodoch 1.1 a 2.1.1 sa číslo „0,5“ nahrádza číslami „0,5 – 1,0“.
23.
V prílohe č. 1 časti I písmene A bode 2.3.1 sa slovo „bojový“ nahrádza slovom „ochranný“.
24.
V prílohe č. 1 časti I písmene A bode 2.3.3 sa slová „závisí od dĺžky“ nahrádzajú slovami „vyústenie štôlne na terén pomocou schodišťa alebo šachty musí byť vo vzdialenosti rovnajúcej sa polovici výšky budovy zväčšenej o 3 m“.
25.
V prílohe č. 1 časti I písmene B bode 2.1 sa slovo „platných“ nahrádza slovami „slovenských technických“.
26.
V prílohe č. 1 časti II písmene A bodoch 1.1 a 2.1 sa číslo „0,5“ nahrádza číslami „0,5 – 1,0“.
27.
V prílohe č. 1 časti II písmene B sa za bod 1.2 vkladá nový bod 1.3, ktorý znie:
„1.3 filtroventilácia“.
28.
V prílohe č. 1 časti III písmene A bodoch 1.1 a 2.1 sa číslo „1,5“ nahrádza číslami „1,0 – 1,5“.
29.
V prílohe č. 1 časti III písmene B bode 4 sa za slovo „otvorov“ vkladajú slová „v podzemných podlažiach“.
30.
V prílohe č. 1 časti III písmene B bode 5 sa za slovo „otvory“ vkladajú slová „v podzemných podlažiach“.
31.
V prílohe č. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa za slová „v úkryte“ vkladajú slová „s kapacitou“.
32.
V prílohe č. 1 sa časť IV dopĺňa písmenami C a D, ktoré znejú:
„C. Časové intervaly na vykonávanie odborných revízií technologických zariadení v stálych úkrytoch a v havarijných úkrytoch
1 Na filtračnom a ventilačnom zariadení každé tri roky.
2 Na dieselagregáte každé dva roky.
3 Na tlakovej nádobe každých päť rokov.
4 Na elektroinštalácii každé dva roky.
D. Časové normy na uvedenie ochranných stavieb do stavu technickej pripravenosti od vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo brannej pohotovosti štátu
1 Stále úkryty a havarijné úkryty
1.1 dvojúčelovo nevyužívané do 2 hodín
1.2 dvojúčelovo využívané do 12 hodín
2 Úkryty budované svojpomocne
2.1 príjem ukrývaných do 12 hodín
2.2 zvýšenie ochranných vlastností do 24 hodín“.
33.
Za prílohu č. 1 sa dopĺňajú prílohy č. 2, 3 a 4, ktoré znejú:
„Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.
TEXTOVÁ ČASŤ A GRAFICKÁ ČASŤ PLÁNU UKRYTIA
A. TEXTOVÁ ČASŤ
1.
Textová časť plánu ukrytia obyvateľstva kraja a okresu obsahuje najmä
a)
zhodnotenie stavu zabezpečenia ukrytia obyvateľstva,
b)
súhrnné prehľady o ukrytí obyvateľstva,
c)
prehľad o ukrytí na území vymedzenom 30-kilometrovým okruhom okolo jadrovoenergetického zariadenia v Jaslovských Bohuniciach,
d)
prehľad o ukrytí na území vymedzenom 20-kilometrovým okruhom okolo jadrovoenergetického zariadenia v Mochovciach,
e)
prehľad o ukrytí zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi,
f)
prehľad o dvojúčelovom využívaní ochranných stavieb,
g)
základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia zamestnancov v objekte krajského úradu a okresného úradu,
h)
evidenčné listy a register stálych úkrytov a havarijných úkrytov,
i)
doložku civilnej ochrany.
2.
Textová časť plánu ukrytia obyvateľstva obce obsahuje najmä
a)
základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia obyvateľstva,
b)
súhrnné prehľady o ukrytí obyvateľstva,
c)
rozpočet a materiálne zabezpečenie ukrytia obyvateľstva,
d)
základné údaje o spôsobe zabezpečenia pôvodného účelového určenia ochranných stavieb,
e)
evidenčné listy a zoznam stálych úkrytov a havarijných úkrytov pre obyvateľstvo,
f)
základné listy a zoznam úkrytov budovaných svojpomocne pre obyvateľstvo,
g)
počet úkrytových (technických) družstiev v obci s počtom osôb v nich zaradených.
3.
Textová časť plánu ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi obsahuje najmä
a)
základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi,
b)
prehľad o ukrytí,
c)
rozpočet a materiálne zabezpečenie ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi,
d)
základné údaje o spôsobe zabezpečenia pôvodného účelového určenia ochranných stavieb,
e)
evidenčné listy a zoznam stálych úkrytov a havarijných úkrytov,
f)
základné listy a zoznam úkrytov budovaných svojpomocne,
g)
počet a zloženie úkrytových (technických) družstiev.
B. GRAFICKÁ ČASŤ
1.
Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva kraja, okresu a obce sa vypracúva samostatne na mapách alebo na plánoch obcí.1)
2.
Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva kraja a okresu obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách stálych úkrytov a havarijných úkrytov.
3.
Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva obce obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách ochranných stavieb.
4.
Grafická časť plánu ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi sa vypracúva na situačnom pláne organizácie a obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách ochranných stavieb.
Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.
ZÁKLADNÝ LIST ÚKRYTU BUDOVANÉHO SVOJPOMOCNE
Príloha č. 4 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.
EVIDENČNÝ LIST OCHRANNEJ STAVBY
34.
Slová „príloha“ alebo „nebezpečné škodliviny“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami „príloha č. 1“ alebo „nebezpečné látky“ v príslušných gramatických tvaroch.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1998.
Gustáv Krajči v. r.
1)
Príloha č. 1 písmeno B bod 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami.