339/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
zo 7. októbra 1998,
ktorým sa vyhlasuje Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov vyhlasuje:
§ 1
(1)
Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve (ďalej len „AGROPROD“), ktorý sa vydáva na účely štátneho štatistického zisťovania.
(2)
AGROPROD podrobnejšie člení oddiely 01, 02, 05, 41 a podtriedu 90.00.11 klasifikácie produkcie1) a je uvedený v prílohe k tomuto opatreniu.
§ 2
Potrebné zmeny, doplnky a výklad AGROPROD-u na štatistické účely vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Štefan Condík v. r.
Príloha k opatreniu č. 339/1998 Z. z.
AGROPROD
Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve
Úvod
AGROPROD je zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve. Zahŕňa aj výrobky vodného hospodárstva. Nadväzuje na opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie, ktoré nadobudlo záväznosť 1. januára 1996. Kategorizácia produktov AGROPROD vypracovaná na báze klasifikácie produkcie (ďalej len „KP“) umožňuje vykonávať štatistické zisťovania a analýzy podľa podrobnejšie členenej produkcie v oblasti pôdohospodárstva a vodného hospodárstva. Súčasťou AGROPROD-u je prevod na klasifikácie JKP a CS. V prípade zmien v niektorej z klasifikácií sa nadväzne bude aktualizovať aj AGROPROD.
AGROPROD vypracoval Štatistický úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
METODICKÁ ČASŤ
AGROPROD obsahuje kategorizáciu výrobkov pre oddiely 01, 02, 05, 41 a podtriedu 90.00.11 KP vrátane súvisiacich služieb.
Kódovanie a štruktúra AGROPROD-u
Systém kódovania AGROPROD-u nadväzuje na kódovanie v OKEČ a KP. Označenie položky AGROPROD-u tvorí 8-miestny číselný kód s touto štruktúrou:
kde
XX XX XX označuje kód KP (CPA),
YY označuje zatriedenie položky AGROPROD-u v rámci príslušnej položky KP (CPA).
Štruktúra AGROPROD-u pozostáva zo šiestich stĺpcov:
– stĺpec KP obsahuje 6-miestny číselný kód klasifikácie produkcie,
– stĺpec AGROPROD obsahuje 8-miestny číselný kód položky,
– stĺpec Názov položky označuje textové označenie výrobkov v AGROPROD-e,
– stĺpec MJ označuje základnú mernú jednotku, v ktorej sa štatisticky vykazuje produkcia jednotlivých výrobkov,
– stĺpec JKP označuje úplný alebo čiastočný prevod na kódy v pôvodných štatistických klasifikáciách,
– stĺpec CS označuje úplný alebo čiastočný prevod na kódy colného sadzobníka. Tento stĺpec nie je vyplnený pri položkách, ktoré predstavujú určitý druh služieb (napr. služby súvisiace s rastlinnou výrobou orba, sušenie obilnín a pod.). Taktiež nie je vykonaný prevod na kódy colného sadzobníka pre oddiel 41 a podtriedu 90.00.11.
Pôdohospodárska produkcia
Pôdohospodárska produkcia zahŕňa priemyselne nespracované výrobky poľnohospodárskej a lesníckej výroby, produkty chovu zvierat a rýb, rybolovu a poľovníctva, ako aj služby, ktoré sa samostatne poskytujú pre rastlinnú výrobu, lesníctvo, poľovníctvo, chov zvierat a rýb a rybolov (napr. zavlažovanie, zber úrody a pod.). Pod príslušnú položku služieb patria len služby poskytované na objednávku, to znamená samostatne fakturované služby. Niektoré služby však AGROPROD nezahŕňa, pretože svojím obsahom patria do iných oddielov KP. Ide napríklad o zvoz mlieka od výrobcu k spracovateľovi (60.24.11), inštalácie, opravy a údržba strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (29.32.9) a pod. Nepatria sem ani priemyselné a stavebné činnosti, ktoré môžu vykonávať jednotlivé subjekty.
Vodohospodárska produkcia
Vodohospodárska produkcia zahŕňa okrem produktov – pitnej a úžitkovej vody – aj služby spojené s rozvodom vody, odstraňovanie odpadových vôd vrátane ich čistenia, produkcie a likvidácie vodárenských kalov.
Zoznam skratiek použitých v AGROPROD-e
KP klasifikácia produkcie
CPA Classification of Products by Activity – klasifikácia produkcie platná pre členské štáty Európskej únie
OKEČ Odvetvová klasifikácia ekonomických činností
NACE General Industrial Classification of Economic Activities within the Europian Communities – klasifikácia ekonomických činností platná pre členské štáty Európskej únie
AGROPROD zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve
MJ merná jednotka
JKP pôvodné štatistické klasifikácie:
– jednotná klasifikácia výrobkov poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva
– jednotná klasifikácia priemyselných odborov a výrobkov
– jednotná klasifikácia výkonov
CS colný sadzobník
ex symbol, ktorý naznačuje, že obsahové vymedzenie produkcie podľa JKP alebo CS iba čiastočne zodpovedá obsahovému vymedzeniu produkcie podľa AGROPROD-u
i. n. inde neklasifikované
Zoznam skratiek ihličnatých a listnatých sortimentov dreva
SM – smrek JS – jaseň
JD – jedľa JV – javor
DG – duglaska LP – lipa
BO – borovica JL – jelša
VJ – vejmutovka TP – topoľ
SMC – smrekovec opadavý OS – osika
DB – dub VR – vŕba
BK – buk HB – hrab
Zoznam použitých merných a menových jednotiek
kg – kilogram m2 – štvorcový meter
kg/r – kilogram/rok m3 – kubický meter
kg ž. h. – kilogram živej hmotnosti m3 b. k. – kubický meter bez kôry
ks – kus Sk – slovenská koruna
l – liter    
SYSTEMATICKÁ ČASŤ
KP AGROPROD Názov položky MJ JKP CS
01.11.11 Pšenica tvrdá (cestovinárska)
01.11.11.1 Pšenica tvrdá ozimná (okrem osiva)
01.11.11.11 Pšenica tvrdá ozimná priemyselná kg 001 13ex 1001.10ex
01.11.11.12 Pšenica tvrdá ozimná potravinárska kg 001 13ex 1001.10ex
01.11.11.13 Pšenica tvrdá ozimná kŕmna kg 001 13ex 1001.10ex
01.11.11.2 Pšenica tvrdá jarná (okrem osiva)
01.11.11.21 Pšenica tvrdá jarná priemyselná kg 001 13ex 1001.10ex
01.11.11.22 Pšenica tvrdá jarná potravinárska kg 001 13ex 1001.10ex
01.11.11.23 Pšenica tvrdá jarná kŕmna kg 001 13ex 1001.10ex
01.11.11.3 Osivo pšenice tvrdej
01.11.11.31 Osivo pšenice tvrdej ozimnej kg 001 71ex 1001.10ex
01.11.11.32 Osivo pšenice tvrdej jarnej kg 001 72ex 1001.10ex
01.11.12 Pšenica mäkká a súraž
01.11.12.1 Pšenica mäkká ozimná
(okrem osiva)
01.11.12.11 Pšenica ozimná priemyselná kg 001 11ex 1001.90.10ex
01.11.12.12 Pšenica ozimná potravinárska kg 001 12ex 1001.90.10ex
01.11.12.13 Pšenica ozimná kŕmna kg - 1001.90.10ex
01.11.12.2 Pšenica mäkká jarná (okrem osiva)
01.11.12.21 Pšenica jarná priemyselná kg 001 11ex 1001.90.10ex
01.11.12.22 Pšenica jarná potravinárska kg 001 12ex 1001.90.10ex
01.11.12.23 Pšenica jarná kŕmna kg - 1001.90.10ex
01.11.12.3 Osivo pšenice mäkkej
01.11.12.31 Osivo pšenice mäkkej ozimnej kg 001 71ex 1001.90.9 lex
01.11.12.32 Osivo pšenice mäkkej jarnej kg 001 72ex 1001.90.9 lex
01.11.12.4 Súraž
01.11.12.40 Zmes pšenice a raže - súraž kg 001 611 1001.90.99ex
01.11.13 Kukurica (na zrno)
01.11.13.1 Kukurica na zrno (okrem osiva)
01. 11.13.11 Kukurica priemyselná kg 001 41 1005.90ex
01. 11.13.12 Kukurica potravinárska kg 001 42ex 1005.90ex
01.11.13.2 Osivo kukurice
01. 11.13.21 Osivo kukurice hybridnej kg 001 76-7ex 1005.10ex
01. 11.13.29 Ostatné osivo kukurice kg 001 76-7ex 1005.10ex
01.11.14 Ryža nelúpaná (v plevách)
01.11.14.1 Ryža nelúpaná (v plevách)
01. 11.14.10 Ryža nelúpaná (v plevách) kg 001 52 1006.10
01.11.15 Jačmeň
01.11.15.1 Jačmeň ozimný (okrem osiva)
01. 11.15.12 Jačmeň ozimný priemyselný kg 001 32ex 1003.00.90ex
01. 11.15.13 Jačmeň ozimný potravinársky kg 001 3ex 1003.00.90ex
01. 11.15.14 Jačmeň ozimný kŕmny kg 001 33ex 1003.00.90ex
01.11.15.2 Jačmeň jarný (okrem osiva)
01.11.15.21 Jačmeň jarný sladovnícky kg 001 31 1003.00.90ex
01.11.15.22 Jačmeň jarný priemyselný kg 001 32ex 1003.00.90ex
01.11.15.23 Jačmeň jarný potravinársky kg 001 3ex 1003.00.90ex
01.11.15.24 Jačmeň jarný kŕmny kg 001 33 1003.00.90ex
01.11.15.3 Osivo jačmeňa
01.11.15.31 Osivo jačmeňa ozimného kg 001 741 1003.00.10ex
01.11.15.32 Osivo jačmeňa jarného kg 001 742 1003.00.10ex
01.11.16 Raž, ovos
01.11.16.1 Raž ozimná (okrem osiva)
01.11.16.11 Raž ozimná potravinárska kg 001 2ex 1002ex
01.11.16.12 Raž ozimná ostatná kg 001 2ex 1002ex
01.11.16.2 Raž jarná (okrem osiva)
01.11.16.21 Raž jarná potravinárska kg 001 2ex 1002ex
01.11.16.22 Raž jarná ostatná kg 001 2ex 1002ex
01.11.16.3 Osivo ráže
01.11.16.31 Osivo ráže ozimnej kg 001 731 1002ex
01.11.16.32 Osivo ráže jarnej kg 001 732 1002ex
01.11.16.4 Ovos (okrem osiva)
01.11.16.41 Ovos potravinársky kg 001 511 1 1004ex
01.11.16.42 Ovos kŕmny kg 001 511 5 1004ex
01.11.16.5 Osivo ovsa
01.11.16.50 Osivo ovsa kg 001 790-1 1004ex
01.11.17 Ostatné obilniny
01.11.17.1 Ostatné obilniny (okrem osiva)
01.11.17.11 Proso kg 001 53 1008.20ex
01.11.17.12 Pohánka kg 001 54 1008.10ex
01.11.17.13 Cirok na zrno kg 001 57 1007.00.90
01.11.17.14 Triticale kg 001 58 1008.90.10ex
01.11.17.19 Obilniny i. n. kg 001 55-6 1008.90ex
01.11.17.2 Osivo ostatných obilnín
01.11.17.21 Osivo prosa kg 001 792 1008.20ex
01.11.17.22 Osivo pohánky kg 001 793 1008. 10ex
01.11.17.23 Osivo ciroku kg 001 795-8 1007.00.10
01.11.17.24 Osivo triticale kg 001 751 1008.90.10ex
01.11.17.29 Osivo obilnín i. n. kg 001 79ex 1008.90ex
01.11.17.3 Obilné zmesi (okrem súraže)
01.11.17.31 Miešanky ovsa a jačmeňa kg 001 613
01.11.17.39 Ostatné obilné zmesi kg 001 61ex
01.11.21 Zemiaky
01.11.21.1 Zemiaky
01.11.21.11 Zemiaky konzumné skoré kg 003 111-2 0701.90.51,
.59
01.11.21.12 Zemiaky konzumné neskoré kg 003 113-5 0701.90.90
01.11.21.13 Zemiaky priemyselné kg 003 31 0701.90.10
01.11.21.19 Zemiaky ostatné kg 003 11 ex 0701.90.10
01.11.21.2 Sadba zemiakov
01.11.21.21 Sadba zemiakov konzumných skorých kg 003 731-2 0701.10ex
01.11.21.29 Sadba zemiakov ostatných kg 003 733-5 0701.10ex
01.11.22 Strukoviny suché, vylúpané,
tiež lúpané alebo drvené
01.11.22.1 Strukoviny jedlé (okrem osiva)
01.11.22.11 Fazuľa jedlá kg 002 13 0713.31.00ex,
.32.00ex,
.33ex
01.11.22.12 Šošovica jedlá kg 002 12 0713.40.00ex
01.11.22.13 Hrach jedlý kg 002 11 0713.10.90
01.11.22.19 Ostatné jedlé strukoviny kg 002 1ex 0713.20
01.11.22.2 Osivo strukovín jedlých
01.11.22.21 Osivo fazule jedlej kg 002 73 0713.31.00ex,
.32.00ex,
.33ex
01.11.22.22 Osivo šošovice jedlej kg 002 72 0713.40.00ex
01.11.22.23 Osivo hrachu jedlého kg 002 71 0713.10.10
01.11.22.29 Osivo ostatných strukovín jedlých kg 002 7ex 0713ex
01.11.22.3 Strukoviny kŕmne (okrem osiva)
01.11.22.31 Hrach kŕmny kg 002 211 1214.90.99ex
01.11.22.32 Peluška kŕmna kg 002 212 1214.90.99ex
01.11.22.33 Vlka siata kg 002 22 1214.90.99ex
01.11.22.34 Luplna siata kg 002 23 1214.90.99ex
01.11.22.35 Bôb kŕmny kg 002 24 1214.90.99ex
01.11.22.36 Zmesi strukovín a strukovinovo-obilné
zmesi kg 002 3 1214.90.99ex
01.11.22.39 Ostatné strukoviny kŕmne kg 002 29 1214.90.99ex
01.11.22.4 Osivo strukovín kŕmnych
01.11.22.41 Osivo hrachu kŕmneho kg 002 741 0713ex
01.11.22.42 Osivo pelušky kŕmnej kg 002 743 0713ex
01.11.22.43 Osivo vlky siatej kg 002 75ex 0713ex
01.11.22.44 Osivo lupiny kg 002 76 0713ex
01.11.22.45 Osivo bôbu kŕmneho kg 002 791-2 0713ex
01.11.22.49 Osivo ostatných strukovín kŕmnych kg 002 79ex 0713ex
01.11.23 Jedlé korene a hľuzy s vysokým
obsahom škrobu alebo inulínu
01.11.23.1 Jedlé korene a hľuzy s vysokým
obsahom škrobu alebo inulínu
01.11.23.10 Jedlé korene a hľuzy s vysokým kg 003 45, 0714ex
obsahom škrobu alebo inulínu 003 47,
003 75
01.11.23.2 Sadba jedlých koreňov
01.11.23.20 Sadba jedlých koreňov kg - 0714ex
01.11.31 Sójové bôby, tiež drvené
01.11.31.1 Sója (okrem osiva)
01.11.31.10 Sója kg 011 122 1201.00.90
01 11.31.2 Osivo sóje
01.11.31.20 Osivo sóje kg 011 726 1201.00.10
01.11.32 Arašidové oriešky
01.11.32.0 Arašidové oriešky
01.11.32.00 Arašidové oriešky kg 011 121, 1202
021 635
01.11.33 Slnečnicové, sezamové,
očiankové semená; semená
repky, repky olejky, horčičné
semená
01.11.33.1 Semená olejnaté (okrem osiva)
01.11.33.11 Semená slnečnice kg 011 111 1206.00.99
01.11.33.12 Semená repky olejky ozimnej kg 011 114ex 1205.00.90ex
01.11.33.13 Semená repky olejky jarnej kg 011 114ex 1205.00.90ex
01.11.33.14 Semená repice kg 011 115 -
01.11.33.15 Semená horčice kg 011 113 1207.50.90
01.11.33.16 Semená sezamové kg 011 124 1207.40.90
01.11.33.19 Ostatné olejnaté semená kg 011 11ex 1207.60.90
01.11.33.2 Osivo semien olejnatých
01.11.33.21 Osivo slnečnice kg 011 723 1206.00.10
01.11.33.22 Osivo repky olejky ozimnej kg 011 711 1205.00.10ex
01.11.33.23 Osivo repky olejky jarnej kg 011 712 1205.00.10ex
01.11.33.24 Osivo repice kg 011 713 -
01.11.33.25 Osivo horčice kg 011 715-6 1207.50.10
01.11.33.29 Osivo ostatných olejnatých semien kg 011 71ex, 1207.40.10,
011 72ex 1207.60.10
01.11.34 Bavlníkové semená
01.11.34.0 Bavlníkové semená
01.11.34.00 Bavlníkové semená kg 011 123 1207.20
01.11.35 Olejnaté semená a plody i. n.
01.11.35.1 Semeno ľanu (okrem osiva)
01.11.35.11 Semeno ľanu priadneho kg 012 81 1204.00.90
01.11.35.12 Semeno ľanu olejného kg 012 81 1204.00.90
01.11.35.2 Osivo ľanu
01.11.35.20 Osivo ľanu kg 012 711 1204.00.10
01.11.35.3 Semeno konopy (okrem osiva)
01.11.35.31 Semeno konopy na vlákno kg 012 821 1207.99.91ex
01.11.35.39 Semeno konopy ostatné kg 012 82ex 1207.99.91ex
01.11.35.4 Osivo konopy
01.11.35.41 Osivo konopy na vlákno kg 012 712 1207.99. 10ex
01.11.35.49 Osivo konopy ostatné kg 012 712ex 1207.99. 10ex
01.11.35.5 Semená mäkké olejnaté
(okrem osiva) i. n.
01.11.35.51 Mak kg 011 112 1207.91.90
01.11.35.59 Ostatné semená mäkké olejnaté
(saflor a pod.) kg 011 12ex 1207.99.99ex
01.11.35.6 Osivo semien mäkkých olejnatých
i. n.
01.11.35.61 Osivo maku kg 011 721 1207.91.10
01.11.35.69 Osivo ostatných semien
mäkkých olejnatých i. n. kg 011 72ex 1207.99. 10ex
01.11.35.9 Ostatné olejnaté semená a plody
i. n.
01.11.35.90 Ostatné olejnaté semená a plody i. n. kg 011 13-4 1203.00,
1207.10,
1207.30,
1207.99ex
01.11.40 Nespracovaný tabak
01.11.40.1 Tabak nefermentovaný sušený
01.11.40.11 Tabak nefermentovaný umelo sušený kg 011 421ex 2401.10ex,
cigaretový 2401.20ex
01.11.40.12 Tabak nefermentovaný prirodzene kg 011 421ex 2401.10ex,
sušený cigaretový 2401.20ex
01.11.40.19 Tabak nefermentovaný sušený ostatný kg 011 42ex 2401.10ex,
2401.20ex
01.11.40.9 Tabak nespracovaný ostatný
01.11.40.90 Tabak nespracovaný ostatný kg 011 4ex 2401.10ex,
2401.20ex
01.11.51 Cukrová repa
01.11.51.1 Cukrová repa
01.11.51.10 Cukrová repa kg 003 32 1212.91
01.11.51.2 Sadzačky a semenačky cukrovej
repy
01.11.51.21 Sadzačky cukrovej repy kg 003 771 -
01.11.51.22 Semenačky cukrovej repy kg 003 791 -
01.11.52 Cukrová trstina
01.11.52.0 Cukrová trstina
01.11.52.00 Cukrová trstina kg - 1212.92
01.11.60 Slama a zelené krmoviny
01.11.60.1 Jednoročné krmoviny na zeleno
01.11.60.11 Kukurica a jej miešanky na zeleno
a siláž kg 005 111 1214.90.99ex
01.11.60.12 Ozimné strukovinovo-obilné miešanky kg 005 141 1 1214.90.99ex
01.11.60.13 Jarné strukovinovo-obilné miešanky kg 005 141 2 1214.90.99ex
01.11.60.14 Bôb na zelené kŕmenie kg 005 1134 1214.90.99ex
01.11.60.15 Medziplodiny a následné plodiny kg - 1214.90.99ex
01.11.60.19 Ostatné jednoročné krmoviny kg 005 1ex 1214.90.99ex
01.11.60.2 Viacročné krmoviny na zeleno
01.11.60.21 Ďatelina červená dvojkosná kg 005 12ex 1214.90.99ex
01.11.60.22 Lucerna kg 005 122 1214.90.99ex
01.11.60.23 Ďatelina jednokosná kg 005 115ex 1214.90.99ex
01.11.60.24 Vičenec kg 005 129 2 1214.90.99ex
01.11.60.25 Ďatelinovo- a lucernovo-trávne
miešanky kg 005 142 1214.90.99ex
01.11.60.26 Ostatné viacročné ďatelinoviny kg 005 12ex 1214.90.99ex
01.11.60.27 Trávne porasty viacročné kg 005 13 1214.90.99ex
01.11.60.28 Trávne porasty trvalé kg 005 13 1214.90.99ex
01.11.60.29 Ostatné viacročné krmoviny kg 005 lex 1214.90.99ex
01.11.60.3 Kŕmna zelenina a okopaniny
01.11.60.31 Cukrová repa kŕmna kg 003 421 1214.90.10ex
01.11.60.32 Kŕmna repa kg 003 422-4 1214.90.10ex
01.11.60.33 Kŕmny kel kg 003 43 1214.90.99ex
01.11.60.34 Turín (kváka) kg 003 492 1214.90.10ex
01.11.60.35 Kŕmna mrkva kg 003 46 1214.90.99ex
01.11.60.36 Kŕmna tekvica kg 003 44 1214.90.99ex
01.11.60.39 Ostatná kŕmna zelenina a okopaniny kg 003 41 1214.90.99ex
003 49ex
01.11.60.4 Sadzačky kŕmnych okopanín
01.11.60.41 Sadzačky kŕmnej repy kg 003 761 -
01.11.60.42 Sadzačky kvaky kg 003 764 -
01.11.60.49 Sadzačky ostatných kŕmnych
okopanín kg 003 76ex -
01.11.60.5 Semenačky kŕmnych okopanín
01.11.60.51 Semenačky kŕmnej repy kg 003 781 -
01.11.60.52 Semenačky kvaky kg 003 784 -
01.11.60.59 Semenačky ostatných kŕmnych
okopanín kg 003 78ex -
01.11.60.6 Slama a seno
01.11.60.61 Slama kŕmna kg 001 811, 1213ex
002 8
01.11.60.62 Slama stelivová kg 001 812 1213ex
01.11.60.63 Seno kg 005 5 1214.90ex
01.11.60.7 Siláž, senáž
01.11.60.71 Siláž kukuričná kg 005 2ex -
01.11.60.72 Siláž ďatelinovo-trávna kg 005 2ex -
01.11.60.73 Siláž odrezková kg 005 2ex -
01.11.60.76 Senáž ďatelinovo-trávna kg 005 3ex -
01.11.60.77 Senáž lucernová kg 005 3ex -
01.11.60.79 Ostatná siláž a senáž kg 005 2-3ex -
01.11.60.9 Kŕmne odpady a ostatné
zelené krmoviny
01.11.60.90 Kŕmne odpady a ostatné kg 001 91, 1214.90ex,
zelené krmoviny 002 9, 1213ex
003 921,
003 922,
024 9
01.11.71 Bavlna vyzrnená i nevyzrnená
01.11.71.0 Bavlna surová
01.11.71.00 Bavlna surová kg 012 13 5201
01.11.72 Juta a ostatné textilné lykové
vlákna okrem ľanu, konopy
a ramie
01.11.72.0 Juta a ostatné textilné lykové
vlákna okrem ľanu, konopy
a ramie
01.11.72.00 Juta a ostatné textilné lykové
vlákna okrem ľanu, konopy a ramie kg 012 14 5303.10
01.11.73 Ľan a konopa, sisalové
a ostatné textilné vlákna surové
01.11.73.1 Stonky ľanu
01.11.73.11 Stonky ľanu neodsemenené kg 012 111 5301.10ex
01.11.73.12 Stonky ľanu odsemenené rosené kg 012 113 5301.10ex
01.11.73.13 Stonky ľanu odsemenené ostatné kg 012 112-4 5301.10ex
01.11.73.2 Stonky konopy
01.11.73.21 Stonky konopy neodsemenené kg 012 121 5302.10ex
01.11.73.22 Stonky konopy odsemenené surové kg 012 122-3 5302.10ex
01.11.73.9 Rastliny priadne ostatné
01.11.73.90 Rastliny priadne ostatné kg 012 15, 5304.10,
012 19 5305.11,
5305.21,
5305.91
01.11.80 Prírodný kaučuk
v primárnych formách alebo
doskách, listoch alebo pásoch
01.11.80.0 Prírodný kaučuk v primárnych
formách alebo doskách, listoch
alebo pásoch
01.11.80.00 Prírodný kaučuk v primárnych formách kg 271 1, 4001.10,
alebo doskách, listoch alebo pásoch 271 3 4001.21,
4001.22
01.11.91 Rastliny používané primárne
v parfumérii, farmácii alebo
na insekticídne, paraziticídne
alebo podobné účely
01.11.91.1 Rastliny liečivé
01.11.91.10 Rastliny liečivé kg 018, 1211.90ex
261 1,
261 3
01.11.91.9 Ostatné rastliny používané
primárne v parfumérii, farmácii
alebo na insekticídne,
paraziticídne alebo podobné účely
01.11.91.90 Ostatné rastliny používané primárne
v parfumérii, farmácii alebo na
insekticídne, paraziticídne alebo
podobné účely kg 017 5ex 1211ex
01.11.92 Semená cukrovej repy
a semená krmovín
01.11.92.1 Osivo technických okopanín
01.11.92.11 Osivo cukrovej repy kg 003 721 1209.11
01.11.92.12 Osivo čakanky kg 003 722 -
01.11.92.2 Osivo kŕmnych okopanín
01.11.92.21 Osivo kŕmnej repy kg 003 711 -
01.11.92.29 Osivo ostatných kŕmnych okopanín kg 003 71 ex -
01.11.92.3 Semeno krmovín (okrem osiva)
01.11.92.31 Semeno ďateliny červenej dvojkosnej kg - 1209.2ex
01.11.92.32 Semeno vičenca kg - 1209.2ex
01.11.92.33 Semeno ďateliny jednokosnej kg - 1209.2ex
01.11.92.34 Semeno lucerny kg - 1209.2ex
01.11.92.35 Semeno viacročných tráv kg - 1209.2ex
01.11.92.39 Semeno ostatných krmovín kg - 1209.2ex
01.11.92.4 Osivo krmovín
01.11.92.41 Osivo ďateliny červenej dvojkosnej kg 005 72ex 1209.2ex
01.11.92.42 Osivo lucerny kg 005 7ex 1209.2ex
01.11.92.43 Osivo ďateliny jednokosnej kg 005 72ex 1209.2ex
01.11.92.44 Osivo traviny kg 005 7ex 1209.2ex
01.11.92.45 Osivo mätonoha trváceho kg 005 7ex 1209.2ex
01.11.92.46 Osivo kostravy lúčnej dvojkosnej kg 005 7ex 1209.2ex
01.11.92.49 Osivo ostatných krmovín kg 005 7ex 1209.2ex
01.11.93 Ostatné rastlinné produkty
01.11.93.1 Čakanka (koreň)
01.11.93.10 Koreň čakanky kg 003 33 1212.99.10
01.11.93.2 Sadzačky a semenačky čakanky
01.11.93.21 Sadzačky čakanky kg 003 772 -
01.11.93.22 Semenačky čakanky kg 003 792 -
01.11.93.3 Chmeľ
01.11.93.31 Chmeľ čerstvý kg 011 31 1210.10
01.11.93.32 Chmeľ sušený kg 011 32 1210.20
01.11.93.4 Makovice prázdne
01.11.93.40 Makovice prázdne kg 011 82 -
01.11.93.9 Ostatné neuvedené rastlinné
produkty
01.11.93.90 Iné rastlinné produkty kg 011 74 -
01.12.11 Zelenina koreňová a cibuľová
01.12.11.1 Zelenina koreňová
01.12.11.11 Mrkva a karotka skorá a letná kg 024 13ex 0706.10ex
01.12.11.12 Mrkva a karotka neskorá kg 024 13ex 0706.10ex
01.12.11.13 Petržlen a paštrnák kg 024 14 0706.90.90ex
01.12.11.14 Zeler kg 024 11 0706.90ex
01.12.11.2 Ostatná koreňová zelenina
01.12.11.21 Repa červená kg 024 12 0706.90.90ex
01.12.11.22 Reďkovka kg 024 15 0706.90.90ex
01.12.11.23 Chren kg 024 16 0706.90.30
01.12.11.29 Ostatná neuvedená koreňová
zelenina kg 024 19 0706.90.90ex
01.12.11.3 Zelenina cibuľová
01.12.11.31 Cibuľa skorá a letná kg 024 41 ex 0703.10ex
01.12.11.32 Cibuľa suchá kg 024 414 0703.10ex
01.12.11.33 Cesnak čerstvý kg 024 421 0703.20ex
01.12.11.34 Cesnak suchý kg 024 422 0703.20ex
01.12.11.35 Pór kg 024 43 0703.90ex
01.12.11.39 Ostatná neuvedená cibuľová zelenina kg 024 49 0703.90ex
01.12.11.4 Sadba cibule a cesnaku
01.12.11.41 Sadba cibule kg 024 41 ex 0703.90ex
01.12.11.42 Sadba cesnaku kg 024 42ex 0703.90ex
01.12.12 Zelenina plodová a struková
01.12.12.1 Melóny
01.12.12.11 Melóny cukrové kg 024 311 0807.19
01.12.12.12 Melóny vodové kg 024 312 0807.11
01.12.12.2 Uhorky
01.12.12.21 Uhorky nakladačky kg 024 32 0707.00.90
01.12.12.22 Uhorky šalátové kg 024 33 0707.00.10-
.40
01.12.12.3 Paradajky
01.12.12.31 Paradajky konzumné zrelé kg 024 351 0702ex
01.12.12.32 Paradajky priemyselné kg 024 352 0702ex
01.12.12.4 Zelenina struková
01.12.12.41 Fazuľa struková kg 024 61 0708.20
01.12.12.42 Hrach strukový kg 024 621 0708.10ex
01.12.12.43 Hrach vylúpaný kg 024 622 0708.10ex
01.12.12.49 Ostatná struková zelenina kg 024 6 0708.90
01.12.13 Zelenina i. n.
01.12.13.1 Kaleráb
01.12.13.11 Kaleráb skorý a letný kg 024 21ex 0704.90.90ex
01.12.13.12 Kaleráb neskorý kg 024 21ex 0704.90.90ex
01.12.13.2 Kel
01.12.13.21 Kel hlávkový skorý a letný kg 024 221 0704.90.90ex
01.12.13.22 Kel hlávkový neskorý kg 024 222 0704.90.90ex
01.12.13.23 Kel ružičkový kg 024 23 0704.20
01.12.13.3 Kapusta
01.12.13.31 Kapusta biela skorá a letná kg 024 251, 0704.90.10ex
024 252ex
01.12.13.32 Kapusta biela neskorá kg 024 252ex 0704.90.10ex
01.12.13.33 Kapusta červená kg 024 26 0704.90.10ex
01.12.13.34 Kapusta čínska kg 024 29ex 0704.90.10ex
01.12.13.4 Karfiol
01.12.13.41 Karfiol skorý a letný kg 024 24ex 0704.10ex
01.12.13.42 Karfiol neskorý kg 024 24ex 0704.10ex
01.12.13.43 Brokolica kg 024 291 0704.10ex
01.12.13.5 Ostatná hlúbová zelenina
01.12.13.50 Ostatná hlúbová zelenina kg 024 29ex 0704ex
01.12.13.6 Ostatná zelenina plodová
okrem paradajok
01.12.13.61 Zeleninová paprika kg 024 34 0709.60.10
01.12.13.62 Cukety kg 024 39ex 0709.90ex
01.12.13.69 Ostatná neuvedená plodová zelenina kg 024 39ex 0709.90.2ex,
0709.90.4-
.9ex
01.12.13.7 Zelenina listová
01.12.13.71 Šalát hlávkový kg 024 51 0705.11
01.12.13.72 Špenát listový kg 024 521 0709.70
01.12.13.79 Ostatná neuvedená listová zelenina kg 024 5ex 0705ex,
0709.1-
.90.2ex,
0709.90.4-
.9ex
01.12.13.9 Ostatná zelenina i. n.
01.12.13.91 Šampiňóny a hlivy pestované kg 058 211-2 0709.51.10,
.90ex
01.12.13.92 Huby ostatné kg 058 3 0709.51.30-
.50, .51.90ex
01.12.13.93 Špargľa kg 024 53 0709.20
01.12.13.94 Kukurica lahôdková kg 001 42ex 0709.90.60
01.12.13.99 Ostatná neuvedená zelenina i. n. kg - 0709.1-
.90.2ex,
0709.90.4-
.9ex
01.12.21 Sadenice, hľuzy, cibule,
hľuzovité korene, rastlinné
rezký a vrúble, podhubie
01.12.21.1 Sadzačky a semenačky zeleniny
01.12.21.11 Sadzačky zeleniny kg 024 7ex 0602.99.30ex
01.12.21.12 Semenačky zeleniny kg - 0602.99.30ex
01.12.21.2 Podpníky
01.12.21.20 Podpníky ks 027 8 0602.20.90
01.12.21.3 Stromy a kry ovocné
01.12.21.31 Jablone ks 027 11ex 0602.90ex
01.12.21.32 Hrušky ks 027 11ex 0602.90ex
01.12.21.33 Marhule ks 027 11ex 0602.90ex
01.12.21.34 Broskyne ks 027 11lex 0602.90ex
01.12.21.35 Čerešne ks 027 11ex 0602.90ex
01.12.21.36 Višne ks 027 11ex 0602.90ex
01.12.21.37 Slivky ks 027 11ex 0602.90ex
01.12.21.38 Ríbezle ks 027 12ex 0602.90ex
01.12.21.4 Sadenice ihličnatých lesných
stromov
01.12.21.41 Sadenice smreka ks 051 211 0602.90.41ex
01.12.21.42 Sadenice jedle ks 051 212 0602.90.41ex
01.12.21.43 Sadenice borovice ks 051 213 0602.90.41ex
01.12.21.44 Sadenice smrekovca ks 051 214 0602.90.41ex
01.12.21.49 Sadenice ostatných Ihličnatých
lesných stromov ks 051 21ex 0602.90.41ex
01.12.21.5 Sadenice listnatých lesných
stromov
01.12.21.51 Sadenice buka ks 051 222 0602.90.41ex
01.12.21.52 Sadenice duba ks 051 221 0602.90.41ex
01.12.21.53 Sadenice javora ks 051 224 0602.90.41ex
01.12.21.54 Sadenice topoľa ks 051 227 0602.90.41ex
01.12.21.59 Sadenice ostatných listnatých
lesných stromov ks 051 22ex 0602.90.41ex
01.12.21.6 Sadenice lesných krov a rezký
lesných drevín
01.12.21.61 Sadenice lesných krov ks 051.23 0602.90.41ex
01.12.21.62 Rezký lesných stromov ks 051 24ex 0602.90.41ex
01.12.21.63 Rezký lesných krov ks 051.24ex 0602.90.41ex
01.12.21.9 Ostatný množiteľský materiál
okrem osiva
01.12.21.91 Sadenice vínnej révy ks 021 7 0602.10.10ex
01.12.21.92 Sadivo chmeľu ks 011 743-4 0602ex
01.12.21.93 Korenáče chmeľu ks 011 741-2 0602ex
01.12.21.94 Štepy vínnej révy ks 021 7 0602.10.10ex
01.12.21.99 Ostatný neuvedený množiteľský ks 017 7ex, 0601,
materiál okrem osiva 026 2, 0602ex
026 3,
026 4,
026 5,
026 6,
026 72,
026 8,
026 96,
026 99,
027ex,
051 2ex,
058 7,
058 8
01.12.22 Rezané kvety a kvetinové puky
vrátane kytíc, vencov a pod.
01.12.22.1 Rezané kvety
01.12.22.10 Rezané kvety ks 026 1 0603
01.12.22.2 Vence a kytice
01.12.22.20 Vence a kytice ks 026 91 -
01.12.23 Semená kvetov a ovocia
01.12.23.1 Osivo kvetín a semená ovocia
01.12.23.10 Osivo kvetín a semená ovocia kg 011 75, 1209.30,
026 71, 1209.99.91,
026 73, .99ex
026 75,
026 76,
051 13
01.12.23.2 Semená ihličnatých lesných
stromov
01.12.23.21 Semeno smreka kg 051 111 1209.99.10ex
01.12.23.22 Semeno jedle kg 051 112 1209.99.10ex
01.12.23.23 Semeno borovice kg 051 113 1209.99.10ex
01.12.23.24 Semeno smrekovca kg 051 114 1209.99.10ex
01.12.23.29 Semeno ostatných ihličnatých stromov kg 051 11ex 1209.99.10ex
01.12.23.3 Semená listnatých lesných
stromov
01.12.23.31 Semeno buka kg 051 122 1209.99.10ex
01.12.23.32 Semeno duba kg 051 121 1209.99.10ex
01.12.23.33 Semeno javora kg 051 124 1209.99.10ex
01.12.23.34 Semeno jaseňa kg 051 123 1209.99.10ex
01.12.23.39 Semeno ostatných listnatých lesných
stromov kg 051 12ex 1209.99.10ex
01.12.23.4 Semená lesných krov
01.12.23.40 Semená lesných krov kg 051 13 1209.99.10ex
01.12.24 Semená zeleniny
01.12.24.0 Osivo zeleniny
01.12.24.00 Osivo zeleniny kg 024 7ex, 1209.19,
017 7ex 1209.91
01.13.11 Stolové hrozno
01.13.11.0 Hrozno stolové
01.13.11.00 Hrozno stolové kg 021 51 0806.10ex
01.13.12 Ostatné hrozno čerstvé
01.13.12.0 Hrozno muštové
01.13.12.00 Hrozno muštové kg 021 52 0806.10ex
01.13.21 Datle, figy, banány, kokosy, para
a kešu orechy, ananásy, avokádo,
mango, guávy
01.13.21.0 Datle, figy, banány, kokosy, para
a kešu orechy, ananásy, avokádo,
mango, guávy
01.13.21.00 Datle, figy, banány, kokosy, para kg 021 62ex, 0801,
a kešu orechy, ananásy, avokádo, 021 63ex, 0803.00,
mango, guávy 021 64, 0804
021 82,
771 52ex
01.13.22 Citrusové plody
01.13.22.0 Citrusové plody
01.13.22.00 Citrusové plody kg 021 61ex 0805
01.13.23 Ostatné ovocie, svätojánsky
chlieb
01.13.23.1 Jadrovité ovocie mierneho pásma
01.13.23.11 Jablká oberané kg 021 111-2 0808.10ex
01.13.23.12 Jablká padané kg 021 115 0808.10ex
01.13.23.13 Hrušky kg 021 12 0808.20.10-
.67
01.13.23.19 Ostatné jadrovité ovocie kg 021 19 0808.20.90
01.13.23.2 Kôstkovité ovocie mierneho pásma
01.13.23.21 Broskyne kg 021 21 0809.30
01.13.23.22 Marhule kg 021 22 0809.10
01.13.23.23 Slivky kg 021 23 0809.40.10-
.40
01.13.23.24 Slivy kg 021 292 -
01.13.23.25 Ringloty kg 021 291 -
01.13.23.26 Čerešne kg 021 24 0809.20ex
01.13.23.27 Višne kg 021 251ex 0809.20ex
01.13.23.28 Amarelky kg 021 251ex 0809.20ex
01.13.23.29 Ostatné kôstkovité ovocie kg 021 29ex 0809ex
01.13.23.3 Ríbezle
01.13.23.31 Ríbezle červené kg 021 321ex 0810.30.30
01.13.23.32 Ríbezle biele kg 021 321ex 0810.30.90ex
01.13.23.33 Ríbezle čierne kg 021 322 0810.30.10
01.13.23.4 Ostatné bobuľovité ovocie
mierneho pásma
01.13.23.41 Egreše kg 021 31 0810.30.90ex
01.13.23.42 Maliny (šľachtené) kg 021 391 0810.20.10
01.13.23.43 Ostružiny (šľachtené) kg 021 392 0810.20ex
01.13.23.44 Šípky (šľachtené) kg 021 393 -
01.13.23.49 Ostatné bobuľovité ovocie kg 021 39ex 0810ex
01.13.23.5 Jahody záhradné
01.13.23.50 Jahody záhradné kg 021 55 0810.10
01.13.23.6 Kiwi
01.13.23.60 Kiwi kg 021 616 0810.50
01.13.23.7 Ovocie a plody lesné
01.13.23.71 Ovocie lesné kg 058 11 0810.40
01.13.23.72 Plody lesné (okrem orechov) kg 058 12ex 0809.40.90
01.13.23.9 Ostatné neuvedené ovocie
01.13.23.90 Ostatné neuvedené ovocie kg 021 62ex, 0807.20,
021 63ex, 1212.10
021 81,
021 83
01.13.24 Škrupinové ovocie a olivy
01.13.24.1 Vlašské orechy
01.13.24.11 Vlašské orechy suché kg 021 411-3 0802.3 1ex
01.13.24.19 Vlašské orechy ostatné kg 021 41ex 0802.3 1ex,
.32ex
01.13.24.2 Ostatné lesné plody Škrupinové
01.13.24.21 Lieskové orechy lesné kg 058 124 0802.2 lex,
.22ex
01.13.24.22 Ostatné lesné Škrupinové plody kg 058ex 0802.40
01.13.24.9 Ostatné Škrupinové ovocie a olivy
01.13.24.90 Ostatné Škrupinové ovocie a olivy kg 011 12ex, 0802ex,
021 4ex 0709.90.31,
.39
01.13.31 Káva nepražená s kofeínom
01.13.31.0 Káva nepražená s kofeínom
01.13.31.00 Káva nepražená s kofeínom kg 017 1 0901.11
01.13.32 Zelený čaj (nefermentovaný),
čierny čaj (fermentovaný)
a čiastočne fermentovaný čaj
v primárnom balení
prevyšujúcom hmotnosť 3 kg
01.13.32.0 Zelený čaj (nefermentovaný),
čierny čaj (fermentovaný)
a čiastočne fermentovaný čaj
v primárnom balení prevyšujúcom
hmotnosť 3 kg
01.13.32.00 Zelený čaj (nefermentovaný), čierny kg 017 2 0902.20,
čaj (fermentovaný) a čiastočne 0902.40
fermentovaný čaj v primárnom balení
prevyšujúcom hmotnosť 3 kg
01.13.33 Maté
01.13.33.0 Maté
01.13.33.00 Maté kg - 0903.00
01.13.34 Kakaové bôby
01.13.34.0 Kakaové bôby
01.13.34.00 Kakaové bôby kg 017 3 1801.00
01.13.40 Korenie nespracované
01.13.40.1 Rasca
01.13.40.10 Rasca kg 017511 0909. 30ex
01.13.40.2 Paprika koreninová
01.13.40.21 Paprika koreninová čerstvá kg 017 531 0904.20.10ex
01.13.40.22 Paprika koreninová sušená kg 017 532 0904.20.10ex
01.13.40.9 Ostatné korenie neupravené
01.13.40.90 Ostatné korenie neupravené kg 017 4, 0904ex,
017 5ex 0905ex,
0906ex,
0907ex,
0908ex,
0909ex,
0910ex
01.21.11 Hovädzí dobytok (kravy,
jalovičky, jalovice, býčky,
býky, voly) okrem teliat
01.21.11.1 Jatočný hovädzí dobytok okrem
teliat
01.21.11.11 Jatočné kravy ks, 031 124 0102.90.61
kg,
kg
ž. h.
01.21.11.12 Jatočné jalovice ks, 031 123 0102.90.51
kg
01.21.11.13 Jatočné býky ks, 031 121 0102.90.71
kg
01.21.11.2 Chovný hovädzí dobytok okrem
teliat
01.21.11.21 Chovné kravy ks 031 32 0102.90.69
01.21.11.22 Chovné jalovičky ks 031 311- 0102.90.59ex
2ex
01.21.11.23 Chovné jalovice ks 031 313- 0102.90.59ex
5ex
01.21.11.24 Chovné býčky ks 031 43ex 0102.90.79ex
01.21.11.25 Chovné býky ks - 0102.90.79ex
01.21.11.3 Plemenný hovädzí dobytok okrem
teliat
01.21.11.31 Plemenné kravy ks 031 25 0102.10.30
01.21.11.32 Plemenné jalovičky ks 031 231ex 0102.10.10ex
01.21.11.33 Plemenné jalovice ks 031 233-5 0102.10.10ex
01.21.11.34 Plemenné býčky ks 031 4ex 0102.10.90ex
01.21.11.35 Plemenné býky ks 031 22 0102.10.90ex
01.21.11.4 Voly
01.21.11.41 Voly na vykŕm ks - -
01.21.11.49 Voly ostatné ks - -
01.21.11.5 Embryá hovädzieho dobytka skoré
01.21.11.50 Embryá hovädzieho dobytka skoré ks 031 93 -
01.21.12 Teľatá
01.21.12.1 Jatočné teľatá
01.21.12.11 Jatočné teľatá cicavé ks, 031 11ex 0102.90.21ex
kg,
kg
ž. h.
01.21.12.12 Jatočné teľatá na mliečny vykŕm ks, 031 11ex 0102.90.21ex,
kg .41
01.21.12.2 Plemenné teľatá
01.21.12.20 Plemenné teľatá ks 031 231-2 0102.90.49ex
01.21.12.3 Chovné teľatá
01.21.12.30 Chovné teľatá ks 031 311-2 0102.90.05,
.29, .49ex
01.21.20 Mlieko kravské surové
01.21.20.0 Mlieko kravské surové
01.21.20.00 Mlieko kravské surové l 031 5 0401.20ex
01.21.30 Býčie spermie
01.21.30.0 Spermie plemenných býkov
01.21.30.00 Spermie plemenných býkov l 031 8 0511.10
01.22.11 Ovce (jahňatá, jahničky, jarky,
bahnice, barany, škopce)
01.22.11.1 Jatočné ovce
01.22.11.11 Jatočné jahňatá ks, 033 414-7 0104.10.30ex
kg,
kg
ž. h.
01.22.11.12 Jatočné bahnice ks, 033 411 0104.10.80ex
kg
01.22.11.13 Jatočné barany ks, 033 412 0104.10.80ex
kg
01.22.11.14 Jatočné škopce ks, 033 413 0104.10.80ex
kg
01.22.11.2 Plemenné ovce
01.22.11.21 Plemenné jahničky ks - 0104.10.10ex
01.22.11.22 Plemenné jarky ks 033 512 0104.10.10ex
01.22.11.23 Plemenné bahnice ks 033 513 0104.10.10ex
01.22.11.24 Plemenné barany ks 033 511 0104.10.10ex
01.22.11.3 Chovné ovce
01.22.11.30 Chovné ovce ks 033 61 0104.10.80ex
01.22.11.4 Úžitkové ovce
01.22.11.41 Jahňatá na vykŕm ks 033 611-2 0104.10.30ex
01.22.11.42 Úžitkové jahničky ks 033 622 0104.10.80ex
01.22.11.43 Úžitkové jarky ks 033 623 0104.10.80ex
01.22.11.44 Úžitkové bahnice ks 033 624 0104.10.80ex
01.22.11.5 Spermie plemenných baranov
01.22.11.50 Spermie plemenných baranov l 033 811 -
01.22.12 Kozy (kozľatá, kozy, čapy)
01.22.12.1 Jatočné kozy
01.22.12.10 Jatočné kozy ks, 033 42 0104.20.90ex
kg,
kg
ž. h.
01.22.12.2 Plemenné kozy
01.22.12.21 Plemenné kozy ks 033 522 0104.20.10ex
01.22.12.22 Plemenné čapy ks 033 521 0104.20.10ex
01.22.12.3 Chovné kozy
01.22.12.30 Chovné kozy ks 033 63 0104.20.90ex
01.22.12.4 Úžitkové kozy
01.22.12.40 Úžitkové kozy ks 033 64 0104.20.90ex
01.22.12.5 Spermie plemenných capov
01.22.12.50 Spermie plemenných capov l 033 821 -
01.22.13 Kone (žriebätá, kobyly, žrebce,
valachy), somáre, muly
a mulice
01.22.13.1 Jatočné kone
01.22.13.10 Jatočné kone ks, 034 1 0101.19.10
kg,
kg
ž. h.
01.22.13.2 Plemenné kone
01.22.13.21 Plemenné kobyly ks 034 222, 0101.11ex
034 232
01.22.13.22 Plemenné žrebce ks 034 221, 0101.11ex
034 231
01.22.13.3 Úžitkové kone
01.22.13.31 Úžitkové žriebätá ks 034 31 0101.19.90ex
01.22.13.32 Úžitkové kobyly ks - 0101.19.90ex
01.22.13.33 Úžitkové žrebce ks - 0101.19.90ex
01.22.13.34 Úžitkové valachy ks - 0101.19.90ex
01.22.13.4 Ostatné kone
01.22.13.40 Ostatné kone ks 034 3ex 0101ex
01.22.13.5 Spermie plemenných žrebcov
01.22.13.50 Spermie plemenných žrebcov l - -
01.22.13.6 Somáre a krížence (muly a mulice)
01.22.13.60 Somáre a krížence (muly a mulice) ks 034 7 0101.20
01.22.21 Mlieko ovčie surové
01.22.21.0 Mlieko ovčie surové
01.22.21.00 Mlieko ovčie surové l 033 711 0401.20ex
01.22.22 Mlieko kozie surové
01.22.22.0 Mlieko kozie surové
01.22.22.00 Mlieko kozie surové l 033 712 0401.20ex
01.22.31 Strižná vlna, v pote, vrátane
pranej na chrbte
01.22.31.1 Vlna ovčia surová jemná
01.22.31.10 Vlna ovčia surová jemná kg 033 72 5101.11ex
01.22.31.2 Vlna ovčia surová stredná
01.22.31.20 Vlna ovčia surová stredná kg 033 73 5101.11ex
01.22.31.3 Vlna ovčia surová hrubá
01.22.31.30 Vlna ovčia surová hrubá kg 033 74 5101.11ex
01.22.32 Jemné alebo hrubé zvieracie
chlpy vrátane vlásia,
nemykané a nečesané
01.22.32.1 Srsť kozia surová
01.22.32.10 Srsť kozia surová kg 033 78 5102.10.50ex
01.22.32.2 Srsť a vlásie ostatné
01.22.32.20 Srsť a vlásie ostatné kg 034 51, 0503.00,
041 51ex 5102.10.50ex
01.23.10 Ošípané
01.23.10.1 Ciciaky
01.23.10.10 Ciciaky ks - 0103.91ex
01.23.10.2 Odstavčatá
01.23.10.20 Odstavčatá ks - 0103.91ex
01.23.10.3 Jatočné ošípané
01.23.10.31 Jatočné prasnice ks 032 1 0103 9ex
01.23.10.39 Ošípané ostatné ks 032 1 0103.9ex
01.23.10.4 Plemenné ošípané
01.23.10.41 Plemenné prasničky ks 032 24ex 0103.10ex
01.23.10.42 Plemenné prasnice ks 032 24ex 0103.10ex
01.23.10.43 Plemenné kance ks 032 23 0103.10ex
01.23.10.5 Chovné ošípané
01.23.10.51 Chovné prasničky ks 032 33ex 0103.9ex
01.23.10.52 Chovné prasnice ks 032 33ex 0103.9ex
01.23.10.6 Úžitkové ošípané
01.23.10.60 Úžitkové ošípané ks 032 4 0103.9ex
01.23.10.7 Spermie plemenných kancov
01.23.10.70 Spermie plemenných kancov l 032 8 -
01.24.10 Hydina
01.24.10.1 Jatočná hydina
01.24.10.11 Jatočné kurčatá (brojlery) ks, 041 111 0105.92ex
kg
01.24.10.12 Jatočné sliepky ks, 041 112 0105.92ex,
kg .93ex
01.24.10.13 Jatočné husi ks, 041 12 0105.99.20ex
kg
01.24.10.14 Jatočné kačky ks, 041 13 0105.99.10ex
kg
01.24.10.15 Jatočné morky ks, 041 14 0105.99.30ex
kg
01.24.10.16 Jatočné perličky ks, 041 15 0105.99.50ex
kg
01.24.10.2 Plemenná hydina
01.24.10.21 Plemenné sliepky ks, 041 232 0105.11ex,
kg .92ex,.93ex
01.24.10.22 Plemenné kohúty ks, 041 231 0105.11ex,
kg .92ex,.93ex
01.24.10.23 Plemenné husi ks, 041 244 0105.19.20ex,
kg .99.20ex
01.24.10.24 Plemenné kačky ks, 041 242 0105.19.90ex,
kg .99.10ex
01.24.10.25 Plemenné morky ks, 041 234 0105.12ex,
kg .99.30ex
01.24.10.3 Chovná hydina jednodňová
01.24.10.30 Chovná hydina jednodňová ks, 041 31 0105ex
kg
01.24.10.4 Mladá hydina z rozmnožovacích
chovov
01.24.10.31 Chovné kurčatá ks, 041 32 0105.11ex
kg
01.24.10.32 Chovné húsatá ks, - 0105.19.20ex,
kg .99.20ex
01.24.10.33 Chovné káčatá ks, 041 323 0105.19.90ex,
kg .99.10ex
01.24.10.34 Chovné morčatá ks, 041 324 0105.12ex,
kg .99.30ex
01.24.10.35 Chovné perličky mladé ks, 041 325 0105.19.90ex,
kg .99.50ex
01.24.10.5 Chovná hydina dospelá
01.24.10.51 Chovné sliepky ks, 041 331 0105.92ex,
kg .93ex
01.24.10.52 Chovné husi ks, 041 334 0105.99.20ex
kg
01.24.10.53 Chovné kačky ks, 041 335 0105.99.10ex
kg
01.24.10.54 Chovné morky ks, 041 336 0105.99.30ex
kg
01.24.10.55 Chovné perličky ks, 041 337 0105.99.50ex
kg
01.24.20 Vajcia v škrupinách
01.24.20.1 Vajcia hydiny
01.24.20.11 Vajcia slepačie konzumné ks, 041 711, 0407.00.30ex
kg 766 2ex
01.24.20.19 Vajcia hydiny ostatné ks, 766 2ex 0407.00.30ex
kg
01.24.20.2 Vajcia hydiny násadové
01.24.20.21 Vajcia slepačie násadové ks, 041 741-2, 0407.00.19ex
kg 766 25ex
01.24.20.29 Vajcia hydiny násadové ostatné ks, 041 743-6, 0407.00.19ex,
kg 766 25ex .11
01.24.20.3 Vajcia pernatej zveri úžitkovej
01.24.20.30 Vajcia pernatej zveri úžitkovej ks, 059 61 0407.00.90ex
kg
01.24.20.9 Ostatné vajcia
01.24.20.90 Ostatné vajcia ks, 041 75ex 0407.00.90ex
kg
01.25.10 Ostatné živočíchy
01.25.10.1 Ostatné živočíchy hospodárske
01.25.10.11 Včelie matky ks 041 41 0106.00.90ex
01.25.10.12 Včelstva ks 041 42 0106.00.90ex
01.25.10.13 Jatočné králiky ks, 041 511 0106.00.10ex
kg,
kg
ž. h.
01.25.10.14 Ostatné králiky ks, 041 512, 0106.00.10ex
kg 041 514
01.25.10.15 Domáce holuby ks, 041 52 0106.00.20
kg
01.25.10.16 Pštrosy ks, - 0106.00.90ex
kg
01.25.10.17 Dážďovky ks, 044 651 0106.00.90ex
kg
01.25.10.2 Kožušinové zvieratá
zo špeciálnych chovov
01.25.10.21 Líšky (z chovu kožušinových zvierat) ks 041 61 0106.00.90ex
01.25.10.22 Norky (z chovu kožušinových zvierat) ks 041 62 0106.00.90ex
01.25.10.23 Nutrie (z chovu kožušinových zvierat) ks 041 63 0106.00.90ex
01.25.10.24 Činčily (z chovu kožušinových zvierat) ks 041 692 0106.00.90ex
01.25.10.29 Ostatné kožušinové zvieratá zo ks 041 69ex 0106.00.90ex
špeciálnych chovov
01.25.10.3 Domáce zvieratá, cudzokrajné
a laboratórne
01.25.10.31 Psy (okrem poľovných) ks 044 54ex 0106.00.90ex
01.25.10.32 Zvieratá domáce bežné ks 044 55 0106.00.90ex
(okrem psov a vtákov)
01.25.10.33 Domáce vtáctvo ks 044 52-3 0106.00.90ex
01.25.10.34 Zvieratá laboratórne ks 044 1 0106.00.90ex
01.25.10.35 Zvieratá, cudzokrajné ks 044 61 0106.00.90ex
01.25.10.4 Zver úžitková srstnatá
01.25.10.41 Jelenia zver (jeleň, jelenica, jelienča) ks 059 111 0106.00.90ex
01.25.10.42 Dančia zver (daniel, danielka, danielča) ks 059 114 0106.00.90ex
01.25.10.43 Diviačia zver (diviak, diviačica, prasce) ks 059 117 0106.00.90ex
01.25.10.44 Srnčia zver (srnec, srna, srnčatá) ks 059 116 0106.00.90ex
01.25.10.45 Muflonia zver (muflón, muflónka, ks 059 115 0106.00.90ex
muflónča)
01.25.10.46 Kamzičia zver (kamzík, kamzica, ks 059 118 0106.00.90ex
kamzíča)
01.25.10.47 Zajačia, zver (zajac, zajačica) ks 059 121 0106.00.90ex
01.25.10.5 Zver úžitková pernatá
01.25.10.51 Bažantia (kohút a sliepka) a jarabičia ks 059 131, 0106.00.90ex
(kohútik a sliepka) zver 059 132
01.25.10.52 Kačica divá (káčer, kačka) ks 059 133 0106.00.90ex
01.25.10.53 Hlucháň (kohút) ks 059 139ex 0106.00.90ex
01.25.10.54 Tetrov (kohút) ks 059 135 0106.00.90ex
01.25.10.55 Jariabok (kohút) ks 059 137 0106.00.90ex
01.25.10.56 Sluka hôrna (obe pohlavia) ks 059 139ex 0106.00.90ex
01.25.10.57 Holub divý (holub, holubica) ks 059 139ex 0106.00.90ex
01.25.10.58 Divá morka (moriak a morka) ks 059 139ex 0106.00.90ex
01.25.10.59 Drop veľký (kohút, sliepka) ks 059 134 0106.00.90ex
01.25.10.6 Zver škodná srstnatá
01.25.10.61 Medveď hnedý (medveď, medvedica) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
01.25.10.62 Vlk obyčajný (vlk, vlčica) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
01.25.10.63 Líška obyčajná (lišiak, líška) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
01.25.10.64 Rys ostrovid (obe pohlavia) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
01.25.10.65 Divá mačka (obe pohlavia) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
01.25.10.66 Kuna lesná a skalná (obe pohlavia) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
01.25.10.67 Jazvec obyčajný (obe pohlavia) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
01.25.10.68 Vydra obyčajná (obe pohlavia) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
01.25.10.7 Zver škodná pernatá
01.25.10.71 Jastrab obyčajný ks 059 22ex 0106.00.90ex
01.25.10.72 Krahulec obyčajný ks 059 22ex 0106.00.90ex
01.25.10.73 Sova (vrátane výra lesného) ks 059 22ex 0106.00.90ex
01.25.10.74 Myšiak obyčajný ks 059 22ex 0106.00.90ex
01.25.10.75 Orol skalný ks 059 22ex 0106.00.90ex
01.25.10.76 Sokol ks 059 22ex 0106.00.90ex
01.25.10.77 Sojka obyčajná ks 059 22ex 0106.00.90ex
01.25.10.78 Straka obyčajná ks 059 22ex 0106.00.90ex
01.25.10.79 Krkavcovité vtáky (vrana, krkavec, ks 059 22ex 0106.00.90ex
havran)
01.25.10.8 Poľovné psy a fretky
01.25.10.81 Stavače (hanoverský, bavorský) ks 044 542ex 0106.00.90ex
01.25.10.82 Farbiare ks 044 542ex 0106.00.90ex
01.25.10.83 Brloháre ks 044 542ex 0106.00.90ex
01.25.10.84 Sliediče ks 044 542ex 0106.00.90ex
01.25.10.85 Duriče ks 044 542ex 0106.00.90ex
01.25.10.86 Fretky ks 044 542ex 0106.00.90ex
01.25.10.9 Ostatné neuvedené živočíchy
01.25.10.90 Ostatné neuvedené živočíchy ks 044 8 0106.00.90ex
01.25.21 Prírodný med
01.25.21.0 Včelí med
01.25.21.00 Včelí med kg 041 81, 0409.00
765 91
01.25.22 Slimáky živé, čerstvé,
chladené, mrazené, sušené,
nasolené alebo v náleve okrem
morských slimákov, žabie
stehienka čerstvé, chladené
alebo mrazené
01.25.22.0 Slimáky živé, čerstvé, chladené,
mrazené, sušené, nasolené alebo
v náleve okrem morských slimákov,
žabie stehienka čerstvé, chladené
alebo mrazené
01.25.22.00 Slimáky živé, čerstvé, chladené, kg 041 55 0208.20,
mrazené, sušené, nasolené alebo 0307.60
v náleve okrem morských slimákov,
žabie stehienka čerstvé, chladené
alebo mrazené
01.25.23 Jedlé výrobky živočíšneho
pôvodu i. n.
01.25.23.0 Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu -
i. n.
01.25.23.00 Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu i. n. kg 0410
01.25.24 Zámotky (kokóny) priadky
morušovej
01.25.24.0 Zámotky (kokóny) priadky
morušovej
01.25.24.00 Zámotky (kokóny) priadky morušovej kg 041 45 5001
01.25.25 Hmyzie vosky a vorvaňovina
01.25.25.1 Produkty z chovu včiel
01.25.25.11 Včelí vosk kg 041 82 1521.90.91ex
01.25.25.12 Produkty z chovu včiel ostatné kg 041 832,4 1521.90.99ex
01.25.25.9 Ostatné hmyzie vosky a vorvaňovina
01.25.25.90 Ostatné hmyzie vosky a vorvaňovina kg - 1521.90.99ex
01.25.31 Surové kožušiny zo zvierat
chovaných pre kožušinu
okrem kožušín z králikov,
zajacov a jahniat
01.25.31.0 Surové kožušiny zo zvierat
chovaných pre kožušinu okrem
kožušín z králikov, zajacov
a jahniat
01.25.31.00 Surové kožušiny zo zvierat chovaných ks 732 15ex 4301.10,
pre kožušinu okrem kožušín 4301.40,
z králikov, zajacov a jahniat 4301.50,
4301.60,
4301.70,
4301.80,
4301.90
01.25.32 Surové králičie, zajačie
a jahňacie kožušiny
01.25.32.1 Kožky surové triedené králičie
01.25.32.10 Kožky surové triedené králičie ks 732 11 4301.20ex,
4301.30ex
01.25.32.2 Kožky surové netriedené zajačie
01.25.32.20 Kožky surové netriedené zajačie ks 732 12 4301.20ex,
4301.30ex
01.25.32.3 Surové kožušiny jahňacie, králičie
a zajačie ostatné
01.25.32.30 Surové kožušiny jahňacie, králičie ks 732 15ex 4301.20ex,
a zajačie ostatné 4301.30ex
01.25.33 Surové kože z ostatných
zvierat i. n.
01.25.33.0 Surové kože z ostatných zvierat i. n.
01.25.33.00 Surové kože z ostatných zvierat i. n. ks 732 15ex 4103.10,
4103.20,
4103.90
01.41.11 Služby súvisiace s rastlinnou
výrobou
01.41.11.1 Služby súvisiace s prípravou
a ošetrovaním pôdy a zberom plodín
01.41.11.11 Orba Sk 061ex
01.41.11.12 Rozmetanie hnojív Sk 061ex
01.41.11.13 Zber obilnín kombajnom Sk 061ex
01.41.11.14 Lisovanie slamy Sk 061ex
01.41.11.15 Sušenie obilnín Sk 061ex
01.41.11.16 Čistenie obilnín Sk 061ex
01.41.11.17 Plošný postrek okrem leteckého Sk 061ex
01.41.11.2 Letecké poprašovanie plodín
01.41.11.20 Letecké poprašovanie plodín Sk 061ex
01.41.11.3 Služby spojené s prevádzkou
zavlažovacích zariadení
01.41.11.30 Služby spojené s prevádzkou Sk 907 92
zavlažovacích zariadení
01.41.11.9 Ostatné služby súvisiace
s rastlinnou výrobou
01.41.11.90 Ostatné služby súvisiace Sk 061ex
s rastlinnou výrobou
01.41.12 Služby spojené so zakladaním
a úpravou záhrad, parkov,
cintorínov
01.41.12.0 Služby spojené so zakladaním
a úpravou záhrad, parkov, cintorínov
01.41.12.00 Zakladanie a úprava záhrad, parkov, Sk 955 21
cintorínov
01.42.10 Služby poskytované
v chovateľstve
(okrem veterinárnych služieb)
01.42.10.1 Služby poskytované v chovateľstve
(okrem veterinárnych služieb)
01.42.10.11 Prvá inseminácia hovädzieho dobytka Sk 062ex
01.42.10.12 Kontrola úžitkovosti Sk 062ex
hovädzieho dobytka
01.42.10.13 Aplikácia inseminačných dávok Sk 062ex
spermií kancov
01.42.10.14 Kontrola úžitkovosti ošípaných Sk 062ex
01.42.10.19 Služby poskytované Sk 062ex
v chovateľstve ostatné
01.50.10 Lov, odchyt zveri, odchov
zveriny a služby s tým súvisiace
01.50.10.1 Služby spojené s chovom zveri
01.50.10.11 Zakladanie krmelcov a solísk Sk 069 059 21-
2,24
01.50.10.12 Prikrmovanie zveriny v krmelcoch Sk 069 059 1
a soliskách
01.50.10.19 Ostatné služby spojené s chovom zveri Sk 069 059 6
01.50.10.2 Služby spojené s lovom zveri
01.50.10.21 Stavba posedov a kazateľníc Sk 069 059 23,
25
01.50.10.22 Odstrel zveri (kladenie návnady) Sk 069 059 3
01.50.10.23 Odchyt zveri Sk 069 059 4
01.50.10.29 Ostatné služby spojené s lovom zveri Sk -
01.50.10.3 Produkty lovnej zveri
01.50.10.30 Produkty lovnej zveri ks 059 9
02.01.11 Ihličnaté sortimenty dreva
02.01.11.1 Výrezy ihličnaté I. triedy akosti
02.01.11.11 Výrezy ihličnaté I. triedy akosti SM, m3 052 11ex 4403.20ex
JD, DG b. k.
02.01.11.12 Výrezy ihličnaté I. triedy akosti BO, m3 052 11ex 4403.20ex
VJ b. k.
02.01.11.13 Výrezy ihličnaté I. triedy akosti SMC m3 1052 11ex 4403.20ex
b. k.
02.01.11.2 Výrezy ihličnaté II. triedy akosti
02.01.11.21 Výrezy ihličnaté II. triedy akosti SM, m3 052 12 4403.20ex
JD, DG b. k.
02.01.11.22 Výrezy ihličnaté II. triedy akosti m3 052 12 4403.20ex
BO, VJ b. k.
02.01.11.23 Výrezy ihličnaté II. triedy akosti SMC m3 052 12 4403.20ex
b. k.
02.01.11.3 Výrezy ihličnaté III. A triedy akosti
02.01.11.31 Výrezy ihličnaté III. A triedy akosti m3 052 13ex 4403.20ex
SM, JD, DG b. k.
02.01.11.32 Výrezy ihličnaté III. A triedy akosti m3 052 13ex 4403.20ex
BO, VJ b. k.
02.01.11.33 Výrezy ihličnaté III. A triedy m3 052 13ex 4403.20ex
akosti SMC b. k.
02.01.11.4 Výrezy ihličnaté III. B triedy akosti
02.01.11.41 Výrezy ihličnaté III. B triedy akosti m3 052 13ex 4403.20ex
SM, JD, DG b. k.
02.01.11.42 Výrezy ihličnaté III. B triedy akosti m3 052 13ex 4403.20ex
BO, VJ b. k.
02.01.11.43 Výrezy ihličnaté III. B triedy akosti m3 052 13ex 4403.20ex
SMC b. k.
02.01.11.5 Výrezy ihličnaté stĺpové a stĺpovina
02.01.11.50 Výrezy ihličnaté stĺpové a stĺpovina m3 052 14 4403.20ex
b. k.
02.01.11.6 Výrezy ihličnaté IV. triedy akosti
02.01.11.61 Ihličnaté banské drevo m3 052 16ex 4403.20ex
b. k.
02.01.11.62 Žrďovina ihličnatá m3 052 17 4403.20ex
b. k.
02.01.11.63 Drevo na výrobu drevoviny ihličnaté m3 052 18 4403.20ex
b. k.
02.01.11.7 Výrezy ihličnaté V. triedy akosti
vlákninové a ostatné priemyselné
02.01.11.71 Výrezy ihličnaté V. triedy akosti SM, m3 052 19ex 4403.20ex
JD, DG b. k.
02.01.11.72 Výrezy ihličnaté V. triedy akosti BO, m3 052 19ex 4403.20ex
VJ b. k.
02.01.11.73 Výrezy ihličnaté V. triedy akosti SMC m3 052 19ex 4403 20ex
b. k.
02.01.11.8 Ostatné ihličnaté surové drevo
02.01.11.81 Kmene surové ihličnaté m3 052 51 4403.20ex
b. k.
02.01.11.82 Lesné štiepky úžitkové ihličnaté m3 052 931,3 4403.20ex
b. k.
02.01.11.89 Ostatné ihličnaté surové drevo m3 4403.20ex
b. k.
02.01.12 Listnaté sortimenty dreva
02.01.12.1 Výrezy listnaté I. triedy akosti
02.01.12.11 Výrezy listnaté I. triedy akosti DB m3 052 21 ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.12 Výrezy listnaté I. triedy akosti BK m3 052 21 ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.13 Výrezy listnaté I. triedy akosti JS m3 052 21 ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.14 Výrezy listnaté I. triedy akosti JV m3 052 21 ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.15 Výrezy listnaté I. triedy akosti LP m3 052 21 ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.16 Výrezy listnaté I. triedy akosti JL m3 052 21 ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.17 Výrezy listnaté I. triedy akosti TP, m3 052 21 ex 4403.9ex
OS, VR b. k.
02.01.12.18 Výrezy listnaté I. triedy akosti HB m3 052 21 ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.19 Výrezy listnaté I. triedy akosti ostatné m3 052 21 ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.2 Výrezy listnaté II. triedy akosti
02.01.12.21 Výrezy listnaté II. triedy akosti DB m3 052 22ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.22 Výrezy listnaté II. triedy akosti BK m3 052 22ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.23 Výrezy listnaté II. triedy akosti JS m3 052 22ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.24 Výrezy listnaté II. triedy akosti JV m3 052 22ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.25 Výrezy listnaté II. triedy akosti LP m3 052 22ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.26 Výrezy listnaté II. triedy akosti JL m3 052 22ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.27 Výrezy listnaté II. triedy akosti TP, m3 052 22ex 4403.9ex
OS, VR b. k.
02.01.12.28 Výrezy listnaté II. triedy akosti HB m3 052 22ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.29 Výrezy listnaté II. triedy akosti ostatné m3 052 22ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.3 Výrezy listnaté III. A triedy akosti
02.01.12.31 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske DB b. k. 24ex
02.01.12.32 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske BK b. k. 24ex
02.01.12.33 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske JS b. k. 24ex
02.01.12.34 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske JV b. k. 24ex
02.01.12.35 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske LP b. k. 24ex
02.01.12.36 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske JL b. k. 24ex
02.01.12.37 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
piliarske TP, OS, VR b. k. 24ex
02.01.12.38 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske HB b. k. 24ex
02.01.12.39 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske ostatné b. k. 24ex
02.01.12.4 Výrezy listnaté III. B triedy akosti
02.01.12.41 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske DB b. k. 24ex
02.01.12.42 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske BK b. k. 24ex
02.01.12.43 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske JS b. k. 24ex
02.01.12.44 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske JV b. k. 24ex
02.01.12.45 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske LP b. k. 24ex
02.01.12.46 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske JL b. k. 24ex
02.01.12.47 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
piliarske TP, OS, VR b. k. 24ex
02.01.12.48 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske HB b. k. 24ex
02.01.12.49 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
pillarske ostatné b. k. 24ex
02.01.12.5 Drevo listnaté IV. triedy akosti
02.01.12.51 Listnaté banské drevo m3 - 4403.9ex
b. k.
02.01.12.52 Žrďovina listnatá m3 052 27 4403.9ex
b. k.
02.01.12.53 Drevo na výrobu drevoviny listnaté m3 - 4403.9ex
b. k.
02.01.12.6 Drevo listnaté V. triedy akosti
vlákninové a ostatné priemyselné
02.01.12.61 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
priemyselné DB b. k. W1C1
02.01.12.62 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
priemyselné BK b. k.
02.01.12.63 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
priemyselné JS b. k.
02.01.12.64 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
priemyselné JV b. k.
02.01.12.65 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
priemyselné LP b. k.
02.01.12.66 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
priemyselné JL b. k.
02.01.12.67 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
priemyselné TP, OS, VR b. k.
02.01.12.68 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
priemyselné HB b. k.
02.01.12.69 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
priemyselné ostatné b. k.
02.01.12.7 Drevo listnaté V. triedy akosti
netriedené
02.01.12.71 Drevo listnaté netriedené DB m3 052 28ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.72 Drevo listnaté netriedené BK m3 052 28ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.73 Drevo listnaté netriedené JS m3 °52 28ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.74 Drevo listnaté netriedené JV m3 052 28ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.75 Drevo listnaté netriedené LP m3 052 28ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.76 Drevo listnaté netriedené JL m3 052 28ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.77 Drevo listnaté netriedené TP, OS, VR m31 052 28ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.78 Drevo listnaté netriedené HB m3 052 28ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.79 Drevo listnaté netriedené ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
b. k.
02.01.12.8 Ostatné listnaté sortimenty dreva
02.01.12.81 Kmene surové listnaté m3 052 52 4403.9ex
b. k.
02.01.12.82 Lesné štiepky úžitkové listnaté m3 052 932 4403.9ex
b. k.
02.01.12.9 Ostatné listnaté surové drevo
02.01.12.90 Ostatné listnaté surové drevo m3 052 25 4403.9ex
b. k. 052 29
02.01.13 Výrezy z tropických driev
02.01.13.0 Drevo exotické, výrezy, guľatina
02.01.13.00 Drevo exotické, výrezy, guľatina m3 052 6 4403.4
b. k.
02.01.14 Palivové drevo
02.01.14.1 Drevo palivové ihličnaté
02.01.14.10 Drevo palivové ihličnaté m3 052 31 4401.10ex
b. k.
02.01.14.2 Drevo palivové listnaté
02.01.14.20 Drevo palivové listnaté m3 052 32 4401.10ex
b. k.
02.01.15 Ostatné drevo v surovom stave
(vrátane štiepaných kolov
a kolíkov)
02.01.15.0 Ostatné drevo v surovom stave
(vrátane štiepaných kolov a kolíkov)
02.01.15.00 Ostatné drevo v surovom stave m3 - 4404
(vrátane štiepaných kolov a kolíkov) b. k.
02.01.21 Balata, gutaperča, guajal,
chicle (čajkl) a pod.
prírodné gumy
02.01.21.0 Balata, gutaperča, guajal,
chicle (čajkl) a pod. prírodné gumy
02.01.21.00 Balata, gutaperča, guajal, m3 055 11ex, 4001.30
chicle (čajkl) a pod. 055 12
prírodné gumy
02.01.22 Šelak, živice, glejoživice a bal-
zamy
02.01.22.0 Šelak, živice, glejoživice a balzamy
02.01.22.00 Šelak, živice, glejoživice a balzamy m3 055 11ex 1301
02.01.30 Prírodný korok, surový alebo
jednoducho upravený
02.01.30.0 Prírodný korok, surový alebo
jednoducho upravený
02.01.30.00 Prírodný korok, surový alebo m3 052 7ex 4501.10
jednoducho upravený
02.01.41 Časti rastlín, tráva, machy
a lišajníky vhodné na
dekoratívne účely
02.01.41.1 Plody lesných stromov
a iný rastlinný materiál vhodný na
dekoratívne účely
02.01.41.10 Plody lesných stromov a iný rastlinný Sk 052 91ex, 0604
materiál vhodný na dekoratívne účely 052 92,
055 43
02.01.41.2 Vianočné stromy
02.01.41.20 Vianočné stromy ks 0055 2
026 93
02.01.42 Rastlinné materiály i. n.,
používané na opletanie,
košikársku výrobu, čalúnenie,
vypchávanie, pri výrobe metiel
alebo kief, rastlinné suroviny
používané na farbenie alebo
vyčiňovanie; rastlinné
produkty i. n.
02.01.42.0 Rastlinné materiály i. n.,
používané na opletanie,
košikársku výrobu, čalúnenie,
vypchávanie, pri výrobe metiel
alebo kief, rastlinné suroviny
používané na farbenie alebo
vyčiňovanie; rastlinné produkty i. n.
02.01.42.00 Rastlinné materiály i. n., používané na kg, 012 2, 1401,
opletanie, košikársku výrobu, ks 012 3, 1402,
čalúnenie, vypchávanie, pri výrobe 012 4, 1403,
metiel alebo kief, rastlinné suroviny 012 5, 1404.10,
používané na farbenie alebo 012 6, 1404.90
vyčiňovanie; rastlinné produkty i. n. 055 41,
055 42,
052 7ex,
761 5
02.01.50 Prírastok lesa
02.01.50.1 Meratelný produkt lesa
vyprodukovaný za určitý čas
(surové drevo na pni)
02.01.50.11 Celkový bežný prírastok (CBP) m3 - -
02.01.50.12 Celkový priemerný prírastok (CPP) m3 - -
02.01.50.13 Priemerný rubný prírastok (PRP) m3 - -
02.01.50.14 Drevo na pni ihličnaté m3 - 4403.20ex
02.01.50.15 Drevo na pni listnaté m3 - 4403.9ex
02.02.10 Služby súvisiace s lesníctvom
a ťažbou dreva
02.02.10.1 Služby lesných škôlok
02.02.10.11 Zber semien lesných stromov a krov Sk 067 051 2
a zber šišiek
02.02.10.12 Lúštenie semien lesných stromov Sk 067 051 31
a krov
02.02.10.13 Zakladanie lesných škôlok a semeníšť m2 067 051 11
02.02.10.14 Zakladanie semenných plantáží m2 -
02.02.10.15 Pestovanie sadeníc lesných stromov Sk 067 051 4
a krov
02.02.10.19 Ostatné služby spojené s prevádzkou Sk 067ex
lesných škôlok
02.02.10.2 Služby spojené s výsadbou lesa
02.02.10.21 Príprava pôdy na obnovu lesa m2 067 051 5
02.02.10.22 Prirodzená obnova lesa m21 067 051 61
3
02.02.10.23 Zalesňovanie lesných pôd m2 067 051
64ex
02.02.10.24 Zalesňovanie nelesných pôd m2 067 051
64ex
02.02.10.29 Ostatné služby spojené s výsadbou lesa Sk 067 ex
02.02.10.3 Služby spojené s ochranou lesných
porastov
02.02.10.31 Aplikácia ochranných látok pre lesné Sk 067 051 93
kultúry
02.02.10.32 Ochrana lesa vrátane protipožiarnej Sk 067 051 94
02.02.10.39 Ochrana lesných kultúr m2 067 051 94
02.02.10.4 Služby spojené s ošetrovaním
lesných porastov
02.02.10.41 Aplikácia hnojenia lesných pozemkov m2 067 051
92ex
02.02.10.42 Aplikácia vápnenia lesných pozemkov m2 067 051
92ex
02.02.10.43 Aplikácia revitalizačných postrekov m2 067 051
na lesných pozemkoch 92ex
02.02.10.44 Meliorácie lesných pozemkov m2 067 051
92ex
02.02.10.49 Ostatné služby spojené s ošetrovaním Sk 067 051
lesných porastov 92ex
02.02.10.5 Prečistky a prieseky lesných
porastov
02.02.10.51 Prečistky lesných porastov m2 067 051 7
02.02.10.52 Udržiavanie lesných priesekov Sk -
02.02.10.6 Ostatné služby spojené
s pestovaním lesa
02.02.10.61 Čistenie lesných chodníkov m 067ex
02.02.10.62 Ničenie komárov m2 -
02.02.10.69 Ostatné neuvedené služby spojené Sk 067ex
s pestovaním lesa
02.02.10.7 Služby spojené s prebierkami
a likvidáciou prestarnutých porastov
02.02.10.71 Prebierky v predrubných porastoch m2 -
02.02.10.72 Prevod lesných porastov a likvidácia m2 -
prestarnutých lesných porastov
02.02.10.8 Služby spojené s ťažbou dreva
02.02.10.81 Ťažba dreva m3 068 052 1
02.02.10.82 Odkôrňovanie dreva m3 -
02.02.10.83 Manipulácia s drevom m3 068 052 4
02.02.10.84 Približovanie dreva m3 068 052 2
02.02.10.85 Odvoz dreva v rámci lesa m3 068 052 3
02.02.10.89 Ostatné služby spojené s ťažbou dreva Sk 068ex
05.00.11 Ryby živé
05.00.11.1 Pstruhy
05.00.11.11 Pstruh potočný štandard kg 042 11ex 0301.91ex
05.00.11.12 Pstruh potočný ostatný kg 042 11ex 0301.91ex
05.00.11.13 Pstruh jazerný štandard kg 042 11ex 0301.91ex
05.00.11.14 Pstruh jazerný ostatný kg 042 11ex 0301.91ex
05.00.11.15 Pstruh dúhový štandard kg 042 116ex 0301.91ex
05.00.11.16 Pstruh dúhový ostatný kg 042 116ex 0301.91ex
05.00.11.2 Kapry
05.00.11.21 Kapor 1. trieda kg 042 111 2 0301.93ex
05.00.11.22 Kapor výber kg 042 111 1 0301.93ex
05.00.11.29 Kapor ostatný kg 042ex 0301.93ex
05.00.11.3 Ostatné druhy sladkovodných
konzumných rýb
05.00.11.31 Amur biely kg - 0301.99.19ex
05.00.11.32 Tolstolobik kg 042 133-4 0301.99.19ex
05.00.11.33 Sumec kg 042 118 0301.99.19ex
05.00.11.34 Šťuka kg 042 113 0301.99.19ex
05.00.11.35 Zubáč kg - 0301.99.19ex
05.00.11.36 Lipeň kg - 0301.99.19ex
05.00.11.37 Hlavátka kg 042 136 0301.99.11ex
05.00.11.39 Ostatné neuvedené druhy kg 042ex 0301.99.11ex
sladkovodných konzumných rýb .19ex
05.00.11.9 Ostatné živé ryby
05.00.11.90 Ostatné živé ryby kg 042 2, 0301.10.10,
042 3, 0301.10.90,
044 51, 0301.99.90
761 1
05.00.12 Ryby čerstvé alebo chladené
05.00.12.0 Ryby čerstvé alebo chladené
05.00.12.00 Ryby čerstvé alebo chladené kg 762 31ex, 0302.1,
762 21ex 0302.2,
0302.3,
0302.4,
0302.5,
0302.6
05.00.21 Kôrovce nemrazené
05.00.21.0 Kôrovce nemrazené
05.00.21.00 Kôrovce nemrazené kg 042 91 0306.2
761 2ex
05.00.22 Ustrice
05.00.22.0 Ustrice
05.00.22.00 Ustrice kg 761 2ex 0307.10
05.00.23 Ostatné mäkkýše a vodné
bezstavovce živé, čerstvé
alebo chladené
05.00.23.0 Ostatné mäkkýše a vodné
bezstavovce živé, čerstvé alebo
chladené
05.00.23.00 Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce kg 761 2ex 0307.21,
živé, čerstvé alebo chladené 0307.31,
0307.41,
0307.51,
0307.91
05.00.31 Koraly a podobné produkty,
ulity, lastúry a panciere
mäkkýšov, kôrovcov alebo
ostnokožcov a sépiové kosti
05.00.31.0 Koraly a podobné produkty, ulity,
lastúry a panciere mäkkýšov,
kôrovcov alebo ostnokožcov
a sépiové kosti
05.00.31.00 Koraly a podobné produkty, ulity, kg 761 3, 0508.00
lastúry a panciere mäkkýšov, kôrovcov 761 42,
alebo ostnokožcov a sépiové kosti 761 43
05.00.32 Huby živočíšneho pôvodu
používané na umývanie
05.00.32.0 Huby živočíšneho pôvodu
používané na umývanie
05.00.32.00 Huby živočíšneho pôvodu používané kg 761 2ex 0509.00
na umývanie 762 6
05.00.33 Riasy (chaluhy) a iné rastliny
rodu Algae, čerstvé alebo
sušené
05.00.33.0 Riasy (chaluhy) a iné rastliny rodu
Algae, čerstvé alebo sušené
05.00.33.00 Riasy (chaluhy) a iné rastliny rodu kg 761 91 1212.20
Algae, čerstvé alebo sušené
05.00.41 Perly prírodné neopracované
05.00.41.0 Perly prírodné neopracované
05.00.41.00 Perly prírodné neopracované kg 761 41ex 7101.10
05.00.42 Perly umelo pestované,
neopracované
05.00.42.0 Perly umelo pestované,
neopracované
05.00.42.00 Perly umelo pestované, neopracované kg 761 41ex 7101.21
05.00.50 Služby súvisiace s chovom rýb
a rybolovom
05.00.50.0 Služby súvisiace s chovom rýb
a rybolovom
05.00.50.00 Chov rýb a rybolov Sk 063
05.00.11.21 Kapor 1. trieda kg 042 111 2 0301.93ex
05.00.11.22 Kapor výber kg 042 111 1 0301.93ex
05.00.11.29 Kapor ostatný kg 042ex 0301.93ex
05.00.11.3 Ostatné druhy sladkovodných
konzumných rýb
05.00.11.31 Amur biely kg - 0301.99.19ex
05.00.11.32 Tolstolobik kg 042 133-4 0301.99.19ex
05.00.11.33 Sumec kg 042 118 0301.99.19ex
05.00.11.34 Šťuka kg 042 113 0301.99.19ex
05.00.11.35 Zubáč kg - 0301.99.19ex
05.00.11.36 Lipeň kg - 0301.99.19ex
05.00.11.37 Hlavátka kg 042 136 0301.99.11ex
05.00.11.39 Ostatné neuvedené druhy kg 042ex 0301.99.11lex
sladkovodných konzumných rýb .19ex
05.00.11.9 Ostatné živé ryby
05.00.11.90 Ostatné živé ryby kg 042 2, 0301.10.10,
042 3, 0301.10.90,
044 51, 0301.99.90
761 1
05.00.12 Ryby čerstvé alebo chladené
05.00.12.0 Ryby čerstvé alebo chladené
05.00.12.00 Ryby čerstvé alebo chladené kg 762 31 ex, 0302.1,
762 21 ex 0302.2,
0302.3,
0302.4,
0302.5,
0302.6
05.00.21 Kôrovce nemrazené
05.00.21.0 Kôrovce nemrazené
05.00.21.00 Kôrovce nemrazené kg 042 91 0306.2
761 2ex
05.00.22 Ustrice
05.00.22.0 Ustrice
05.00.22.00 Ustrice kg 761 2ex 0307.10
05.00.23 Ostatné mäkkýše a vodné
bezstavovce živé, čerstvé
alebo chladené
05.00.23.0 Ostatné mäkkýše a vodné
bezstavovce živé, čerstvé alebo
chladené
05.00.23.00 Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce kg 761 2ex 0307.21,
živé, čerstvé alebo chladené 0307.31,
0307.41,
0307.51,
0307.91
05.00.31 Koraly a podobné produkty,
ulity, lastúry a panciere
mäkkýšov, kôrovcov alebo
ostnokožcov a sépiové kosti
05.00.31.0 Koraly a podobné produkty, ulity,
lastúry a panciere mäkkýšov,
kôrovcov alebo ostnokožcov
a sépiové kosti
05.00.31.00 Koraly a podobné produkty, ulity, kg 761 3, 0508.00
lastúry a panciere mäkkýšov, kôrovcov 761 42,
alebo ostnokožcov a sépiové kosti 761 43
05.00.32 Huby živočíšneho pôvodu
používané na umývanie
05.00.32.0 Huby živočíšneho pôvodu
používané na umývanie
05.00.32.00 Huby živočíšneho pôvodu používané kg 761 2ex 0509.00
na umývanie 762 6
05.00.33 Riasy (chaluhy) a iné rastliny
rodu Algae, čerstvé alebo
sušené
05.00.33.0 Riasy (chaluhy) a iné rastliny rodu
Algae, čerstvé alebo sušené
05.00.33.00 Riasy (chaluhy) a iné rastliny rodu kg 761 91 1212.20
Algae, čerstvé alebo sušené
05.00.41 Perly prírodné neopracované
05.00.41.0 Perly prírodné neopracované
05.00.41.00 Perly prírodné neopracované kg 761 41ex 7101.10
05.00.42 Perly umelo pestované,
neopracované
05.00.42.0 Perly umelo pestované,
neopracované
05.00.42.00 Perly umelo pestované, neopracované kg 761 41ex 7101.21
05.00.50 Služby súvisiace s chovom rýb
a rybolovom
05.00.50.0 Služby súvisiace s chovom rýb
a rybolovom
05.00.50.00 Chov rýb a rybolov Sk 063
41.00.11 Pitná voda
41.00.11.1 Voda pitná vyrobená bez úpravy
vo vlastných zariadeniach
41.00.11.11 Voda pitná vyrobená bez úpravy m3 082 1ex -
vo vlastných zariadeniach
z podzemnej vody
41.00.11.12 Voda pitná vyrobená bez úpravy m3 082 1ex -
vo vlastných zariadeniach
z povrchovej vody
41.00.11.2 Voda pitná vyrobená po úprave
vo vlastných zariadeniach
41.00.11.21 Voda pitná vyrobená po úprave m3 082 1ex -
vo vlastných zariadeniach
z podzemnej vody
41.00.11.22 Voda pitná vyrobená po úprave m3 082 1ex -
vo vlastných zariadeniach
z povrchovej vody
41.00.11.3 Voda pitná prevzatá
(voda prevzatá od inej organizácie)
41.00.11.30 Voda pitná prevzatá m3 082 1ex -
(voda prevzatá od inej organizácie)
41.00.12 Úžitková voda (nepitná)
41.00.12.1 Voda povrchová
41.00.12.11 Voda povrchová pre verejné vodovody m3 081 11 -
41.00.12.12 Voda povrchová pre poľnohospodárstvo m3 081 122,9 -
41.00.12.13 Voda povrchová na závlahy m3W1 081 121 -
41.00.12.14 Voda povrchová pre priemysel m3W1 081 39 -
a ostatné činnosti
41.00.12.15 Voda povrchová pre energetiku m3Wl 081 2 -
41.00.12.16 Voda povrchová na prietokové m3 081 133 -
chladenie
41.00.12.17 Voda povrchová pre ostatných m3 081 19 -
odberateľov
41.00.12.2 Voda podzemná
41.00.12.21 Voda podzemná pre verejné vodovody m3 081 31 -
41.00.12.22 Voda podzemná pre poľnohospodárstvo m3 081 32 -
41.00.12.23 Voda podzemná pre priemysel m3 081 33 -
a ostatné činnosti
41.00.12.24 Voda podzemná pre ostatných m3 081 39 -
odberateľov
41.00.20 Rozvod vody
41.00.20.1 Rozvod vody pitnej a úžitkovej
41.00.20.11 Rozvod vody pre obyvateľstvo m3 082 111ex -
(do domácností)
41.00.20.12 Rozvod vody pre ostatných odberateľov m3 082 lex, -
(priemysel a ostatné činnosti) 082 2ex
41.00.20.13 Rozvod vody pre ďalších dodávateľov m3 082 lex, -
vody 082 2ex
90.00.11 Odstraňovanie odpadových vôd
a ich čistenie
90.00.11.1 Odvedenie odpadových vôd
od producentov
90.00.11.11 Odvedenie odpadových vôd m3 082 31 -
od obyvateľov
90.00.11.12 Odvedenie odpadových vôd m3 082 32-33 -
od ostatných (priemyslu,
poľnohospodárstva
a iných činností)
90.00.11.13 Odvedenie dažďových odpadových vôd m3 082 34 -
90.00.11.14 Odvedenie cudzích (balastných) vôd m3 082 39 -
90.00.11.2 Čistenie odpadových vôd
90.00.11.21 Čistenie odpadových vôd na ČOV m3 082 4ex -
90.00.11.22 Vypúšťanie čistených odpadových m3 082 4ex -
vôd do recipienta
90.00.11.23 Vypúšťanie nečistených odpadových m3 082 4ex -
vôd do recipienta
90.00.11.3 Produkcia a likvidácia
vodárenských kalov
90.00.11.31 Produkcia a likvidácia vodárenských kg 082 5ex -
kalov z úpravní vôd
90.00.11.32 Produkcia a likvidácia vodárenských kg 082 5ex -
kalov z ČOV
1)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie.