Predpis bol zrušený predpisom 559/2008 Z. z.

339/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2000 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
zo 7. októbra 1998,
ktorým sa vyhlasuje Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov vyhlasuje:
§ 1
(1)
Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve (ďalej len „AGROPROD“), ktorý sa vydáva na účely štátneho štatistického zisťovania.
(2)
AGROPROD podrobnejšie člení oddiely 01, 02, 05, 41 a podtriedu 90.00.11 klasifikácie produkcie1) a je uvedený v prílohe k tomuto opatreniu.
§ 2
Potrebné zmeny, doplnky a výklad AGROPROD-u na štatistické účely vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Štefan Condík v. r.
Príloha k opatreniu č. 339/1998 Z. z.
AGROPROD
Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve
Úvod
AGROPROD je zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve. Zahŕňa aj výrobky vodného hospodárstva. Nadväzuje na opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie, ktoré nadobudlo záväznosť 1. januára 1996. Kategorizácia produktov AGROPROD vypracovaná na báze klasifikácie produkcie (ďalej len „KP“) umožňuje vykonávať štatistické zisťovania a analýzy podľa podrobnejšie členenej produkcie v oblasti pôdohospodárstva a vodného hospodárstva. Súčasťou AGROPROD-u je prevod na klasifikácie JKP a CS. V prípade zmien v niektorej z klasifikácií sa nadväzne bude aktualizovať aj AGROPROD.
AGROPROD vypracoval Štatistický úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
METODICKÁ ČASŤ
AGROPROD obsahuje kategorizáciu výrobkov pre oddiely 01, 02, 05, 41 a podtriedu 90.00.11 KP vrátane súvisiacich služieb.
Kódovanie a štruktúra AGROPROD-u
Systém kódovania AGROPROD-u nadväzuje na kódovanie v OKEČ a KP. Označenie položky AGROPROD-u tvorí 8-miestny číselný kód s touto štruktúrou:
kde
XX XX XX označuje kód KP (CPA),
YY označuje zatriedenie položky AGROPROD-u v rámci príslušnej položky KP (CPA).
Štruktúra AGROPROD-u pozostáva zo šiestich stĺpcov:
– stĺpec KP obsahuje 6-miestny číselný kód klasifikácie produkcie,
– stĺpec AGROPROD obsahuje 8-miestny číselný kód položky,
– stĺpec Názov položky označuje textové označenie výrobkov v AGROPROD-e,
– stĺpec MJ označuje základnú mernú jednotku, v ktorej sa štatisticky vykazuje produkcia jednotlivých výrobkov,
– stĺpec JKP označuje úplný alebo čiastočný prevod na kódy v pôvodných štatistických klasifikáciách,
– stĺpec CS označuje úplný alebo čiastočný prevod na kódy colného sadzobníka. Tento stĺpec nie je vyplnený pri položkách, ktoré predstavujú určitý druh služieb (napr. služby súvisiace s rastlinnou výrobou orba, sušenie obilnín a pod.). Taktiež nie je vykonaný prevod na kódy colného sadzobníka pre oddiel 41 a podtriedu 90.00.11.
Pôdohospodárska produkcia
Pôdohospodárska produkcia zahŕňa priemyselne nespracované výrobky poľnohospodárskej a lesníckej výroby, produkty chovu zvierat a rýb, rybolovu a poľovníctva, ako aj služby, ktoré sa samostatne poskytujú pre rastlinnú výrobu, lesníctvo, poľovníctvo, chov zvierat a rýb a rybolov (napr. zavlažovanie, zber úrody a pod.). Pod príslušnú položku služieb patria len služby poskytované na objednávku, to znamená samostatne fakturované služby. Niektoré služby však AGROPROD nezahŕňa, pretože svojím obsahom patria do iných oddielov KP. Ide napríklad o zvoz mlieka od výrobcu k spracovateľovi (60.24.11), inštalácie, opravy a údržba strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (29.32.9) a pod. Nepatria sem ani priemyselné a stavebné činnosti, ktoré môžu vykonávať jednotlivé subjekty.
Vodohospodárska produkcia
Vodohospodárska produkcia zahŕňa okrem produktov – pitnej a úžitkovej vody – aj služby spojené s rozvodom vody, odstraňovanie odpadových vôd vrátane ich čistenia, produkcie a likvidácie vodárenských kalov.
Zoznam skratiek použitých v AGROPROD-e
KP klasifikácia produkcie
CPA Classification of Products by Activity – klasifikácia produkcie platná pre členské štáty Európskej únie
OKEČ Odvetvová klasifikácia ekonomických činností
NACE General Industrial Classification of Economic Activities within the Europian Communities – klasifikácia ekonomických činností platná pre členské štáty Európskej únie
AGROPROD zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve
MJ merná jednotka
JKP pôvodné štatistické klasifikácie:
– jednotná klasifikácia výrobkov poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva
– jednotná klasifikácia priemyselných odborov a výrobkov
– jednotná klasifikácia výkonov
CS colný sadzobník
ex symbol, ktorý naznačuje, že obsahové vymedzenie produkcie podľa JKP alebo CS iba čiastočne zodpovedá obsahovému vymedzeniu produkcie podľa AGROPROD-u
i. n. inde neklasifikované
Zoznam skratiek ihličnatých a listnatých sortimentov dreva
SM – smrek JS – jaseň
JD – jedľa JV – javor
DG – duglaska LP – lipa
BO – borovica JL – jelša
VJ – vejmutovka TP – topoľ
SMC – smrekovec opadavý OS – osika
DB – dub VR – vŕba
BK – buk HB – hrab
Zoznam použitých merných a menových jednotiek
kg – kilogram m2 – štvorcový meter
kg/r – kilogram/rok m3 – kubický meter
kg ž. h. – kilogram živej hmotnosti m3 b. k. – kubický meter bez kôry
ks – kus Sk – slovenská koruna
l – liter    
SYSTEMATICKÁ ČASŤ
KP AGROPROD Názov položky MJ JKP cs
01.11.11   Pšenica tvrdá (cestovinárska)      
  01.11.11.1 Pšenica tvrdá ozimná (okrem osiva)      
  01.11.11.11 Pšenica tvrdá ozimná priemyselná kg 001 13ex 1001.10ex
  01.11.11.12 Pšenica tvrdá ozimná potravinárska kg 001 13ex 1001.10ex
  01.11.11.13 Pšenica tvrdá ozimná kŕmna kg 001 13ex 1001.10ex
  01.11.11.2 Pšenica tvrdá jarná (okrem osiva)      
  01.11.11.21 Pšenica tvrdá jarná priemyselná kg 001 13ex 1001.10ex
  01.11.11.22 Pšenica tvrdá jarná potravinárska kg 001 13ex 1001.10ex
  01.11.11.23 Pšenica tvrdá jarná kŕmna kg 001 13ex 1001.10ex
  01.11.11.3 Osivo pšenice tvrdej      
  01.11.11.31 Osivo pšenice tvrdej ozimnej kg 001 71ex 1001.10ex
  01.11.11.32 Osivo pšenice tvrdej jarnej kg 001 72ex 1001.10ex
01.11.12   Pšenica mäkká a súraž      
  01.11.12.1 Pšenica mäkká ozimná      
    (okrem osiva)      
  01.11.12.11 Pšenica ozimná priemyselná kg 001 11ex 1001.90.10ex
  01.11.12.12 Pšenica ozimná potravinárska kg 001 12ex 1001.90.10ex
  01.11.12.13 Pšenica ozimná kŕmna kg - 1001.90.10ex
  01.11.12.2 Pšenica mäkká jarná (okrem osiva)      
  01.11.12.21 Pšenica jarná priemyselná kg 001 11ex 1001.90.10ex
  01.11.12.22 Pšenica jarná potravinárska kg 001 12ex 1001.90.10ex
  01.11.12.23 Pšenica jarná kŕmna kg - 1001.90.10ex
  01.11.12.3 Osivo pšenice mäkkej      
  01.11.12.31 Osivo pšenice mäkkej ozimnej kg 001 71ex 1001.90.9 lex
  01.11.12.32 Osivo pšenice mäkkej jarnej kg 001 72ex 1001.90.9 lex
  01.11.12.4 Súraž      
  01.11.12.40 Zmes pšenice a raže - súraž kg 001 611 1001.90.99ex
01.11.13   Kukurica (na zrno)      
  01.11.13.1 Kukurica na zrno (okrem osiva)      
  01. 11.13.11 Kukurica škrobárenská kg 001 41 1005.90ex
  01. 11.13.12 Kukurica potravinárska kg 001 42ex 1005.90ex
  01.11.13.2 Osivo kukurice      
  01. 11.13.21 Osivo kukurice hybridnej kg 001 76-7ex 1005.10ex
  01. 11.13.29 Ostatné osivo kukurice kg 001 76-7ex 1005.10ex
01.11.14   Ryža nelúpaná (v plevách)      
  01.11.14.1 Ryža nelúpaná (v plevách)      
  01. 11.14.10 Ryža nelúpaná (v plevách) kg 001 52 1006.10
01.11.15   Jačmeň      
  01.11.15.1 Jačmeň ozimný (okrem osiva)      
  01. 11.15.12 Jačmeň ozimný priemyselný kg 001 32ex 1003.00.90ex
  01. 11.15.13 Jačmeň ozimný potravinársky kg 001 3ex 1003.00.90ex
  01. 11.15.14 Jačmeň ozimný kŕmny kg 001 33ex 1003.00.90ex
  01.11.15.2 Jačmeň jarný (okrem osiva)      
  01.11.15.21 Jačmeň jarný sladovnícky kg 001 31 1003.00.90ex
  01.11.15.22 Jačmeň jarný priemyselný kg 001 32ex 1003.00.90ex
  01.11.15.23 Jačmeň jarný potravinársky kg 001 3ex 1003.00.90ex
  01.11.15.24 Jačmeň jarný kŕmny kg 001 33 1003.00.90ex
  01.11.15.3 Osivo jačmeňa      
  01.11.15.31 Osivo jačmeňa ozimného kg 001 741 1003.00.10ex
  01.11.15.32 Osivo jačmeňa jarného kg 001 742 1003.00.10ex
01.11.16   Raž, ovos      
  01.11.16.1 Raž ozimná (okrem osiva)      
  01.11.16.11 Raž ozimná potravinárska kg 001 2ex 1002ex
  01.11.16.12 Raž ozimná ostatná kg 001 2ex 1002ex
  01.11.16.2 Raž jarná (okrem osiva)      
  01.11.16.21 Raž jarná potravinárska kg 001 2ex 1002ex
  01.11.16.22 Raž jarná ostatná kg 001 2ex 1002ex
  01.11.16.3 Osivo ráže      
  01.11.16.31 Osivo ráže ozimnej kg 001 731 1002ex
  01.11.16.32 Osivo ráže jarnej kg 001 732 1002ex
  01.11.16.4 Ovos (okrem osiva)      
  01.11.16.41 Ovos potravinársky kg 001 511 1 1004ex
  01.11.16.42 Ovos kŕmny kg 001 511 5 1004ex
  01.11.16.5 Osivo ovsa      
  01.11.16.50 Osivo ovsa kg 001 790-1 1004ex
01.11.17   Ostatné obilniny      
  01.11.17.1 Ostatné obilniny (okrem osiva)      
  01.11.17.11 Proso kg 001 53 1008.20ex
  01.11.17.12 Pohánka kg 001 54 1008.10ex
  01.11.17.13 Cirok na zrno kg 001 57 1007.00.90
  01.11.17.14 Triticale kg 001 58 1008.90.10ex
  01.11.17.19 Obilniny i. n. kg 001 55-6 1008.90ex
  01.11.17.2 Osivo ostatných obilnín      
  01.11.17.21 Osivo prosa kg 001 792 1008.20ex
  01.11.17.22 Osivo pohánky kg 001 793 1008. 10ex
  01.11.17.23 Osivo ciroku kg 001 795-8 1007.00.10
  01.11.17.24 Osivo triticale kg 001 751 1008.90.10ex
  01.11.17.29 Osivo obilnín i. n. kg 001 79ex 1008.90ex
  01.11.17.3 Obilné zmesi (okrem súraže)      
  01.11.17.31 Miešanky ovsa a jačmeňa kg 001 613  
  01.11.17.39 Ostatné obilné zmesi kg 001 61ex  
01.11.21   Zemiaky      
  01.11.21.1 Zemiaky      
  01.11.21.11 Zemiaky konzumné skoré kg 003 111-2 0701.90.51,
          .59
  01.11.21.12 Zemiaky konzumné neskoré kg 003 113-5 0701.90.90
  01.11.21.13 Zemiaky priemyselné kg 003 31 0701.90.10
  01.11.21.19 Zemiaky ostatné kg 003 11 ex 0701.90.10
  01.11.21.2 Sadba zemiakov      
  01.11.21.21 Sadba zemiakov konzumných skorých kg 003 731-2 0701.10ex
  01.11.21.29 Sadba zemiakov ostatných kg 003 733-5 0701.10ex
01.11.22   Strukoviny suché, vylúpané,      
    tiež lúpané alebo drvené      
  01.11.22.1 Strukoviny jedlé (okrem osiva)      
  01.11.22.11 Fazuľa jedlá kg 002 13 0713.31.00ex,
          .32.00ex,
          .33ex
  01.11.22.12 Šošovica jedlá kg 002 12 0713.40.00ex
  01.11.22.13 Hrach jedlý kg 002 11 0713.10.90
  01.11.22.19 Ostatné jedlé strukoviny kg 002 1ex 0713.20
  01.11.22.2 Osivo strukovín jedlých      
  01.11.22.21 Osivo fazule jedlej kg 002 73 0713.31.00ex,
          .32.00ex,
          .33ex
  01.11.22.22 Osivo šošovice jedlej kg 002 72 0713.40.00ex
  01.11.22.23 Osivo hrachu jedlého kg 002 71 0713.10.10
  01.11.22.29 Osivo ostatných strukovín jedlých kg 002 7ex 0713ex
  01.11.22.3 Strukoviny kŕmne (okrem osiva)      
  01.11.22.31 Hrach kŕmny kg 002 211 1214.90.99ex
  01.11.22.32 Peluška kŕmna kg 002 212 1214.90.99ex
  01.11.22.33 Vlka siata kg 002 22 1214.90.99ex
  01.11.22.34 Luplna siata kg 002 23 1214.90.99ex
  01.11.22.35 Bôb kŕmny kg 002 24 1214.90.99ex
  01.11.22.36 Zmesi strukovín a strukovinovo-obilné      
    zmesi kg 002 3 1214.90.99ex
  01.11.22.39 Ostatné strukoviny kŕmne kg 002 29 1214.90.99ex
  01.11.22.4 Osivo strukovín kŕmnych      
  01.11.22.41 Osivo hrachu kŕmneho kg 002 741 0713ex
  01.11.22.42 Osivo pelušky kŕmnej kg 002 743 0713ex
  01.11.22.43 Osivo vlky siatej kg 002 75ex 0713ex
  01.11.22.44 Osivo lupiny kg 002 76 0713ex
  01.11.22.45 Osivo bôbu kŕmneho kg 002 791-2 0713ex
  01.11.22.49 Osivo ostatných strukovín kŕmnych kg 002 79ex 0713ex
01.11.23   Jedlé korene a hľuzy s vysokým      
    obsahom škrobu alebo inulínu      
  01.11.23.1 Jedlé korene a hľuzy s vysokým      
    obsahom škrobu alebo inulínu      
  01.11.23.10 Jedlé korene a hľuzy s vysokým kg 003 45, 0714ex
    obsahom škrobu alebo inulínu   003 47,  
        003 75  
  01.11.23.2 Sadba jedlých koreňov      
  01.11.23.20 Sadba jedlých koreňov kg - 0714ex
01.11.31   Sójové bôby, tiež drvené      
  01.11.31.1 Sója (okrem osiva)      
  01.11.31.10 Sója kg 011 122 1201.00.90
  01 11.31.2 Osivo sóje      
  01.11.31.20 Osivo sóje kg 011 726 1201.00.10
01.11.32   Arašidové oriešky      
  01.11.32.0 Arašidové oriešky      
  01.11.32.00 Arašidové oriešky kg 011 121, 1202
        021 635  
01.11.33   Slnečnicové, sezamové,      
    očiankové semená; semená      
    repky, repky olejky, horčičné      
    semená      
  01.11.33.1 Semená olejnaté (okrem osiva)      
  01.11.33.11 Semená slnečnice kg 011 111 1206.00.99
  01.11.33.12 Semená repky olejky ozimnej kg 011 114ex 1205.00.90ex
  01.11.33.13 Semená repky olejky jarnej kg 011 114ex 1205.00.90ex
  01.11.33.14 Semená repice kg 011 115 -
  01.11.33.15 Semená horčice kg 011 113 1207.50.90
  01.11.33.16 Semená sezamové kg 011 124 1207.40.90
  01.11.33.19 Ostatné olejnaté semená kg 011 11ex 1207.60.90
  01.11.33.2 Osivo semien olejnatých      
  01.11.33.21 Osivo slnečnice kg 011 723 1206.00.10
  01.11.33.22 Osivo repky olejky ozimnej kg 011 711 1205.00.10ex
  01.11.33.23 Osivo repky olejky jarnej kg 011 712 1205.00.10ex
  01.11.33.24 Osivo repice kg 011 713 -
  01.11.33.25 Osivo horčice kg 011 715-6 1207.50.10
  01.11.33.29 Osivo ostatných olejnatých semien kg 011 71ex, 1207.40.10,
        011 72ex 1207.60.10
01.11.34   Bavlníkové semená      
  01.11.34.0 Bavlníkové semená      
  01.11.34.00 Bavlníkové semená kg 011 123 1207.20
01.11.35   Olejnaté semená a plody i. n.      
  01.11.35.1 Semeno ľanu (okrem osiva)      
  01.11.35.11 Semeno ľanu priadneho kg 012 81 1204.00.90
  01.11.35.12 Semeno ľanu olejného kg 012 81 1204.00.90
  01.11.35.2 Osivo ľanu      
  01.11.35.20 Osivo ľanu kg 012 711 1204.00.10
  01.11.35.3 Semeno konopy (okrem osiva)      
  01.11.35.31 Semeno konopy na vlákno kg 012 821 1207.99.91ex
  01.11.35.39 Semeno konopy ostatné kg 012 82ex 1207.99.91ex
  01.11.35.4 Osivo konopy      
  01.11.35.41 Osivo konopy na vlákno kg 012 712 1207.99. 10ex
  01.11.35.49 Osivo konopy ostatné kg 012 712ex 1207.99. 10ex
  01.11.35.5 Semená mäkké olejnaté      
    (okrem osiva) i. n.      
  01.11.35.51 Mak kg 011 112 1207.91.90
  01.11.35.59 Ostatné semená mäkké olejnaté      
    (saflor a pod.) kg 011 12ex 1207.99.99ex
  01.11.35.6 Osivo semien mäkkých olejnatých      
    i. n.      
  01.11.35.61 Osivo maku kg 011 721 1207.91.10
  01.11.35.69 Osivo ostatných semien      
    mäkkých olejnatých i. n. kg 011 72ex 1207.99. 10ex
  01.11.35.9 Ostatné olejnaté semená a plody      
    i. n.      
  01.11.35.90 Ostatné olejnaté semená a plody i. n. kg 011 13-4 1203.00,
          1207.10,
          1207.30,
          1207.99ex
01.11.40   Nespracovaný tabak      
  01.11.40.1 Tabak nefermentovaný sušený      
  01.11.40.11 Tabak nefermentovaný umelo sušený kg 011 421ex 2401.10ex,
    cigaretový     2401.20ex
  01.11.40.12 Tabak nefermentovaný prirodzene kg 011 421ex 2401.10ex,
    sušený cigaretový     2401.20ex
  01.11.40.19 Tabak nefermentovaný sušený ostatný kg 011 42ex 2401.10ex,
          2401.20ex
  01.11.40.9 Tabak nespracovaný ostatný      
  01.11.40.90 Tabak nespracovaný ostatný kg 011 4ex 2401.10ex,
          2401.20ex
01.11.51   Cukrová repa      
  01.11.51.1 Cukrová repa      
  01.11.51.10 Cukrová repa kg 003 32 1212.91
  01.11.51.2 Sadzačky a semenačky cukrovej      
    repy      
  01.11.51.21 Sadzačky cukrovej repy kg 003 771 -
  01.11.51.22 Semenačky cukrovej repy kg 003 791 -
01.11.52   Cukrová trstina      
  01.11.52.0 Cukrová trstina      
  01.11.52.00 Cukrová trstina kg - 1212.92
01.11.60   Slama a zelené krmoviny      
  01.11.60.1 Jednoročné krmoviny na zeleno      
  01.11.60.11 Kukurica a jej miešanky na zeleno      
    a siláž kg 005 111 1214.90.99ex
  01.11.60.12 Ozimné strukovinovo-obilné miešanky kg 005 141 1 1214.90.99ex
  01.11.60.13 Jarné strukovinovo-obilné miešanky kg 005 141 2 1214.90.99ex
  01.11.60.14 Bôb na zelené kŕmenie kg 005 1134 1214.90.99ex
  01.11.60.15 Medziplodiny a následné plodiny kg - 1214.90.99ex
  01.11.60.19 Ostatné jednoročné krmoviny kg 005 1ex 1214.90.99ex
  01.11.60.2 Viacročné krmoviny na zeleno      
  01.11.60.21 Ďatelina červená dvojkosná kg 005 12ex 1214.90.99ex
  01.11.60.22 Lucerna kg 005 122 1214.90.99ex
  01.11.60.23 Ďatelina jednokosná kg 005 115ex 1214.90.99ex
  01.11.60.24 Vičenec kg 005 129 2 1214.90.99ex
  01.11.60.25 Ďatelinovo- a lucernovo-trávne      
    miešanky kg 005 142 1214.90.99ex
  01.11.60.26 Ostatné viacročné ďatelinoviny kg 005 12ex 1214.90.99ex
  01.11.60.27 Trávne porasty viacročné kg 005 13 1214.90.99ex
  01.11.60.28 Trávne porasty trvalé kg 005 13 1214.90.99ex
  01.11.60.29 Ostatné viacročné krmoviny kg 005 lex 1214.90.99ex
  01.11.60.3 Kŕmna zelenina a okopaniny      
  01.11.60.31 Cukrová repa kŕmna kg 003 421 1214.90.10ex
  01.11.60.32 Kŕmna repa kg 003 422-4 1214.90.10ex
  01.11.60.33 Kŕmny kel kg 003 43 1214.90.99ex
  01.11.60.34 Turín (kváka) kg 003 492 1214.90.10ex
  01.11.60.35 Kŕmna mrkva kg 003 46 1214.90.99ex
  01.11.60.36 Kŕmna tekvica kg 003 44 1214.90.99ex
  01.11.60.39 Ostatná kŕmna zelenina a okopaniny kg 003 41 1214.90.99ex
        003 49ex  
  01.11.60.4 Sadzačky kŕmnych okopanín      
  01.11.60.41 Sadzačky kŕmnej repy kg 003 761 -
  01.11.60.42 Sadzačky kvaky kg 003 764 -
  01.11.60.49 Sadzačky ostatných kŕmnych      
    okopanín kg 003 76ex -
  01.11.60.5 Semenačky kŕmnych okopanín      
  01.11.60.51 Semenačky kŕmnej repy kg 003 781 -
  01.11.60.52 Semenačky kvaky kg 003 784 -
  01.11.60.59 Semenačky ostatných kŕmnych      
    okopanín kg 003 78ex -
  01.11.60.6 Slama a seno      
  01.11.60.61 Slama kŕmna kg 001 811, 1213ex
        002 8  
  01.11.60.62 Slama stelivová kg 001 812 1213ex
  01.11.60.63 Seno kg 005 5 1214.90ex
  01.11.60.7 Siláž, senáž      
  01.11.60.71 Siláž kukuričná kg 005 2ex -
  01.11.60.72 Siláž ďatelinovo-trávna kg 005 2ex -
  01.11.60.73 Siláž odrezková kg 005 2ex -
  01.11.60.76 Senáž ďatelinovo-trávna kg 005 3ex -
  01.11.60.77 Senáž lucernová kg 005 3ex -
  01.11.60.79 Ostatná siláž a senáž kg 005 2-3ex -
  01.11.60.9 Kŕmne odpady a ostatné      
    zelené krmoviny      
  01.11.60.90 Kŕmne odpady a ostatné kg 001 91, 1214.90ex,
    zelené krmoviny   002 9, 1213ex
        003 921,  
        003 922,  
        024 9  
01.11.71   Bavlna vyzrnená i nevyzrnená      
  01.11.71.0 Bavlna surová      
  01.11.71.00 Bavlna surová kg 012 13 5201
01.11.72   Juta a ostatné textilné lykové      
    vlákna okrem ľanu, konopy      
    a ramie      
  01.11.72.0 Juta a ostatné textilné lykové      
    vlákna okrem ľanu, konopy      
    a ramie      
  01.11.72.00 Juta a ostatné textilné lykové      
    vlákna okrem ľanu, konopy a ramie kg 012 14 5303.10
01.11.73   Ľan a konopa, sisalové      
    a ostatné textilné vlákna surové      
  01.11.73.1 Stonky ľanu      
  01.11.73.11 Stonky ľanu neodsemenené kg 012 111 5301.10ex
  01.11.73.12 Stonky ľanu odsemenené rosené kg 012 113 5301.10ex
  01.11.73.13 Stonky ľanu odsemenené ostatné kg 012 112-4 5301.10ex
  01.11.73.2 Stonky konopy      
  01.11.73.21 Stonky konopy neodsemenené kg 012 121 5302.10ex
  01.11.73.22 Stonky konopy odsemenené surové kg 012 122-3 5302.10ex
  01.11.73.9 Rastliny priadne ostatné      
  01.11.73.90 Rastliny priadne ostatné kg 012 15, 5304.10,
        012 19 5305.11,
          5305.21,
          5305.91
01.11.80   Prírodný kaučuk      
    v primárnych formách alebo      
    doskách, listoch alebo pásoch      
  01.11.80.0 Prírodný kaučuk v primárnych      
    formách alebo doskách, listoch      
    alebo pásoch      
  01.11.80.00 Prírodný kaučuk v primárnych formách kg 271 1, 4001.10,
    alebo doskách, listoch alebo pásoch   271 3 4001.21,
          4001.22
01.11.91   Rastliny používané primárne      
    v parfumérii, farmácii alebo      
    na insekticídne, paraziticídne      
    alebo podobné účely      
  01.11.91.1 Rastliny liečivé      
  01.11.91.10 Rastliny liečivé kg 018, 1211.90ex
        261 1,  
        261 3  
  01.11.91.9 Ostatné rastliny používané      
    primárne v parfumérii, farmácii      
    alebo na insekticídne,      
    paraziticídne alebo podobné účely      
  01.11.91.90 Ostatné rastliny používané primárne      
    v parfumérii, farmácii alebo na      
    insekticídne, paraziticídne alebo      
    podobné účely kg 017 5ex 1211ex
01.11.92   Semená cukrovej repy      
    a semená krmovín      
  01.11.92.1 Osivo technických okopanín      
  01.11.92.11 Osivo cukrovej repy kg 003 721 1209.11
  01.11.92.12 Osivo čakanky kg 003 722 -
  01.11.92.2 Osivo kŕmnych okopanín      
  01.11.92.21 Osivo kŕmnej repy kg 003 711 -
  01.11.92.29 Osivo ostatných kŕmnych okopanín kg 003 71 ex -
  01.11.92.3 Semeno krmovín (okrem osiva)      
  01.11.92.31 Semeno ďateliny červenej dvojkosnej kg - 1209.2ex
  01.11.92.32 Semeno vičenca kg - 1209.2ex
  01.11.92.33 Semeno ďateliny jednokosnej kg - 1209.2ex
  01.11.92.34 Semeno lucerny kg - 1209.2ex
  01.11.92.35 Semeno viacročných tráv kg - 1209.2ex
  01.11.92.39 Semeno ostatných krmovín kg - 1209.2ex
  01.11.92.4 Osivo krmovín      
  01.11.92.41 Osivo ďateliny červenej dvojkosnej kg 005 72ex 1209.2ex
  01.11.92.42 Osivo lucerny kg 005 7ex 1209.2ex
  01.11.92.43 Osivo ďateliny jednokosnej kg 005 72ex 1209.2ex
  01.11.92.44 Osivo traviny kg 005 7ex 1209.2ex
  01.11.92.45 Osivo mätonoha trváceho kg 005 7ex 1209.2ex
  01.11.92.46 Osivo kostravy lúčnej dvojkosnej kg 005 7ex 1209.2ex
  01.11.92.49 Osivo ostatných krmovín kg 005 7ex 1209.2ex
01.11.93   Ostatné rastlinné produkty      
  01.11.93.1 Čakanka (koreň)      
  01.11.93.10 Koreň čakanky kg 003 33 1212.99.10
  01.11.93.2 Sadzačky a semenačky čakanky      
  01.11.93.21 Sadzačky čakanky kg 003 772 -
  01.11.93.22 Semenačky čakanky kg 003 792 -
  01.11.93.3 Chmeľ      
  01.11.93.31 Chmeľ čerstvý kg 011 31 1210.10
  01.11.93.32 Chmeľ sušený kg 011 32 1210.20
  01.11.93.4 Makovice prázdne      
  01.11.93.40 Makovice prázdne kg 011 82 -
  01.11.93.9 Ostatné neuvedené rastlinné      
    produkty      
  01.11.93.90 Iné rastlinné produkty kg 011 74 -
01.12.11   Zelenina koreňová a cibuľová      
  01.12.11.1 Zelenina koreňová      
  01.12.11.11 Mrkva a karotka skorá a letná kg 024 13ex 0706.10ex
  01.12.11.12 Mrkva a karotka neskorá kg 024 13ex 0706.10ex
  01.12.11.13 Petržlen a paštrnák kg 024 14 0706.90.90ex
  01.12.11.14 Zeler kg 024 11 0706.90ex
  01.12.11.2 Ostatná koreňová zelenina      
  01.12.11.21 Repa červená šalátová (cvikla) kg 024 12 0706.90.90ex
  01.12.11.22 Reďkovka kg 024 15 0706.90.90ex
  01.12.11.23 Chren kg 024 16 0706.90.30
  01.12.11.24 Reďkev siata kg 024 19ex 0706.90.90ex
  01.12.11.29 Ostatná neuvedená koreňová      
    zelenina kg 024 19 0706.90.90ex
  01.12.11.3 Zelenina cibuľová      
  01.12.11.31 Cibuľa skorá a letná kg 024 41 ex 0703.10ex
  01.12.11.32 Cibuľa suchá kg 024 414 0703.10ex
  01.12.11.33 Cesnak čerstvý kg 024 421 0703.20ex
  01.12.11.34 Cesnak suchý kg 024 422 0703.20ex
  01.12.11.35 Pór kg 024 43 0703.90ex
  01.12.11.39 Ostatná neuvedená cibuľová zelenina kg 024 49 0703.90ex
  01.12.11.4 Sadba cibule a cesnaku      
  01.12.11.41 Sadba cibule kg 024 41 ex 0703.90ex
  01.12.11.42 Sadba cesnaku kg 024 42ex 0703.90ex
01.12.12   Zelenina plodová a struková      
  01.12.12.1 Melóny      
  01.12.12.11 Melóny cukrové kg 024 311 0807.19
  01.12.12.12 Dyňa červená kg 024 312 0807.11
  01.12.12.2 Uhorky      
  01.12.12.21 Uhorky nakladačky kg 024 32 0707.00.90
  01.12.12.22 Uhorky šalátové kg 024 33 0707.00.10-
          .40
  01.12.12.3 Paradajky      
  01.12.12.31 Rajčiak konzumný zrelý kg 024 351 0702ex
  01.12.12.32 Rajčiak priemyselný kg 024 352 0702ex
  01.12.12.4 Zelenina struková      
  01.12.12.41 Fazuľa struková kg 024 61 0708.20
  01.12.12.42 Hrach strukový kg 024 621 0708.10ex
  01.12.12.43 Hrach vylúpaný kg 024 622 0708.10ex
  01.12.12.49 Ostatná struková zelenina kg 024 6 0708.90
01.12.13   Zelenina i. n.      
  01.12.13.1 Kaleráb      
  01.12.13.11 Kaleráb skorý a letný kg 024 21ex 0704.90.90ex
  01.12.13.12 Kaleráb neskorý kg 024 21ex 0704.90.90ex
  01.12.13.2 Kel      
  01.12.13.21 Kel hlávkový skorý a letný kg 024 221 0704.90.90ex
  01.12.13.22 Kel hlávkový neskorý kg 024 222 0704.90.90ex
  01.12.13.23 Kel ružičkový kg 024 23 0704.20
  01.12.13.3 Kapusta      
  01.12.13.31 Kapusta biela skorá a letná kg 024 251, 0704.90.10ex
        024 252ex  
  01.12.13.32 Kapusta biela neskorá kg 024 252ex 0704.90.10ex
  01.12.13.33 Kapusta červená kg 024 26 0704.90.10ex
  01.12.13.34 Kapusta čínska kg 024 29ex 0704.90.10ex
  01.12.13.35 Kapusta pekinská kg 024 29ex 0704.90.10ex
  01.12.13.4 Karfiol      
  01.12.13.41 Karfiol skorý a letný kg 024 24ex 0704.10ex
  01.12.13.42 Karfiol neskorý kg 024 24ex 0704.10ex
  01.12.13.43 Brokolica kg 024 291 0704.10ex
  01.12.13.5 Ostatná hlúbová zelenina      
  01.12.13.50 Ostatná hlúbová zelenina kg 024 29ex 0704ex
  01.12.13.6 Ostatná zelenina plodová      
    okrem paradajok      
  01.12.13.61 Zeleninová paprika kg 024 34 0709.60.10
  01.12.13.62 Cukety kg 024 39ex 0709.90ex
  01.12.13.69 Ostatná neuvedená plodová zelenina kg 024 39ex 0709.90.2ex,
          0709.90.4-
          .9ex
  01.12.13.7 Zelenina listová      
  01.12.13.71 Šalát hlávkový kg 024 51 0705.11
  01.12.13.72 Špenát siaty kg 024 521 0709.70
  01.12.13.79 Ostatná neuvedená listová zelenina kg 024 5ex 0705ex,
          0709.1-
          .90.2ex,
          0709.90.4-
          .9ex
  01.12.13.9 Ostatná zelenina i. n.      
  01.12.13.91 Šampiňóny a hlivy pestované kg 058 211-2 0709.51.10,
          .90ex
  01.12.13.92 Huby ostatné kg 058 3 0709.51.30-
          .50, .51.90ex
  01.12.13.93 Špargľa kg 024 53 0709.20
  01.12.13.94 Kukurica cukrová kg 001 42ex 0709.90.60
  01.12.13.99 Ostatná neuvedená zelenina i. n. kg - 0709.1-
          .90.2ex,
          0709.90.4-
          .9ex
01.12.21   Sadenice, hľuzy, cibule,      
    hľuzovité korene, rastlinné      
    rezký a vrúble, podhubie      
  01.12.21.1 Sadzačky a semenačky zeleniny      
  01.12.21.11 Sadzačky zeleniny kg 024 7ex 0602.99.30ex
  01.12.21.12 Semenačky zeleniny kg - 0602.99.30ex
  01.12.21.2 Podpníky      
  01.12.21.20 Podpníky ks 027 8 0602.20.90
  01.12.21.3 Stromy a kry ovocné      
  01.12.21.31 Jablone ks 027 11ex 0602.90ex
  01.12.21.32 Hrušky ks 027 11ex 0602.90ex
  01.12.21.33 Marhule ks 027 11ex 0602.90ex
  01.12.21.34 Broskyne ks 027 11lex 0602.90ex
  01.12.21.35 Čerešne ks 027 11ex 0602.90ex
  01.12.21.36 Višne ks 027 11ex 0602.90ex
  01.12.21.37 Slivky ks 027 11ex 0602.90ex
  01.12.21.38 Ríbezle ks 027 12ex 0602.90ex
  01.12.21.4 Sadenice ihličnatých lesných      
    stromov      
  01.12.21.41 Sadenice smreka ks 051 211 0602.90.41ex
  01.12.21.42 Sadenice jedle ks 051 212 0602.90.41ex
  01.12.21.43 Sadenice borovice ks 051 213 0602.90.41ex
  01.12.21.44 Sadenice smrekovca ks 051 214 0602.90.41ex
  01.12.21.49 Sadenice ostatných Ihličnatých      
    lesných stromov ks 051 21ex 0602.90.41ex
  01.12.21.5 Sadenice listnatých lesných      
    stromov      
  01.12.21.51 Sadenice buka ks 051 222 0602.90.41ex
  01.12.21.52 Sadenice duba ks 051 221 0602.90.41ex
  01.12.21.53 Sadenice javora ks 051 224 0602.90.41ex
  01.12.21.54 Sadenice topoľa ks 051 227 0602.90.41ex
  01.12.21.59 Sadenice ostatných listnatých      
    lesných stromov ks 051 22ex 0602.90.41ex
  01.12.21.6 Sadenice lesných krov a rezký      
    lesných drevín      
  01.12.21.61 Sadenice lesných krov ks 051.23 0602.90.41ex
  01.12.21.62 Rezký lesných stromov ks 051 24ex 0602.90.41ex
  01.12.21.63 Rezký lesných krov ks 051.24ex 0602.90.41ex
  01.12.21.9 Ostatný množiteľský materiál      
    okrem osiva      
  01.12.21.91 Sadenice vínnej révy ks 021 7 0602.10.10ex
  01.12.21.92 Sadivo chmeľu ks 011 743-4 0602ex
  01.12.21.93 Korenáče chmeľu ks 011 741-2 0602ex
  01.12.21.94 Štepy vínnej révy ks 021 7 0602.10.10ex
  01.12.21.99 Ostatný neuvedený množiteľský ks 017 7ex, 0601,
    materiál okrem osiva   026 2, 0602ex
        026 3,  
        026 4,  
        026 5,  
        026 6,  
        026 72,  
        026 8,  
        026 96,  
        026 99,  
        027ex,  
        051 2ex,  
        058 7,  
        058 8  
01.12.22   Rezané kvety a kvetinové puky      
    vrátane kytíc, vencov a pod.      
  01.12.22.1 Rezané kvety      
  01.12.22.10 Rezané kvety ks 026 1 0603
  01.12.22.2 Vence a kytice      
  01.12.22.20 Vence a kytice ks 026 91 -
01.12.23   Semená kvetov a ovocia      
  01.12.23.1 Osivo kvetín a semená ovocia      
  01.12.23.10 Osivo kvetín a semená ovocia kg 011 75, 1209.30,
        026 71, 1209.99.91,
        026 73, .99ex
        026 75,  
        026 76,  
        051 13  
  01.12.23.2 Semená ihličnatých lesných      
    stromov      
  01.12.23.21 Semeno smreka kg 051 111 1209.99.10ex
  01.12.23.22 Semeno jedle kg 051 112 1209.99.10ex
  01.12.23.23 Semeno borovice kg 051 113 1209.99.10ex
  01.12.23.24 Semeno smrekovca kg 051 114 1209.99.10ex
  01.12.23.29 Semeno ostatných ihličnatých stromov kg 051 11ex 1209.99.10ex
  01.12.23.3 Semená listnatých lesných      
    stromov      
  01.12.23.31 Semeno buka kg 051 122 1209.99.10ex
  01.12.23.32 Semeno duba kg 051 121 1209.99.10ex
  01.12.23.33 Semeno javora kg 051 124 1209.99.10ex
  01.12.23.34 Semeno jaseňa kg 051 123 1209.99.10ex
  01.12.23.39 Semeno ostatných listnatých lesných      
    stromov kg 051 12ex 1209.99.10ex
  01.12.23.4 Semená lesných krov      
  01.12.23.40 Semená lesných krov kg 051 13 1209.99.10ex
01.12.24   Semená zeleniny      
  01.12.24.0 Osivo zeleniny      
  01.12.24.00 Osivo zeleniny kg 024 7ex, 1209.19,
        017 7ex 1209.91
01.13.11   Stolové hrozno      
  01.13.11.0 Hrozno stolové      
  01.13.11.00 Hrozno stolové kg 021 51 0806.10ex
01.13.12   Ostatné hrozno čerstvé      
  01.13.12.0 Hrozno muštové      
  01.13.12.00 Hrozno muštové kg 021 52 0806.10ex
01.13.21   Datle, figy, banány, kokosy, para      
    a kešu orechy, ananásy, avokádo,      
    mango, guávy      
  01.13.21.0 Datle, figy, banány, kokosy, para      
    a kešu orechy, ananásy, avokádo,      
    mango, guávy      
  01.13.21.00 Datle, figy, banány, kokosy, para kg 021 62ex, 0801,
    a kešu orechy, ananásy, avokádo,   021 63ex, 0803.00,
    mango, guávy   021 64, 0804
        021 82,  
        771 52ex  
01.13.22   Citrusové plody      
  01.13.22.0 Citrusové plody      
  01.13.22.00 Citrusové plody kg 021 61ex 0805
01.13.23   Ostatné ovocie, svätojánsky      
    chlieb      
  01.13.23.1 Jadrovité ovocie mierneho pásma      
  01.13.23.11 Jablká oberané kg 021 111-2 0808.10ex
  01.13.23.12 Jablká priemyselné kg 021 115 0808.10ex
  01.13.23.13 Hrušky kg 021 12 0808.20.10-
          .67
  01.13.23.19 Ostatné jadrovité ovocie kg 021 19 0808.20.90
  01.13.23.2 Kôstkovité ovocie mierneho pásma      
  01.13.23.21 Broskyne kg 021 21 0809.30
  01.13.23.22 Marhule kg 021 22 0809.10
  01.13.23.23 Slivky kg 021 23 0809.40.10-
          .40
  01.13.23.24 Slivy kg 021 292 -
  01.13.23.25 Ringloty kg 021 291 -
  01.13.23.26 Čerešne kg 021 24 0809.20ex
  01.13.23.27 Višne kg 021 251ex 0809.20ex
  01.13.23.28 Amarelky kg 021 251ex 0809.20ex
  01.13.23.29 Ostatné kôstkovité ovocie kg 021 29ex 0809ex
  01.13.23.3 Ríbezle      
  01.13.23.31 Ríbezle červené kg 021 321ex 0810.30.30
  01.13.23.32 Ríbezle biele kg 021 321ex 0810.30.90ex
  01.13.23.33 Ríbezle čierne kg 021 322 0810.30.10
  01.13.23.4 Ostatné bobuľovité ovocie      
    mierneho pásma      
  01.13.23.41 Egreše kg 021 31 0810.30.90ex
  01.13.23.42 Maliny (šľachtené) kg 021 391 0810.20.10
  01.13.23.43 Ostružiny (šľachtené) kg 021 392 0810.20ex
  01.13.23.44 Šípky (šľachtené) kg 021 393 -
  01.13.23.49 Ostatné bobuľovité ovocie kg 021 39ex 0810ex
  01.13.23.5 Jahody záhradné      
  01.13.23.50 Jahody záhradné kg 021 55 0810.10
  01.13.23.6 Kiwi      
  01.13.23.60 Kiwi kg 021 616 0810.50
  01.13.23.7 Ovocie a plody lesné      
  01.13.23.71 Ovocie lesné kg 058 11 0810.40
  01.13.23.72 Plody lesné (okrem orechov) kg 058 12ex 0809.40.90
  01.13.23.9 Ostatné neuvedené ovocie      
  01.13.23.90 Ostatné neuvedené ovocie kg 021 62ex, 0807.20,
        021 63ex, 1212.10
        021 81,  
        021 83  
01.13.24   Škrupinové ovocie a olivy      
  01.13.24.1 Vlašské orechy      
  01.13.24.11 Vlašské orechy suché kg 021 411-3 0802.3 1ex
  01.13.24.19 Vlašské orechy ostatné kg 021 41ex 0802.3 1ex,
          .32ex
  01.13.24.2 Ostatné lesné plody Škrupinové      
  01.13.24.21 Lieskové orechy lesné kg 058 124 0802.2 lex,
          .22ex
  01.13.24.22 Ostatné lesné Škrupinové plody kg 058ex 0802.40
  01.13.24.9 Ostatné Škrupinové ovocie a olivy      
  01.13.24.90 Ostatné Škrupinové ovocie a olivy kg 011 12ex, 0802ex,
        021 4ex 0709.90.31,
          .39
01.13.31   Káva nepražená s kofeínom      
  01.13.31.0 Káva nepražená s kofeínom      
  01.13.31.00 Káva nepražená s kofeínom kg 017 1 0901.11
01.13.32   Zelený čaj (nefermentovaný),      
    čierny čaj (fermentovaný)      
    a čiastočne fermentovaný čaj      
    v primárnom balení      
    prevyšujúcom hmotnosť 3 kg      
  01.13.32.0 Zelený čaj (nefermentovaný),      
    čierny čaj (fermentovaný)      
    a čiastočne fermentovaný čaj      
    v primárnom balení prevyšujúcom      
    hmotnosť 3 kg      
  01.13.32.00 Zelený čaj (nefermentovaný), čierny kg 017 2 0902.20,
    čaj (fermentovaný) a čiastočne     0902.40
    fermentovaný čaj v primárnom balení      
    prevyšujúcom hmotnosť 3 kg      
01.13.33   Maté      
  01.13.33.0 Maté      
  01.13.33.00 Maté kg - 0903.00
01.13.34   Kakaové bôby      
  01.13.34.0 Kakaové bôby      
  01.13.34.00 Kakaové bôby kg 017 3 1801.00
01.13.40   Korenie nespracované      
  01.13.40.1 Rasca      
  01.13.40.10 Rasca kg 017511 0909. 30ex
  01.13.40.2 Paprika koreninová      
  01.13.40.21 Paprika koreninová čerstvá kg 017 531 0904.20.10ex
  01.13.40.22 Paprika koreninová sušená kg 017 532 0904.20.10ex
  01.13.40.9 Ostatné korenie neupravené      
  01.13.40.90 Ostatné korenie neupravené kg 017 4, 0904ex,
        017 5ex 0905ex,
          0906ex,
          0907ex,
          0908ex,
          0909ex,
          0910ex
01.21.11   Hovädzí dobytok (kravy,      
    jalovičky, jalovice, býčky,      
    býky, voly) okrem teliat      
  01.21.11.1 Jatočný hovädzí dobytok okrem      
    teliat      
  01.21.11.11 Jatočné kravy ks, 031 124 0102.90.61
      kg,    
      kg    
      ž. h.    
  01.21.11.12 Jatočné jalovice ks, 031 123 0102.90.51
      kg    
  01.21.11.13 Jatočné býky ks, 031 121 0102.90.71
      kg    
  01.21.11.2 Chovný hovädzí dobytok okrem      
    teliat      
  01.21.11.21 Chovné kravy ks 031 32 0102.90.69
  01.21.11.22 Chovné jalovičky ks 031 311- 0102.90.59ex
        2ex  
  01.21.11.23 Chovné jalovice ks 031 313- 0102.90.59ex
        5ex  
  01.21.11.24 Chovné býčky ks 031 43ex 0102.90.79ex
  01.21.11.25 Chovné býky ks - 0102.90.79ex
  01.21.11.3 Plemenný hovädzí dobytok okrem      
    teliat      
  01.21.11.31 Plemenné kravy ks 031 25 0102.10.30
  01.21.11.32 Plemenné jalovičky ks 031 231ex 0102.10.10ex
  01.21.11.33 Plemenné jalovice ks 031 233-5 0102.10.10ex
  01.21.11.34 Plemenné býčky ks 031 4ex 0102.10.90ex
  01.21.11.35 Plemenné býky ks 031 22 0102.10.90ex
  01.21.11.4 Voly      
  01.21.11.41 Voly na vykŕm ks - -
  01.21.11.49 Voly ostatné ks - -
  01.21.11.5 Embryá hovädzieho dobytka skoré      
  01.21.11.50 Embryá hovädzieho dobytka skoré ks 031 93 -
01.21.12   Teľatá      
  01.21.12.1 Jatočné teľatá      
  01.21.12.11 Jatočné teľatá cicavé ks, 031 11ex 0102.90.21ex
      kg,    
      kg    
      ž. h.    
  01.21.12.12 Jatočné teľatá na mliečny vykŕm ks, 031 11ex 0102.90.21ex,
      kg   .41
  01.21.12.2 Plemenné teľatá      
  01.21.12.20 Plemenné teľatá ks 031 231-2 0102.90.49ex
  01.21.12.3 Chovné teľatá      
  01.21.12.30 Chovné teľatá ks 031 311-2 0102.90.05,
          .29, .49ex
01.21.20   Mlieko kravské surové      
  01.21.20.0 Mlieko kravské surové      
  01.21.20.00 Mlieko kravské surové l 031 5 0401.20ex
01.21.30   Býčie spermie      
  01.21.30.0 Spermie plemenných býkov      
  01.21.30.00 Spermie plemenných býkov l 031 8 0511.10
01.22.11   Ovce (jahňatá, jahničky, jarky,      
    bahnice, barany, škopce)      
  01.22.11.1 Jatočné ovce      
  01.22.11.11 Jatočné jahňatá ks, 033 414-7 0104.10.30ex
      kg,    
      kg    
      ž. h.    
  01.22.11.12 Jatočné bahnice ks, 033 411 0104.10.80ex
      kg    
  01.22.11.13 Jatočné barany ks, 033 412 0104.10.80ex
      kg    
  01.22.11.14 Jatočné škopce ks, 033 413 0104.10.80ex
      kg    
  01.22.11.2 Plemenné ovce      
  01.22.11.21 Plemenné jahničky ks - 0104.10.10ex
  01.22.11.22 Plemenné jarky ks 033 512 0104.10.10ex
  01.22.11.23 Plemenné bahnice ks 033 513 0104.10.10ex
  01.22.11.24 Plemenné barany ks 033 511 0104.10.10ex
  01.22.11.3 Chovné ovce      
  01.22.11.30 Chovné ovce ks 033 61 0104.10.80ex
  01.22.11.4 Úžitkové ovce      
  01.22.11.41 Jahňatá na vykŕm ks 033 611-2 0104.10.30ex
  01.22.11.42 Úžitkové jahničky ks 033 622 0104.10.80ex
  01.22.11.43 Úžitkové jarky ks 033 623 0104.10.80ex
  01.22.11.44 Úžitkové bahnice ks 033 624 0104.10.80ex
  01.22.11.5 Spermie plemenných baranov      
  01.22.11.50 Spermie plemenných baranov l 033 811 -
01.22.12   Kozy (kozľatá, kozy, čapy)      
  01.22.12.1 Jatočné kozy      
  01.22.12.10 Jatočné kozy ks, 033 42 0104.20.90ex
      kg,    
      kg    
      ž. h.    
  01.22.12.2 Plemenné kozy      
  01.22.12.21 Plemenné kozy ks 033 522 0104.20.10ex
  01.22.12.22 Plemenné čapy ks 033 521 0104.20.10ex
  01.22.12.3 Chovné kozy      
  01.22.12.30 Chovné kozy ks 033 63 0104.20.90ex
  01.22.12.4 Úžitkové kozy      
  01.22.12.40 Úžitkové kozy ks 033 64 0104.20.90ex
  01.22.12.5 Spermie plemenných capov      
  01.22.12.50 Spermie plemenných capov l 033 821 -
01.22.13   Kone (žriebätá, kobyly, žrebce,      
    valachy), somáre, muly      
    a mulice      
  01.22.13.1 Jatočné kone      
  01.22.13.10 Jatočné kone ks, 034 1 0101.19.10
      kg,    
      kg    
      ž. h.    
  01.22.13.2 Plemenné kone      
  01.22.13.21 Plemenné kobyly ks 034 222, 0101.11ex
        034 232  
  01.22.13.22 Plemenné žrebce ks 034 221, 0101.11ex
        034 231  
  01.22.13.3 Úžitkové kone      
  01.22.13.31 Úžitkové žriebätá ks 034 31 0101.19.90ex
  01.22.13.32 Úžitkové kobyly ks - 0101.19.90ex
  01.22.13.33 Úžitkové žrebce ks - 0101.19.90ex
  01.22.13.34 Úžitkové valachy ks - 0101.19.90ex
  01.22.13.4 Ostatné kone      
  01.22.13.40 Ostatné kone ks 034 3ex 0101ex
  01.22.13.5 Spermie plemenných žrebcov      
  01.22.13.50 Spermie plemenných žrebcov l - -
  01.22.13.6 Somáre a krížence (muly a mulice)      
  01.22.13.60 Somáre a krížence (muly a mulice) ks 034 7 0101.20
01.22.21   Mlieko ovčie surové      
  01.22.21.0 Mlieko ovčie surové      
  01.22.21.00 Mlieko ovčie surové l 033 711 0401.20ex
01.22.22   Mlieko kozie surové      
  01.22.22.0 Mlieko kozie surové      
  01.22.22.00 Mlieko kozie surové l 033 712 0401.20ex
01.22.31   Strižná vlna, v pote, vrátane      
    pranej na chrbte      
  01.22.31.1 Vlna ovčia surová jemná      
  01.22.31.10 Vlna ovčia surová jemná kg 033 72 5101.11ex
  01.22.31.2 Vlna ovčia surová stredná      
  01.22.31.20 Vlna ovčia surová stredná kg 033 73 5101.11ex
  01.22.31.3 Vlna ovčia surová hrubá      
  01.22.31.30 Vlna ovčia surová hrubá kg 033 74 5101.11ex
01.22.32   Jemné alebo hrubé zvieracie      
    chlpy vrátane vlásia,      
    nemykané a nečesané      
  01.22.32.1 Srsť kozia surová      
  01.22.32.10 Srsť kozia surová kg 033 78 5102.10.50ex
  01.22.32.2 Srsť a vlásie ostatné      
  01.22.32.20 Srsť a vlásie ostatné kg 034 51, 0503.00,
        041 51ex 5102.10.50ex
01.23.10   Ošípané      
  01.23.10.1 Ciciaky      
  01.23.10.10 Ciciaky ks - 0103.91ex
  01.23.10.2 Odstavčatá      
  01.23.10.20 Odstavčatá ks - 0103.91ex
  01.23.10.3 Jatočné ošípané      
  01.23.10.31 Jatočné prasnice ks 032 1 0103 9ex
  01.23.10.39 Ošípané ostatné ks 032 1 0103.9ex
  01.23.10.4 Plemenné ošípané      
  01.23.10.41 Plemenné prasničky ks 032 24ex 0103.10ex
  01.23.10.42 Plemenné prasnice ks 032 24ex 0103.10ex
  01.23.10.43 Plemenné kance ks 032 23 0103.10ex
  01.23.10.5 Chovné ošípané      
  01.23.10.51 Chovné prasničky ks 032 33ex 0103.9ex
  01.23.10.52 Chovné prasnice ks 032 33ex 0103.9ex
  01.23.10.6 Úžitkové ošípané      
  01.23.10.60 Úžitkové ošípané ks 032 4 0103.9ex
  01.23.10.7 Spermie plemenných kancov      
  01.23.10.70 Spermie plemenných kancov l 032 8 -
01.24.10   Hydina      
  01.24.10.1 Jatočná hydina      
  01.24.10.11 Jatočné kurčatá (brojlery) ks, 041 111 0105.92ex
      kg    
  01.24.10.12 Jatočné sliepky ks, 041 112 0105.92ex,
      kg   .93ex
  01.24.10.13 Jatočné husi ks, 041 12 0105.99.20ex
      kg    
  01.24.10.14 Jatočné kačky ks, 041 13 0105.99.10ex
      kg    
  01.24.10.15 Jatočné morky ks, 041 14 0105.99.30ex
      kg    
  01.24.10.16 Jatočné perličky ks, 041 15 0105.99.50ex
      kg    
  01.24.10.2 Plemenná hydina      
  01.24.10.21 Plemenné sliepky ks, 041 232 0105.11ex,
      kg   .92ex,.93ex
  01.24.10.22 Plemenné kohúty ks, 041 231 0105.11ex,
      kg   .92ex,.93ex
  01.24.10.23 Plemenné husi ks, 041 244 0105.19.20ex,
      kg   .99.20ex
  01.24.10.24 Plemenné kačky ks, 041 242 0105.19.90ex,
      kg   .99.10ex
  01.24.10.25 Plemenné morky ks, 041 234 0105.12ex,
      kg   .99.30ex
  01.24.10.3 Chovná hydina jednodňová      
  01.24.10.30 Chovná hydina jednodňová ks, 041 31 0105ex
      kg    
  01.24.10.4 Mladá hydina z rozmnožovacích      
    chovov      
  01.24.10.31 Chovné kurčatá ks, 041 32 0105.11ex
      kg    
  01.24.10.32 Chovné húsatá ks, - 0105.19.20ex,
      kg   .99.20ex
  01.24.10.33 Chovné káčatá ks, 041 323 0105.19.90ex,
      kg   .99.10ex
  01.24.10.34 Chovné morčatá ks, 041 324 0105.12ex,
      kg   .99.30ex
  01.24.10.35 Chovné perličky mladé ks, 041 325 0105.19.90ex,
      kg   .99.50ex
  01.24.10.5 Chovná hydina dospelá      
  01.24.10.51 Chovné sliepky ks, 041 331 0105.92ex,
      kg   .93ex
  01.24.10.52 Chovné husi ks, 041 334 0105.99.20ex
      kg    
  01.24.10.53 Chovné kačky ks, 041 335 0105.99.10ex
      kg    
  01.24.10.54 Chovné morky ks, 041 336 0105.99.30ex
      kg    
  01.24.10.55 Chovné perličky ks, 041 337 0105.99.50ex
      kg    
01.24.20   Vajcia v škrupinách      
  01.24.20.1 Vajcia hydiny      
  01.24.20.11 Vajcia slepačie konzumné ks, 041 711, 0407.00.30ex
      kg 766 2ex  
  01.24.20.19 Vajcia hydiny ostatné ks, 766 2ex 0407.00.30ex
      kg    
  01.24.20.2 Vajcia hydiny násadové      
  01.24.20.21 Vajcia slepačie násadové ks, 041 741-2, 0407.00.19ex
      kg 766 25ex  
  01.24.20.29 Vajcia hydiny násadové ostatné ks, 041 743-6, 0407.00.19ex,
      kg 766 25ex .11
  01.24.20.3 Vajcia pernatej zveri úžitkovej      
  01.24.20.30 Vajcia pernatej zveri úžitkovej ks, 059 61 0407.00.90ex
      kg    
  01.24.20.9 Ostatné vajcia      
  01.24.20.90 Ostatné vajcia ks, 041 75ex 0407.00.90ex
      kg    
01.25.10   Ostatné živočíchy      
  01.25.10.1 Ostatné živočíchy hospodárske      
  01.25.10.11 Včelie matky ks 041 41 0106.00.90ex
  01.25.10.12 Včelstva ks 041 42 0106.00.90ex
  01.25.10.13 Jatočné králiky ks, 041 511 0106.00.10ex
      kg,    
      kg    
      ž. h.    
  01.25.10.14 Ostatné králiky ks, 041 512, 0106.00.10ex
      kg 041 514  
  01.25.10.15 Domáce holuby ks, 041 52 0106.00.20
      kg    
  01.25.10.16 Pštrosy ks, - 0106.00.90ex
      kg    
  01.25.10.17 Dážďovky ks, 044 651 0106.00.90ex
      kg    
  01.25.10.2 Kožušinové zvieratá      
    zo špeciálnych chovov      
  01.25.10.21 Líšky (z chovu kožušinových zvierat) ks 041 61 0106.00.90ex
  01.25.10.22 Norky (z chovu kožušinových zvierat) ks 041 62 0106.00.90ex
  01.25.10.23 Nutrie (z chovu kožušinových zvierat) ks 041 63 0106.00.90ex
  01.25.10.24 Činčily (z chovu kožušinových zvierat) ks 041 692 0106.00.90ex
  01.25.10.29 Ostatné kožušinové zvieratá zo ks 041 69ex 0106.00.90ex
    špeciálnych chovov      
  01.25.10.3 Domáce zvieratá, cudzokrajné      
    a laboratórne      
  01.25.10.31 Psy (okrem poľovných) ks 044 54ex 0106.00.90ex
  01.25.10.32 Zvieratá domáce bežné ks 044 55 0106.00.90ex
    (okrem psov a vtákov)      
  01.25.10.33 Domáce vtáctvo ks 044 52-3 0106.00.90ex
  01.25.10.34 Zvieratá laboratórne ks 044 1 0106.00.90ex
  01.25.10.35 Zvieratá, cudzokrajné ks 044 61 0106.00.90ex
  01.25.10.4 Zver úžitková srstnatá      
  01.25.10.41 Jelenia zver (jeleň, jelenica, jelienča) ks 059 111 0106.00.90ex
  01.25.10.42 Dančia zver (daniel, danielka, danielča) ks 059 114 0106.00.90ex
  01.25.10.43 Diviačia zver (diviak, diviačica, prasce) ks 059 117 0106.00.90ex
  01.25.10.44 Srnčia zver (srnec, srna, srnčatá) ks 059 116 0106.00.90ex
  01.25.10.45 Muflonia zver (muflón, muflónka, ks 059 115 0106.00.90ex
    muflónča)      
  01.25.10.46 Kamzičia zver (kamzík, kamzica, ks 059 118 0106.00.90ex
    kamzíča)      
  01.25.10.47 Zajačia, zver (zajac, zajačica) ks 059 121 0106.00.90ex
  01.25.10.5 Zver úžitková pernatá      
  01.25.10.51 Bažantia (kohút a sliepka) a jarabičia ks 059 131, 0106.00.90ex
    (kohútik a sliepka) zver   059 132  
  01.25.10.52 Kačica divá (káčer, kačka) ks 059 133 0106.00.90ex
  01.25.10.53 Hlucháň (kohút) ks 059 139ex 0106.00.90ex
  01.25.10.54 Tetrov (kohút) ks 059 135 0106.00.90ex
  01.25.10.55 Jariabok (kohút) ks 059 137 0106.00.90ex
  01.25.10.56 Sluka hôrna (obe pohlavia) ks 059 139ex 0106.00.90ex
  01.25.10.57 Holub divý (holub, holubica) ks 059 139ex 0106.00.90ex
  01.25.10.58 Divá morka (moriak a morka) ks 059 139ex 0106.00.90ex
  01.25.10.59 Drop veľký (kohút, sliepka) ks 059 134 0106.00.90ex
  01.25.10.6 Zver škodná srstnatá      
  01.25.10.61 Medveď hnedý (medveď, medvedica) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.62 Vlk obyčajný (vlk, vlčica) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.63 Líška obyčajná (lišiak, líška) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.64 Rys ostrovid (obe pohlavia) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.65 Divá mačka (obe pohlavia) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.66 Kuna lesná a skalná (obe pohlavia) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.67 Jazvec obyčajný (obe pohlavia) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.68 Vydra obyčajná (obe pohlavia) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.7 Zver škodná pernatá      
  01.25.10.71 Jastrab obyčajný ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.72 Krahulec obyčajný ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.73 Sova (vrátane výra lesného) ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.74 Myšiak obyčajný ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.75 Orol skalný ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.76 Sokol ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.77 Sojka obyčajná ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.78 Straka obyčajná ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.79 Krkavcovité vtáky (vrana, krkavec, ks 059 22ex 0106.00.90ex
    havran)      
  01.25.10.8 Poľovné psy a fretky      
  01.25.10.81 Stavače (hanoverský, bavorský) ks 044 542ex 0106.00.90ex
  01.25.10.82 Farbiare ks 044 542ex 0106.00.90ex
  01.25.10.83 Brloháre ks 044 542ex 0106.00.90ex
  01.25.10.84 Sliediče ks 044 542ex 0106.00.90ex
  01.25.10.85 Duriče ks 044 542ex 0106.00.90ex
  01.25.10.86 Fretky ks 044 542ex 0106.00.90ex
  01.25.10.9 Ostatné neuvedené živočíchy      
  01.25.10.90 Ostatné neuvedené živočíchy ks 044 8 0106.00.90ex
01.25.21   Prírodný med      
  01.25.21.0 Včelí med      
  01.25.21.00 Včelí med kg 041 81, 0409.00
        765 91  
01.25.22   Slimáky živé, čerstvé,      
    chladené, mrazené, sušené,      
    nasolené alebo v náleve okrem      
    morských slimákov, žabie      
    stehienka čerstvé, chladené      
    alebo mrazené      
  01.25.22.0 Slimáky živé, čerstvé, chladené,      
    mrazené, sušené, nasolené alebo      
    v náleve okrem morských slimákov,      
    žabie stehienka čerstvé, chladené      
    alebo mrazené      
  01.25.22.00 Slimáky živé, čerstvé, chladené, kg 041 55 0208.20,
    mrazené, sušené, nasolené alebo     0307.60
    v náleve okrem morských slimákov,      
    žabie stehienka čerstvé, chladené      
    alebo mrazené      
01.25.23   Jedlé výrobky živočíšneho      
    pôvodu i. n.      
  01.25.23.0 Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu -    
    i. n.      
  01.25.23.00 Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu i. n. kg   0410
01.25.24   Zámotky (kokóny) priadky      
    morušovej      
  01.25.24.0 Zámotky (kokóny) priadky      
    morušovej      
  01.25.24.00 Zámotky (kokóny) priadky morušovej kg 041 45 5001
01.25.25   Hmyzie vosky a vorvaňovina      
  01.25.25.1 Produkty z chovu včiel      
  01.25.25.11 Včelí vosk kg 041 82 1521.90.91ex
  01.25.25.12 Produkty z chovu včiel ostatné kg 041 832,4 1521.90.99ex
  01.25.25.9 Ostatné hmyzie vosky a vorvaňovina      
  01.25.25.90 Ostatné hmyzie vosky a vorvaňovina kg - 1521.90.99ex
01.25.31   Surové kožušiny zo zvierat      
    chovaných pre kožušinu      
    okrem kožušín z králikov,      
    zajacov a jahniat      
  01.25.31.0 Surové kožušiny zo zvierat      
    chovaných pre kožušinu okrem      
    kožušín z králikov, zajacov      
    a jahniat      
  01.25.31.00 Surové kožušiny zo zvierat chovaných ks 732 15ex 4301.10,
    pre kožušinu okrem kožušín     4301.40,
    z králikov, zajacov a jahniat     4301.50,
          4301.60,
          4301.70,
          4301.80,
          4301.90
01.25.32   Surové králičie, zajačie      
    a jahňacie kožušiny      
  01.25.32.1 Kožky surové triedené králičie      
  01.25.32.10 Kožky surové triedené králičie ks 732 11 4301.20ex,
          4301.30ex
  01.25.32.2 Kožky surové netriedené zajačie      
  01.25.32.20 Kožky surové netriedené zajačie ks 732 12 4301.20ex,
          4301.30ex
  01.25.32.3 Surové kožušiny jahňacie, králičie      
    a zajačie ostatné      
  01.25.32.30 Surové kožušiny jahňacie, králičie ks 732 15ex 4301.20ex,
    a zajačie ostatné     4301.30ex
01.25.33   Surové kože z ostatných      
    zvierat i. n.      
  01.25.33.0 Surové kože z ostatných zvierat i. n.      
  01.25.33.00 Surové kože z ostatných zvierat i. n. ks 732 15ex 4103.10,
          4103.20,
          4103.90
01.41.11   Služby súvisiace s rastlinnou    
    výrobou    
  01.41.11.1 Služby súvisiace s prípravou    
    a ošetrovaním pôdy a zberom plodín    
  01.41.11.11 Orba Sk 061ex
  01.41.11.12 Rozmetanie hnojív Sk 061ex
  01.41.11.13 Zber obilnín kombajnom Sk 061ex
  01.41.11.14 Lisovanie slamy Sk 061ex
  01.41.11.15 Sušenie obilnín Sk 061ex
  01.41.11.16 Čistenie obilnín Sk 061ex
  01.41.11.17 Plošný postrek okrem leteckého Sk 061ex
  01.41.11.2 Letecké poprašovanie plodín    
  01.41.11.20 Letecké poprašovanie plodín Sk 061ex
  01.41.11.3 Služby spojené s prevádzkou    
    zavlažovacích zariadení    
  01.41.11.30 Služby spojené s prevádzkou Sk 907 92
    zavlažovacích zariadení    
  01.41.11.9 Ostatné služby súvisiace    
    s rastlinnou výrobou    
  01.41.11.90 Ostatné služby súvisiace Sk 061ex
    s rastlinnou výrobou    
01.41.12   Služby spojené so zakladaním    
    a úpravou záhrad, parkov,    
    cintorínov    
  01.41.12.0 Služby spojené so zakladaním    
    a úpravou záhrad, parkov, cintorínov    
  01.41.12.00 Zakladanie a úprava záhrad, parkov, Sk 955 21
    cintorínov    
01.42.10   Služby poskytované    
    v chovateľstve    
    (okrem veterinárnych služieb)    
  01.42.10.1 Služby poskytované v chovateľstve    
    (okrem veterinárnych služieb)    
  01.42.10.11 Prvá inseminácia hovädzieho dobytka Sk 062ex
  01.42.10.12 Kontrola úžitkovosti Sk 062ex
    hovädzieho dobytka    
  01.42.10.13 Aplikácia inseminačných dávok Sk 062ex
    spermií kancov    
  01.42.10.14 Kontrola úžitkovosti ošípaných Sk 062ex
  01.42.10.19 Služby poskytované Sk 062ex
    v chovateľstve ostatné    
01.50.10   Lov, odchyt zveri, odchov    
    zveriny a služby s tým súvisiace    
  01.50.10.1 Služby spojené s chovom zveri    
  01.50.10.11 Zakladanie krmelcov a solísk Sk 069 059 21-
        2,24
  01.50.10.12 Prikrmovanie zveriny v krmelcoch Sk 069 059 1
    a soliskách    
  01.50.10.19 Ostatné služby spojené s chovom zveri Sk 069 059 6
  01.50.10.2 Služby spojené s lovom zveri      
  01.50.10.21 Stavba posedov a kazateľníc Sk 069 059 23,  
        25  
  01.50.10.22 Odstrel zveri (kladenie návnady) Sk 069 059 3  
  01.50.10.23 Odchyt zveri Sk 069 059 4  
  01.50.10.29 Ostatné služby spojené s lovom zveri Sk -  
  01.50.10.3 Produkty lovnej zveri      
  01.50.10.30 Produkty lovnej zveri ks 059 9  
02.01.11   Ihličnaté sortimenty dreva      
  02.01.11.1 Výrezy ihličnaté I. triedy akosti      
  02.01.11.11 Výrezy ihličnaté I. triedy akosti SM, m3 052 11ex 4403.20ex
    JD, DG b. k.    
  02.01.11.12 Výrezy ihličnaté I. triedy akosti BO, m3 052 11ex 4403.20ex
    VJ b. k.    
  02.01.11.13 Výrezy ihličnaté I. triedy akosti SMC m3 1052 11ex 4403.20ex
      b. k.    
  02.01.11.2 Výrezy ihličnaté II. triedy akosti      
  02.01.11.21 Výrezy ihličnaté II. triedy akosti SM, m3 052 12 4403.20ex
    JD, DG b. k.    
  02.01.11.22 Výrezy ihličnaté II. triedy akosti m3 052 12 4403.20ex
    BO, VJ b. k.    
  02.01.11.23 Výrezy ihličnaté II. triedy akosti SMC m3 052 12 4403.20ex
      b. k.    
  02.01.11.3 Výrezy ihličnaté III. A triedy akosti      
  02.01.11.31 Výrezy ihličnaté III. A triedy akosti m3 052 13ex 4403.20ex
    SM, JD, DG b. k.    
  02.01.11.32 Výrezy ihličnaté III. A triedy akosti m3 052 13ex 4403.20ex
    BO, VJ b. k.    
  02.01.11.33 Výrezy ihličnaté III. A triedy m3 052 13ex 4403.20ex
    akosti SMC b. k.    
  02.01.11.4 Výrezy ihličnaté III. B triedy akosti      
  02.01.11.41 Výrezy ihličnaté III. B triedy akosti m3 052 13ex 4403.20ex
    SM, JD, DG b. k.    
  02.01.11.42 Výrezy ihličnaté III. B triedy akosti m3 052 13ex 4403.20ex
    BO, VJ b. k.    
  02.01.11.43 Výrezy ihličnaté III. B triedy akosti m3 052 13ex 4403.20ex
    SMC b. k.    
  02.01.11.5 Výrezy ihličnaté stĺpové a stĺpovina      
  02.01.11.50 Výrezy ihličnaté stĺpové a stĺpovina m3 052 14 4403.20ex
      b. k.    
  02.01.11.6 Výrezy ihličnaté IV. triedy akosti      
  02.01.11.61 Ihličnaté banské drevo m3 052 16ex 4403.20ex
      b. k.    
  02.01.11.62 Žrďovina ihličnatá m3 052 17 4403.20ex
      b. k.    
  02.01.11.63 Drevo na výrobu drevoviny ihličnaté m3 052 18 4403.20ex
      b. k.    
  02.01.11.7 Výrezy ihličnaté V. triedy akosti      
    vlákninové a ostatné priemyselné      
  02.01.11.71 Výrezy ihličnaté V. triedy akosti SM, m3 052 19ex 4403.20ex
    JD, DG b. k.    
  02.01.11.72 Výrezy ihličnaté V. triedy akosti BO, m3 052 19ex 4403.20ex
    VJ b. k.    
  02.01.11.73 Výrezy ihličnaté V. triedy akosti SMC m3 052 19ex 4403 20ex
      b. k.    
  02.01.11.8 Ostatné ihličnaté surové drevo      
  02.01.11.81 Kmene surové ihličnaté m3 052 51 4403.20ex
      b. k.    
  02.01.11.82 Lesné štiepky úžitkové ihličnaté m3 052 931,3 4403.20ex
      b. k.    
  02.01.11.89 Ostatné ihličnaté surové drevo m3 4403.20ex
      b. k.    
02.01.12   Listnaté sortimenty dreva      
  02.01.12.1 Výrezy listnaté I. triedy akosti      
  02.01.12.11 Výrezy listnaté I. triedy akosti DB m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.12 Výrezy listnaté I. triedy akosti BK m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.13 Výrezy listnaté I. triedy akosti JS m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.14 Výrezy listnaté I. triedy akosti JV m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.15 Výrezy listnaté I. triedy akosti LP m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.16 Výrezy listnaté I. triedy akosti JL m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.17 Výrezy listnaté I. triedy akosti TP, m3 052 21 ex 4403.9ex
    OS, VR b. k.    
  02.01.12.18 Výrezy listnaté I. triedy akosti HB m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.19 Výrezy listnaté I. triedy akosti ostatné m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.2 Výrezy listnaté II. triedy akosti      
  02.01.12.21 Výrezy listnaté II. triedy akosti DB m3 052 22ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.22 Výrezy listnaté II. triedy akosti BK m3 052 22ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.23 Výrezy listnaté II. triedy akosti JS m3 052 22ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.24 Výrezy listnaté II. triedy akosti JV m3 052 22ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.25 Výrezy listnaté II. triedy akosti LP m3 052 22ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.26 Výrezy listnaté II. triedy akosti JL m3 052 22ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.27 Výrezy listnaté II. triedy akosti TP, m3 052 22ex 4403.9ex
    OS, VR b. k.    
  02.01.12.28 Výrezy listnaté II. triedy akosti HB m3 052 22ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.29 Výrezy listnaté II. triedy akosti ostatné m3 052 22ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.3 Výrezy listnaté III. A triedy akosti      
  02.01.12.31 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske DB b. k. 24ex  
  02.01.12.32 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske BK b. k. 24ex  
  02.01.12.33 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske JS b. k. 24ex  
  02.01.12.34 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske JV b. k. 24ex  
  02.01.12.35 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske LP b. k. 24ex  
  02.01.12.36 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske JL b. k. 24ex  
  02.01.12.37 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    piliarske TP, OS, VR b. k. 24ex  
  02.01.12.38 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske HB b. k. 24ex  
  02.01.12.39 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske ostatné b. k. 24ex  
  02.01.12.4 Výrezy listnaté III. B triedy akosti      
  02.01.12.41 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske DB b. k. 24ex  
  02.01.12.42 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske BK b. k. 24ex  
  02.01.12.43 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske JS b. k. 24ex  
  02.01.12.44 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske JV b. k. 24ex  
  02.01.12.45 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske LP b. k. 24ex  
  02.01.12.46 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske JL b. k. 24ex  
  02.01.12.47 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    piliarske TP, OS, VR b. k. 24ex  
  02.01.12.48 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske HB b. k. 24ex  
  02.01.12.49 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
    pillarske ostatné b. k. 24ex  
  02.01.12.5 Drevo listnaté IV. triedy akosti      
  02.01.12.51 Listnaté banské drevo m3 - 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.52 Žrďovina listnatá m3 052 27 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.53 Drevo na výrobu drevoviny listnaté m3 - 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.6 Drevo listnaté V. triedy akosti      
    vlákninové a ostatné priemyselné      
  02.01.12.61 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné DB b. k. W1C1  
  02.01.12.62 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné BK b. k.    
  02.01.12.63 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné JS b. k.    
  02.01.12.64 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné JV b. k.    
  02.01.12.65 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné LP b. k.    
  02.01.12.66 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné JL b. k.    
  02.01.12.67 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné TP, OS, VR b. k.    
  02.01.12.68 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné HB b. k.    
  02.01.12.69 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné ostatné b. k.    
  02.01.12.7 Drevo listnaté V. triedy akosti      
    netriedené      
  02.01.12.71 Drevo listnaté netriedené DB m3 052 28ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.72 Drevo listnaté netriedené BK m3 052 28ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.73 Drevo listnaté netriedené JS m3 °52 28ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.74 Drevo listnaté netriedené JV m3 052 28ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.75 Drevo listnaté netriedené LP m3 052 28ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.76 Drevo listnaté netriedené JL m3 052 28ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.77 Drevo listnaté netriedené TP, OS, VR m31 052 28ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.78 Drevo listnaté netriedené HB m3 052 28ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.79 Drevo listnaté netriedené ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.8 Ostatné listnaté sortimenty dreva      
  02.01.12.81 Kmene surové listnaté m3 052 52 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.82 Lesné štiepky úžitkové listnaté m3 052 932 4403.9ex
      b. k.    
  02.01.12.9 Ostatné listnaté surové drevo      
  02.01.12.90 Ostatné listnaté surové drevo m3 052 25 4403.9ex
      b. k. 052 29  
02.01.13   Výrezy z tropických driev      
  02.01.13.0 Drevo exotické, výrezy, guľatina      
  02.01.13.00 Drevo exotické, výrezy, guľatina m3 052 6 4403.4
      b. k.    
02.01.14   Palivové drevo      
  02.01.14.1 Drevo palivové ihličnaté      
  02.01.14.10 Drevo palivové ihličnaté m3 052 31 4401.10ex
      b. k.    
  02.01.14.2 Drevo palivové listnaté      
  02.01.14.20 Drevo palivové listnaté m3 052 32 4401.10ex
      b. k.    
02.01.15   Ostatné drevo v surovom stave      
    (vrátane štiepaných kolov      
    a kolíkov)      
  02.01.15.0 Ostatné drevo v surovom stave      
    (vrátane štiepaných kolov a kolíkov)      
  02.01.15.00 Ostatné drevo v surovom stave m3 - 4404
    (vrátane štiepaných kolov a kolíkov) b. k.    
02.01.21   Balata, gutaperča, guajal,      
    chicle (čajkl) a pod.      
    prírodné gumy      
  02.01.21.0 Balata, gutaperča, guajal,      
    chicle (čajkl) a pod. prírodné gumy      
  02.01.21.00 Balata, gutaperča, guajal, m3 055 11ex, 4001.30
    chicle (čajkl) a pod.   055 12  
    prírodné gumy      
02.01.22   Šelak, živice, glejoživice a bal-      
    zamy      
  02.01.22.0 Šelak, živice, glejoživice a balzamy      
  02.01.22.00 Šelak, živice, glejoživice a balzamy m3 055 11ex 1301
02.01.30   Prírodný korok, surový alebo      
    jednoducho upravený      
  02.01.30.0 Prírodný korok, surový alebo      
    jednoducho upravený      
  02.01.30.00 Prírodný korok, surový alebo m3 052 7ex 4501.10
    jednoducho upravený      
02.01.41   Časti rastlín, tráva, machy      
    a lišajníky vhodné na      
    dekoratívne účely      
  02.01.41.1 Plody lesných stromov      
    a iný rastlinný materiál vhodný na      
    dekoratívne účely      
  02.01.41.10 Plody lesných stromov a iný rastlinný Sk 052 91ex, 0604
    materiál vhodný na dekoratívne účely   052 92,  
        055 43  
  02.01.41.2 Vianočné stromy      
  02.01.41.20 Vianočné stromy ks 0055 2  
        026 93  
02.01.42   Rastlinné materiály i. n.,      
    používané na opletanie,      
    košikársku výrobu, čalúnenie,      
    vypchávanie, pri výrobe metiel      
    alebo kief, rastlinné suroviny      
    používané na farbenie alebo      
    vyčiňovanie; rastlinné      
    produkty i. n.      
  02.01.42.0 Rastlinné materiály i. n.,      
    používané na opletanie,      
    košikársku výrobu, čalúnenie,      
    vypchávanie, pri výrobe metiel      
    alebo kief, rastlinné suroviny      
    používané na farbenie alebo      
    vyčiňovanie; rastlinné produkty i. n.      
  02.01.42.00 Rastlinné materiály i. n., používané na kg, 012 2, 1401,
    opletanie, košikársku výrobu, ks 012 3, 1402,
    čalúnenie, vypchávanie, pri výrobe   012 4, 1403,
    metiel alebo kief, rastlinné suroviny   012 5, 1404.10,
    používané na farbenie alebo   012 6, 1404.90
    vyčiňovanie; rastlinné produkty i. n.   055 41,  
        055 42,  
        052 7ex,  
        761 5  
02.01.50   Prírastok lesa      
  02.01.50.1 Meratelný produkt lesa      
    vyprodukovaný za určitý čas      
    (surové drevo na pni)      
  02.01.50.11 Celkový bežný prírastok (CBP) m3 - -
  02.01.50.12 Celkový priemerný prírastok (CPP) m3 - -
  02.01.50.13 Priemerný rubný prírastok (PRP) m3 - -
  02.01.50.14 Drevo na pni ihličnaté m3 - 4403.20ex
  02.01.50.15 Drevo na pni listnaté m3 - 4403.9ex
02.02.10   Služby súvisiace s lesníctvom      
    a ťažbou dreva      
  02.02.10.1 Služby lesných škôlok      
  02.02.10.11 Zber semien lesných stromov a krov Sk 067 051 2  
    a zber šišiek      
  02.02.10.12 Lúštenie semien lesných stromov Sk 067 051 31  
    a krov      
  02.02.10.13 Zakladanie lesných škôlok a semeníšť m2 067 051 11  
  02.02.10.14 Zakladanie semenných plantáží m2 -  
  02.02.10.15 Pestovanie sadeníc lesných stromov Sk 067 051 4  
    a krov      
  02.02.10.19 Ostatné služby spojené s prevádzkou Sk 067ex  
    lesných škôlok      
  02.02.10.2 Služby spojené s výsadbou lesa      
  02.02.10.21 Príprava pôdy na obnovu lesa m2 067 051 5  
  02.02.10.22 Prirodzená obnova lesa m21 067 051 61  
        3  
  02.02.10.23 Zalesňovanie lesných pôd m2 067 051  
        64ex  
  02.02.10.24 Zalesňovanie nelesných pôd m2 067 051  
        64ex  
  02.02.10.29 Ostatné služby spojené s výsadbou lesa Sk 067 ex  
  02.02.10.3 Služby spojené s ochranou lesných      
    porastov      
  02.02.10.31 Aplikácia ochranných látok pre lesné Sk 067 051 93  
    kultúry      
  02.02.10.32 Ochrana lesa vrátane protipožiarnej Sk 067 051 94  
  02.02.10.39 Ochrana lesných kultúr m2 067 051 94  
  02.02.10.4 Služby spojené s ošetrovaním      
    lesných porastov      
  02.02.10.41 Aplikácia hnojenia lesných pozemkov m2 067 051  
        92ex  
  02.02.10.42 Aplikácia vápnenia lesných pozemkov m2 067 051  
        92ex  
  02.02.10.43 Aplikácia revitalizačných postrekov m2 067 051  
    na lesných pozemkoch   92ex  
  02.02.10.44 Meliorácie lesných pozemkov m2 067 051  
        92ex  
  02.02.10.49 Ostatné služby spojené s ošetrovaním Sk 067 051  
    lesných porastov   92ex  
  02.02.10.5 Prečistky a prieseky lesných      
    porastov      
  02.02.10.51 Prečistky lesných porastov m2 067 051 7  
  02.02.10.52 Udržiavanie lesných priesekov Sk -  
  02.02.10.6 Ostatné služby spojené      
    s pestovaním lesa      
  02.02.10.61 Čistenie lesných chodníkov m 067ex  
  02.02.10.62 Ničenie komárov m2 -  
  02.02.10.69 Ostatné neuvedené služby spojené Sk 067ex  
    s pestovaním lesa      
  02.02.10.7 Služby spojené s prebierkami      
    a likvidáciou prestarnutých porastov      
  02.02.10.71 Prebierky v predrubných porastoch m2 -  
  02.02.10.72 Prevod lesných porastov a likvidácia m2 -  
    prestarnutých lesných porastov      
  02.02.10.8 Služby spojené s ťažbou dreva      
  02.02.10.81 Ťažba dreva m3 068 052 1  
  02.02.10.82 Odkôrňovanie dreva m3 -  
  02.02.10.83 Manipulácia s drevom m3 068 052 4  
  02.02.10.84 Približovanie dreva m3 068 052 2  
  02.02.10.85 Odvoz dreva v rámci lesa m3 068 052 3  
  02.02.10.89 Ostatné služby spojené s ťažbou dreva Sk 068ex  
05.00.11   Ryby živé      
  05.00.11.1 Pstruhy      
  05.00.11.11 Pstruh potočný štandard kg 042 11ex 0301.91ex
  05.00.11.12 Pstruh potočný ostatný kg 042 11ex 0301.91ex
  05.00.11.13 Pstruh jazerný štandard kg 042 11ex 0301.91ex
  05.00.11.14 Pstruh jazerný ostatný kg 042 11ex 0301.91ex
  05.00.11.15 Pstruh dúhový štandard kg 042 116ex 0301.91ex
  05.00.11.16 Pstruh dúhový ostatný kg 042 116ex 0301.91ex
  05.00.11.2 Kapry      
  05.00.11.21 Kapor 1. trieda kg 042 111 2 0301.93ex
  05.00.11.22 Kapor výber kg 042 111 1 0301.93ex
  05.00.11.29 Kapor ostatný kg 042ex 0301.93ex
  05.00.11.3 Ostatné druhy sladkovodných      
    konzumných rýb      
  05.00.11.31 Amur biely kg - 0301.99.19ex
  05.00.11.32 Tolstolobik kg 042 133-4 0301.99.19ex
  05.00.11.33 Sumec kg 042 118 0301.99.19ex
  05.00.11.34 Šťuka kg 042 113 0301.99.19ex
  05.00.11.35 Zubáč kg - 0301.99.19ex
  05.00.11.36 Lipeň kg - 0301.99.19ex
  05.00.11.37 Hlavátka kg 042 136 0301.99.11ex
  05.00.11.39 Ostatné neuvedené druhy kg 042ex 0301.99.11ex
    sladkovodných konzumných rýb     .19ex
  05.00.11.9 Ostatné živé ryby      
  05.00.11.90 Ostatné živé ryby kg 042 2, 0301.10.10,
        042 3, 0301.10.90,
        044 51, 0301.99.90
        761 1  
05.00.12   Ryby čerstvé alebo chladené      
  05.00.12.0 Ryby čerstvé alebo chladené      
  05.00.12.00 Ryby čerstvé alebo chladené kg 762 31ex, 0302.1,
        762 21ex 0302.2,
          0302.3,
          0302.4,
          0302.5,
          0302.6
05.00.21   Kôrovce nemrazené      
  05.00.21.0 Kôrovce nemrazené      
  05.00.21.00 Kôrovce nemrazené kg 042 91 0306.2
        761 2ex  
05.00.22   Ustrice      
  05.00.22.0 Ustrice      
  05.00.22.00 Ustrice kg 761 2ex 0307.10
05.00.23   Ostatné mäkkýše a vodné      
    bezstavovce živé, čerstvé      
    alebo chladené      
  05.00.23.0 Ostatné mäkkýše a vodné      
    bezstavovce živé, čerstvé alebo      
    chladené      
  05.00.23.00 Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce kg 761 2ex 0307.21,
    živé, čerstvé alebo chladené     0307.31,
          0307.41,
          0307.51,
          0307.91
05.00.31   Koraly a podobné produkty,      
    ulity, lastúry a panciere      
    mäkkýšov, kôrovcov alebo      
    ostnokožcov a sépiové kosti      
  05.00.31.0 Koraly a podobné produkty, ulity,      
    lastúry a panciere mäkkýšov,      
    kôrovcov alebo ostnokožcov      
    a sépiové kosti      
  05.00.31.00 Koraly a podobné produkty, ulity, kg 761 3, 0508.00
    lastúry a panciere mäkkýšov, kôrovcov   761 42,  
    alebo ostnokožcov a sépiové kosti   761 43  
05.00.32   Huby živočíšneho pôvodu      
    používané na umývanie      
  05.00.32.0 Huby živočíšneho pôvodu      
    používané na umývanie      
  05.00.32.00 Huby živočíšneho pôvodu používané kg 761 2ex 0509.00
    na umývanie   762 6  
05.00.33   Riasy (chaluhy) a iné rastliny      
    rodu Algae, čerstvé alebo      
    sušené      
  05.00.33.0 Riasy (chaluhy) a iné rastliny rodu      
    Algae, čerstvé alebo sušené      
  05.00.33.00 Riasy (chaluhy) a iné rastliny rodu kg 761 91 1212.20
    Algae, čerstvé alebo sušené      
05.00.41   Perly prírodné neopracované      
  05.00.41.0 Perly prírodné neopracované      
  05.00.41.00 Perly prírodné neopracované kg 761 41ex 7101.10
05.00.42   Perly umelo pestované,      
    neopracované      
  05.00.42.0 Perly umelo pestované,      
    neopracované      
  05.00.42.00 Perly umelo pestované, neopracované kg 761 41ex 7101.21
05.00.50   Služby súvisiace s chovom rýb      
    a rybolovom      
  05.00.50.0 Služby súvisiace s chovom rýb      
    a rybolovom      
  05.00.50.00 Chov rýb a rybolov Sk 063  
  05.00.11.21 Kapor 1. trieda kg 042 111 2 0301.93ex
  05.00.11.22 Kapor výber kg 042 111 1 0301.93ex
  05.00.11.29 Kapor ostatný kg 042ex 0301.93ex
  05.00.11.3 Ostatné druhy sladkovodných      
    konzumných rýb      
  05.00.11.31 Amur biely kg - 0301.99.19ex
  05.00.11.32 Tolstolobik kg 042 133-4 0301.99.19ex
  05.00.11.33 Sumec kg 042 118 0301.99.19ex
  05.00.11.34 Šťuka kg 042 113 0301.99.19ex
  05.00.11.35 Zubáč kg - 0301.99.19ex
  05.00.11.36 Lipeň kg - 0301.99.19ex
  05.00.11.37 Hlavátka kg 042 136 0301.99.11ex
  05.00.11.39 Ostatné neuvedené druhy kg 042ex 0301.99.11lex
    sladkovodných konzumných rýb     .19ex
  05.00.11.9 Ostatné živé ryby      
  05.00.11.90 Ostatné živé ryby kg 042 2, 0301.10.10,
        042 3, 0301.10.90,
        044 51, 0301.99.90
        761 1  
05.00.12   Ryby čerstvé alebo chladené      
  05.00.12.0 Ryby čerstvé alebo chladené      
  05.00.12.00 Ryby čerstvé alebo chladené kg 762 31 ex, 0302.1,
        762 21 ex 0302.2,
          0302.3,
          0302.4,
          0302.5,
          0302.6
05.00.21   Kôrovce nemrazené      
  05.00.21.0 Kôrovce nemrazené      
  05.00.21.00 Kôrovce nemrazené kg 042 91 0306.2
        761 2ex  
05.00.22   Ustrice      
  05.00.22.0 Ustrice      
  05.00.22.00 Ustrice kg 761 2ex 0307.10
05.00.23   Ostatné mäkkýše a vodné      
    bezstavovce živé, čerstvé      
    alebo chladené      
  05.00.23.0 Ostatné mäkkýše a vodné      
    bezstavovce živé, čerstvé alebo      
    chladené      
  05.00.23.00 Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce kg 761 2ex 0307.21,
    živé, čerstvé alebo chladené     0307.31,
          0307.41,
          0307.51,
          0307.91
05.00.31   Koraly a podobné produkty,      
    ulity, lastúry a panciere      
    mäkkýšov, kôrovcov alebo      
    ostnokožcov a sépiové kosti      
  05.00.31.0 Koraly a podobné produkty, ulity,      
    lastúry a panciere mäkkýšov,      
    kôrovcov alebo ostnokožcov      
    a sépiové kosti      
  05.00.31.00 Koraly a podobné produkty, ulity, kg 761 3, 0508.00
    lastúry a panciere mäkkýšov, kôrovcov   761 42,  
    alebo ostnokožcov a sépiové kosti   761 43  
05.00.32   Huby živočíšneho pôvodu      
    používané na umývanie      
  05.00.32.0 Huby živočíšneho pôvodu      
    používané na umývanie      
  05.00.32.00 Huby živočíšneho pôvodu používané kg 761 2ex 0509.00
    na umývanie   762 6  
05.00.33   Riasy (chaluhy) a iné rastliny      
    rodu Algae, čerstvé alebo      
    sušené      
  05.00.33.0 Riasy (chaluhy) a iné rastliny rodu      
    Algae, čerstvé alebo sušené      
  05.00.33.00 Riasy (chaluhy) a iné rastliny rodu kg 761 91 1212.20
    Algae, čerstvé alebo sušené      
05.00.41   Perly prírodné neopracované      
  05.00.41.0 Perly prírodné neopracované      
  05.00.41.00 Perly prírodné neopracované kg 761 41ex 7101.10
05.00.42   Perly umelo pestované,      
    neopracované      
  05.00.42.0 Perly umelo pestované,      
    neopracované      
  05.00.42.00 Perly umelo pestované, neopracované kg 761 41ex 7101.21
05.00.50   Služby súvisiace s chovom rýb      
    a rybolovom      
  05.00.50.0 Služby súvisiace s chovom rýb      
    a rybolovom      
  05.00.50.00 Chov rýb a rybolov Sk 063  
41.00.11   Pitná voda      
  41.00.11.1 Voda pitná vyrobená bez úpravy      
    vo vlastných zariadeniach      
  41.00.11.11 Voda pitná vyrobená bez úpravy m3 082 1ex -
    vo vlastných zariadeniach      
    z podzemnej vody      
  41.00.11.12 Voda pitná vyrobená bez úpravy m3 082 1ex -
    vo vlastných zariadeniach      
    z povrchovej vody      
  41.00.11.2 Voda pitná vyrobená po úprave      
    vo vlastných zariadeniach      
  41.00.11.21 Voda pitná vyrobená po úprave m3 082 1ex -
    vo vlastných zariadeniach      
    z podzemnej vody      
  41.00.11.22 Voda pitná vyrobená po úprave m3 082 1ex -
    vo vlastných zariadeniach      
    z povrchovej vody      
  41.00.11.3 Voda pitná prevzatá      
    (voda prevzatá od inej organizácie)      
  41.00.11.30 Voda pitná prevzatá m3 082 1ex -
    (voda prevzatá od inej organizácie)      
41.00.12   Úžitková voda (nepitná)      
  41.00.12.1 Voda povrchová      
  41.00.12.11 Voda povrchová pre verejné vodovody m3 081 11 -
  41.00.12.12 Voda povrchová pre poľnohospodárstvo m3 081 122,9 -
  41.00.12.13 Voda povrchová na závlahy m3W1 081 121 -
  41.00.12.14 Voda povrchová pre priemysel m3W1 081 39 -
    a ostatné činnosti      
  41.00.12.15 Voda povrchová pre energetiku m3Wl 081 2 -
  41.00.12.16 Voda povrchová na prietokové m3 081 133 -
    chladenie      
  41.00.12.17 Voda povrchová pre ostatných m3 081 19 -
    odberateľov      
  41.00.12.2 Voda podzemná      
  41.00.12.21 Voda podzemná pre verejné vodovody m3 081 31 -
  41.00.12.22 Voda podzemná pre poľnohospodárstvo m3 081 32 -
  41.00.12.23 Voda podzemná pre priemysel m3 081 33 -
    a ostatné činnosti      
  41.00.12.24 Voda podzemná pre ostatných m3 081 39 -
    odberateľov      
41.00.20   Rozvod vody      
  41.00.20.1 Rozvod vody pitnej a úžitkovej      
  41.00.20.11 Rozvod vody pre obyvateľstvo m3 082 111ex -
    (do domácností)      
  41.00.20.12 Rozvod vody pre ostatných odberateľov m3 082 lex, -
    (priemysel a ostatné činnosti)   082 2ex  
  41.00.20.13 Rozvod vody pre ďalších dodávateľov m3 082 lex, -
    vody   082 2ex  
90.00.11   Odstraňovanie odpadových vôd      
    a ich čistenie      
  90.00.11.1 Odvedenie odpadových vôd      
    od producentov      
  90.00.11.11 Odvedenie odpadových vôd m3 082 31 -
    od obyvateľov      
  90.00.11.12 Odvedenie odpadových vôd m3 082 32-33 -
    od ostatných (priemyslu,      
    poľnohospodárstva      
    a iných činností)      
  90.00.11.13 Odvedenie dažďových odpadových vôd m3 082 34 -
  90.00.11.14 Odvedenie cudzích (balastných) vôd m3 082 39 -
  90.00.11.2 Čistenie odpadových vôd      
  90.00.11.21 Čistenie odpadových vôd na ČOV m3 082 4ex -
  90.00.11.22 Vypúšťanie čistených odpadových m3 082 4ex -
    vôd do recipienta      
  90.00.11.23 Vypúšťanie nečistených odpadových m3 082 4ex -
    vôd do recipienta      
  90.00.11.3 Produkcia a likvidácia      
    vodárenských kalov      
  90.00.11.31 Produkcia a likvidácia vodárenských kg 082 5ex -
    kalov z úpravní vôd      
  90.00.11.32 Produkcia a likvidácia vodárenských kg 082 5ex -
    kalov z ČOV      
1)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie.