337/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

337
ZÁKON
zo 14. mája 1998
o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písmená b) a c) znejú:
„b)
je štátnym občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na jej území,
c)
je absolventom Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach alebo je absolventom zahraničnej vysokej školy a má uznaný (nostrifikovaný) diplom o tomto štúdiu alebo spĺňa inak podmienky ustanovené osobitným predpisom,4)“.
2.
V § 2 ods. 2 písm. d) sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“.
3.
V § 2 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
zložil do rúk prezidenta komory tento sľub: „Sľubujem na svoje svedomie a občiansku česť, že budem zachovávať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, dodržiavať stanovy komory, svedomite vykonávať veterinárnu činnosť, vystupovať dôstojne, konať čestne a riadne plniť svoje povinnosti.“.
4.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Komora nezapíše do zoznamu zamestnanca orgánu štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti alebo štátnych veterinárnych ústavov, alebo špecializovaných pracovísk priamo riadených ministerstvom, alebo špecializovaných štátnych veterinárnych organizácií, alebo veterinárnej zložky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky.“.
Doterajší odkaz 5 sa vypúšťa.
5.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5)
Komora pozastaví veterinárnemu lekárovi členstvo v komore, ak mu vznikol pracovný pomer s orgánom alebo organizáciou uvedenou v odseku 3.“.
6.
V § 2 ods. 6 sa slová „vykonávanie veterinárnej činnosti“ nahrádzajú slovami „členstvo v komore“.
7.
V § 2 ods. 7 sa slová „vykonávania veterinárnej činnosti“ nahrádzajú slovami „členstva v komore“.
8.
V § 2 ods. 9 sa vypúšťajú slová „poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“, slová „pracovníci orgánov veterinárnej správy“ sa nahrádzajú slovami „veterinárni lekári orgánov veterinárnej starostlivosti“.
9.
V § 3 ods. 4 druhá veta znie:
„Komora a ministerstvo určia minimálne vybavenie pre príslušný druh veterinárneho zariadenia.“.
10.
V § 4 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá táto veta:
„Za čakateľskú prax sa považuje aj komorou vopred schválená prax v zahraničí s tým, že musí byť potvrdená kompetentným orgánom v krajine výkonu čakateľskej praxe.“.
11.
V § 5 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Pri podozrení z nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat alebo pri nariadení mimoriadnych veterinárnych opatrení môže krajský úrad alebo okresný úrad uložiť za náhradu veterinárnemu lekárovi vykonanie úloh potrebných na likvidáciu alebo zabránenie šírenia týchto ochorení.
(2)
Veterinárny lekár na základe splnomocnenia krajským úradom alebo okresným úradom vykonáva za náhradu úlohy štátnej správy súvisiace s vykonávaním svojej veterinárnej činnosti.“.
12.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
môže podať návrh sadzobníka minimálnych cien Ministerstvu financií Slovenskej republiky.“.
13.
V § 9 ods. 4 sa slová „Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.
14.
V § 11 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
odborne sa vzdelávať a preukazovať odbornú spôsobilosť v lehotách a spôsobom určeným komorou a ministerstvom,“.
15.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „počas pozastavenia vykonávania veterinárnej činnosti“.
16.
V § 14 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú slová: „osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného iného člena komory“.
17.
Doterajší text § 18 sa člení na odseky 1 a 2, ktoré znejú:
„(1)
Podrobnosti o organizácii a orgánoch komory upravia stanovy komory. Stanovy upravia aj
a)
spôsoby overovania podmienok podľa § 2,
b)
spôsob vedenia zoznamov veterinárnych lekárov a čakateľov.
(2)
Stanovy komory môžu určiť, že pre veterinárnych lekárov v určitých územných častiach sa zriaďujú regionálne komory ako zložky komory. Ustanovenia o orgánoch komory platia pre regionálne komory obdobne; ak sú zriadené regionálne komory, môže sa schádzať regionálny snem. Právo zúčastňovať sa na regionálnom sneme majú všetci členovia regionálnej komory.“.
18.
V § 19 ods. 1 písm. b) slovo „Kčs“ sa nahrádza slovom „Sk“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Napríklad zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 256/1991 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
4)
Napríklad zákon č. 238/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.
5)
§ 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu.
6)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.
7)
§ 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
9)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.
10)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
11)
§ 28 a 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.§ 32 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.
11a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.
12)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
13)
§ 4 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
14)
§ 7 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa.
15)
§ 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.
16)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.
17)
§ 25 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.
18)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
21)
§ 5 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
22)
§ 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.
23)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.
24)
§ 17 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
25)
§ 5 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
27)
§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
29)
§ 2 ods. 15, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
30)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100.
31)
§ 22 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam.Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100.
32)
§ 2 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
33)
§ 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
34)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z.
35)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 383/1997 Z. z.
36)
§ 52 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.
37)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov, § 4 a 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., § 28 a 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
38)
§ 26 a § 50 až 56 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
39)
§ 50 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
41)
42)
Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
44)
Zákon č. 71/1967 Zb.
45)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.