335/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.11.1998 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

335
ZÁKON
zo 6. novembra 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 482/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
vzniknú dôvody podľa odseku 5.“.
2.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Funkčné obdobie rady je štvorročné a začína sa zvolením členov rady (odsek 1). Prvé zasadnutie rady zvolá predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní od zvolenia členov rady. Na prvom zasadnutí rada zvolí svojho predsedu a podpredsedu.“.
3.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Ak sa člen v priebehu funkčného obdobia vzdá svojho členstva v rade alebo ak je odvolaný (odsek 1), Národná rada Slovenskej republiky zvolí do 60 dní nového člena rady na čas zostávajúci do konca funkčného obdobia.“.
4.
V § 8 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
5.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
㤠15a
Funkčné obdobie členov rady zvolenej podľa doterajších predpisov sa skončí nadobudnutím účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 483/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
vzniknú dôvody podľa odseku 6.“.
2.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Funkčné obdobie rady je štvorročné a začína sa zvolením členov rady (odsek 2). Prvé zasadnutie rady zvolá predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní od zvolenia členov rady. Na prvom zasadnutí rada zvolí svojho predsedu a podpredsedu.“.
3.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Ak sa člen v priebehu funkčného obdobia vzdá svojho členstva v rade alebo ak je odvolaný (odsek 1), Národná rada Slovenskej republiky zvolí do 60 dní nového člena rady na čas zostávajúci do konca funkčného obdobia.“.
4.
V § 7 sa vypúšťa odsek 5.
Odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.
5.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
Funkčné obdobie členov rady zvolených pred účinnosťou tohto zákona sa skončí nadobudnutím účinnosti tohto zákona.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.