334/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.11.1998 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

334
ZÁKON
zo 6. novembra 1998,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 367/1997 Z. z. a zákona č. 333/1998 Z. z. sa mení takto:
V zákone č. 333/1998 Z. z. článok II znie:
„Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1998.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.