331/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.11.1998 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

331
ZÁKON
zo 4. novembra 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis druhej časti znie:
„ZOZNAM VOLIČOV OPRÁVNENÝCH HLASOVAŤ VO VOLEBNOM OKRSKU“.
2.
§ 5 znie:
㤠5
(1)
Zoznamy voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch vyhotovia obce, v Bratislave a v Košiciach mestské časti na základe stáleho zoznamu voličov.3a)
(2)
Zoznam voličov podľa odseku 1 odovzdá obec v dvoch rovnopisoch okrskovým volebným komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
(3)
Okrsková volebná komisia do zoznamu voličov oprávnených hlasovať v jej volebnom okrsku dopíše osobu
a)
na základe rozhodnutia súdu,3b)
b)
ktorá občianskym preukazom preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
„3a)
§ 4 a 5, § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.
3b)
§ 200f Občianskeho súdneho poriadku.“.
3.
§ 6 až 8 sa vypúšťajú.
4.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Volebné obvody
(1)
Pre voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného (mestského) zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov v jednom volebnom obvode; v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové volebné obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec.
(2)
V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný obvod.
(3)
Volebné obvody a počet poslancov v nich podľa odseku 1 alebo odseku 2 určí obecné (mestské) zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb.
(4)
V meste, ktoré sa člení na mestské časti, hranice volebných obvodov nesmú presiahnuť hranice mestských častí.
(5)
Pre voľby starostu obce (primátora) tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod.“.
5.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Voľby do orgánov samosprávy obcí riadi Ústredná volebná komisia. V okresoch riadia voľby okresné volebné komisie, v mestách mestské volebné komisie a v ostatných obciach miestne volebné komisie.“.
6.
V § 11 ods. 8 prvá veta znie:
„(8)
Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách utvára pre Ústrednú volebnú komisiu a okresné volebné komisie odborné (sumarizačné) útvary; pre mestské volebné komisie utvára odborné (sumarizačné) útvary, ak zisťujú výsledky hlasovania z viac ako 50 volebných okrskov.“.
7.
V § 11a ods. 2 písm. d) sa za slová „starosta obce (primátor)“ vkladá slovo „spravidla“.
8.
V § 12 ods. 1 sa slová „v jednej tretine“ nahrádzajú slovami „v jednej pätine“ a vypúšťa sa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
9.
V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Okresná volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak okresná volebná komisia nie je v tomto počte utvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov prednosta okresného úradu.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
10.
V § 13 sa vypúšťa odsek 5.
11.
V § 14 ods. 2 sa slová „zástupcov politických strán“ nahrádzajú slovom „členov“ a slová „prednosta okresného úradu“ sa nahrádzajú slovami „starosta obce (primátor)“.
12.
V § 14a ods. 3 sa slová „prednosta krajského úradu“ nahrádzajú slovom „primátor“.
13.
V § 15 ods. 2 sa slová „zástupcov politických strán“ nahrádzajú slovom „členov“.
14.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok, sa okrsková volebná komisia neutvára; jej úlohy plní miestna volebná komisia.“.
15.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Kandidátne listiny
(1)
Kandidátne listiny pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva podávajú politické strany, a to osobitne za každý volebný obvod, a nezávislí kandidáti.
(2)
Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.
(3)
Kandidátna listina obsahuje
a)
názov politickej strany,
b)
meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom,
c)
meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy; kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom,
d)
meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany.
(4)
Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta.
(5)
Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva.
(6)
Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého obecného (mestského) zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva kandidátnu listinu v rámci koalície, môže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého obecného (mestského) zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície.
(7)
Kandidát pre voľby do toho istého obecného (mestského) zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode.
(8)
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti.
(9)
Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia4a) podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov podľa veľkosti obce je uvedený v prílohe k tomuto zákonu. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Počet obyvateľov obce zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní pred dňom volieb.
(10)
Kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.“.
16.
V § 17 odsek 1 znie:
„(1)
Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,
a)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 3,
b)
ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 8,
c)
ktorý je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo na kandidátnych listinách za viac volebných obvodov, a to na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 8; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
d)
ktorý je nad najvyššie určený počet podľa § 16 ods. 5,
e)
ktorý nemá trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje,
f)
ak chýba alebo je neúplná petícia podľa § 16 ods. 9,
g)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine, ktorá nespĺňa náležitosti podľa tohto zákona.“.
17.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a národnosť“.
18.
V § 18 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
19.
V § 20 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Pre každý volebný obvod sa vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti sú uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka.
(3)
Na hlasovacom lístku sa uvedú kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, veku, povolania a názvu, prípadne skratky politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo sa uvedie, že ide o nezávislého kandidáta, ako aj počet členov obecného (mestského) zastupiteľstva, ktorý má byť v tomto volebnom obvode zvolený.
(4)
Hlasovacie lístky sú označené odtlačkom úradnej pečiatky obce.“.
20.
V § 21 ods. 2 tretia a štvrtá veta znejú:
„Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia4a) podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov podľa veľkosti obce je uvedený v prílohe k tomuto zákonu.“.
21.
V § 21 ods. 3 sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou „nezávislý kandidát pripojí aj čestné vyhlásenie, že nie je členom politickej strany“.
22.
V § 21 ods. 3 sa slová „podľa § 16 ods. 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 16 ods. 8“.
23.
V § 21 odsek 4 znie:
„(4)
Kandidát na funkciu starostu obce (primátora) musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.“.
24.
V § 21 sa vypúšťa odsek 5.
25.
V § 22 ods. 1 písm. b) sa slová „podľa § 16 ods. 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 16 ods. 8“.
26.
V § 26 ods. 1 číslica „18.00“ sa nahrádza číslicou „20.00“.
27.
Za § 26 sa vkladá nový § 27, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27
Informovanie voličov
Obec najneskôr 25 dní pred dňom volieb zašle každému voličovi zapísanému v stálom zozname voličov3a) oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.“.
28.
§ 30 vrátane nadpisu znie:
㤠30
Volebná kampaň
(1)
Časom volebnej kampane podľa tohto zákona sa rozumie obdobie začínajúce 25 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb.
(2)
Vylepovať volebné plagáty počas volebnej kampane možno len na miestach vyhradených obcou a vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich.
(3)
Štyridsaťosem hodín pred začatím volieb a v deň volieb je akákoľvek volebná kampaň zakázaná.
(4)
Členovia volebných komisií a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledku volieb až do podpísania zápisníc o výsledkoch hlasovania.“.
29.
V § 31 odsek 4 znie:
„(4)
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov volič vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore volič vloží do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora). Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora) zakrúžkovaním poradového čísla označí kandidáta, pre ktorého hlasuje.“.
30.
V § 37 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
31.
V § 38 ods. 1 písm. c) sa za slová „má byť“ vkladajú slová „vo volebnom obvode“.
32.
V § 38 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
33.
V § 39 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa text za čiarkou.
34.
V § 39 ods. 3 sa slová „podľa odseku 3 písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 písm. e) a f)“.
35.
Za § 41 sa vkladá nový § 42, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode
(1)
Miestna volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb osobitne pre každý volebný obvod. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2)
V zápisnici miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode sa uvedie
a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
b)
počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
c)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva,
f)
mená kandidátov, ktorí boli zvolení do obecného (mestského) zastupiteľstva,
g)
mená náhradníkov,
h)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce (primátora),
i)
prehľad uznesení, ktoré prijala, a ich stručné odôvodnenie.
(3)
V obciach, v ktorých sa utvoril iba jeden volebný obvod (§ 9 ods. 2), sa zápisnica podľa odseku 1 nevyhotovuje.“.
36.
§ 43 a 44 vrátane nadpisov znejú:
㤠43
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci
(1)
Miestna volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb v obci. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2)
V zápisnici miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci sa uvedie
a)
počet obvodov,
b)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
c)
počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
d)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
e)
počet odovzdaných obálok,
f)
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva,
g)
mená kandidátov, ktorí boli zvolení do obecného (mestského) zastupiteľstva, názov politickej strany, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
h)
mená náhradníkov,
i)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce (primátora),
j)
meno zvoleného starostu obce (primátora), názov politickej strany, ktorá ho navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom,
k)
prehľad uznesení, ktoré prijala, a ich stručné odôvodnenie.
(3)
Po podpísaní oboch rovnopisov zápisníc o výsledku volieb v obci zašle predseda miestnej volebnej komisie jeden rovnopis zápisnice bezodkladne okresnej volebnej komisii. Ostatné volebné spisy odovzdá do úschovy obci.
§ 44
Výsledky volieb
(1)
Za poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode najväčší počet hlasov.
(2)
Ak vo volebnom obvode získajú dvaja alebo viacerí kandidáti tej istej politickej strany rovnaký počet platných hlasov, je zvolený za poslanca kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine príslušnej politickej strany.
(3)
Ak nemožno zistiť, kto je zvolený za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva podľa odseku 2 preto, že ide o kandidátov rôznych politických strán alebo nezávislých kandidátov, miestna volebná komisia určí z nich poslanca žrebom.
(4)
Za starostu obce (primátora) je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby (§ 48).“.
37.
V § 46 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
38.
V § 47 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
39.
V § 51 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťa text za bodkočiarkou.
40.
V § 55 ods. 4 sa za slovo „Člen“ vkladajú slová „miestnej volebnej komisie a“.
41.
Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov znie:
„Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora)
Počet obyvateľov obce Počet podpisov voličov na petícii
do 50 10
51 - 100 20
101 - 500 40
501 - 2 000 100
2 001 - 20 000 200
20 001 - 100 000 400
nad 100 000 600".“.
Čl. II
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 200f ods. 1 sa slová „v zoznamoch voličov alebo v zoznamoch“ nahrádzajú slovami „v stálom zozname voličov alebo v zozname“.
2.
V § 200ga ods. 1 sa slová „nezávislý kandidát do 24 hodín od doručenia“ nahrádzajú slovami „nezávislý kandidát do troch dní odo dňa“.
3.
V § 200ga odsek 2 znie:
„(2)
Účastníkmi konania sú politická strana, politické hnutie alebo nezávislý kandidát, ktorí návrh podali, miestna volebná komisia a kandidát, politická strana, politické hnutie alebo nezávislý kandidát, proti ktorým návrh smeruje.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.