327/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

327
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5, § 19 ods. 4, § 38 ods. 6, § 64 ods. 3, § 80 ods. 2, § 137 ods. 10, § 138 ods. 3 a § 209 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov vydalo
výnos z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
Výnos upravuje podrobnosti o vzdelávaní v základnom colnom kurze a odbornom colnom kurze, o skúšobnom poriadku na zloženie nižšej colnej skúšky a odbornej colnej skúšky, o služobnej rovnošate, jej nosení a prípady výkonu štátnej služby v občianskom odeve, podrobnosti o zaraďovaní do záloh, o nariaďovaní služobnej pohotovosti, katalóg činností na zaradenie jednotlivých funkcií do platových tried v súlade s charakteristikami platových tried, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, vysielaní na preventívnu rehabilitáciu, riadení preventívnej rehabilitácie a o rozsahu výkonu práce počas preventívnej rehabilitácie, činnosti zakázané všetkým colníčkam, tehotným colníčkam a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a podrobnosti o spôsobe výpočtu základu pre výpočet dávok výsluhového zabezpečenia vo veciach služobného pomeru colníkov.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 11/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.