319/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.10.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

319
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 15. októbra 1998
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Ľubomíra Dobríka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 22. septembra 1998 prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 písm. a)c) Ústavy Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu ustanovenia § 83 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8 uverejneného pod č. 209/1992 Zb. v spojení s čl. 11, čl. 1, čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 3, čl. 46 ods. 2 v spojení s čl. 19 ods. 1 a 2čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a takto
rozhodol:
1.
Ustanovenie § 83 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v časti „vyššia ako 2 000 Sk“, v časti „na čas dlhší ako šesť mesiacov“ a v časti „ktorej hodnota presahuje 2 000 Sk“ nie je v súlade s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8 uverejneného pod č. 209/1992 Zb. v spojení s čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
2.
Ustanovenie § 83 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v časti „vyššia ako 2 000 Sk“, v časti „na čas dlhší ako šesť mesiacov“ a v časti „ktorej hodnota presahuje 2 000 Sk“ nie je v súlade s čl. 46 ods. 2 v spojení s čl. 1, čl. 12 ods. 1 a s čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
3.
Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.
Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ustanovenie § 83 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch stráca účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie citované ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.