318/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.10.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

318
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 15. októbra 1998
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka, JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Ľubomíra Dobríka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Richarda Rapanta a JUDr. Tibora Šafárika na verejnom zasadnutí 14. októbra 1998 prerokoval návrh skupiny 35 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa listiny navrhovateľov zastúpenej Ing. JUDr. Ivanom Šimkom, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, proti Národnej rade Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. Petrom Kuklišom, riaditeľom legislatívno-právneho odboru Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, o vyslovenie nesúladu čl. I bodu 5, t. j. § 9 ods. 4, 5 a 6; bodu 11, t. j. § 14 ods. 2 a § 14a ods. 3, § 16 ods. 3 písm. b) vety za bodkočiarkou,odseku 4 vety za bodkočiarkou, odseku 5 vety za bodkočiarkou, odseku 8, § 17 ods. 4, § 18 ods. 2; bodu 13, t. j. § 20 ods. 3 štvrtej vety; bodu 14, t. j. § 21 ods. 4; bodu 15, t. j. § 22 ods. 2; bodu 20, t. j. § 30 ods. 2 a 3; bodu 22, t. j. § 31 ods. 4 šiestej vety; bodu 29, t. j. § 38 ods. 2; bodu 30, t. j. § 39 ods. 2 písm. e) vety za čiarkou; bodu 36, t. j. § 43 ods. 2 písm. f) vety za bodkočiarkou; bodu 37, t. j. § 43 ods. 2 písm. g) vety za bodkočiarkou; bodu 40, t. j. § 44 ods. 4; bodu 42, t. j. § 46 ods. 3 písm. e); bodu 45, t. j. § 47 ods. 3 písm. d) a bodu 48, t. j. § 51 ods. 1 prvej vety v časti za bodkočiarkou zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. IV bodu 2, t. j. § 200ga ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1, čl. 12 ods. 2 a 3, čl. 26 ods. 1 a 4, čl. 30 ods. 1 a 4, čl. 31, čl. 33, čl. 48 ods. 2 a čl. 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a 15. októbra 1998 takto
rozhodol:
1.
Ustanovenia § 9 ods. 4, 5 a 6, § 16 ods. 3 písm. b) vety za bodkočiarkou,odseku 4 vety za bodkočiarkou, odseku 5 vety za bodkočiarkou, § 18 ods. 2, § 20 ods. 3 štvrtej vety, § 31 ods. 4 šiestej vety, § 38 ods. 2, § 39 ods. 2 písm. e) vety za čiarkou, § 43 ods. 2 písm. f) vety za bodkočiarkou, písmena g) vety za bodkočiarkou, § 44 ods. 4, § 46 ods. 3 písm. e), § 47 ods. 3 písm. d) a § 51 ods. 1 prvej vety v časti za bodkočiarkou zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sú v súlade s čl. 30 ods. 4 a čl. 31 Ústavy Slovenskej republiky.
2.
Ustanovenia § 16 ods. 8 a § 21 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sú v súlade s čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
3.
Ustanovenie § 30 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je v súlade s čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
4.
Ustanovenie § 200ga ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je v súlade s čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
5.
Návrh navrhovateľov o súlade ustanovenia § 30 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 26 ods. 1, 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky sa zamieta.
6.
Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.
Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú účinnosť ustanovenia § 9 ods. 4, 5 a 6, § 16 ods. 3 písm. b) vety za bodkočiarkou, odseku 4 vety za bodkočiarkou, odseku 5 vety za bodkočiarkou, § 18 ods. 2, § 20 ods. 3 štvrtej vety, § 31 ods. 4 šiestej vety, § 38 ods. 2, § 39 ods. 2 písm. e) vety za čiarkou, § 43 ods. 2 písm. f) vety za bodkočiarkou, písmena g) vety za bodkočiarkou, § 44 ods. 4, § 46 ods. 3 písm. e), § 47 ods. 3 písm. d) a § 51 ods. 1 prvej vety v časti za bodkočiarkou, § 16 ods. 8, § 21 ods. 4, § 30 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenie § 200ga ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.