315/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.10.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

315
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 150 ods. 2 a § 167 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa § 23 ods. 1 Zákonníka práce po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
výnos z 22. mája 1998 č. 647/M-1998, ktorým sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým.
Výnos v prílohe č. 1 určuje práce a pracoviská, ktoré sú zakázané všetkým ženám, tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode u zamestnávateľov v odboroch pôsobnosti ministerstva a v prílohe č. 2 určuje práce a pracoviská, ktoré sú zakázané mladistvým.
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 1998.
Výnos sa uverejní v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 6/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.