314/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

314
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 6. októbra 1998
o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:
Obstarávanie a správa materiálu
§ 2
Materiál civilnej ochrany1) (ďalej len „materiál") uvedený v prílohe č. 1 obstaráva2) a spravuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
§ 2a
(1)
Obvodný úrad na základe výsledkov analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí môže v súlade s písomnou zmluvou a len na účely civilnej ochrany prenechať materiál okrem prístrojov na monitorovanie radiačnej situácie a zariadení a prostriedkov na zabezpečenie hlásnej a informačnej služby do výpožičky4) právnickej osobe vrátane obce alebo fyzickej osobe. Prednostne ho prenecháva právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktoré zriaďujú jednotky pre potrebu územia.
(2)
Prístroje na monitorovanie radiačnej situácie a zariadenia a prostriedky na zabezpečenie hlásnej a informačnej služby prenecháva ministerstvo v súlade s písomnou zmluvou do výpožičky4) obvodnému úradu.
(3)
S neupotrebiteľným materiálom sa nakladá spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.5a)
§ 3
Evidencia materiálu
(1)
Materiál sa eviduje podľa všeobecných predpisov o účtovníctve.6)
(2)
Správca materiálu vedie evidenciu toho materiálu, ktorý má v správe alebo v spoločnej správe s iným správcom.
(3)
Evidencia materiálu sa vedie na osobitnom podsúvahovom účte. Analytická evidencia sa vedie v jednotkách množstva a člení sa podľa druhu materiálu a miesta jeho uloženia.
(4)
Skutočný stav materiálu sa zisťuje každoročne inventarizáciou podľa osobitného predpisu7) a podľa pokynov ministerstva. Inventarizácia sa vykonáva so stavom k 31. decembru.
Skladovanie, použitie, ošetrovanie a označenie materiálu
§ 4
(1)
Materiál sa skladuje v sklade civilnej ochrany (ďalej len „sklad“), ktorý je určený na jeho skladovanie a ktorý na tento účel
a)
je vybavený na zabezpečenie jeho skladovania, ochrany, prehliadok, ošetrovania a výdaja,
b)
je vybavený núdzovým osvetlením, ktoré nevyužíva otvorený plameň,
c)
je vybavený teplomerom a vlhkomerom na sledovanie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu,
d)
zabezpečuje vnútornú teplotu od 10 °C do 25 °C a zabraňuje jej náhlym zmenám,
e)
zabezpečuje relatívnu vlhkosť vzduchu 65 % a jej výkyvy v oboch smeroch do 15 %,
f)
umožňuje vetranie bez vytvárania prievanu a vnikania prachu,
g)
má okenné tabule natreté červenou alebo oranžovou farbou tlmiacou vnikanie slnečného svetla,
h)
umožňuje uloženie materiálu najmenej 100 cm od vykurovacích telies a jeho ochranu pred sálavým teplom,
i)
umožňuje skladovanie materiálu bez kontaktu so stenami a stropom a vo vzdialenosti minimálne 20 cm od podlahy,
j)
je zabezpečený proti vniknutiu neoprávnených osôb,
k)
je zabezpečený účinným protipožiarnym zariadením,
l)
poskytuje vhodné podmienky na manipuláciu, prehliadky a ošetrovanie materiálu a umožňuje jeho rozloženie tak, aby bola dosiahnutá úplnosť súprav a prehľad o jeho druhoch, množstve a veľkostiach,
m)
je označený medzinárodným rozoznávacím znakom civilnej ochrany.8)
(2)
V sklade nemožno
a)
skladovať organické rozpúšťadlá, pohonné látky a mastivá, dezinfekčné prostriedky, anorganické kyseliny, alkalické hydroxidy alebo iné agresívne látky,
b)
prevádzkovať elektrické stroje alebo zariadenia, pri ktorých činnosti vzniká iskrením ozón.
(3)
V sklade sa vedie
a)
záznam o vstupe osôb do skladu,
b)
záznam výsledkov sledovania teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu,
c)
záznam o použití náhradných kľúčov,
d)
záznam o výsledkoch kontrol,
e)
záznam o vykonanej práci v sklade,
f)
evidencia skladovaného materiálu.
(4)
Záznamy uvedené v odseku 3 písm. a) až e) sa vedú v evidovanom zošite; evidencia skladovaného materiálu sa vedie na závesných štítkoch a skladových kartách.
(5)
Náhradné kľúče od skladu sa ukladajú tak, aby v prípade potreby a v prípade neprítomnosti osoby, ktorá má uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti za materiál, bolo možné otvoriť sklad komisiou.
(6)
Spôsob skladovania jednotlivých druhov materiálu je uvedený v prílohe č. 2.
§ 5
(1)
Materiál sa používa pri mimoriadnej udalosti a počas mimoriadnej situácie na účely ochrany života, zdravia a majetku osôb.
(2)
Prostriedky individuálnej ochrany sa vydávajú bezodplatne všetkým obyvateľom Slovenskej republiky spravidla za brannej pohotovosti štátu.
(3)
Pri príprave na civilnú ochranu sa používa materiál najstarších ročníkov výroby a v množstve, ktoré neprekročí 10 % z celkových zásob. Použitie materiálu pri príprave na civilnú ochranu povoľuje obvodný úrad.
(4)
Filtre ochranných masiek používané pri príprave na civilnú ochranu sa označujú farebným, spravidla červeným pruhom, evidujú sa a skladujú oddelene od ostatného materiálu.
(5)
Materiál určený na monitorovanie radiačnej situácie a pre informačný systém civilnej ochrany9) sa po obstaraní spravidla neukladá do skladu, ale inštaluje sa na vopred určené miesta na účely zabezpečenia monitorovania, hlásnej a informačnej služby.
(6)
Spôsob ošetrovania materiálu je uvedený v prílohe č. 3.
(7)
Materiál, ktorý sa označuje medzinárodným rozoznávacím znakom civilnej ochrany, je uvedený v prílohe č. 1.
§ 6
Skúšky a opravy materiálu
(1)
Skúšky a opravy materiálu zabezpečuje ministerstvo.
(2)
Skúšky materiálu a vyhodnocovanie zistených hodnôt sa vykonávajú podľa technických podmienok určených výrobcom pre každý druh materiálu.
(3)
Organizáciu sústreďovania materiálu na vykonanie skúšok a opráv, ako aj odsunu opraveného materiálu zabezpečujú v okruhu svojej pôsobnosti obvodné úrady podľa pokynov ministerstva.
(4)
Požiadavky na vykonanie mimoriadnych skúšok a opráv materiálu predkladajú obce, právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom príslušného obvodného úradu, ktorý ich uplatňuje na ministerstve.
§ 7
Kontrola skladovania materiálu
(1)
Podmienky skladovania a stav skladovaného materiálu sa zisťujú kontrolou.10)
(2)
Kontrola sa vykonáva prednostne v skladoch obcí alebo iných právnických osôb, alebo fyzických osôb,
a)
ktoré boli postihnuté mimoriadnou udalosťou,
b)
z ktorých bol skladovaný materiál použitý pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach,
c)
ktoré sa stali objektom trestnej činnosti,
d)
v ktorých nebol zistený skutočný stav materiálu vykonaním každoročnej inventarizácie podľa stavu k 31. decembru,
e)
v ktorých je skladovaný materiál v účtovnej hodnote nad 100 000 Sk.
(3)
Kontrola skladov neuvedených v odseku 2 sa vykonáva najmenej raz za päť rokov.
§ 8
Škody na materiáli
(1)
So zamestnancom, ktorý sa stará o materiál, sa uzatvára dohoda o hmotnej zodpovednosti.
(2)
Príjmy z náhrady škôd na materiáli sú príjmami štátneho rozpočtu a sústreďujú sa oddelene na osobitnom účte ministerstva.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 1998.13)
Gustáv Krajči v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 314/1998 Z. z.
MATERIÁL CIVILNEJ OCHRANY
1.
PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA A SÚVISIACI MATERIÁL
detský ochranný vak
detská kazajka
lícnica detskej ochrannej masky
lícnica ochrannej masky
malý ochranný filter
textilná kapsa na ochrannú masku
prepravné obaly
opravárska súprava
meradlo na meranie veľkosti ochrannej masky
2.
MATERIÁL NA PLNENIE ÚLOH JEDNOTKAMI CIVILNEJ OCHRANY
a)
prostriedky individuálnej ochrany príslušníkov jednotiek civilnej ochrany
lícnica ochrannej masky
malý ochranný filter
kombinovaný ochranný filter
dýchací prístroj
izolačný prístroj
špeciálny ochranný odev vodotesný
špeciálny ochranný odev plynotesný-pretlakový
prostriedky na ochranu zdravia pred účinkami zbraní hromadného ničenia
prostriedky osobnej operatívnej a diagnostickej dozimetrie
b)
dozimetrické prístroje
intenzimeter
rádiometer
hlásič úrovne radiácie
signalizátor rádioaktívnych látok
c)
prístroje na monitorovanie radiačnej situácie
radiačný monitor
vyhodnocovacia jednotka
d)
prístroje chemickej kontroly
prenosné chemické laboratórium
chemický preukazník
preukazníkové trubičky
detektor nebezpečných látok
roztoky, činidlá a materiál na preukazovanie prítomnosti nebezpečných látok
e)
prostriedky na dekontamináciu
ručné rozmetávadlo na chlórové vápno
rozstrekovač
mobilná technika a materiál na dekontamináciu
f)
prostriedky na poskytnutie prvej pomoci
zdravotnícka kapsa
zdravotnícke nosidlá
ručný kriesiaci prístroj
g)
telekomunikačné prostriedky
rádiostanica VKV
nabíjač zdrojov rádiostanice
mobilná technika na zabezpečenie spojenia
h)
prostriedky na zabezpečenie funkčnosti ochranných stavieb
jemný prachový filter
kolektívny filter
filter pohlcovač
rádiosignalizačné zariadenie na lokalizáciu miesta zavaleného úkrytu
rádiosignalizačné zariadenie na vyhľadávanie signálu miesta zavaleného úkrytu
pohlcovač P-1 k filtroventilačnému zariadeniu
predfilter
regeneračná patróna
filtroventilačné zariadenie (neplatí pre odolné a plynotesné ochranné stavby)
filtračná jednotka
mobilná technika na zabezpečenie funkčnosti ochranných stavieb
i)
prostriedky preukazovania príslušnosti k civilnej ochrane
rukávová páska civilnej ochrany
vesta civilnej ochrany
medzinárodný rozoznávací znak civilnej ochrany
j)
prostriedky na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie
prístroj na zisťovanie prízemnej meteorologickej situácie
k)
prostriedky na zabezpečenie núdzového stravovania
poľná kuchyňa vrátane príslušenstva
stan vrátane príslušenstva
zariadenia a mobilná technika na prípravu a prepravu pitnej vody vrátane príslušenstva
3.
ZARIADENIA A PROSTRIEDKY NA ZABEZPEČENIE HLÁSNEJ A INFORMAČNEJ SLUŽBY
a)
technické zariadenia
elektromotorická siréna
elektronická siréna
ručná siréna
súprava mobilného varovacieho a vyrozumievacieho centra
súprava stacionárneho varovacieho a vyrozumievacieho centra
súprava informačného strediska
koncentrátor siete sirén
špeciálne hardvérové zariadenia
b)
programové prostriedky
na zisťovanie a zber radiačných dát grafického, informačného a geodátového systému
na zabezpečenie varovania a vyrozumenia
na zisťovanie meteorologickej situácie
4.
PROSTRIEDKY NA ZABEZPEČENIE EVIDENCIE, SERVISNEJ A OPRAVÁRENSKEJ ČINNOSTI
softvér na evidenciu materiálu
skúšobné zariadenia na vykonávanie skúšok materiálu
opravárenské zariadenia na vykonávanie opráv materiálu
náhradné diely k materiálu
Príloha č. 2 k vyhláške č. 314/1998 Z. z.
SPÔSOB SKLADOVANIA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV MATERIÁLU
1.
Prostriedky individuálnej ochrany sa skladujú v pôvodných obaloch, pričom detské ochranné vaky a detské ochranné kazajky sa skladujú maximálne v piatich vrstvách na sebe.
2.
Ak skladovanie prostriedkov individuálnej ochrany nie je možné v pôvodných obaloch, skladujú sa
a)
ochranné masky skompletizované v kapsách uložených kolmo v regáloch v jednej vrstve,
b)
detské ochranné vaky a detské ochranné kazajky rozvešané na regáloch a chránené proti prachu prekrytím fóliou.
3.
Kompletizáciou ochranných masiek sa rozumie uloženie lícnice ochrannej masky zabalenej alebo zatavenej do polyetylénového vrecka a ochranného filtra v obale a uzavretého viečkom a zátkou do kapsy.
4.
Zdravotnícke prostriedky jednotlivca sa skladujú tak, aby farebná bodka na ich obale smerovala hore.
5.
Kombinézy ochranných odevov sa skladujú zavesené na ramienkach spoločne s prezuvkami, pričom nosič ramienok sa prikrýva fóliou.
6.
Prístroje sa skladujú v pôvodných obaloch s vyňatými napájacími zdrojmi.
7.
Ostatné druhy materiálu sa skladujú tak, ako určil ich výrobca.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 314/1998 Z. z.
SPÔSOB OŠETROVANIA MATERIÁLU
1.
Ošetrovanie detských ochranných vakov, detských ochranných kazajok a lícnic ochranných masiek sa vykonáva umytím ich gumovej alebo pogumovanej časti v teplej vode mydlom alebo saponátom, mäkkou handričkou alebo hubou. Difúzny filter detského ochranného vaku je pritom potrebné chrániť pred vlhkom. Po umytí sa detské ochranné vaky, detské ochranné kazajky a lícnice ochranných masiek osušia alebo nechajú voľne vyschnúť. Potom sa ich vnútorné časti dezinfikujú roztokom ajatínu, liehu alebo formaldehydu v odporúčanom zriedení a poprášia mastencom proti zlepeniu. Pri nasadzovaní kupónového krúžku na lícnicu ochrannej masky je potrebné dbať na to, aby jeho vonkajší okraj prekryl hranu bakelitovej ventilovej komory.
2.
Ošetrovanie prostriedkov ochrany povrchu tela sa vykonáva ich umytím mydlom alebo saponátovým roztokom, osušením a poprášením mastencom, pričom rukavice a prezuvky sa poprašujú mastencom aj z vnútornej strany.
3.
Zdroje NiCd 4000 sa dobíjajú v pravidelných dvojmesačných cykloch stanoveným nabíjacím zariadením.
4.
Ošetrovanie ostatných druhov materiálu sa vykonáva v súlade s návodom na použitie prístrojov a techniky.
1)
§ 3 ods. 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).
2)
Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
5)
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.
6)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
9)
Napríklad § 3 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z., vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
13)
Týmto dňom stráca platnosť predpis Hospodárenie s materiálom u nevojenskej časti civilnej obrany ČSFR (CO-21-1/s a CO-21-1/č), vydaný Ministerstvom národnej obrany Československej socialistickej republiky v roku 1982, a Smernice pre zabezpečenie obyvateľstva prostriedkami individuálnej protichemickej ochrany (CO-2-4/s a CO-2-4/č), vydané Ministerstvom národnej obrany Československej socialistickej republiky v roku 1981.