Predpis bol zrušený predpisom 470/2001 Z. z.

310/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1998 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

310
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 25. septembra 1998,
ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 328/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1998
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 328/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1998, sa dopĺňa takto:
Krátkodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, uvedené v prílohe č. 1, Krátkodobé štatistické zisťovania u obyvateľstva organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, uvedené v prílohe č. 2 a Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané inými ústrednými orgánmi Slovenskej republiky, uvedené v prílohe č. 5 sa dopĺňajú v rozsahu uvedenom v prílohe tohto opatrenia.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Štefan Condík v. r.
Príloha k opatreniu č. 310/1998 Z. z.
ÚPRAVY prílohy č. 1 k opatreniu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 328/1997 Z. z.
1.
V Prehľade zisťovaní sa za bod 65 na konci pripája bod 66 vrátane nadpisu, ktorý znie:
„66.
Súpis-98 Súpis hospodárskych zvierat, ovocných stromov a kríkov k 30. 11. 1998“.
2.
V Charakteristikách zisťovaní sa za bod 65 na konci pripája bod 66, ktorý znie:
„66.
Názov zisťovania: Súpis hospodárskych zvierat, ovocných stromov a kríkov k 30. 11. 1998
Značka štatistického formulára: Súpis-98
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať aktuálne informácie týkajúce sa počtu hospodárskych zvierat, ovocných stromov a kríkov u súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR). Získané údaje budú podkladom na spresňovanie registra fariem, pri tvorbe výberových súborov a pri dopočtoch za súkromný sektor.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu hospodárskych zvierat v kusoch podľa jednotlivých druhov, počtu ovocných stromov a kríkov v kusoch podľa jednotlivých druhov a výmery poľnohospodárskej pôdy podľa vybraných druhov pozemkov v hektároch.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám podľa § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (vydané osvedčenie na podnikanie v poľnohospodárstve pre SHR a iné).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: nepravidelná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. decembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR v spolupráci s obecnými úradmi, mestskými úradmi a miestnymi úradmi.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.“.
ÚPRAVY prílohy č. 2 k opatreniu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 328/1997 Z. z.
1.
V Prehľade zisťovaní sa za bod 3 na konci pripája bod 4 vrátane nadpisu, ktorý znie:
„4.
Súpis-98 Súpis hospodárskych zvierat, ovocných stromov a kríkov k 30. 11. 1998“.
2.
V Charakteristikách zisťovaní sa za bod 3 na konci pripája bod 4, ktorý znie:
„4.
Názov zisťovania: Súpis hospodárskych zvierat, ovocných stromov a kríkov k 30. 11. 1998
Značka štatistického formulára: Súpis-98
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať aktuálne informácie týkajúce sa počtu hospodárskych zvierat, ovocných stromov a kríkov u obyvateľstva (samozásobiteľov). Získané údaje budú podkladom na spresňovanie registra fariem a pri dopočtoch za súkromný sektor.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu hospodárskych zvierat v kusoch podľa jednotlivých druhov, počtu ovocných stromov a kríkov v kusoch podľa jednotlivých druhov a výmery poľnohospodárskej pôdy podľa vybraných druhov pozemkov v hektároch.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám podľa § 2 a 13 zákona SNR č. 45/1993 Zb. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (trvale obývané byty v rodinných domoch).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: nepravidelná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. decembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR v spolupráci s obecnými úradmi, mestskými úradmi a miestnymi úradmi.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR.“.
ÚPRAVY prílohy č. 5 k opatreniu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 328/1997 Z. z.
1.
V Prehľade zisťovaní sa za bod 169 na konci pripájajú body 170, 171 a 172 vrátane nadpisu, ktoré znejú:
„MINISTERSTVO VÝSTAVBY A VEREJNÝCH PRÁC SR
170.
BF (MVVP SR) 1-01 Ročný výkaz o vlastníctve bytového fondu
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
171.
ZOO (MŽP SR) 4-01 Ročný výkaz o zoologickej záhrade
ÚRAD PRE STRATÉGIU ROZVOJA SPOLOČNOSTI, VEDY A TECHNIKY SR
172.
VVP (ÚSRSVT SR) 1-01 Ročný výkaz o vedecko-výskumnom potenciáli“.
2.
V Charakteristikách zisťovaní sa za bod 169 na konci pripájajú body 170, 171 a 172, ktoré znejú:
„170.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o vlastníctve bytového fondu
Značka štatistického formulára: BF (MVVP SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o vlastníckej štruktúre bytov. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby rozhodovania MVVP SR a pre potreby ostatných ústredných orgánov Slovenskej republiky.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu bytov vo vlastníctve právnických osôb a fyzických osôb v členení na jednoizbové byty a garsónky, dvoj-, troj-, štvor-, päť- a viacizbové byty.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Mestské úrady, obecné úrady a bytové družstvá s počtom obyvateľov nad dvetisíc.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo výstavby a verejných prác SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Stavebné informačné centrum SR.
171.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o zoologickej záhrade
Značka štatistického formulára: ZOO (MŽP SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie o činnosti zoologických záhrad pre potreby kontroly, na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a návštevníkov zoologických záhrad (ZOO), kultúrno-výchovných akcií a účasti na nich, počtu zvierat a živočíchov, počtu rehabilitovaných živočíchov, počtu zrehabilitovaných živočíchov vypustených do prírody, počtu zamestnancov zoologických záhrad, celkových neinvestičných nákladov, celkových výnosov a investícií a ďalšie ukazovatele týkajúce sa celkového hospodárenia.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR, samosprávne orgány a súkromné osoby.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 1. 2. nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo životného prostredia SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Zoologická záhrada Bojnice.
172.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o vedeckovýskumnom potenciáli
Značka štatistického formulára: VVP (ÚSRSVT SR) 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom zisťovania je získať informácie pre Celoštátny informačný systém vedeckovýskumného potenciálu SR a jeho využiteľnosť, vytvorený na základe uznesenia vlády SR č. 576/1997 bod B.3 a schválený uznesením vlády SR č. 593/1998 z 3. 9. 1998.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dopĺňajúce ukazovatele o vedeckovýskumnom potenciáli týkajúce sa štruktúry kapacít výskumu a vývoja (VV) podľa vecného zamerania a podľa druhu VV činností, štruktúry realizačných výstupov VV, medzinárodných vedeckotechnických kontaktov a spolupráce, ukazovatele hospodárenia a úrovne laboratórneho vybavenia organizácie VV.
c)
Okruh spravodajských jednotiek
Všetky spravodajské jednotky, ktoré sa zaoberajú výskumnou a vývojovou činnosťou.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročná.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. 2. nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR.
Orgán zabezpečujúci spracovanie: Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR.“.