298/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

298
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
opatrenie zo 14. septembra 1998 č. R-3/1998, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa určujú diferencované maximálne ceny obchodného výkonu veľkodistribútorov liekov a lekární. Súčasne sa upravuje postup uplatňovania cien obchodného výkonu veľkodistribútorov liekov a zdravotníckych pomôcok, lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.