297/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

297
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 17 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
opatrenie z 27. augusta 1998 č. 9/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je bankou, a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu.
Týmto opatrením sa novo ustanovujú a spresňujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je bankou, a podmienky na udelenie tohto súhlasu.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 1996 č. 6, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je bankou, a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu (oznámenie č. 173/1996 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 15/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.