292/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

292
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.
výnos zo 17. septembra 1998 č. 1819/98-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá 29. júna 1995 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy a Asociáciou štátnych podnikov NAD a SAD Západoslovenského regiónu, Dodatok č. 1 zo dňa 11. júla 1996 a Dodatok č. 2 zo dňa 3. decembra 1997 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 11/1998.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Nezávislom odborovom zväze verejnej cestnej dopravy a v Asociácii štátnych podnikov NAD a SAD Západoslovenského regiónu.