284/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.09.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

284
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
Týmto výnosom sa ustanovujú:
1.
mikrobiologické požiadavky na potraviny, kozmetické prostriedky a obaly na ich balenie,
2.
požiadavky na predmety prichádzajúce do styku s potravinami, tabakovými výrobkami a kozmetickými prostriedkami,
3.
požiadavky na ošetrovanie potravín ionizujúcim žiarením,
4.
požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely,
5.
zásady správnej výrobnej praxe potravín.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 21/1998 a vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12 – 14/1998 (pod č. 18) a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.