277/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.09.1998 do 31.12.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

277
ZÁKON
z 25. augusta 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „toto ustanovenie sa nevzťahuje na poslanca, ktorý bol znovu zvolený v nasledujúcom volebnom období.“.
2.
Doterajšie znenie § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Peňažné nároky podľa odseku 1, ak k zániku mandátu došlo smrťou poslanca, sa vyplatia postupne priamo jeho manželke, deťom a rodičom, ak s ním žili v čase jeho smrti v spoločnej domácnosti; predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto osôb.“.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Poslancovi patria technické prostriedky potrebné na výkon jeho mandátu v rozsahu a za podmienok ustanovených uznesením národnej rady; po skončení volebného obdobia mu zostávajú.“.
5.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
㤠28a
Poslanec a poslanec, ktorý po skončení volebného obdobia odíde do dôchodku, má právo na užívanie účelových zariadení kancelárie národnej rady podľa ich kapacitných možností.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.