Predpis bol zrušený predpisom 478/2002 Z. z.

273/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.08.1998 do 31.08.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

273
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 18. augusta 1998
o úhradách za sprístupnenie informácií o životnom prostredí
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 7 zákona č. 171/1998 Z. z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o spôsobe určenia úhrady za sprístupnenie informácie o životnom prostredí (ďalej len „úhrada“)1) a o jej uhrádzaní.
§ 2
(1)
Úhrada sa určí ako súčet
a)
materiálových nákladov vynaložených na sprístupnenie informácie o životnom prostredí2) (ďalej len „materiálové náklady“),
b)
mzdových nákladov zamestnancov príslušného orgánu alebo organizácie,3) ktorí informáciu o životnom prostredí sprístupňujú (ďalej len „poskytovateľ informácie“), za čas potrebný na sprístupnenie informácie,
c)
nákladov na obal a poštovné.
(2)
Úhrada sa vypočíta podľa vzorca
N = M + Mz . t + P,
v ktorom
„N“ je úhrada za sprístupnenie informácie v slovenských korunách,
„M“ sú materiálové náklady,
„Mz“ sú mzdové náklady,
„t“ je čas potrebný na sprístupnenie informácie,
„P“ sú náklady na obal a poštovné.
(3)
Materiálové náklady sa určia takto:
a)
za jednu stranu čiernobielej fotokópie alebo výtlačku z počítača
formátu A4 2 Sk,
formátu A3 4 Sk,
b)
za fotokópiu alebo výtlačok z počítača iného formátu, ako je uvedený v písmene a), alebo za farebnú fotokópiu alebo za fotokópiu na iných médiách, ako je biely papier 80-120 g/m2, v sume skutočných nákladov vynaložených na reprodukciu,
c)
za kópiu zvukového záznamu, videozáznamu, na diskete, na kazete alebo na inom hmotnom nosiči reprodukovateľnom technickými prostriedkami v sume skutočných nákladov na reprodukciu vrátane obstarávacej ceny nosiča informácie.
(4)
Mzdové náklady sú 60 Sk za každú aj začatú hodinu práce.
(5)
Náklady na obal a poštovné sa započítavajú v skutočnej sume.
§ 3
(1)
Úhradu zaplatí žiadateľ poskytovateľovi informácie, a to v hotovosti do pokladne poskytovateľa informácie alebo poštovou poukážkou na jeho účet v banke, alebo prevodom z účtu v banke.
(2)
Poskytovateľ informácie môže požadovať zaplatenie úhrady vopred,4) najmä ak
a)
jej výška určená podľa § 2 presahuje 500 Sk,
b)
žiadateľ nezaplatil úplne alebo sčasti úhradu za predchádzajúce sprístupnenie informácie o životnom prostredí alebo tak urobil až na základe urgencie, alebo iným obdobným spôsobom sťažoval činnosť poskytovateľa informácie,
c)
to poskytovateľ informácie vzhľadom na zamedzenie komplikáciám spojeným s platením úhrady alebo jej vymáhaním považuje za potrebné, najmä ak sa žiadosť o sprístupnenie informácie týka informácie o životnom prostredí, ktorá je súčasťou neukončeného materiálu, alebo informácia sa má sprístupniť formou nahliadnutia do materiálu, alebo sú pochybnosti o presnosti alebo úplnosti adresy žiadateľa.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Zlocha v. r.
1)
§ 13 zákona č. 171/1998 Z. z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí.
2)
§ 2 zákona č. 171/1998 Z. z.
3)
§ 4 zákona č. 171/1998 Z. z.
4)