263/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

263
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júna 1998,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj
Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 229/1997 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj. Priestorové vymedzenie tohto veľkého územného celku je znázornené v prílohe č. 1.
(2)
Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využívania určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj a sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Dokumentácia schváleného územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj je uložená a možno do nej nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, na Okresnom úrade v Brezne, na Okresnom úrade v Detve, na Okresnom úrade v Krupine, na Okresnom úrade v Lučenci, na Okresnom úrade v Poltári, na Okresnom úrade v Revúcej, na Okresnom úrade v Rimavskej Sobote, na Okresnom úrade vo Veľkom Krtíši, na Okresnom úrade vo Zvolene, na Okresnom úrade v Žarnovici a na Okresnom úrade v Žiari nad Hronom.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 263/1998 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 263/1998 Z. z.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA
I.
Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
1.
V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1
vytvárať podmienky na prioritný funkčný a priestorový rozvoj centier osídlenia podľa ich hierarchizácie,
1.2
podporovať intenzívne využívanie prirodzených predpokladov sídel lokalizovaných v priestoroch sídelných rozvojových osí a komunikačno-sídelných rozvojových osí,
1.3
rozvíjať banskobystricko-zvolenské ťažisko osídlenia s priestorom Stredoslovenského regionálneho centra ako jedného zo štyroch metropolitných centier Slovenska ako ťažisko osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu,
1.4
podporovať rozvoj ťažísk osídlenia nadregionálneho až celoštátneho významu: lučenecko-rimavskosobotské, zvolensko-detvianske a žiarsko-žarnovické ťažisko osídlenia,
1.5
rozvíjať ťažiská osídlenia regionálneho a lokálneho významu: breznianske, revúcko-jelšavské, hnúštiansko-tisovecké, lučenecko-poltárske, lučenecko-fiľakovské, veľkokrtíšsko-modrokamenské a žarnovicko-novobanské osídlenie,
1.6
vytvárať územno-technické podmienky na rozvoj osídlenia v priestoroch hlavných sídelných rozvojových osí:
1.6.1
pohronskej (Levice – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Brezno s predĺžením na Horehronie),
1.6.2
zvolensko-juhoslovenskej (Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Tornaľa – Rožňava),
1.7
vytvárať územno-technické podmienky na rozvoj osídlenia v priestoroch komunikačno-sídelných rozvojových osí:
1.7.1
juhoslovenskej (Nové Zámky – Želiezovce – Šahy – Veľký Krtíš – Lučenec),
1.7.2
horehronskej (Telgárt – Vernár s predĺžením na Poprad),
1.7.3
krupinskej (Zvolen – Krupina – Šahy – hranica Maďarskej republiky),
1.7.4
žiarsko-prievidzskej a banskobystricko-turčianskej,
1.8
rozvíjať sídelné centrá nadregionálneho až celoštátneho významu: Žiar nad Hronom, Lučenec, Rimavská Sobota a Brezno s komplexnou vybavenosťou a nadregionálnou pôsobnosťou,
1.9
rozvíjať sídelné centrá regionálneho významu: Banská Štiavnica, Krupina, Detva, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca a Žarnovica s vybavenosťou zodpovedajúcou pôsobnosti v priestore ich regiónu,
1.10
podporovať rozvoj ostatných miest ako lokálnych centier osídlenia,
1.11
podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvorenia rovnocenných životných podmienok obyvateľov,
1.12
vytvárať podmienky na zachovanie rozptýleného osídlenia ako rovnocenného typu charakteristickej sídelnej štruktúry,
1.13
rešpektovať v ďalšom rozvoji územie Vojenského výcvikového priestoru Lešť podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri novej výstavbe zachovať jestvujúce vojenské objekty vrátane ochranných pásiem; ďalšie stupne územnoplánovacej dokumentácie konzultovať s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
2.
V oblasti hospodárstva
2.1
vytvárať územno-technické predpoklady na rozvoj hospodárskych aktivít v území a považovať ich za prioritný podnet na jeho komplexný rozvoj
2.1.1
prednostne sa zamerať na rozvoj pracovných príležitostí v okresoch, kde miera nezamestnanosti dlhodobo presahuje 20 %, a to najmä v okresoch Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Lučenec a Revúca,
2.2
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
2.2.1
rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond, podporovať jeho využívanie v celom jeho rozsahu a poľnohospodársku pôdu v kategóriách zodpovedajúcich pôdno-ekologickej rajonizácii a typologicko-produkčnej kategorizácii,
2.2.2
v chránených územiach zavádzať osobitnú sústavu hospodárenia [chránené územia podľa § 12 ods. 1 písm. c), d), e) a § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny] a ochranné pásma vodných zdrojov,
2.2.3
v národných parkoch a v ich ochrannom pásme a v chránených krajinných oblastiach uprednostňovať poľnohospodárstvo s výrazným ekologickým účinkom,
2.2.4
pri využívaní lesného pôdneho fondu uplatňovať funkčnú diferenciáciu územia,
2.2.5
v chránených územiach uplatňovať ekologické princípy hospodárenia,
2.3
priemysel, ťažba a stavebníctvo
2.3.1
pri rozvoji priemyslu podporovať princíp rekonštrukcie, sanácie a intenzifikácie využívania existujúcich priemyselných zón, areálov a plôch, prípadne aj objektov,
2.3.2
podporovať rozvoj súčasnej odvetvovej štruktúry priemyselnej výroby s orientáciou najmä na sústavnú modernizáciu technologických procesov a zariadení, znižovanie výrobných nákladov a energetickej náročnosti výroby, zvyšovanie miery finalizácie, kvality a úžitkových parametrov výrobkov,
2.3.3
utvárať územno-technické predpoklady na
a)
rozvoj priemyselnej a stavebnej výroby a ťažbu nerastov v okresoch Banská Štiavnica a Krupina a na elimináciu jednostrannej orientácie výroby v okrese Detva tak, aby bola v súlade s existujúcimi podmienkami prírodného aj urbanizovaného prostredia a s demografickou situáciou v okresoch,
b)
rozšírenie priemyselnej výroby v okresoch Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš,
c)
realizáciu nevyhnutných modernizačných opatrení vo výrobných procesoch a opatrení na ochranu a revitalizáciu územia zdevastovaného ťažbou a spracovaním magnezitu v lokalitách Lovinobaňa, Jelšava a Lubeník,
d)
rekultiváciu a revitalizáciu dotknutého územia nadväzne na postupný útlm a skončenie ťažby v Bani Dolina a. s. Veľký Krtíš,
e)
podstatné zvýšenie ťažby a spracovania tehliarskych a keramických surovín najmä v južných okresoch Banskobystrického kraja – v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca a Rimavská Sobota,
f)
rekultivačné a ekostabilizačné opatrenia v územiach ovplyvnených povrchovou aj podpovrchovou ťažbou,
2.3.4
ťažbu nerastov realizovať pri zohľadnení zdôvodnených potrieb v takom rozsahu a takým spôsobom, aby nedochádzalo k nadmerným negatívnym vplyvom na životné prostredie,
2.3.5
rešpektovať chránené ložiskové územia a určené dobývacie priestory.
3.
V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
3.1
usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turistiky v súlade s prírodnými danosťami kraja v okresoch Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš,
3.2
utvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov mestských sídel budovaním rekreačných zón sídelných útvarov,
3.3
utvárať územno-technické predpoklady na rozvoj všetkých aktuálnych foriem domácej a medzinárodnej turistiky v sídlach a rekreačných útvaroch modernizáciou jestvujúcej a budovaním novej obslužnej, relaxačnej a športovej vybavenosti v zastavanom území a nadväzujúcich priestoroch, na významných medzinárodných a regionálnych cestných trasách kraja a na cykloturistických trasách všetkých kategórií,
3.4
systematicky zvyšovať rozsah a kvalitu služieb v jestvujúcich turistických lokalitách s najlepšími podmienkami na využitie v zimnej sezóne,
3.5
systematicky zvyšovať rozsah a kvalitu služieb v jestvujúcich turistických lokalitách s najlepšími podmienkami na letnú turistiku a rekreáciu,
3.6
rozvíjať podmienky na rekreáciu a turistiku v plnom súlade so záujmami ochrany prírody a prírodných zdrojov, preorientovať ťažisko rozvoja rekreácie z voľnej krajiny do obcí s potrebným potenciálom atraktivít a vybavenosti,
3.7
zvyšovať kvalitatívny štandard jestvujúcich stredísk rekreácie a turistiky na území Národného parku Nízke Tatry, na území Národného parku Muránska planina a navrhovaného Národného parku Veľká Fatra a v Chránenej krajinnej oblasti Poľana pri zachovaní ich súčasnej ubytovacej kapacity,
3.8
umiestňovať novú vybavenosť do urbanizovaného prostredia obcí a jestvujúcich stredísk rekreácie a turistiky v ostatných chránených územiach; vo voľnej krajine umiestňovať len zariadenia športovo-relaxačnej vybavenosti, ak to podmienky ochrany prírody a zdrojov prírody umožňujú,
3.9
vo sfére medzinárodnej turistiky vytvárať podmienky na využitie priestoru Banskej Štiavnice, zapísanej do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO), budovaním zodpovedajúcich služieb na medzinárodnej úrovni.
4.
V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a pôdneho fondu
4.1
rešpektovať územné vymedzenie, podmienky ochrany a využívanie všetkých vyhlásených chránených území v kategóriách chránená krajinná oblasť, národný park, národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, prírodná pamiatka a chránený areál,
4.2
zabezpečiť právnu ochranu pre navrhované chránené územia – Národný park Veľká Fatra, Chránená krajinná oblasť Krupinská planina – a pre chránené územia kategórií prírodná rezervácia, prírodná pamiatka a chránený areál,
4.3
podporovať prípravu na začlenenie územia Poiplia, Kremnických vrchov, Balockých vrchov a Drienčanského krasu do kategórie chránená krajinná oblasť,
4.4
uplatňovať pri hospodárskom využívaní území chránených podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny diferencovaný spôsob hospodárenia a uprednostňovať biologické a integrované metódy ochrany územia,
4.4.1
rešpektovať prioritnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov s nulovým drevoprodukčným významom nachádzajúcich sa vo vyhlásených a navrhovaných chránených územiach kategórie národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka a prírodná pamiatka,
4.4.2
rešpektovať hlavnú ekologickú funkciu lesov s minimálnym drevoprodukčným významom, ktoré sú v kategóriách ochranné lesy, lesy osobitného určenia mimo časti lesov pod vplyvom imisií zaradených do pásiem ohrozenia a lesy vo všetkých vyhlásených a navrhovaných chránených územiach kategórií chránený areál, národný park a v územiach vymedzených biocentier,
4.4.3
rešpektovať hlavnú environmentálnu funkciu lesov so značným drevoprodukčným významom, ktoré sú súčasťou vyhlásených a navrhovaných chránených území kategórie chránená krajinná oblasť,
4.5
rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja,
4.6
rešpektovať v rámci ekologickej siete Slovenskej republiky začlenenie území
4.6.1
medzi ťažiskové územia európskeho významu – Národný park Nízke Tatry, Chránená krajinná oblasť Veľká Fatra (výhľadový národný park), Národný park Muránska planina, Chránená krajinná oblasť Poľana, centrálna časť Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, Poiplie (výhľadová chránená krajinná oblasť), centrálna časť Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina,
4.6.2
medzi ťažiskové územia národného významu – územie Balockých vrchov (výhľadová chránená krajinná oblasť), územie časti Kremnických vrchov (výhľadová chránená krajinná oblasť), časť Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, územie navrhovanej Chránenej krajinnej oblasti Krupinská planina, okrajové časti Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina a územie Drienčanského krasu (výhľadová chránená krajinná oblasť),
4.7
uplatňovať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability podmienky ustanovené
4.7.1
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pre kategórie a stupne ochrany chránených území (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie),
4.7.2
zákonom č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov a zákonom Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov pre lesné ekosystémy v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
4.7.3
zákonom Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),
4.7.4
medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, pre ekosystémy mokradí majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva,
4.8
prispôsobovať trasovanie dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť,
4.9
eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, znečisťovanie vodných tokov a pod.),
4.10
rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako limitujúci faktor urbanistického rozvoja územia, osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia, a rešpektovať osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti (produkčné sady a vinice).
5.
V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva
5.1
rešpektovať kultúrne dedičstvo, predovšetkým chrániť najcennejšie objekty a súbory objektov zaradené alebo navrhované na zaradenie do kategórie mestských pamiatkových rezervácií, pamiatkových rezervácií ľudových stavieb, pamiatkových zón a národných kultúrnych pamiatok, chrániť ich a využívať v súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti,
5.2
osobitnú pozornosť venovať priestoru a mestu Banská Štiavnica, zapísanému do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO),
5.3
eliminovať negatívne dôsledky ťažby pod povrchom historických banských miest, ktoré najmä vo svojich vyšších ťažobných horizontoch ohrozujú stabilitu stavieb aj celých historických stavebných komplexov,
5.4
prispôsobiť ďalšie využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území ochranným podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok určených v návrhoch opatrení na ich zachovanie,
5.5
osobitnú pozornosť venovať lokalitám evidovaných, známych a predpokladaných archeologických nálezísk,
5.6
zabezpečiť dodržiavanie zásad pamiatkovej starostlivosti na území historických jadier miest a obcí nepodliehajúcich pamiatkovej ochrane zo zákona, ako aj v častiach územia so zachovanou historickou urbanistickou štruktúrou a historickým stavebným fondom,
5.7
zabezpečiť aktívnu ochranu technických pamiatok (banské a hutnícke diela – šachty, štôlne, tajchy, huty, hámre, vaľkovne a pod.), vybraných typických remeselníckych a priemyselných objektov, pamiatok železničnej dopravy (pôvodné stanice, charakteristické a unikátne úseky tratí, ako sú Telgárt – Červená Skala, Brezno – Tisovec, Čiernohronská železnica, železničná trať Banská Bystrica – Diviaky),
5.8
zabezpečiť ochranu hodnotných objektov a urbanistických komplexov z obdobia konca 19. a prvej polovice 20. storočia,
5.9
chrániť a udržiavať historické krajinné prvky a komplexy (mestské parky, parky v areáloch kaštieľov a kúrií, kúpeľné parky a pod.),
5.10
podporovať obnovu a zachovanie urbanisticky a architektonicky hodnotných areálov kalvárií ako výrazného krajinno-urbanistického prvku územia,
5.11
vytvárať podmienky na ochranu a obnovu pamiatkových objektov vo voľnej krajine (hrady, zámky, zrúcaniny a pod.) ako historických dokumentov a výrazných kompozičných prvkov v krajinnom obraze,
5.12
rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé špecifické regióny kraja vo vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým formám hospodárskych aktivít a väzbám s prírodným prostredím,
5.13
uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú charakteristiku sídel mestského, malomestského a rôznych foriem vidieckeho osídlenia vrátane typického rozptýleného osídlenia strednej a južnej časti územia kraja.
6.
V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
6.1
v oblasti rozvoja cestnej dopravy
6.1.1
vybudovať novú trasu a rekonštruovať pôvodnú trasu cesty I/65 (E 571) v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Žiar nad Hronom (Šášovské Podhradie),
6.1.2
vybudovať novú trasu a rekonštruovať pôvodnú trasu s obchvatmi obcí cesty I/66 (E 77) v úseku Dolné Breziny – Krupina – hranica Nitrianskeho kraja,
6.1.3
rekonštruovať cestu I/66 (E 77) v úseku Zvolen (križovatka s cestou I/50) – Dolné Breziny,
6.1.4
rekonštruovať cestu I/59 v úseku Banská Bystrica – Donovaly – hranica Žilinského kraja a vylúčiť kamiónovú dopravu z dôvodu ochrany vodných zdrojov,
6.1.5
rekonštruovať (homogenizovať) cestu I/69 v úseku Budča – Kováčová na štvorpruh, návrh výhľadového prečíslovania na I/66 s pokračovaním v navrhnutom úseku Budča – Dolné Breziny,
6.1.6
rekonštruovať cestu I/69 v úseku Kováčová – Sliač – Banská Bystrica, návrh na preradenie do cestnej siete II. triedy,
6.1.7
rekonštruovať cestu I/66 v úseku Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, nová trasa ako severný obchvat Banskej Bystrice,
6.1.8
rekonštruovať cestu I/66 v úseku Slovenská Ľupča – Brezno, nová trasa s obchvatom mesta Brezno,
6.1.9
rekonštruovať cestu I/76 v úseku Hronský Beňadik – hranica Nitrianskeho kraja,
6.1.10
rekonštruovať cestu I/71 v úseku Lučenec – Fiľakovo – hranica s Maďarskou republikou s obchvatmi obcí,
6.1.11
rekonštruovať cestu I/67 v úseku Tornaľa – Kráľ – hranica s Maďarskou republikou,
6.1.12
rekonštruovať cestu I/66 v úseku Brezno – Besník – hranica Prešovského kraja s obchvatmi obcí,
6.1.13
rekonštruovať a vybudovať novú trasu cesty I/72 v úseku Brezno – Mýto pod Ďumbierom – Čertovica – hranica Žilinského kraja výhľadovo s tunelovým úsekom „Čertovica“, návrh na preradenie jestvujúcej trasy cesty I/72 v úseku Podbrezová – Mýto pod Ďumbierom do siete ciest II. triedy,
6.1.14
rekonštruovať cestu I/51 v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Sebechleby – Hontianske Nemce,
6.1.15
rekonštruovať cestu II/527 v úseku Veľký Krtíš – Slovenské Ďarmoty – hranica s Maďarskou republikou s obchvatmi obcí, návrh na preradenie do cestnej siete I. triedy,
6.1.16
rekonštruovať cestu II/530 v úseku Brezno – Tisovec, cestu II/531 v úseku Tisovec – Hnúšťa – Rimavská Sobota – Pavlovce s obchvatom obce Hnúšťa a cestu II/571 v úseku Pavlovce – Kráľ – hranica s Maďarskou republikou, návrh na preradenie do cestnej siete I. triedy,
6.1.17
vybudovať novú trasu cesty II/577 v úseku Banská Bystrica – Harmanec – hranica Žilinského kraja výhľadovo s tunelovým úsekom „Malý Šturec“, návrh na preradenie do cestnej siete I. triedy,
6.1.18
vybudovať novú trasu cesty I/75 v úseku Haličská cesta – Vidiná – križovatka cesty I/50 so severozápadným obchvatom mesta Lučenec,
6.1.19
vybudovať novú trasu cesty II/512 v úseku Žarnovica – križovatka I/65 – Breziny,
6.1.20
rekonštruovať ostatné cesty II. triedy a cestu III/06518 Žarnovica – Banská Štiavnica s vybudovaním obchvatov,
6.1.21
rezervovať priestor pre výhľadovú trasu južnej rýchlostnej komunikácie v trase hranica Nitrianskeho kraja – Veľký Krtíš – Lučenec – Rimavská Sobota – hranica Košického kraja,
6.1.22
vybudovať výhľadovú rýchlostnú komunikáciu na trase cesty I/65 v úseku Žiar nad Hronom (Šášovské Podhradie) – hranica Žilinského kraja,
6.1.23
preferovať vedenie cestných trás zaťažených intenzívnou dopravou mimo zastavaného územia obcí, územia evidovaných vodných zdrojov, pripravovaných vodných diel a chránených území, vytvárať podmienky na postupnú realizáciu tunelového riešenia navrhovaných dopravných trás,
6.2
v oblasti rozvoja železničnej dopravy
6.2.1
rezervovať priestor pre výhľadový koridor vysokorýchlostnej trate ako územnú rezervu s predpokladom jej postupného spresňovania v ďalších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie,
6.2.2
modernizovať južný ťah v celej dĺžke – hranica Nitrianskeho kraja (Nové Zámky/Palárikovo – Levice) – Zvolen – Lučenec – Fiľakovo – hranica Košického kraja (Košice),
6.2.3
elektrifikovať trať Zvolen – Banská Bystrica do roku 2000 a rezervovať priestor na výhľadové zdvojkoľajnenie trate (po prekročení priepustnosti),
6.3
v oblasti rozvoja leteckej dopravy
6.3.1
rezervovať priestory pre výhľadové rozvojové územia medzinárodného letiska Slovenského národného povstania Sliač a regionálneho letiska Lučenec-Boľkovce,
6.3.2
rešpektovať ochranné pásma letísk a ich zabezpečovacích zariadení,
6.4
v oblasti rozvoja kombinovanej dopravy
6.4.1
systematicky vytvárať územno-technické predpoklady na výstavbu a prevádzku kombinovanej dopravy na trati hranica Nitrianskeho kraja – Zvolen – Lučenec – Fiľakovo – hranica Košického kraja, na trati Zvolen – Krupina – hranica Nitrianskeho kraja, na trati Fiľakovo – hranica s Maďarskou republikou,
6.4.2
systematicky vytvárať územno-technické predpoklady na výstavbu a prevádzku terminálov kombinovanej dopravy vo Zvolene, v Banskej Bystrici a v Lučenci,
6.5
utvárať podmienky na ochranu územia v okolí dopravných trás s veľkou intenzitou dopravného zaťaženia pred negatívnymi dôsledkami dopravy, monitorovať dodržiavanie prípustných hladín hluku a určovať zásady ochrany dotknutého územia pred jeho účinkami s návrhom a následnou realizáciou opatrení na ochranu proti hluku,
6.6
prednostne pripravovať a realizovať nevyhnutné úpravy dopravných trás v najzaťaženejších a najnebezpečnejších úsekoch a v priestoroch s najvyšším zaťažením životného prostredia negatívnymi dôsledkami dopravy.
7.
V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
7.1
vodné hospodárstvo
7.1.1
rezervovať priestor pre výhľadový hlavný prívod pitnej vody a súvisiace stavby pre Pohronský skupinový vodovod, skupinový vodovod Hriňová – Lučenec – Fiľakovo, skupinový vodovod Málinec, Rimavskosobotský skupinový vodovod, Muránsky skupinový vodovod, skupinový vodovod Turček a skupinový vodovod Plachtince,
7.1.2
zabezpečiť dostatok zdrojov pitnej vody pre ďalší rozvoj územia rozšírením úpravne vody Turček, rozšírením úpravne vody Málinec a prípravou povrchového vodného zdroja vodná nádrž Hronček na Kamenistom potoku,
7.1.3
realizovať prepojenie Západoslovenskej vodárenskej sústavy so Stredoslovenskou vodárenskou sústavou privedením pitnej vody z vodného zdroja Gabčíkovo cez Gabčíkovský skupinový vodovod do okresov Žarnovica a Žiar nad Hronom, napojením na vodný zdroj Turček a do okresu Veľký Krtíš napojením na skupinový vodovod Hriňová – Lučenec – Fiľakovo,
7.1.4
dokončiť rozostavané čistiarne odpadových vôd v Banskej Bystrici, Zvolene, Podkoniciach, Priechode, Banskej Štiavnici, Lučenci, Fiľakove, Banskej Belej, Polomke, Dudinciach, Uhorskom, Jelšave, Tornali, Rimavskej Sobote, Hnúšti, Teplom Vrchu, Veľkom Blhu, Ožďanoch, Jesenskom, Rimavskej Seči, Hámroch, Kremnici a vo Vyhniach,
7.1.5
rekonštruovať a rozšíriť čistiareň odpadových vôd Zvolen, čistiareň odpadových vôd Fiľakovo a čistiareň odpadových vôd Lučenec,
7.1.6
rezervovať priestor na výhľadové vybudovanie skupinových kanalizačných systémov Banská Bystrica – Kynceľová – Nemce, Banská Bystrica – Badín, Harmanec – Dolný Harmanec, Hronsek – Vlkanová, Sebedín-Bečov – Čerín – Čačín – Hrochoť – Dúbravica – Oravce – Poniky – Ponická Huta, Valaská – Hronec, Predajná – Jasenie, Michalová – Pohronská Polhora, Dudince – Terany, Domaníky – Hontianske Nemce, Dolný Badín – Horný Badín – Čabradský Vrbovok, Zvolen – Sliač – Kováčová, Lučenec – Vidiná, Halič – Stará Halič, Veľké Dravce – Buzitka – Prša, Revúca – Mokrá Lúka, Lubeník – Chyžné, Rimavská Baňa – Lehota nad Rimavicou, Martinová – Dubovec, Abovce – Kráľ, Veľký Krtíš – Malý Krtíš – Modrý Kameň, Nenince – Bátorová – Opatovská Nová Ves,
7.1.7
rezervovať priestor výhľadových vodohospodárskych diel pre vodárenskú nádrž Hronček na Kamenistom potoku, vodnú nádrž Slatinka na Slatine a vodnú nádrž Lehota na Rimavici,
7.1.8
vytvárať územno-technické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov Slatina, Krupinica, Hron, Slaná, Ipeľ a Krtíšsky potok,
7.1.9
rezervovať priestor pre výhľadové malé vodné nádrže podľa vodohospodárskych plánov jednotlivých povodí,
7.2
zásobovanie elektrickou energiou
7.2.1
rezervovať priestor pre objekty výhľadovej Prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ s výkonom 4 ś 150 MW v katastrálnom území Ďubákovo a v katastrálnom území Málinec,
7.2.2
podporovať systém výroby tepla a elektrickej energie v zdrojoch s paroplynovým cyklom vo vytypovaných lokalitách (Lučenec, Veľké Zlievce),
7.2.3
rezervovať priestor pre výhľadové 400 kV prenosové vedenie v trase Jadrová elektráreň Mochovce – Horná Ždaňa – Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ – Rimavská Sobota,
7.2.4
vybudovať dvojité 400 kV prenosové vedenie pre pripravované tretie medzinárodné prepojenie 400 kV prenosových vedení z Rimavskej Soboty alebo z Moldavy nad Bodvou smerom na Sajóivánku v Maďarskej republike,
7.2.5
nahradiť 220 kV vedenie do rozvodne v Medzibrode novým dvojitým 400 kV vedením v súčasnom koridore 220 kV vedenia,
7.2.6
rezervovať priestor na výhľadové rozšírenie rozvodne v Medzibrode na 400 kV napätie,
7.2.7
rezervovať priestor na výhľadovú realizáciu ťažkého 110 kV dvojitého vedenia v smere rozvodňa Tlmače – rozvodňa v Kozárovciach – Horná Ždaňa – SLOVALCO, a. s., pre alternatívne zásobovanie závodu SLOVALCO, a. s., elektrickou energiou,
7.2.8
rezervovať priestor pre nové transformačné stanice a koridory pre prívodné 110 kV vedenia v obciach Zvolen, Fiľakovo, Lučenec, Detva, Poltár a Veľký Krtíš (Vinica),
7.2.9
rezervovať priestor na výhľadové vybudovanie prevodových transformačných staníc s meniarňou 110/25 kV v Banskej Bystrici (Majer) spojené s realizáciou elektrifikácie železničnej trate Banská Bystrica – Zvolen – Lučenec – Fiľakovo – Košice,
7.3
zásobovanie plynom a teplom
7.3.1
prednostne využívať zemný plyn na zásobovanie lokalít teplom s cieľom znížiť miestnu záťaž znečistenia ovzdušia,
7.3.2
ekologizovať výrobu a spotrebu tepla a podľa možností využívať miestne zdroje energie,
7.3.3
v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma a bezpečnostné pásma jestvujúcich a navrhovaných plynovodov, teplovodov a produktovodov,
7.4
pošta a telekomunikácie
7.4.1
dokončiť výstavbu základnej siete informačného systému Slovenskej pošty Bratislava – Nitra – Košice a pripojenie okresných a poverených pôšt na túto sieť,
7.4.2
rezervovať priestor pre výhľadové trasy diaľkových optických káblov,
7.4.3
podporovať rozvoj systému vzdušného telekomunikačného prenosu v špecifických horských podmienkach Nízkych Tatier, Muránskej planiny, Veľkej Fatry a pod.
8.
V oblasti sociálnej infraštruktúry
8.1
školstvo
8.1.1
vytvárať územno-technické predpoklady na rovnocennú dostupnosť stredných škôl, vysokých škôl a ich zariadení na území kraja s osobitným zreteľom na územné časti vzdialené od ťažísk osídlenia,
8.1.2
podporovať dobudovanie komplexov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Akadémie výtvarného umenia v Banskej Bystrici a Akadémie múzických umení v Banskej Bystrici,
8.1.3
pri lokalizácii zariadení stredného školstva zohľadniť charakter demografickej, sociálnej a ekonomickej štruktúry územia a z nej vyplývajúce nároky na odbornú orientáciu absolventov stredných škôl a učilíšť,
8.1.4
vytvárať územno-technické predpoklady na vznik a posilnenie detašovaných pracovísk univerzít a vysokých škôl v ťažiskách osídlenia nadregionálneho a regionálneho významu,
8.2
zdravotníctvo
8.2.1
vytvárať územno-technické predpoklady na rovnomerné pokrytie územia zariadeniami základnej zdravotnej starostlivosti, jej zameranie postupne preorientovať na prevenciu a na včasnú diagnostiku závažných ochorení,
8.2.2
vytvárať územno-technické predpoklady na dobudovanie liečebných zariadení v kúpeľných miestach, doplniť vybavenosť na oživenie a zintenzívnenie činnosti stagnujúcich kúpeľov s vyhľadávanými indikáciami,
8.3
sociálna pomoc
8.3.1
rozširovať sieť a štruktúru zariadení sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb podľa potrieb okresov paralelne s narastaním podielu občanov odkázaných na sociálnu pomoc a občanov v dôchodkovom veku, ako aj občanov so zdravotným postihnutím, najmä občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
8.3.2
vytvárať územno-technické predpoklady na zriaďovanie resocializačných stredísk na poskytovanie starostlivosti občanom po skončení liečby v zdravotníckom zariadení na liečbu drogových závislostí v okresoch so zvýšeným výskytom drogových závislostí.
9.
V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
9.1
podporovať postupnú realizáciu národných programov zameraných na znižovanie emisií oxidu uhličitého a ostatných plynných látok vyvolávajúcich zvýšenie skleníkového efektu, ich podrobné rozpracovanie a realizáciu v podmienkach Banskobystrického kraja,
9.2
kontrolnou činnosťou a prijímaním potrebných opatrení iniciovať a motivovať výraznejšie uplatnenie vykurovacích médií a pohonných látok s nižšou mierou znečisťovania životného prostredia najmä v doprave, tepelnom hospodárstve a energetike,
9.3
ochranu vôd realizovať ako
9.3.1
širšiu – regionálnu ochranu (chránené vodohospodárske oblasti Veľká Fatra, Nízke Tatry- západná časť, Nízke Tatry-východná časť, Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránska planina, Horné povodie Hnilca) podľa nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd,
9.3.2
špeciálnu – sprísnenú ochranu vodárenských tokov a ich povodí (povodie Hrona, Ipľa a Slanej) podľa vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 10/1977 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov,
9.3.3
špeciálnu – sprísnenú ochranu (ochranné pásma pre všetky zdroje pitnej vody) podľa § 19 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon),
9.4
vytvoriť územno-technické predpoklady na vybudovanie potrebnej kapacity zariadení na zneškodňovanie a likvidáciu nebezpečných odpadov,
9.5
rezervovať priestor pre výhľadové regionálne skládky komunálneho odpadu a kapacity na spracovanie využiteľných odpadov,
9.6
zabezpečiť na území kraja lokality na výstavbu zariadení na zneškodňovanie, zhodnocovanie a kompostovanie odpadov,
9.7
sanovať skládky odpadov v priestoroch ohrozujúcich životné prostredie.
10.
Pri spracovaní nadväznej územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón, územnoplánovacích podkladov a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí kraja a obcí v záujme trvalej a objektívnej ochrany prírodného prostredia Národného parku Nízke Tatry uplatňovať zásady rozvoja rekreačnej funkcie krajinných celkov a limity rekreačnej návštevnosti podľa Územných a hospodárskych zásad pre územný plán veľkého územného celku Nízke Tatry schválených vládou Slovenskej republiky uznesením č. 79 z 1. februára 1996.
II.
Verejnoprospešné stavby
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:
1.
Cestná doprava
1.1
cesta I/65 (E 571) v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Žiar nad Hronom (Šášovské Podhradie), nová trasa a rekonštrukcia pôvodnej trasy (kategória S 22,5/80,100; vo výhľade R 22,5/80,100),
1.2
cesta I/66 (E 77) v úseku Dolné Breziny – Krupina – hranica Nitrianskeho kraja, nová trasa a rekonštrukcia pôvodnej trasy s obchvatmi sídel (kategória R 11,5/80,100; vo výhľade R 22,5/80,100),
1.3
cesta I/66 (E 77) v úseku Zvolen (križovatka s cestou č. I/50) – Dolné Breziny, rekonštrukcia (kategória R 11,5/80),
1.4
cesta I/59 v úseku Banská Bystrica – Donovaly – hranica Žilinského kraja, rekonštrukcia (kategória S 9,5/60,70), vylúčenie kamiónovej dopravy z dôvodu ochrany vodných zdrojov,
1.5
cesta I/69 v úseku Budča – Kováčová, rekonštrukcia (homogenizácia) na štvorpruh (kategória S 22,5/100; vo výhľade R 22,5/100), návrh výhľadového prečíslovania na I/66 s pokračovaním v navrhnutom úseku Budča – Dolné Breziny,
1.6
cestný úsek Kováčová – Sliač – Banská Bystrica, rekonštrukcia (kategória S 9,5/70), návrh na preradenie do cestnej siete II. triedy,
1.7
cesta I/66 v úseku Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, rekonštrukcia, nová trasa ako severný obchvat Banskej Bystrice (kategória S 11,5/80,100; vo výhľade R 22,5/80,100),
1.8
cesta I/66 v úseku Slovenská Ľupča – Brezno, rekonštrukcia, nová trasa s obchvatom mesta Brezno (kategória S 11,5/80,100; úsekovo R 22,5/80,100),
1.9
cesta I/76 v úseku Hronský Beňadik – hranica Nitrianskeho kraja (kategória S 9,5/80; vo výhľade úsekovo R 11,5/80),
1.10
cesta I/71 v úseku Lučenec – Fiľakovo – hranica s Maďarskou republikou, rekonštrukcia s obchvatmi sídel (kategória S 11,5/80; vo výhľade úsekovo R 11,5/80),
1.11
cesta I/67 v úseku Tornaľa – Kráľ – hranica s Maďarskou republikou, rekonštrukcia (kategória S 11,5/80; vo výhľade s obchvatmi sídel úsekovo R 11,5/80),
1.12
cesta I/66 v úseku Brezno – Besník – hranica Prešovského kraja, rekonštrukcia s obchvatmi sídel (kategória S 11,5/70,80),
1.13
cesta I/72 v úseku Brezno – Mýto pod Ďumbierom – Čertovica – hranica Žilinského kraja, rekonštrukcia a nová trasa; vo výhľade s tunelovým úsekom „Čertovica“ (kategória S 9,5/60,70), návrh na preradenie jestvujúcej trasy cesty I/72 v úseku Podbrezová – Mýto pod Ďumbierom do siete ciest II. triedy,
1.14
cesta I/51 v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Sebechleby – Hontianske Nemce, rekonštrukcia (kategória S 11,5/70,80),
1.15
cesta II/527 v úseku Veľký Krtíš – Slovenské Ďarmoty – hranica s Maďarskou republikou, rekonštrukcia s obchvatmi sídel (kategória S 9,5/70,80), návrh na preradenie do cestnej siete I. triedy,
1.16
trasa vymedzená cestami II/530-II/531-II/571 v úseku Brezno – Tisovec – Hnúšťa – Rimavská Sobota – Pavlovce – Kráľ – hranica s Maďarskou republikou, rekonštrukcia s obchvatom sídla Hnúšťa (kategória S 9,5/70,80), návrh na preradenie do cestnej siete I. triedy,
1.17
cesta II/577 v úseku Banská Bystrica – Harmanec – hranica Žilinského kraja, nová trasa výhľadovo s tunelovým úsekom „Malý Šturec“ (kategória S 11,5/80; úsekovo R 11,5/80), návrh na preradenie do cestnej siete I. triedy (spojenie krajských miest a odklonová trasa sever – juh pre kamiónovú a hospodársku dopravu),
1.18
cesta I/75 severozápadný obchvat mesta Lučenec v úseku Haličská cesta – Vidiná – križovatka cesty I/50, nová trasa (kategória podľa územného plánu sídelného útvaru Lučenec),
1.19
cesta v trase cesty I/65 v úseku Žiar nad Hronom – hranica Žilinského kraja ako výhľadová rýchlostná komunikácia,
1.20
cesta II/512 v úseku Žarnovica – križovatka I/65 – Breziny, nová trasa (S 9,5/70,80),
1.21
ostatné cesty II. triedy a cesta III/06518 Žarnovica – Banská Štiavnica, rekonštrukcia s vybudovaním obchvatov sídel (kategória S 9,5/70,80), poradie a časový horizont realizácie podľa aktuálneho vývoja intenzity dopravy.
2.
Železničná doprava
2.1
modernizácia južného ťahu v celej dĺžke: hranica Nitrianskeho kraja (Nové Zámky/Palárikovo – Levice) – Zvolen – Lučenec – Fiľakovo – hranica Košického kraja (Košice) s prestavbou podľa Európskej dohody o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch (AGTC); navrhovaná minimálna (traťová) rýchlosť v roku 2005 je 80 – 100 km.h-1, výhľadovo 120 km.h-1; elektrifikácia a zdvojkoľajnenie južného ťahu v celej dĺžke do roku 2015,
2.2
elektrifikácia trate Zvolen – Banská Bystrica do roku 2000, výhľadové zdvojkoľajnenie trate (po prekročení priepustnosti).
3.
Kombinovaná doprava
3.1
výstavba a modernizácia terminálov kombinovanej dopravy Zvolen (medzinárodný terminál kombinovanej dopravy), Banská Bystrica (regionálny terminál kombinovanej dopravy) a Lučenec (regionálny terminál kombinovanej dopravy),
3.2
doplnenie schválených tratí podľa Európskej dohody o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch (AGTC) traťami Zvolen – Krupina – hranica Nitrianskeho kraja (Šahy – Štúrovo) a Fiľakovo – hranica s Maďarskou republikou.
4.
Letecká doprava
4.1
modernizácia letiska Slovenského národného povstania Sliač na parametre medzinárodného letiska, výstavba nových prevádzkových a obslužných objektov pre civilnú dopravu vo väzbe na cestu I/66,
4.2
rekonštrukcia a výstavba objektov a zariadení pre civilnú prevádzku regionálneho letiska Lučenec-Boľkovce.
5.
Zásobovanie pitnou vodou
5.1
hlavný prívod pitnej vody a súvisiace stavby
5.1.1
prívod vody z vodných zdrojov Dolná Lehota, alternatívne vodárenská nádrž Hronček, cez vodojem Banská Bystrica do vodojemu Zvolen,
5.1.2
prívod vody z vodných zdrojov Ľuboreč do vodojemu Veľký Krtíš,
5.1.3
predĺženie skupinového vodovodu Hriňová – Lučenec – Fiľakovo: vetva vodné zdroje Pôtor – Senné, vetva Malé Zlievce – Kováčovce,
5.1.4
zdvojenie prívodu Málinec – Poltár,
5.1.5
predĺženie skupinového vodovodu Málinec: vetva Poltár – Veľké Dravce, vetva Poltár – Lučenec, vetva Trebeľovce – Mučín, vetva Radzovce – Šiatorská Bukovinka,
5.1.6
predĺženie Rimavskosobotského skupinového vodovodu: vetva Rimavská Sobota – Tomášovce – vodojem Tornaľa, vetva Tomášovce – Rimavská Seč, vetva Jesenské – Rimavská Seč, vetva Jesenské – Tachty,
5.1.7
predĺženie Muránskeho skupinového vodovodu: vetvy Licince, Nandraž, Turčok, Prihradzany, Kameňany,
5.1.8
predĺženie skupinového vodovodu Turček z vodojemu Žiar nad Hronom do vodojemu Hronský Beňadik.
6.
Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
6.1
uvedenie do prevádzky rozostavaných čistiarní odpadových vôd Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Banská Belá, Dudince, Fiľakovo, Hámre, Hnúšťa, Jelšava, Jesenské, Kremnica, Lučenec, Ožďany, Podkonice, Priechod, Polomka, Rimavská Sobota, Rimavská Seč, Teplý Vrch, Uhorské, Veľký Blh, Vyhne a Zvolen,
6.2
realizácia skupinových kanalizačných systémov
6.2.1
Banská Bystrica – Kynceľová – Nemce, Banská Bystrica – Badín,
6.2.2
Harmanec – Dolný Harmanec,
6.2.3
Hronsek – Vlkanová,
6.2.4
Sebedín-Bečov – Čerín – Čačín – Hrochoť – Dúbravica – Oravce – Poniky – Ponická Huta,
6.2.5
Valaská – Hronec,
6.2.6
Predajná – Jasenie,
6.2.7
Michalová – Pohronská Polhora,
6.2.8
Dudince – Terany,
6.2.9
Domaníky – Hontianske Nemce,
6.2.10
Dolný Badín – Horný Badín – Čabradský Vrbovok,
6.2.11
Zvolen – Sliač – Kováčová,
6.2.12
Lučenec – Vidiná,
6.2.13
Halič – Stará Halič,
6.2.14
Veľké Dravce – Buzitka – Prša,
6.2.15
Revúca – Mokrá Lúka,
6.2.16
Lubeník – Chyžné,
6.2.17
Rimavská Baňa – Lehota nad Rimavicou,
6.2.18
Martinová – Dubovec,
6.2.19
Abovce – Kráľ,
6.2.20
Veľký Krtíš – Malý Krtíš – Modrý Kameň,
6.2.21
Nenince – Bátorová – Opatovská Nová Ves.
7.
Odtokové pomery
7.1
vodárenská nádrž Hronček na Kamenistom potoku,
7.2
vodná nádrž Slatinka na Slatine,
7.3
vodná nádrž Lehota nad Rimavicou na Rimavici,
7.4
úprava a revitalizácia tokov v úsekoch
7.4.1
Zvolen – revitalizácia toku Slatina,
7.4.2
Krupina – úprava a revitalizácia toku Krupinica,
7.4.3
Banská Bystrica – Kremnička – úprava Hrona,
7.4.4
Banská Bystrica – ochrana intravilánu,
7.4.5
revitalizácia toku Slanej v úseku štátna hranica rkm 5,0 a rkm 5,0 – 11,0
7.4.6
Brezno – tok Hrona, ochrana mesta,
7.4.7
Sliač – Vlkanová – úprava Hrona,
7.4.8
Veľký Krtíš – Modrý Kameň – úprava Krtíšskeho potoka,
7.4.9
ekologické úpravné opatrenia na Ipli – Kalonda.
8.
Zásobovanie elektrickou energiou
8.1
doriešenie trasovania a realizácia dvojitého 400 kV vedenia pre pripravované tretie medzinárodné prepojenie 400 kV prenosovej sústavy z Rimavskej Soboty alebo z Moldavy nad Bodvou do Maďarskej republiky v smere na Sajóivánku,
8.2
realizácia nového dvojitého 400 kV vedenia, ktoré nahradí jestvujúce dvojité 220 kV vedenie s dvojitým napojením 220/110/22 kV transformovne Medzibrod na prenosovú sústavu 220 kV prechádzajúcu severnou časťou riešeného územia v smere Lemešany – Sučany – Nováky,
8.3
realizácia 400 kV rozvodne v Medzibrode,
8.4
realizácia ťažkého 110 kV dvojitého vedenia v smere rozvodňa Tlmače – rozvodňa Kozárovce – Horná Ždaňa – SLOVALCO, a. s.,
8.5
trafostanice 110/22 kV v mestách Zvolen-západ, Zvolen-UNION, Detva, Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš (Vinica) s prívodnými 110 kV vedeniami,
8.6
elektrifikácia železničných tratí Zvolen – Banská Bystrica, Fiľakovo – Košice vybudovaním prevodových transformačných staníc s meniarňou 110/25 kV v Banskej Bystrici v lokalite Majer.
9.
Zásobovanie plynom
9.1
nová vetva tranzitného plynovodu v okresoch Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš,
9.2
predĺženie Horehronského plynovodu do Telgártu (okres Brezno),
9.3
odbočka plynovodu do Hajnáčky (okres Rimavská Sobota),
9.4
odbočka plynovodu do Rimavskej Seči (Rimavská Sobota),
9.5
odbočka plynovodu do Ľubietovskej doliny (okres Banská Bystrica),
9.6
odbočka plynovodu do Sebedína (okres Banská Bystrica),
9.7
odbočka plynovodu do Nízkych Tatier (okres Brezno),
9.8
odbočka plynovodu do Čierneho Balogu (okres Brezno),
9.9
odbočka plynovodu do Jesenského (okres Rimavská Sobota),
9.10
odbočka plynovodu do Pliešoviec (okres Zvolen),
9.11
dostavba kompresorovej stanice vo Veľkých Zlievcach (okres Veľký Krtíš),
9.12
vnútroštátna prepúšťacia stanica vysokotlakového plynovodu (okres Lučenec),
9.13
plynofikácia obcí v okrese
a)
Banská Bystrica – Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Ľubietová, Oravce, Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Hrochoť, Malachov, Podkonice, Priechod a Strelníky,
b)
Banská Štiavnica – Ilija, Štiavnické Bane a Svätý Anton,
c)
Brezno – Beňuš, Bystrá, Dolná Lehota, Horná Lehota, Jasenie, Mýto pod Ďumbierom, Sihla, Telgárt, Braväcovo, Čierny Balog, Drábsko, Hronec, Lom nad Rimavicou, Predajná a Šumiac,
d)
Detva – Dúbravy, Podkriváň,Vígľašská Huta, Klokoč a Slatinské Lazy,
e)
Lučenec – Belina, Čakanovce, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mašková, Prša, Šíd, Točnica, Tuhár, Boľkovce, Čamovce, Lehôtka, Lupoč, Mučín, Šiatorská Bukovinka, Šurice a Trenč,
f)
Poltár – Hradište, Ozdín, Rovňany, Mládzovo, Pinciná a Uhorské,
g)
Revúca – Gemerská Ves, Hucín, Levkuška, Muránska Dlhá Lúka, Muráň, Žiar, Magnezitovce, Muránska Lehota a Otročok,
h)
Rimavská Sobota – Abovce, Blhovce, Cakov, Dolné Zahorany, Dubno, Figa, Hajnáčka, Hodejovec, Hrachovo, Chrámec, Janice, Jestice, Konrádovce, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Orávka, Radnovce, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Stará Bašta, Studená, Širkovce, Tachty, Tomášovce, Valice, Veľké Teriakovce, Vlkyňa, Vyšný Skálnik, Bátka, Bottovo, Čierny Potok, Drňa, Dubovec, Gemerček, Hodejov, Hostice, Husiná, Ivanice, Jesenské, Kaloša, Kráľ, Martinová, Vyšný Skálnik, Petrovce, Riečka, Rimavská Seč, Rimavské Zalužany, Stránska, Šimonovce, Štrkovec, Teplý Vrch, Uzovská Panica, Večelkov, Veľký Blh, Vyšné Valice a Zádor,
i)
Veľký Krtíš – Ipeľské Predmostie, Kleňany, Kosihy nad Ipľom, Seľany, Stredné Plachtince, Trebušovce, Veľké Straciny, Ďurkovce, Kamenné Kosihy, Kosihovce, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Širákov, Veľká Čalomija a Závada,
j)
Zvolen – Babiná, Breziny, Dobrá Niva, Ostrá Lúka, Podzámčok, Sielnica, Bacúrov, Bzovská Lehôtka, Dubové, Pliešovce, Sása a Veľká Lúka,
k)
Žarnovica – Brehy, Hrabičov, Ostrý Grúň, Župkov, Horné Hámre, Kľak, Orovnica, Rudno nad Hronom a Voznica,
l)
Žiar nad Hronom – Bartošova Lehôtka, Dolná Trnávka, Janova Lehota, Krahule, Pitelová, Sklené Teplice, Trnavá Hora, Bzenica, Dolná Ves, Kosorín, Kremnické Bane, Lovčica-Trubín, Prestavlky a Slaská.
10.
Telekomunikácie
10.1
sieť digitálnych ústrední na všetkých úrovniach,
10.2
trasa diaľkového optického kábla v smere Lučenec – Rimavská Sobota – Tornaľa – Rožňava, Hnúšťa – Brezno, Liptovský Hrádok – Brezno,
10.3
trasa diaľkového optického kábla v smere Ružomberok – Donovaly – Banská Bystrica,
10.4
optická slučka diaľkového optického kábla Lučenec – Veľký Krtíš a späť s prepojením do Šiah,
10.5
trasa slučky diaľkového optického kábla v smere Tornaľa – Lučenec južne od Rimavskej Soboty.
11.
Odpadové hospodárstvo
11.1
dobudovanie regionálnej skládky komunálneho odpadu pre Banskú Bystricu,
11.2
dobudovanie regionálnej skládky komunálneho odpadu pre Krupinu,
11.3
dobudovanie regionálnej skládky komunálneho odpadu v okrese Rimavská Sobota,
11.4
dobudovanie skládky komunálneho odpadu pre Lučenec,
11.5
rozšírenie regionálnej skládky komunálneho odpadu vo Zvolenskej Slatine,
11.6
regionálna skládka komunálneho odpadu pre okres Revúca,
11.7
regionálna skládka komunálneho odpadu pre okres Poltár,
11.8
regionálna skládka komunálneho odpadu pre okres Žarnovica,
11.9
regionálna skládka komunálneho odpadu pre okres Banská Štiavnica,
11.10
skládka priemyselných odpadov v Žiari nad Hronom,
11.11
sanácia územia po Sovietskej armáde v lokalite Vlkanová, Sliač,
11.12
dobudovanie spaľovne odpadu zo zdravotníckych zariadení v Banskej Bystrici,
11.13
sanácia skládky priemyselných odpadov Žiar nad Hronom,
11.14
rekonštrukcia spaľovne Petrochema, a. s., Dubová,
11.15
sanácia a rekultivácia starých skládok Poniky, Slovenská Ľupča.
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.