260/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.08.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

260
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 25. júna 1998 do 31. júla 1998 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 zo dňa 27. apríla 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997–1999 uzavretej 3. marca 1997 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Združením strojárskych podnikov Slovenska.
2.
Dodatok č. 2 zo dňa 15. mája 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997–2000 uzavretej 7. mája 1997 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva1)
a
Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.
3.
Dodatok č. 1 zo dňa 18. júna 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997–2000 uzavretej 24. marca 1997 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva1)
a
Združením podnikateľov opravárenstva a služieb.
4.
Dodatok č. 1 zo dňa 13. júla 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997–2000 uzavretej 2. septembra 1997 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva1)
a
Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy.
1)
Dňa 23. júla 1998 bola v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov vykonaná zmena názvu Slovenského odborového zväzu pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva na Odborový zväz dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva.