256/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

256
ZÁKON
z 8. júla 1998
o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje podmienky a postup pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi, chránenému svedkovi a ich blízkym osobám,1) ktorým v súvislosti so svedeckou výpoveďou alebo poskytnutím dôkazu vzniká nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia zo strany osôb páchajúcich zločiny, za ktoré hrozí páchateľovi podľa Trestného zákona trest odňatia slobody na doživotie alebo zločiny, ak boli spáchané organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou alebo trestné činy terorizmu.
(2)
Podľa tohto zákona sa postupuje, ak nie je možné bezpečnosť ohrozených osôb zabezpečiť iným spôsobom.
(3)
Ochrana a pomoc ohrozenému svedkovi, chránenému svedkovi a ich blízkym osobám je poskytovaná na základe ich dobrovoľnosti.
(4)
Na poskytovanie ochrany a pomoci podľa tohto zákona nie je právny nárok.
§ 2
(1)
Ohrozeným svedkom sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá v trestnom konaní vypovedala ako svedok a výpoveďou, prípadne ďalšími skutočnosťami poskytne dôkaz o páchateľovi alebo o okolnostiach zločinov uvedených v § 1 ods. 1 a v súvislosti so svedeckou výpoveďou a poskytnutím údajov o svojej osobe je tu dôvodná obava z ohrozenia života alebo zdravia, ak bol útvaru Policajného zboru, ktorý zabezpečuje úlohy podľa tohto zákona (ďalej len „útvar“), doručený písomný návrh na jej zaradenie do programu ochrany svedka (ďalej len „návrh na ochranu“), a ak to okolnosti vyžadujú, aj samostatný písomný návrh na vykonávanie neodkladných opatrení (ďalej len „návrh na opatrenia“).
(2)
Za ohrozeného svedka sa považuje aj blízka osoba ohrozeného svedka uvedená v návrhu na ochranu alebo v návrhu na opatrenia.
(3)
Chráneným svedkom sa na účely tohto zákona rozumie osoba zaradená do programu ochrany svedka (ďalej len „program ochrany“).
(4)
Za chráneného svedka sa považuje aj blízka osoba chráneného svedka zaradená do programu ochrany.
(5)
Neodkladnými opatreniami sa rozumie súbor úkonov a opatrení vykonávaných útvarom na poskytnutie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi z dôvodu bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva počas trestného konania.
(6)
Programom ochrany svedka sa rozumie súbor úkonov a opatrení vykonávaných útvarom za pomoci orgánov verejnej moci a iných právnických osôb a fyzických osôb na poskytnutie ochrany a pomoci chránenému svedkovi z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva počas trestného konania a pokým trvajú dôvody poskytovania ochrany a pomoci.
§ 3
Návrh na zaradenie do programu ochrany a návrh na vykonávanie neodkladných opatrení
(1)
Návrh na ochranu, a ak to okolnosti vyžadujú, aj návrh na opatrenia vypracuje a útvaru doručí
a)
v prípravnom konaní prokurátor alebo vyšetrovateľ s písomným súhlasom prokurátora,
b)
v konaní pred súdom predseda senátu (ďalej len „sudca“).
(2)
V odôvodnení návrhu na ochranu treba uviesť najmä osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu pobytu a osobné pomery ohrozeného svedka, opis trestnej veci, v ktorej ohrozený svedok vypovedá, charakter nebezpečenstva hroziaceho ohrozenému svedkovi, význam poskytnutej svedeckej výpovede, prípadne iného dôkazu pre trestné konanie.
(3)
V odôvodnení návrhu na opatrenia treba uviesť najmä opis trestnej veci, v ktorej ohrozený svedok vypovedá, a charakter nebezpečenstva hroziaceho ohrozenému svedkovi.
§ 4
Komisia
(1)
O návrhu na ochranu, návrhu na opatrenia a návrhu na odstúpenie od pravidiel vykonávania programu ochrany rozhoduje komisia, a ak vec neznesie odklad, o návrhu na opatrenia rozhoduje predseda komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradník.
(2)
Komisia sa skladá z predsedu a zo štyroch členov. Predsedu komisie, jedného člena a ich náhradníkov vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky z príslušníkov Policajného zboru. Dvoch členov komisie a ich náhradníkov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky z podriadených zamestnancov, ktorí majú prax v oblasti súdnictva a väzenstva, a jedného člena a jeho náhradníka vymenúva a odvoláva generálny prokurátor Slovenskej republiky z prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Tieto osoby musia byť oprávnené oboznamovať sa s utajovanou skutočnosťou.3) Náhradníci zastupujú predsedu komisie a členov komisie, ak tí nemôžu vykonávať úkony, na ktoré sú oprávnení týmto zákonom.
(3)
Komisia môže rozhodovať, ak sú prítomní najmenej štyria členovia komisie alebo ich náhradníci. Na prijatie návrhu podľa odseku 1 je potrebný súhlas najmenej štyroch prítomných členov alebo ich náhradníkov.
(4)
Podrobnosti o činnosti komisie ustanoví rokovací poriadok, ktorý vydá minister vnútra Slovenskej republiky po dohode s ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky a generálnym prokurátorom Slovenskej republiky.
§ 5
Rozhodovanie o návrhu na opatrenia
(1)
Útvar po prijatí návrhu na opatrenia návrh ihneď doručí predsedovi komisie, ktorý zabezpečí, aby sa zasadnutie k nemu uskutočnilo najneskôr do siedmich dní odo dňa jeho doručenia. Na zasadnutí komisia hlasovaním rozhodne o návrhu na opatrenia, o čom ihneď vyhotoví zápisnicu a doručí ju so všetkými súvisiacimi materiálmi útvaru.
(2)
Ak vec neznesie odklad, o návrhu na opatrenia ihneď písomne rozhodne predseda komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradník. Ak je rozhodnutie predsedu komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradníka súhlasné, vyrozumie o tom ostatných členov komisie. Ak je jeho rozhodnutie nesúhlasné, vo veci sa postupuje podľa odseku 1.
(3)
Pred rozhodnutím o návrhu na opatrenia môže komisia a v prípade, ak vec neznesie odklad, jej predseda a v jeho neprítomnosti jeho náhradník požadovať od vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu vysvetlenie k návrhu na opatrenia.
(4)
O výsledku hlasovania komisie alebo o výsledku rozhodnutia predsedu komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradníka o návrhu na opatrenia útvar ihneď písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu a ten následne ústne vyrozumie ohrozeného svedka.
(5)
Návrh na opatrenie vo veci, v ktorej už komisia rozhodla nesúhlasne, možno podať opätovne iba za predpokladu, že obsahuje nové skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie neodkladného opatrenia.
§ 6
Rozhodovanie o návrhu na ochranu
(1)
Útvar po prijatí návrhu na ochranu návrh ihneď doručí predsedovi komisie, ktorý zabezpečí, aby sa zasadnutie k nemu uskutočnilo najneskôr do siedmich dní odo dňa jeho doručenia.
(2)
Pred rozhodnutím o návrhu na ochranu môže komisia požadovať od vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu vysvetlenie k návrhu na ochranu.
(3)
Komisia najneskôr do troch mesiacov od prvého zasadnutia k návrhu na ochranu vyhodnotí všetky súvisiace materiály vzťahujúce sa na návrh na ochranu a na zasadnutí o ňom rozhodne hlasovaním, o čom ihneď vyhotoví zápisnicu a doručí ju so všetkými súvisiacimi materiálmi útvaru.
(4)
O výsledku hlasovania komisie o návrhu na ochranu útvar ihneď písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu a ten následne ústne vyrozumie ohrozeného svedka. Ak sa v prospech ohrozeného svedka vykonávajú neodkladné opatrenia, o rozhodnutí komisie o návrhu na ochranu ho vyrozumie útvar.
(5)
Návrh na ochranu vo veci, v ktorej už komisia rozhodla nesúhlasne, možno podať opätovne iba za predpokladu, že obsahuje nové skutočnosti, ktoré odôvodňujú poskytnutie ochrany a pomoci.
§ 7
Pravidlá vykonávania programu ochrany
(1)
Ak komisia rozhodne o návrhu na ochranu súhlasne, útvar v pravidlách vykonávania programu ochrany (ďalej len „ochranná dohoda“) určí, v akom rozsahu poskytne ochranu a pomoc chránenému svedkovi vzhľadom na jeho osobné pomery, charakter trestnej činnosti a hroziace nebezpečenstvo.
(2)
Útvar uzatvorí písomnú ochrannú dohodu do 14 dní odo dňa doručenia zápisnice so súhlasným rozhodnutím komisie o návrhu na ochranu osobitne s každým plnoletým4) ohrozeným svedkom, ak nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony a netrpí duševnou poruchou, ktorá vylučuje osobné plnenie ustanovení ochrannej dohody.
(3)
Ak je v ochrannej dohode s ohrozeným svedkom uvedená neplnoletá blízka osoba, vzťahujú sa ustanovenia ochrannej dohody aj na ňu.
(4)
Ak je ohrozeným svedkom podľa § 2 ods. 1 neplnoletá osoba, písomnú ochrannú dohodu v jej mene uzatvárajú jej zákonní zástupcovia. Ak písomnú ochrannú dohodu v mene neplnoletej osoby nemožno uzatvoriť s jej zákonnými zástupcami alebo ak uzatvorenie ochrannej dohody odmietajú a je v záujme tejto osoby, aby bola zaradená do programu ochrany, písomnú ochrannú dohodu uzatvára ohrozený svedok osobne; uzatvorenie takejto ochrannej dohody podlieha predchádzajúcemu schváleniu súdom.
(5)
Ak je v ochrannej dohode s ohrozeným svedkom uvedená blízka osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s duševnou poruchou, ktorá vylučuje osobné plnenie ustanovení ochrannej dohody, použijú sa ustanovenia ochrannej dohody aj na ňu.
(6)
Ochranná dohoda uzatvorená podľa odseku 2 alebo 4 obsahuje práva a povinnosti strán zúčastnených na vykonávaní programu ochrany, podmienky, za akých môžu strany od ochrannej dohody odstúpiť, rozsah a charakter poskytovanej ochrany a pomoci, dátum a podpisy zúčastnených strán.
(7)
Ohrozený svedok sa zaväzuje v ochrannej dohode najmä
a)
neudržiavať a nenadväzovať styky s osobami z kriminálneho prostredia,
b)
nevyvíjať činnosť, ktorá by mohla ohroziť jeho bezpečnosť alebo narušiť vykonávanie programu ochrany,
c)
podrobiť sa opatreniam na zabezpečenie jeho ochrany,
d)
plniť voči fyzickým osobám a právnickým osobám záväzky, ktoré mu vznikli pred zaradením do programu ochrany a ktoré nebude uhrádzať štát,
e)
ekonomicky sa osamostatniť po uplynutí lehoty uvedenej v ochrannej dohode na jeho začlenenie do nového prostredia,
f)
neodkladne informovať útvar o zmenách v osobných pomeroch a aktivitách vykonávaných počas realizácie programu ochrany.
(8)
Útvar sa zaväzuje vykonať na ochranu chráneného svedka konkrétne opatrenia určené v ochrannej dohode, ktoré sa môžu týkať najmä totožnosti, vzhľadu, bydliska, rekvalifikácie chráneného svedka a poskytovania sociálnej pomoci chránenému svedkovi.
(9)
Ohrozený svedok je podpísaním ochrannej dohody zaradený do programu ochrany a je chráneným svedkom.
(10)
Ak nedôjde k uzatvoreniu ochrannej dohody podľa odseku 2 alebo 4, ohrozený svedok nie je zaradený do programu ochrany aj napriek súhlasnému rozhodnutiu komisie. O tejto skutočnosti vyhotoví útvar zápisnicu, písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu a ústne vyrozumie predsedu komisie.
§ 8
Neodkladné opatrenia
(1)
Neodkladné opatrenia na poskytnutie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi začína útvar vykonávať
a)
po doručení súhlasného rozhodnutia komisie o návrhu na opatrenia alebo
b)
ak vec neznesie odklad, po doručení súhlasného písomného rozhodnutia predsedu komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradníka.
(2)
Ak sa vykonávanie neodkladných opatrení podľa odseku 1 vzťahuje na neplnoletú osobu, ktorá žije v domácnosti len s jedným z rodičov, ktorý je ohrozeným svedkom, útvar je povinný ihneď vyrozumieť o vykonávaní neodkladných opatrení aj druhého rodiča.
§ 9
Skončenie vykonávania neodkladných opatrení
(1)
Neodkladné opatrenia útvar vykonáva do
a)
uzatvorenia ochrannej dohody medzi útvarom a ohrozeným svedkom po doručení súhlasného rozhodnutia komisie o návrhu na ochranu alebo
b)
pominutia dôvodov ich vykonávania.
(2)
Ak ohrozený svedok počas vykonávania neodkladných opatrení odmietne vypovedať v trestnom konaní a poskytnúť dôkaz alebo závažným spôsobom poruší dohodnuté podmienky, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné na zabezpečenie jeho ochrany a pomoci, útvar alebo jeho prostredníctvom vyšetrovateľ, prokurátor alebo sudca písomne odôvodní predsedovi komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradníkovi potrebu skončiť vykonávanie neodkladných opatrení. Predseda komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradník ihneď určí dátum skončenia vykonávania neodkladných opatrení, o čom písomne vyrozumie útvar a následne informuje ostatných členov komisie.
(3)
Ak sa vykonávajú neodkladné opatrenia a komisia rozhodla o návrhu na ochranu nesúhlasne, predseda komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradník ihneď zabezpečí doručenie zápisnice s dátumom skončenia vykonávania neodkladných opatrení útvaru.
(4)
Ak nedošlo k písomnému uzatvoreniu ochrannej dohody medzi útvarom a ohrozeným svedkom, v ktorého prospech sa vykonávajú neodkladné opatrenia, útvar písomne odôvodní predsedovi komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradníkovi potrebu ich skončenia. Predseda komisie a v jeho neprítomnosti jeho náhradník ihneď určí dátum skončenia vykonávania neodkladných opatrení, o čom písomne vyrozumie útvar.
(5)
Ak je určený dátum skončenia neodkladných opatrení podľa odsekov 2, 3 alebo 4, útvar o tejto skutočnosti písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu, ústne vyrozumie ohrozeného svedka a k určenému dátumu skončí vykonávanie neodkladných opatrení.
Oprávnenia útvaru
§ 10
Ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi vykonáva útvar bez poskytovania informácií komisii alebo akýmkoľvek právnickým osobám alebo fyzickým osobám o skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním neodkladných opatrení a programu ochrany.
§ 11
(1)
V súvislosti s vykonávaním programu ochrany je útvar oprávnený spolupracovať s políciami iných štátov podľa dohôd uzatvorených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(2)
Ochranu a pomoc možno na základe súhlasu prezidenta Policajného zboru poskytnúť aj na žiadosť oprávneného orgánu cudzieho štátu, ktorý rozhodol o poskytnutí ochrany podľa vnútroštátneho právneho poriadku tohto štátu.
§ 12
Útvar je oprávnený dohodnúť spoločný postup s vyšetrovateľom alebo prokurátorom pri poskytovaní ochrany ohrozenému svedkovi alebo chránenému svedkovi v súvislosti so zabezpečením jeho účasti na úkonoch v prípravnom konaní.
§ 13
(1)
V programe ochrany možno zmeniť totožnosť chráneného svedka. Ak je chráneným svedkom neplnoletá osoba alebo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, zmenu totožnosti možno vykonať len so súhlasom jej zákonných zástupcov.
(2)
Ak nemožno získať súhlas na zmenu totožnosti neplnoletej osoby alebo osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony od ich zákonných zástupcov alebo ak takýto súhlas odmietajú vydať a je potrebné v záujme ochrany týchto osôb, aby im bola zmenená totožnosť, o zmene totožnosti rozhodne súd.
(3)
Pre potreby konania pred súdom v občianskoprávnych veciach, ako i uznania iných nárokov vzniknutých v súvislosti so zaradením do programu ochrany svedka je útvar oprávnený potvrdzovať, že osoba so zmenenou totožnosťou je identická s osobou pred zmenou totožnosti; útvar môže rozhodnúť o dočasnom alebo trvalom vrátení pôvodnej totožnosti tejto osobe.
(4)
Ak bol do programu ochrany zaradený jeden z rodičov spolu s neplnoletou osobou, ktorá mu bola rozhodnutím súdu zverená do výchovy, je potrebný písomný súhlas rodičov o podriadení sa opatreniam útvaru obmedzujúcim styk rodičov s neplnoletou osobou.
§ 14
Vykonávanie programu ochrany počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody
(1)
Program ochrany počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v spolupráci s útvarom.
(2)
Zbor väzenskej a justičnej stráže do 14 dní od prevzatia písomného oznámenia od útvaru o súhlasnom rozhodnutí komisie o návrhu na ochranu uzatvorí s ohrozeným svedkom písomnú ochrannú dohodu vzťahujúcu sa na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody.
§ 15
Vykonávanie neodkladných opatrení a programu ochrany v konaní pred súdom
(1)
Sudca písomne vyrozumie útvar o dátume hlavného pojednávania, na ktorom bude nevyhnutná účasť ohrozeného svedka alebo chráneného svedka.
(2)
Útvar písomne vyrozumie sudcu príslušného súdu o tom, že na ohrozeného svedka alebo chráneného svedka sa vzťahuje osobitný režim vyplývajúci z neodkladných opatrení alebo z programu ochrany, a spoločne dohodnú postup v konaní pred súdom.
(3)
Sudca zabezpečí administratívne opatrenia a prostredníctvom útvaru technické opatrenia pri výsluchu ohrozeného svedka alebo chráneného svedka pred súdom.5)
(4)
Ochranu ohrozeného svedka alebo chráneného svedka v konaní pred súdom zabezpečuje útvar v spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a v súčinnosti s inými útvarmi Policajného zboru.
§ 16
Odstúpenie od ochrannej dohody
(1)
Chránený svedok môže od ochrannej dohody odstúpiť na základe písomného oznámenia, ktoré doručí útvaru.
(2)
V prípravnom konaní prokurátor alebo vyšetrovateľ s písomným súhlasom prokurátora a v konaní pred súdom sudca môže do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá, prostredníctvom útvaru navrhnúť komisii odstúpenie od ochrannej dohody, ak zistí, že pominuli dôvody vykonávania programu ochrany alebo ak chránený svedok
a)
odmietol vypovedať,
b)
porušil ustanovenia ochrannej dohody alebo
c)
po uzatvorení ochrannej dohody spáchal úmyselný trestný čin.
(3)
Útvar môže navrhnúť komisii odstúpenie od ochrannej dohody, ak zistí, že pominuli dôvody vykonávania programu ochrany alebo ak chránený svedok
a)
úmyselne zamlčal skutočnosti, ktoré mali podstatný význam pre rozhodnutie komisie o jeho zaradení do programu ochrany,
b)
trpí trvalou duševnou poruchou, ktorá vylučuje dodržiavanie jeho povinností vyplývajúcich z ochrannej dohody a nemožno ich zabezpečiť inak,
c)
porušil ustanovenia ochrannej dohody alebo
d)
po uzatvorení ochrannej dohody spáchal úmyselný trestný čin.
(4)
Ak útvar navrhne komisii odstúpenie od ochrannej dohody podľa odseku 3 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá, písomne o tom vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu.
(5)
Komisia o návrhu na odstúpenie od ochrannej dohody podľa odsekov 2 a 3 rozhodne hlasovaním do siedmich dní odo dňa doručenia návrhu.
§ 17
Prerušenie vykonávania programu ochrany
(1)
Program ochrany sa môže prerušiť, ak dočasne pominuli dôvody jeho vykonávania. Dôvody na prerušenie vykonávania programu ochrany sú najmä tie, že chránený svedok
a)
je nezvestný a uplynula lehota šiestich mesiacov od vyhlásenia pátrania po jeho osobe alebo
b)
trpí dočasnou duševnou poruchou, ktorá má za následok porušenie ustanovení ochrannej dohody a ich ďalšie plnenie nemožno zabezpečiť inak.
(2)
Útvar vyhotoví zápisnicu o prerušení vykonávania programu ochrany, v ktorej uvedie dátum prerušenia vykonávania programu ochrany. Útvar vyrozumie o prerušení vykonávania programu ochrany vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá.
§ 18
Obnovenie vykonávania programu ochrany
(1)
Ak pominuli dôvody, ktoré mali za následok prerušenie vykonávania programu ochrany, útvar môže obnoviť vykonávanie programu ochrany.
(2)
Útvar vyhotoví zápisnicu o obnovení vykonávania programu ochrany, v ktorej uvedie dátum obnovenia vykonávania programu ochrany. Útvar vyrozumie o obnovení vykonávania programu ochrany vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá.
§ 19
Zánik programu ochrany
(1)
Program ochrany zaniká
a)
odstúpením od ochrannej dohody podľa § 16 alebo
b)
ak chránený svedok zomrel alebo bol súdom vyhlásený za mŕtveho.
(2)
O zániku programu ochrany odstúpením od ochrannej dohody podľa § 16 ods. 1 útvar vyhotoví zápisnicu, v ktorej uvedie dátum skončenia vykonávania programu ochrany na základe písomného oznámenia chráneného svedka a písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu, ak bolo oznámenie doručené do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá.
(3)
O zániku programu ochrany odstúpením od ochrannej dohody podľa § 16 ods. 5 komisia vyhotoví zápisnicu, v ktorej určí dátum skončenia vykonávania programu ochrany a bezodkladne ju doručí útvaru, ktorý odstúpi od ochrannej dohody s chráneným svedkom. O dátume skončenia vykonávania programu ochrany útvar ústne vyrozumie chráneného svedka a do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá, písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu. Ak je dôvodom na odstúpenie od ochrannej dohody skutočnosť uvedená v § 16 ods. 3 písm. b), útvar písomne vyrozumie aj zákonného zástupcu chráneného svedka.
(4)
Zánik programu ochrany podľa odseku 1 písm. b) útvar vyznačí v spise a o zániku programu ochrany písomne vyrozumie vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci, v ktorej chránený svedok vypovedá.
Spoločné ustanovenia
§ 20
Náklady spojené s ochranou a pomocou ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi znáša štát.
§ 21
Ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú aj na obvineného a obžalovaného, ktorý v trestnom konaní výpoveďou, prípadne ďalšími dôkazmi poskytol a poskytne dôkaz o páchateľovi alebo o okolnostiach zločinov uvedených v § 1 ods. 1 a v súvislosti s výpoveďou a poskytnutím údajov o svojej osobe je tu dôvodná obava z ohrozenia jeho života alebo zdravia.
§ 22
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.6)
(2)
Na ochrannú dohodu uzatvorenú podľa tohto zákona sa nevzťahuje Občiansky zákonník.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z. a zákona č. 73/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi podľa osobitného predpisu.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 29a odsek 4 znie:
„(4)
Pri odhaľovaní daňových únikov alebo nezákonných finančných operácií a s nimi súvisiacich trestných činov a ich páchateľov podľa § 2 ods. 1 písm. c) a d) je policajt služby finančnej polície oprávnený písomne žiadať od bánk a pobočiek zahraničných bánk správy, ktoré sa týkajú klientov bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, aj keď sú predmetom bankového tajomstva.11f)“.
3.
V § 36 ods. 1 sa za slová „trestných činov,18)“ vkladajú tieto slová: „pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi podľa osobitného predpisu,2a)“.
4.
V § 40 odseky 1 a 3 znejú:
„(1)
Krycími dokladmi sa na účely tohto zákona rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti policajta, svedka18c) a chráneného svedka.2a) Na zakrytie činnosti policajta, svedka a chráneného svedka možno vytvoriť legendu a v súvislosti s tým v informačných systémoch Policajného zboru (§ 69), v informačných systémoch štátnych orgánov a v informačných systémoch orgánov samosprávy zaznamenávať a vyberať potrebné údaje.
(3)
Krycie doklady vydáva Policajný zbor na základe rozhodnutia ministra alebo ním poverenej osoby.“.
5.
V § 62 ods. 2 sa slová „§ 50 ods. 3 až 5“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 3 a 4“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
3)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).