253/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.09.2016 do 31.08.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

253
ZÁKON
z 1. júla 1998
o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti občanov Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) pri hlásení ich pobytu,
b)
práva a povinnosti obcí pri vedení evidencie pobytu občanov,
c)
zriadenie registra obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „register“), centrálnej ohlasovne a registra fyzických osôb,
d)
úlohy štátnych orgánov a obcí súvisiace s vedením registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne,
e)
poskytovanie údajov z evidencie pobytu občanov, z registra, registra fyzických osôb a centrálnej ohlasovne.
§ 2
Pobyt
(1)
Občan hlási v rozsahu ustanovenom týmto zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu obci, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice hlási tieto údaje mestskej časti a vo vojenskom obvode príslušnému úradu1) (ďalej len „ohlasovňa“).
(2)
Pobytom na účely evidencie pobytu občanov sa rozumie trvalý pobyt a prechodný pobyt.
Trvalý pobyt
§ 3
(1)
Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
(2)
Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom2) alebo súpisným a orientačným číslom2) a je určená na bývanie,3) ubytovanie4),4a) alebo na individuálnu rekreáciu,4b) ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt.
(3)
Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.
(4)
Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.
(5)
Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo.
(6)
Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.
(7)
Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí; pritom hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), e) až i) a k). Pri hlásení trvalého pobytu môže občan uviesť aj svoju národnosť a akademický titul.
(8)
Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť
a)
platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;4c) ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
b)
platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,4c)
c)
doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného právneho predpisu,4d)
d)
písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b); toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
1.
ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2.
ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3.
ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa4f) vlastníka alebo
4.
vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
(9)
Zariadenia sociálnych služieb,4a) v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení; súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa odseku 8 písm. d) sa v týchto prípadoch nevyžaduje.
§ 4
(1)
Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.
(2)
Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
(3)
Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť podľa odseku 2 nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
(4)
Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási, doklady uvedené v § 3 ods. 8 písm. c) a d).
(5)
Pri hlásení trvalého pobytu podľa odsekov 1 až 3 predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, doklady uvedené v § 3 ods. 8 za občanov, ktorých trvalý pobyt hlási.
(6)
Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný
a)
vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
miesto narodenia,
4.
okres narodenia,
5.
štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
6.
rodné číslo,
7.
adresu nového trvalého pobytu v rozsahu podľa § 11 písm. e) až i),
8.
adresu predchádzajúceho trvalého pobytu v rozsahu podľa § 11 písm. e) až i), ak nejde o občana podľa § 5,
9.
dátum a podpis,
b)
uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti v tomto rozsahu:
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu v rozsahu podľa § 11 písm. e) až i), ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, identifikačné číslo právnickej osoby, sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v jej mene, ak ide o právnickú osobu, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti pred zamestnancom ohlasovne.
(7)
Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 18 rokov, je povinný za neho vyplniť a podpísať samostatný prihlasovací lístok na trvalý pobyt.
(8)
Občana možno prihlásiť na trvalý pobyt až dňom splnenia podmienok podľa tohto zákona a na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt, ktorého vzor určí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
§ 5
Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá iba doklad podľa § 3 ods. 8 písm. a), ak ho nemá, doklad podľa § 3 ods. 8 písm. b) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť.
§ 6
(1)
Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.
(2)
Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorého vzor určí ministerstvo.
(3)
Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.
§ 7
(1)
Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší
a)
na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),
b)
ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c)
na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,
d)
ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e)
na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,5a)
f)
na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,
g)
ak budova zanikla.
(2)
Pri podaní návrhu na zrušenie trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. f) musia byť ohlasovni predložené okrem dokladov uvedených v § 3 ods. 8 aj tieto doklady:
a)
právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
b)
dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
c)
rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané,
d)
dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.
(3)
Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.
(4)
Obec poverená viesť matriku oznamuje ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmrtie občana a zmenu mena alebo priezviska občana.
§ 8
Prechodný pobyt
(1)
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
(2)
Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu; ustanovenia § 4 ods. 1 až 8 sa primerane uplatnia aj v prípade uplatnenia práva občana ohlásiť prechodný pobyt s tým, že sa predkladajú doklady podľa odseku 3.
(3)
Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť doklady podľa § 3 ods. 8 písm. a), c) a d); občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
(4)
Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), e) až i), l) a n) na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt, ktorý je povinný vyplniť a podpísať; vzor prihlasovacieho lístka na prechodný pobyt určí ministerstvo.
(5)
Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.
(6)
Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený.
§ 9
Pobyt občana v zahraničí
Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.
§ 10
Povinnosti ohlasovne
Ohlasovňa je pri hlásení pobytu občana povinná
a)
overiť totožnosť osoby, ktorá hlásenie vykonáva,
b)
overiť úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť dokladov potrebných na hlásenie pobytu,
c)
urobiť záznam5b) o hlásení pobytu v evidencii pobytu občanov, ak sú splnené podmienky podľa § 3 ods. 8, § 5, § 7 ods. 1, § 8 ods. 3 alebo § 9,
d)
zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana o skončení tohto trvalého pobytu, ak nejde o trvalý pobyt osvojeného dieťaťa,
e)
zaznamenať bezodkladne do registra údaje o hlásení pobytu, ak má zabezpečený priamy vstup do registra alebo ak nemá zabezpečený priamy vstup do registra, doručiť bezodkladne údaje o hlásení pobytu príslušnému okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, ktorý ich do registra zaznamená,
f)
vydať na požiadanie občanovi potvrdenie o pobyte.
§ 10a
Centrálna ohlasovňa
(1)
Centrálna ohlasovňa je informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého občan môže hlásiť pobyt a žiadať potvrdenie o pobyte ohlasovňu, ktorá je pripojená na centrálnu ohlasovňu. Správcom centrálnej ohlasovne je ministerstvo. Ministerstvo zverejňuje zoznam ohlasovní pripojených na centrálnu ohlasovňu na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.
(2)
Ohlasovňa je povinná zmeny údajov o pobyte vykonané centrálnou ohlasovňou zaznamenať bezodkladne do svojej manuálnej evidencie a zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana o skončení tohto pobytu, ak ide o ohlasovňu, ktorá nie je pripojená na centrálnu ohlasovňu.
(3)
Občan je povinný pri hlásení pobytu prostredníctvom centrálnej ohlasovne vyplniť požadované elektronické formuláre a podpísať ich zaručeným elektronickým podpisom. Vzor elektronických formulárov zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.
(4)
Podrobnosti a podmienky automatizovaného prístupu k údajom z centrálnej ohlasovne upravia vzájomnou dohodou ministerstvo a správca informačného systému verejnej správy vedeného v súlade so štandardmi podľa osobitného predpisu.5c)
§ 11
Evidencia pobytu občanov
Ohlasovňa v evidencii pobytu občanov vedie tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
c)
rodné číslo,
d)
národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie,
e)
okres pobytu,
f)
obec pobytu,
g)
časť obce,
h)
ulicu, ak sa obec člení na ulice,
i)
súpisné číslo a orientačné číslo domu a číslo bytu, ak sa dom člení na byty,
j)
druh pobytu,
k)
predchádzajúci trvalý pobyt v rozsahu podľa písmen e) až i),
l)
dobu prechodného pobytu,
m)
ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu,
n)
ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu.
Register
§ 12
(1)
Register je informačným systémom verejnej správy,6) ktorý obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené týmto zákonom.
(2)
Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky pre potreby štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných právnických osôb alebo fyzických osôb.
§ 13
Register tvorí centrálna evidencia obyvateľov Slovenskej republiky, ktorú vedie ministerstvo.
§ 14
Register obsahuje údaje o
a)
občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b)
občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky.
§ 15
Register obsahuje o občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky tieto údaje:
a)
osobné údaje:
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
akademický titul,
4.
rodné priezvisko,
5.
rodné číslo,
6.
dátum narodenia,
7.
miesto narodenia,
8.
okres narodenia,
9.
štát narodenia,
10.
pohlavie,
11.
rodinný stav,
12.
národnosť,
13.
dátum a miesto úmrtia,
b)
údaje o pobyte:
1.
trvalý pobyt (dátum prihlásenia, skončenia):
1a.
názov okresu,
1b.
názov obce,
1c.
názov časti obce,
1d.
názov ulice,
1e.
orientačné číslo,
1f.
súpisné číslo,
1g.
číslo bytu,
2.
prechodný pobyt (dátum prihlásenia, dobu pobytu):
2a.
názov okresu,
2b.
názov obce,
2c.
názov časti obce,
2d.
názov ulice,
2e.
orientačné číslo,
2f.
súpisné číslo,
2g.
číslo bytu,
c)
údaje o vzťahoch k iným osobám:
1.
osobné údaje manžela (manželky):
1a.
meno,
1b.
priezvisko,
1c.
rodné priezvisko,
1d.
rodné číslo,
2.
osobné údaje otca:
2a.
meno,
2b.
priezvisko,
2c.
rodné priezvisko,
2d.
rodné číslo,
3.
osobné údaje matky:
3a.
meno,
3b.
priezvisko,
3c.
rodné priezvisko,
3d.
rodné číslo,
4.
osobné údaje dieťaťa:
4a.
meno,
4b.
priezvisko,
4c.
rodné priezvisko,
4d.
rodné číslo,
d)
administratívne údaje o osobe
1.
číslo a séria občianskeho preukazu,
2.
číslo a druh cestovného dokladu, ak bol vydaný,
3.
údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony,
4.
údaje o rozhodnutí súdu o rozvode manželstva,
5.
údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení manželstva za neplatné,
6.
údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení občana za mŕtveho,
7.
údaje o zákaze pobytu,
8.
údaje o nadobudnutí štátneho občianstva Slovenskej republiky a údaje o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky.
§ 16
Register obsahuje o občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, tieto údaje:
a)
osobné údaje:
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
akademický titul,
4.
rodné priezvisko,
5.
rodné číslo,
6.
dátum narodenia,
7.
miesto narodenia,
8.
okres narodenia,
9.
štát narodenia,
10.
pohlavie,
11.
rodinný stav,
12.
národnosť,
13.
dátum a miesto úmrtia,
b)
údaje o pobyte:
1.
začiatok pobytu v zahraničí,
2.
štát pobytu,
3.
miesto pobytu,
4.
údaj o prechodnom pobyte na území Slovenskej republiky,
5.
údaj o skončení trvalého pobytu,
c)
údaje o vzťahoch k iným osobám:
1.
osobné údaje manžela (manželky):
1a.
meno,
1b.
priezvisko,
1c.
rodné priezvisko,
1d.
rodné číslo,
2.
osobné údaje otca:
2a.
meno,
2b.
priezvisko,
2c.
rodné priezvisko,
2d.
rodné číslo,
3.
osobné údaje matky:
3a.
meno,
3b.
priezvisko,
3c.
rodné priezvisko,
3d.
rodné číslo,
4.
osobné údaje dieťaťa:
4a.
meno,
4b.
priezvisko,
4c.
rodné priezvisko,
4d.
rodné číslo,
d)
administratívne údaje o osobe
1.
číslo a druh cestovného dokladu, ak bol vydaný,
2.
údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony,
3.
údaje o rozhodnutí súdu o rozvode manželstva,
4.
údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení manželstva za neplatné,
5.
údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení občana za mŕtveho,
6.
údaje o zákaze pobytu,
7.
údaje o nadobudnutí štátneho občianstva Slovenskej republiky a údaje o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky.
§ 17
Register obsahuje údaje o cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, v rozsahu uvedenom v doklade o pobyte vydanom podľa osobitného zákona.7)
§ 18
(1)
Ohlasovňa zaznamenáva do registra údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri.
(2)
Ohlasovňa preberá a zaznamenáva do registra údaje od súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony, o rozvode manželstva, vyhlásení manželstva za neplatné, zákaze pobytu a o vyhlásení občana za mŕtveho.
§ 19
Útvar Policajného zboru zaznamenáva do registra
a)
údaje o pobyte cudzincov a azylantov na území Slovenskej republiky,
b)
ďalšie údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri.
§ 20
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru preberá a bezodkladne zaznamenáva do registra údaje od štátnych orgánov, obcí poverených viesť matriku a ohlasovní, ak nemajú zabezpečený priamy vstup do registra a ak sú tieto údaje predmetom evidencie v registri.
§ 21
Obvodný úrad v sídle kraja zaznamenáva do registra údaje o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky.
§ 22
(1)
Ministerstvo zaznamenáva do registra
a)
údaje o nadobudnutí štátneho občianstva Slovenskej republiky,
b)
údaje súvisiace s určením alebo so zmenou názvu obce,
c)
údaje súvisiace s činnosťou osobitnej matriky,8)
d)
ďalšie údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetnom evidencie v registri.
(2)
Ministerstvo oznamuje ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu osvojeného dieťaťa zrušenie tohto pobytu; zároveň oznámi túto skutočnosť aj Štatistickému úradu Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo overuje údaje o podpore občianskej iniciatívy a vydáva osvedčenie podľa osobitného predpisu.8a)
§ 22a
(1)
Štátne orgány, obce poverené viesť matriku a ohlasovne sú povinné zasielať údaje uvedené v § 18 ods. 2 a v § 20 ohlasovni a okresnému riaditeľstvu Policajného zboru do troch dní od právoplatnosti príslušného rozhodnutia alebo od času, keď nastala zmena údajov uvedených v registri.
(2)
Štátne orgány, obce poverené viesť matriku a ohlasovne sú povinné bezodkladne zaznamenať údaje uvedené v § 18 až 22 do registra, najneskôr do troch dní od právoplatnosti príslušného rozhodnutia alebo od doručenia štátnym orgánom alebo ohlasovňou podľa odseku 1.
§ 23
(1)
Ministerstvo, okresné riaditeľstvá Policajného zboru a obce poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené
a)
meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
b)
meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,
c)
odôvodnenie žiadosti.
(2)
Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov podľa odseku 1. Vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky. Ohlasovňa o zákaze poskytovania údajov vyrozumie okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ktorý zabezpečí zaznamenanie tohto zákazu do registra.
(3)
O poskytnutí údajov podľa odseku 1 sa v registri alebo v evidencii pobytu občanov urobí záznam.
(4)
Orgán, ktorý poskytol informáciu o pobyte obyvateľa podľa odseku 1, je povinný na požiadanie obyvateľa poskytnúť mu údaje, komu a na aký účel bola informácia o jeho pobyte poskytnutá.
Register fyzických osôb
§ 23a
(1)
Register fyzických osôb je základný register verejnej správy, ktorý obsahuje súbor údajov o fyzických osobách podľa § 23b. Správcom registra fyzických osôb je ministerstvo.
(2)
Z registra fyzických osôb sa v rozsahu plnenia úloh podľa osobitných predpisov poskytujú údaje orgánom štátnej správy, súdom, stálym rozhodcovským súdom,8aa) obciam a vyšším územným celkom a iným orgánom verejnej moci, zdravotným poisťovniam, fyzickým osobám a právnickým osobám, ak im bola zverená pôsobnosť v oblasti verejnej správy podľa osobitných predpisov, ako aj iným členským štátom Európskej únie alebo tretím štátom, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(3)
Údaje o fyzických osobách vedené v registri fyzických osôb sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti osobe, ktorá sa v dobrej viere spolieha na údaje uvedené v registri fyzických osôb, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti.
§ 23b
(1)
Register fyzických osôb obsahuje údaje o
a)
občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky uvedené v § 15,
b)
občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, uvedené v § 16,
c)
cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky v rozsahu uvedenom v § 17,
d)
cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky evidovaných v informačných systémoch vedených podľa osobitného predpisu7) v tomto rozsahu:
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
rodné priezvisko,
4.
dátum narodenia,
5.
miesto narodenia,
6.
štát narodenia,
7.
štátna príslušnosť,
8.
pohlavie,
9.
titul,
10.
rodinný stav,
11.
dátum úmrtia,
12.
miesto úmrtia,
13.
štát úmrtia,
14.
adresa posledného známeho pobytu,
15.
štát pobytu,
16.
identifikátor fyzickej osoby.
(2)
Správca informačného systému verejnej správy8b) vkladá do registra fyzických osôb všetky údaje o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky, ktoré vedie v informačnom systéme verejnej správy v rozsahu podľa odseku 1 písm. d), avšak najmenej v rozsahu
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
pohlavie,
4.
štát pobytu,
5.
rok narodenia,
6.
miesto narodenia a štát narodenia; ak takéto údaje nevedie, tak štátnu príslušnosť.
(3)
Ak správca informačného systému verejnej správy vo svojom informačnom systéme nevedie alebo nemá uvedený niektorý z údajov uvedených v odseku 2 alebo by poskytovanie údajov bolo v rozpore s iným osobitným predpisom,8c) údaje o takejto fyzickej osobe do registra fyzických osôb neposkytne.
§ 23c
(1)
Údaje do registra fyzických osôb o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky sú povinní poskytovať ministerstvu
a)
správcovia informačných systémov verejnej správy, ktorí ich vedú podľa tohto zákona a osobitných predpisov,8b)
b)
ostatné evidencie verejnej správy na základe dohody medzi prevádzkovateľom registra fyzických osôb a prevádzkovateľom informačného systému vedeného podľa osobitných predpisov.8b)
(2)
Údaje o fyzických osobách v rozsahu údajov podľa § 23b ods. 1 písm. a) až c) sa do registra fyzických osôb vkladajú z registra.
(3)
Fyzická osoba, o ktorej sa nevedie informácia v registri, môže požiadať o informáciu o svojich údajoch z registra fyzických osôb.
(4)
Podrobnosti a podmienky poskytovania údajov do registra fyzických osôb a prístupu k údajom z registra fyzických osôb upravia vzájomnou dohodou ministerstvo a správca informačného systému verejnej správy vedeného v súlade so štandardmi podľa osobitného predpisu.5c)
(5)
Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na informačné systémy verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky a utajovaných skutočností.
Spoločné ustanovenia
§ 24
(1)
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré poskytujú služby na základe zmluvy o ubytovaní,9) sú povinné viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje údaje o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania.
(2)
Údaje z knihy ubytovaných sú osoby podľa odseku 1 povinné poskytnúť štátnym orgánom, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu.9a)
§ 25
(1)
Ministerstvo je oprávnené zaznamenávať do evidencie pobytu občanov (§ 11) a do registra (§ 13) a vyberať z nich údaje súvisiace s plnením úloh podľa osobitných predpisov.10)
(2)
Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo sú oprávnené zaznamenávať do evidencie pobytu občanov (§ 11), do registra (§ 13) a do registra fyzických osôb (§ 23a) a vyberať z nich údaje potrebné na utajenie skutočnej totožnosti príslušníka Slovenskej informačnej služby a príslušníka Vojenského spravodajstva, ak je to nevyhnutné na vyhotovenie legalizačných dokumentov.11) Podrobnosti o postupe pri zaznamenávaní a vyberaní údajov dohodnú ministerstvo, Slovenská informačná služba a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v osobitných zmluvách.
(3)
Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Policajný zbor sú oprávnené vyberať z evidencie pobytu občanov (§ 11), z registra (§ 13) a z registra fyzických osôb (§ 23a) údaje súvisiace s vykonávaním bezpečnostných previerok podľa osobitných predpisov.11a) Podrobnosti o postupe pri vyberaní údajov dohodnú ministerstvo a Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v osobitných zmluvách.
§ 26
(1)
Ministerstvo riadi výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra. Činnosť obcí, mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a mestských častí mesta Košice na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra je preneseným výkonom štátnej správy.
(2)
Na postup štátnych orgánov, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb a na ich úkony vykonávané podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.12)
(3)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov.13)
(4)
Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo sú na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov9a) oprávnené spracúvať osobné údaje uvedené v § 11, 15 až 17, § 23b a § 24 ods. 1.
§ 26a
Opatrenia proti nečinnosti
Ak ohlasovňa alebo zariadenie sociálnych služieb nesplnia svoje povinnosti podľa § 3 ods. 9, § 7 ods. 1 alebo § 10, zabezpečí bezodkladne splnenie uvedených povinností okresné riaditeľstvo Policajného zboru, v ktorého územnom obvode je ohlasovňa alebo sídlo zariadenia sociálnych služieb.
§ 26b
Kontrola
(1)
Kontrolnú činnosť na úseku hlásenia pobytu vykonávajú obvodné úrady a ministerstvo.
(2)
Obvodný úrad vykonáva v ohlasovniach vo svojom územnom obvode kontrolu najmenej jedenkrát za rok.
(3)
Obvodný úrad je povinný každoročne predložiť ministerstvu správu o vykonaní kontroly, o zistených nedostatkoch a o opatreniach uložených na ich odstránenie za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 31. marca.
§ 27
Prechodné ustanovenia
(1)
Hlásenie miesta, začiatku alebo skončenia trvalého pobytu občanov alebo hlásenie miesta, začiatku a predpokladanej doby prechodného pobytu vykonané podľa doterajších predpisov sa považuje za hlásenie podľa tohto zákona.
(2)
Práva a povinnosti z finančných, majetkových a iných vzťahov, vzniknuté z pôsobnosti útvarov Policajného zboru v Bratislave na úseku hlásenia pobytu občanov a vedenia evidencie pobytu občanov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava. Do majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, správy mestských častí v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava dňom účinnosti tohto zákona prechádza z vlastníctva Slovenskej republiky aj hnuteľný majetok, ktorý slúžil na výkon uvedenej pôsobnosti útvarom Policajného zboru v Bratislave.
(3)
O prechode práv a povinností z finančných, majetkových a iných vzťahov, prechode správy hnuteľného majetku a o prechode hnuteľného majetku z vlastníctva Slovenskej republiky v správe útvarov Policajného zboru do správy krajských úradov, v správe útvarov Policajného zboru v Bratislave do majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, správy mestských častí v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava sú útvary Policajného zboru, krajské úrady a mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava povinné do 1. júla 2006 spísať protokoly o odovzdaní a prevzatí práv a povinností z finančných, majetkových a iných vzťahov, prechode správy hnuteľného majetku a o prechode vlastníctva hnuteľného majetku.
(4)
Útvary Policajného zboru sú povinné do 1. júla 2006 odovzdať dokumentáciu potrebnú na hlásenie pobytu občanov a vedenie evidencie pobytu občanov na krajské úrady alebo mestské časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava.
(5)
Útvary Policajného zboru v Bratislave, ktoré viedli manuálnu evidenciu pobytu občanov do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sú povinné naďalej spravovať túto evidenciu a poskytovať z nej údaje14) štátnym orgánom, mestským častiam v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a fyzickým osobám, ktorých sa tieto údaje týkajú, a vybavovať podania súvisiace s touto evidenciou.
§ 27a
Úlohy obvodných úradov podľa § 10 písm. e), § 20 ods. 1, § 22a ods. 1, § 23 a § 26a plnia do 30. júna 2008 okresné riaditeľstvá Policajného zboru.
§ 28
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 146/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov.
§ 29
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006 okrem § 27 ods. 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2006 a okrem § 27 ods. 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 a 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.
3)
§ 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
4)
§ 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
4a)
§ 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 43c ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
4c)
§ 13 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4d)
§ 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
4f)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
5a)
§ 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
5b)
§ 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 216/2007 Z. z.
5c)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
8)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
8a)
Čl. 8, čl. 15 ods. 2 Prílohy VI. nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 211/2011, Ú. v. EÚ L 65, 11. 3. 2011, s. 1 až 22.
8aa)
Zákon č. 335/2014 Z. z. spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8b)
§ 3 ods. 1 a 2 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8c)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008) v platnom znení.
9a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
11a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
14)
§ 69d ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 490/2001 Z. z.