253/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

253
ZÁKON
z 1. júla 1998
o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje práva a povinnosti občanov Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) pri hlásení ich pobytu, práva a povinnosti obcí pri vedení evidencie pobytu občanov, zriadenie registra obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „register“), úlohy štátnych orgánov a obcí súvisiace s vedením registra a poskytovanie údajov z evidencie pobytu občanov a z registra.
§ 2
Pobyt
(1)
Občan hlási v rozsahu ustanovenom týmto zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu obci, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice hlási tieto údaje mestskej časti a vo vojenskom obvode príslušnému úradu1) (ďalej len „ohlasovňa“).
(2)
Pobytom na účely evidencie pobytu občanov sa rozumie trvalý pobyt a prechodný pobyt.
Trvalý pobyt
§ 3
(1)
Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.
(2)
Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan; pritom hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), g) až i) a k). Pri hlásení môže občan uviesť aj svoju národnosť a akademický titul.
(3)
Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť
a)
občiansky preukaz, ak ho nemá, iný doklad preukazujúci jeho totožnosť a obsahujúci údaje uvedené v § 11 písm. a) až c) a u dieťaťa do 15 rokov rodný list,
b)
doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť alebo písomný súhlas vlastníka bytu alebo nájomcu bytu alebo inej obytnej miestnosti vo vzťahu k iným občanom, ktorých vo svojom byte alebo v inej obytnej miestnosti ubytoval, alebo písomný súhlas prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia vo vzťahu k občanom, ktorých vo svojom ubytovacom zariadení ubytoval.
(4)
Ústavy sociálnej starostlivosti,2) v ktorých sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom, detské domovy3) pre občanov mladších ako 18 rokov, u ktorých súd nariadil ústavnú výchovu, a osobitné zariadenia na výkon pestúnskej starostlivosti4) pre občanov mladších ako 18 rokov sú povinné dať písomný súhlas občanom, ktorí sú v nich umiestnení, na prihlásenie sa na trvalý pobyt v týchto zariadeniach, ak títo občania nemajú trvalý pobyt.
§ 4
(1)
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti,5) môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.
(2)
Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
(3)
Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú výchovu a ktorému sa poskytuje starostlivosť v detskom domove alebo v ústave sociálnej starostlivosti pre mládež, za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorému sa poskytuje pestúnska starostlivosť v osobitnom zariadení na výkon pestúnskej starostlivosti, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v ústave sociálnej starostlivosti, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť podľa odseku 2 nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
(4)
Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.
(5)
Pri hlásení trvalého pobytu podľa odsekov 1 až 3 predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, doklady uvedené v § 3 ods. 3 za občanov, ktorých trvalý pobyt hlási.
§ 5
(1)
Občan, ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo § 4, sa prihlási na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste narodenia, a ak sa nenarodil na území Slovenskej republiky, v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V týchto prípadoch občan predkladá iba doklad preukazujúci jeho totožnosť a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu.
(2)
Odhlásenie sa z trvalého pobytu podľa odseku 1 je možné iba po prihlásení sa na trvalý pobyt podľa § 3 alebo § 4.
§ 6
Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.
§ 7
(1)
Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší
a)
na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),
b)
ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c)
na základe ohlásenia podľa § 6,
d)
ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu.
(2)
Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d), ohlasovňa oznámi túto skutočnosť ohlasovni predchádzajúceho trvalého pobytu, ktorá pôvodný údaj o trvalom pobyte obnoví.
(3)
Okresné úrady oznamujú ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu zmenu mena alebo priezviska občana, úmrtie občana alebo vyhlásenie občana za mŕtveho.
§ 8
Prechodný pobyt
(1)
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
(2)
Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do 10 dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu; ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 platia aj pre hlásenie prechodného pobytu s tým, že sa predkladajú doklady podľa odseku 3.
(3)
Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť občiansky preukaz, prípadne iný doklad preukazujúci jeho totožnosť; občan trvalo žijúci v zahraničí je povinný predložiť platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
(4)
Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), g) až i), l) a n).
(5)
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí skôr, než uplynula doba, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.
§ 9
Pobyt občana v zahraničí
Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.
§ 10
Povinnosti ohlasovne
Ohlasovňa je pri hlásení pobytu občana povinná
a)
overiť totožnosť osoby, ktorá hlásenie vykonáva,
b)
overiť úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť dokladov potrebných na hlásenie pobytu,
c)
urobiť záznam o hlásení pobytu v evidencii pobytu občanov, ak sú splnené podmienky podľa § 3 ods. 3 alebo § 5 ods. 1, prípadne podľa § 8 ods. 3,
d)
oznámiť ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana skončenie predchádzajúceho trvalého pobytu,
e)
bezodkladne zaznamenať alebo oznámiť údaje o hlásení pobytu do okresnej evidencie (§ 13),
f)
vydať občanovi na požiadanie potvrdenie o pobyte.
§ 11
Evidencia pobytu občanov
Ohlasovňa v evidencii pobytu občanov vedie tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie,
e)
okres pobytu,
f)
obec pobytu,
g)
časť obce,
h)
ulicu, ak sa obec člení na ulice,
i)
súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,
j)
druh pobytu,
k)
predchádzajúci trvalý pobyt v rozsahu podľa písmen e) až i),
l)
dobu prechodného pobytu,
m)
ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu,
n)
ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu a údaj o poslednom trvalom pobyte.
Register
§ 12
(1)
Register je časťou štátneho informačného systému,6) obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené týmto zákonom.
(2)
Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky pre potreby štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných právnických osôb alebo fyzických osôb.
§ 13
Register tvorí okresná evidencia a centrálna evidencia. Okresnú evidenciu registra vedie okresný úrad, centrálnu evidenciu registra vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 14
Register obsahuje údaje o
a)
občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b)
občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
cudzincoch prihlásených na pobyt v Slovenskej republike,
d)
cudzincoch s priznaným postavením utečenca na území Slovenskej republiky,
e)
žiadateľoch o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky,
f)
odídencoch.
§ 15
Register obsahuje o občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky tieto údaje:
a)
osobné údaje:
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
akademický titul,
4.
rodné priezvisko,
5.
rodné číslo,
6.
dátum narodenia,
7.
miesto narodenia,
8.
okres narodenia,
9.
štát narodenia,
10.
pohlavie,
11.
rodinný stav,
12.
národnosť,
13.
dátum a miesto úmrtia,
b)
údaje o pobyte:
1.
trvalý pobyt (dátum prihlásenia, skončenia):
1a.
názov okresu,
1b.
názov obce,
1c.
názov časti obce,
1d.
názov ulice,
1e.
orientačné číslo,
1f.
súpisné číslo,
2.
prechodný pobyt (dátum prihlásenia, dobu pobytu):
2a.
názov okresu,
2b.
názov obce,
2c.
názov časti obce,
2d.
názov ulice,
2e.
orientačné číslo,
2f.
súpisné číslo,
c)
údaje o vzťahoch k iným osobám:
1.
osobné údaje manžela (manželky):
1a.
meno,
1b.
priezvisko,
1c.
rodné priezvisko,
1d.
rodné číslo,
2.
osobné údaje otca:
2a.
meno,
2b.
priezvisko,
2c.
rodné priezvisko,
2d.
rodné číslo,
3.
osobné údaje matky:
3a.
meno,
3b.
priezvisko,
3c.
rodné priezvisko,
3d.
rodné číslo,
4.
osobné údaje dieťaťa:
4a.
meno,
4b.
priezvisko,
4c.
rodné priezvisko,
4d.
rodné číslo,
d)
administratívne údaje o osobe:
1.
číslo občianskeho preukazu,
2.
číslo a druh cestovného dokladu, ak bol vydaný,
3.
údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony,
4.
údaje o zákaze pobytu,
5.
údaj o tom, či ide o vojaka alebo nevojaka.
§ 16
Register obsahuje o občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, tieto údaje:
a)
osobné údaje:
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
akademický titul,
4.
rodné priezvisko,
5.
rodné číslo,
6.
dátum narodenia,
7.
miesto narodenia,
8.
okres narodenia,
9.
štát narodenia,
10.
pohlavie,
11.
rodinný stav,
12.
národnosť,
13.
dátum a miesto úmrtia,
b)
údaje o pobyte:
1.
začiatok pobytu v zahraničí,
2.
štát pobytu,
3.
miesto pobytu,
4.
údaj o prechodnom pobyte na území Slovenskej republiky,
5.
údaj o skončení trvalého pobytu,
c)
údaje o vzťahoch k iným osobám:
1.
osobné údaje manžela (manželky):
1a.
meno,
1b.
priezvisko,
1c.
rodné priezvisko,
1d.
rodné číslo,
2.
osobné údaje otca:
2a.
meno,
2b.
priezvisko,
2c.
rodné priezvisko,
2d.
rodné číslo,
3.
osobné údaje matky:
3a.
meno,
3b.
priezvisko,
3c.
rodné priezvisko,
3d.
rodné číslo,
4.
osobné údaje dieťaťa:
4a.
meno,
4b.
priezvisko,
4c.
rodné priezvisko,
4d.
rodné číslo,
d)
administratívne údaje o osobe:
1.
číslo a druh cestovného dokladu,
2.
údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony,
3.
údaje o zákaze pobytu,
4.
údaj o tom, či ide o vojaka alebo nevojaka.
§ 17
Register obsahuje o cudzincoch prihlásených na pobyt v Slovenskej republike a o cudzincoch s priznaným postavením utečenca na území Slovenskej republiky údaje v rozsahu údajov uvedených v preukazoch na pobyt vydaných podľa osobitných zákonov.7)
§ 18
Register obsahuje o žiadateľoch o priznanie postavenia utečenca tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
miesto narodenia,
d)
štátnu príslušnosť,
e)
číslo cestovného dokladu, orgán, ktorý ho vydal, dátum vydania a skončenia jeho platnosti.
§ 19
Register obsahuje o odídencoch údaje v rozsahu údajov uvedených v preukaze odídenca vydanom podľa osobitného zákona.8)
§ 20
Okresný úrad zaznamenáva do registra údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri.
§ 21
Ministerstvo zaznamenáva do registra údaje o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.
§ 22
(1)
Okresný úrad preberá a zaznamenáva do registra údaje od
a)
krajského úradu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,
b)
okresného súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, o rozvode manželstva alebo o vyhlásení manželstva za neplatné a o zákaze pobytu,
c)
útvaru Policajného zboru o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky, o cudzincoch s priznaným postavením utečenca na území Slovenskej republiky, o žiadateľoch o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky, o pobyte odídencov na území Slovenskej republiky a o občianskom preukaze a cestovnom doklade občanov,
d)
okresnej vojenskej správy o tom, či osoba je vojakom alebo nevojakom,
e)
obce o určení alebo o zmene názvu ulice, alebo o určení, zmene alebo zrušení čísla stavby.
(2)
Údaje uvedené v odseku 1 sú povinné štátne orgány a obce zasielať okresnému úradu do troch dní od právoplatnosti príslušného rozhodnutia alebo od času, keď nastala zmena údajov uvedených v registri.
§ 23
(1)
Ministerstvo a okresné úrady poskytujú štátnym orgánom, obciam a iným právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu alebo vykonávajú zdravotné poistenie a nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, alebo plnia úlohy na úseku zamestnanosti, údaje z registra v rozsahu ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
(2)
Ministerstvo, okresné úrady a obce poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené
a)
meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
b)
meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,
c)
odôvodnenie žiadosti.
(3)
Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov podľa odseku 2. Vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky. Ohlasovňa o zákaze poskytovania údajov vyrozumie okresný úrad, ktorý zabezpečí zaznamenanie tohto zákazu do registra.
(4)
O poskytnutí údajov podľa odseku 2 sa v registri alebo v evidencii pobytu občanov urobí záznam.
(5)
Orgán, ktorý poskytol informáciu o pobyte obyvateľa podľa odseku 2, je povinný na požiadanie obyvateľa poskytnúť mu údaje, komu a na aký účel bola informácia o jeho pobyte poskytnutá.
Spoločné ustanovenia
§ 24
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré poskytujú služby na základe zmluvy o ubytovaní,9) sú povinné viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje údaje o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania.
§ 25
(1)
Ministerstvo je oprávnené zaznamenávať do evidencie pobytu občanov (§ 11) a do registra (§ 13) a vyberať z nich údaje súvisiace s plnením úloh podľa osobitných predpisov.10)
(2)
Slovenská informačná služba je oprávnená zaznamenávať do evidencie pobytu občanov (§ 11) a do registra (§ 13) a vyberať z nich údaje potrebné na utajenie skutočnej totožnosti príslušníka Slovenskej informačnej služby, ak je to nevyhnutné na vyhotovenie legalizačných dokumentov.11) Podrobnosti o postupe pri zaznamenávaní a vyberaní údajov dohodnú ministerstvo a Slovenská informačná služba v osobitnej zmluve.
§ 26
(1)
Ministerstvo riadi a usmerňuje činnosť okresných úradov pri vedení registra a činnosť ohlasovní pri výkone štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov.
(2)
Na postup štátnych orgánov, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb a na ich úkony vykonávané podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.12)
(3)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov.13)
§ 27
Prechodné ustanovenie
Hlásenie miesta, začiatku alebo skončenia trvalého pobytu občanov alebo hlásenie miesta, začiatku a predpokladanej doby prechodného pobytu vykonané podľa doterajších predpisov sa považujú za hlásenie podľa tohto zákona.
§ 28
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 146/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hlásení a evidencii pobytu občanov.
§ 29
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.
Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 27 ods. 1 písm. a) a § 28 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov.
3)
§ 27 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.§ 74a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
4)
§ 27 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 12 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 118/1992 Zb.
6)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
7)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky.§ 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch.
8)
§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z.
10)
Napríklad Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 72/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
11)
§ 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
13)
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.